0112-KDIL3-3.4011.200.2018.2.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z uprawą i produkcją wina.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej kosztów związanych z uprawą,
 • jest prawidłowe – w części dotyczącej kosztów związanych z produkcją wina.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 29 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia źródła przychodów,
 • kosztów uzyskania przychodów.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest również podatnikiem podatku VAT (w najbliższym czasie będzie się rejestrować do VAT-u).

Wnioskodawca jest właścicielem zarejestrowanej winnicy i w 2018 r. chce rozpocząć produkcję i sprzedaż wina z winogron z własnej uprawy w ilości do 100 hektolitrów w ciągu roku gospodarczego, czyli na rynku wina taki rok zaczyna się 1 sierpnia, a trwa do 31 lipca roku następnego. Uprawa winorośli połączona będzie z przyjmowaniem osób zainteresowanych zwiedzaniem winnicy, degustacją wina oraz konsumpcją winogron, uprawianych w ramach działalności rolniczej.

Pismem z 29 maja 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe o następujące informacje:

Wnioskodawca prowadząc uprawę winorośli będzie ponosił koszty związane z jej uprawą, a także produkcją wina.

Koszty związane z uprawą to: zakup oprysków, nawozów, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pielęgnacji i zbioru winorośli, zakup potrzebnych maszyn rolniczych, takich jak ciągnik, glebogryzarka, rokosan, opryskiwacz, paliwo do ciągnika oraz części zamienne do ww. maszyn.

Koszty związane z produkcją wina takie jak: zakup zgrzewarki do kapturków, wyciskarki do winorośli, odszypułkarki do winorośli, nalewarka, butelki, korki, kapturki na korki, stojaki na butelki, znaki akcyzy, etykiety, kartony na butelki, beczki na wino – kadzie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zwiedzanie gospodarstwa rolnego wraz z winnicą połączone z konsumpcją winogron i degustacją wina będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy koszty związane z uprawą i produkcją wina będą pomniejszały przychody?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. W zakresie pytania nr 1 została wydana interpretacja indywidualna z 21 maja 2018 r. nr (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc uprawę winorośli ponosi on koszty związane z tą uprawą, takie jak: opryski, nawozy, prace ręczne związane z ich pielęgnacją i zborem oraz wiele innych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 uopdof kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Definicja ta odnosi się do osób prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, przychody osiągnięte ze sprzedaży wina z winogron własnych w ilości poniżej 100 hektolitrów pomniejszone o należny podatek VAT należy pomniejszyć o koszty ich uzyskania. Wyliczony w ten sposób dochód będzie stanowił podstawę do opodatkowania – w momencie składanego na koniec roku podatkowego zeznania PIT-36 – bez obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów:
 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej kosztów związanych z uprawą,
 • jest prawidłowe – w części dotyczącej kosztów związanych z produkcją wina.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest również podatnikiem podatku VAT (w najbliższym czasie będzie się rejestrować do VAT-u). Wnioskodawca jest właścicielem zarejestrowanej winnicy i w 2018 r. chce rozpocząć produkcję i sprzedaż wina z winogron z własnej uprawy w ilości do 100 hektolitrów w ciągu roku gospodarczego, czyli na rynku wina taki rok zaczyna się 1 sierpnia, a trwa do 31 lipca roku następnego. Uprawa winorośli połączona będzie z przyjmowaniem osób zainteresowanych zwiedzaniem winnicy, degustacją wina oraz konsumpcją winogron, uprawianych w ramach działalności rolniczej. Wnioskodawca prowadząc uprawę winorośli będzie ponosił koszty związane z jej uprawą, a także produkcją wina. Koszty związane z uprawą to: zakup oprysków, nawozów, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pielęgnacji i zbioru winorośli, zakup potrzebnych maszyn rolniczych, takich jak ciągnik, glebogryzarka, rokosan, opryskiwacz, paliwo do ciągnika oraz części zamienne do ww. maszyn. Koszty związane z produkcją wina to natomiast zakup zgrzewarki do kapturków, wyciskarki do winorośli, odszypułkarki do winorośli, nalewarka, butelki, korki, kapturki na korki, stojaki na butelki, znaki akcyzy, etykiety, kartony na butelki, beczki na wino – kadzie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Definicję działalności rolniczej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego przepisu: działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Ustawodawca precyzyjnie określił, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą. Wyliczenie dokonane w powyższej regulacji ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej – podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej.

Należy wskazać, że w związku z tym, że Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie upraw winorośli wydatki związane z uprawą winorośli, tj. zakup oprysków, nawozów, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pielęgnacji i zbioru winorośli, zakup potrzebnych maszyn rolniczych, takich jak ciągnik, glebogryzarka, rokosan, opryskiwacz, paliwo do ciągnika oraz części zamienne do ww. maszyn, należy zaliczyć do kosztów działalności rolniczej, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów pomniejszających przychody z tytułu zwiedzania gospodarstwa rolniczego wraz z winnicą połączone z degustacją wina.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Odnosząc powyższą regulację do przedstawionego na wstępie zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki związane z produkcją wina, takie jak: zakup zgrzewarki do kapturków, wyciskarki do winorośli, odszypułkarki do winorośli, nalewarka, butelki, korki, kapturki na korki, stojaki na butelki, znaki akcyzy, etykiety, kartony na butelki, beczki na wino – kadzie Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zwiedzania gospodarstwa rolniczego wraz z winnicą połączone z degustacją wina, które to przychody zaliczane są do innych źródeł. Wobec tego Wnioskodawca może je rozliczyć na zasadach ogólnych w zeznaniu rocznym PIT-36 – bez obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Reasumując – koszty związane z uprawą winorośli – jako wydatki działalności rolniczej – nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów z innych źródeł. Natomiast koszty związane produkcją wina będą takie przychody pomniejszały.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.