0113-KDIPT2-1.4011.203.2017.1.ISL | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia podyplomowe
0113-KDIPT2-1.4011.203.2017.1.ISLinterpretacja indywidualna
 1. czesne
 2. dokształcanie
 3. działalność gospodarcza
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. opłata
 6. studia podyplomowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia podyplomowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia podyplomowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 7 czerwca 2017 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przeważającym rodzajem działalności Wnioskodawcy jest: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z. W okresie poprzedzającym otwarcie firmy Wnioskodawca rozpoczął i w trakcie ukończył podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Projektami (Project Management). Uczelnia, na której Wnioskodawca kształcił się ramach studiów podyplomowych, tj. Szkoła ... w ..., w dniu 25 czerwca 2017 r., wystawiła Wnioskodawcy dwie faktury: jedną z datą 20 lipca 2016 r., na kwotę 4 500 zł i drugą z datą 3 marca 2017 r., na kwotę 3 000 zł. Obydwie faktury zostały wystawione na dane Wnioskodawcy jako nabywcy, czyli ..., ul.... Na fakturach, poza danymi typu sprzedawca i nabywca, jest pozycja płatnik. W tej pozycji zostały wymienione pełne dane firmy Wnioskodawcy, czyli ..., ul. ..., NIP .... Faktury dotyczą wniesionych opłat - czesnego. Ukończone studia podyplomowe stały się dla Wnioskodawcy szansą na zdobycie nowych umiejętności i poszerzenie horyzontów. Poniesione przez Wnioskodawcę z tego tytułu wydatki w łącznej kwocie 7 500 zł związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych w otwartej działalności. Charakter i kierunek ukończonych studiów podyplomowych jest tożsamy i w pełni odpowiada temu, co Wnioskodawca będzie robił w swojej firmie. Ukończone studia są adekwatne i związane ściśle z branżą, w której Wnioskodawca zaczął działać. Wydatki na nie zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności, ale to nie wyklucza ich, aby zostały zarachowane w koszty podatkowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na opłacenie studiów podyplomowych, które zostały udokumentowane fakturami, mogą być zaliczone przez Niego w koszty podatkowe firmy?
 2. Czy Wnioskodawca może wystawione przez Szkołę ... w ... faktury z tytułu czesnego za studia podyplomowe zaksięgować w koszty uzyskania przychodów otworzonej w czerwcu 2017 r. firmy?

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Niego wydatki na edukację stanowią koszty uzyskania przychodów firmy. Do kosztów Wnioskodawca ma prawo zaliczyć te wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodów, o czym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, zostały spełnione warunki, tj.: cel poniesionego wydatku wpływa bezpośrednio na osiągnięcie przychodu, a także zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu, a wydatek został potwierdzony odpowiednim dokumentem – fakturą VAT. Ponadto, kierunek edukacji Wnioskodawcy jest ściśle związany z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej. Zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu przychodu poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych usług. Kierunek ukończonych studiów jest ściśle związany z branżą, w której Wnioskodawca działa jako przedsiębiorca. Wydatki na edukację, które poniósł umożliwiły Mu nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych w prowadzeniu firmy. Dlatego wydatki te należy uznać za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, gdyż przyczynią się do osiągnięcia przychodów z tego źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Aby zatem dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem lub ze źródłem przychodu,
 • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.

Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano, oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo -skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu - każdorazowo spoczywa na podatniku.

Wydatki związane ze zdobyciem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów (w tym studiów podyplomowych) nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Dodać należy, że art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustanawiający ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów, wskazuje, że przy ocenie danego wydatku przede wszystkim musi istnieć źródło przychodów. Z zasadą tą skorelowane są przepisy ustanawiające reguły potrącania wydatków w określonym czasie. Tak więc, dla poprawności dokonania odliczenia istotne jest ustalenie, w którym okresie rozliczeniowym możliwe jest dokonanie potrącenia kosztów podatkowych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych generalną zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Oznacza to, że podatnicy powinni uwzględnić koszt w tym roku, w którym został poniesiony. Zasadę tę ustanawia przepis art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 7 czerwca 2017 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przeważającym rodzajem działalności Wnioskodawcy jest: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z. W okresie poprzedzającym otwarcie firmy Wnioskodawca rozpoczął i w trakcie ukończył podyplomowe studia Zarządzania Projektami (Project Management). Uczelnia, na której Wnioskodawca kształcił się ramach studiów podyplomowych, w dniu 25 czerwca 2017 r. wystawiła Wnioskodawcy dwie faktury: jedną z datą 20 lipca 2016 r., na kwotę 4 500 zł i drugą z datą 3 marca 2017 r., na kwotę 3 000 zł. Faktury dotyczą wniesionych przez Wnioskodawcę opłat za studia podyplomowe - czesne. Ww. wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, należy wskazać, że skoro Wnioskodawca poniósł wydatki na studia podyplomowe przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że wydatki te poniósł w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (które jeszcze nie istniało). Powyższe wydatki nie spełniają zatem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one charakter wydatków typowo osobistych, w związku z czym nie można ich uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu powołanej regulacji.

Reasumując, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na czesne za studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami (Project Management), jako wydatki mające charakter osobisty, niespełniający kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W związku z czym, Wnioskodawca nie może zaksięgować w koszty uzyskania przychodów otworzonej w czerwcu 2017 r. pozarolniczej działalności gospodarczej wystawionych przez Szkołę ... w ... faktur z tytułu czesnego za ww. studia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.