0112-KDIL3-3.4011.118.2018.1.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest urbanistą, absolwentem Wydziału Architektury, kierunek Gospodarka Przestrzenna. Wnioskodawca posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury i urbanistyki.

Wnioskodawca wykonuje projekty i opracowania urbanistyczne, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, prognozy oddziaływania planu i studium na środowisko, opracowania ekofizjograficzne, wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, koncepcje zabudowy i zagospodarowania terenu, projekty podziału terenu na działki budowlane, analizy parametrów i wskaźników urbanistycznych, opinie urbanistyczne, projekty wdrożeń dokumentów planistycznych na potrzeby systemów informacji geograficznej. Wszystkie projekty i opracowania, które Wnioskodawca wykonuje, mają indywidualny i niepowtarzalny charakter, a na egzemplarzach tych projektów i opracowań, uwidocznione jest nazwisko Wnioskodawcy lub symbol pozwalający go zidentyfikować, w przypadku konkursów.

Wybrane projekty i opracowania, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, i decyzje o warunkach zabudowy, po ich sporządzeniu i wejściu w życie, uzyskują status urzędowych dokumentów. W umowach na sporządzenie tych projektów i opracowań zawarte są klauzule o przeniesieniu na zamawiającego praw autorskich do tych utworów po zakończeniu umowy. Do czasu zakończenia umowy i uzyskania statusu urzędowych dokumentów są projektami tych dokumentów, a przychody uzyskiwane z tytułu ich wykonywania są podzielone na etapy, odpowiednio do stanu zaawansowania prac lub wykonania czynności dodatkowych, nie wynikających bezpośrednio z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje zasady ich sporządzania. Ostatni etap i równocześnie ostatni uzyskany przychód odpowiada najczęściej przekazaniu dokumentacji związanej z tymi projektami i opracowaniami, podpisaniu końcowego protokołu odbioru i wejściu tych dokumentów w życie. W niektórych przypadkach końcowe rozliczenie następuje po przekazaniu projektów tych dokumentów, kiedy nie uzyskały one jeszcze statusu urzędowych dokumentów (nie zostały uchwalone przez radę gminy lub opublikowane w dzienniku urzędowym województwa). Zdarza się również, że prace nad projektami tych dokumentów zostają przerwane, a uzyskiwane przychody z tytułu ich wykonania dotyczą wyłącznie prac koncepcyjnych, analitycznych, w wyniku których powstają utwory urbanistyczne, które mogą być opublikowane i udostępnione publicznie, ale które nie są i nie staną się urzędowymi dokumentami.

Pozostałe projekty i opracowania, które Wnioskodawca wykonuje, nie prowadzą do wytworzenia urzędowych dokumentów. Są to m.in. koncepcje zabudowy zagospodarowania terenu, projekty podziału terenu na działki budowlane, analizy parametrów i wskaźników urbanistycznych, opinie urbanistyczne, projekty wdrożeń dokumentów planistycznych na potrzeby systemów informacji geograficznej, prace konkursowe przygotowywane na potrzeby konkursów urbanistyczno-architektonicznych itp. W niektórych przypadkach są to również projekty i opracowania zlecane przez podmioty publiczne dotyczące możliwości przedstawienia pewnych rozwiązań architektoniczno- urbanistycznych i urbanistycznych.

Koszty związane z wytworzeniem omawianych projektów i opracowań są wspólne, tzn. nie można ich jednoznacznie i precyzyjnie podzielić pomiędzy poszczególne projekty i opracowania, ponieważ byłoby to niezwykle skomplikowane i bardzo czasochłonne. Inaczej mówiąc w tym samym czasie pracy wykonuje się równolegle wiele projektów i opracowań, wykorzystuje się to samo stanowisko pracy, te same urządzenia i systemy komputerowe, to samo oprogramowanie, te same materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe poligraficzne, te same środki komunikacji, czy te same wartości niematerialne, związane z podnoszeniem kwalifikacji. Umowy na sporządzenie omawianych projektów i opracowań są zawierane zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dla przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonania utworów architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych, których wykonanie wynika z umowy na sporządzenie projektów urzędowych dokumentów, ale które nie są urzędowymi dokumentami, tylko opracowaniami koncepcyjnymi, analitycznymi, przedstawiającymi pewne autorskie rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, można określić koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanych przychodów? (Przykład 1)
 2. Czy dla części uzyskanego przychodu można zastosować koszty uzyskania przychodów na podstawie faktur i rachunków, proporcjonalnie do wielkości udziału tego przychodu w ogólnej kwocie uzyskanego przychodu? (Przykład 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór), m.in. utwory architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

Zgodnie z art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury i urbanistyki koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

Wybrane projekty i opracowania, które Wnioskodawca sporządza, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, po ich sporządzeniu i wejściu w życie, uzyskują status urzędowych dokumentów (miejscowy plan po publikacji w dzienniku urzędowym województwa, studium po uchwaleniu przez radę gminy). Jako urzędowe dokumenty, zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Do czasu uzyskania statusu urzędowych dokumentów są projektami tych dokumentów, a przychody uzyskiwane z tytułu ich wykonywania są podzielone na etapy. W ramach tych etapów powstają utwory architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, które nie są urzędowymi dokumentami (np. koncepcje architektoniczno-urbanistyczne).

Wnioskodawca uważa, że dla przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonania utworów architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych, stanowiących określony etap sporządzania urzędowego dokumentu, można określić koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu (z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W ocenie Wnioskodawcy za taką interpretacją przemawia fakt, że wybrane utwory architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, które powstają przy sporządzaniu urzędowych dokumentów, nie są i nie staną się urzędowymi dokumentami, a tym samym art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie będzie miał do nich zastosowania.

Ponadto, zgodnie z art. 4 pkt 1 i 3 cytowanej ustawy, ustawodawca wyraźnie rozróżnia status aktu – w przypadku aktów normatywnych wskazuje, że przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią również ich urzędowe projekty, w przypadku opisów patentowych lub ochronnych stwierdza, że muszą one być opublikowane. Takie rozróżnienie nie dotyczy jednak urzędowych dokumentów, jakimi są m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku ustawodawca odnosi się wyłącznie do urzędowych dokumentów, a nie projektów tych dokumentów. W związku z tym należy przyjąć, że dopóki projekt urzędowego dokumentu nie uzyska statusu urzędowego dokumentu (np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zostanie opublikowany w dzienniku urzędowym województwa, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostanie uchwalone przez radę gminy), dopóty taki projekt, jak również inne projekty i opracowania, które powstają przy jego sporządzaniu, mogą być uznawane za utwory architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne (o ile spełniają kryteria uznania za utwór), a tym samym koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonania tych utworów można określić w wysokości 50% uzyskanego przychodu (proporcjonalnie do wysokości tego przychodu).

Przykład 1.

Zadanie – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi 10 000 zł i podzielone jest na cztery etapy. Każdy etap stanowi 25% ogólnej kwoty wynagrodzenia, tj. 2 500 zł. Pierwsze trzy etapy dotyczą prac koncepcyjnych, analitycznych, w wyniku których powstają utwory architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, które mogą być opublikowane i udostępnione publicznie, ale które nie są i nie staną się urzędowymi dokumentami (przedstawiają pewne autorskie rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne). Czwarty etap związany jest z opublikowaniem planu miejscowego w dzienniku urzędowym województwa, uzyskaniem przez plan miejscowy statusu urzędowego dokumentu i przekazaniem na zamawiającego praw autorskich do tego utworu.

Przychód uzyskany za wykonanie pierwszych trzech etapów wynosi 7 500 zł. Dotyczy on wykonania utworów, które nie są urzędowymi dokumentami. Koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonania tych etapów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, tj. 7 500 (pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) x 50%.

Przychód uzyskany za wykonanie czwartego etapu wynosi 2 500 zł. Dotyczy on uzyskania przez utwór statusu urzędowego dokumentu i przekazaniem na zamawiającego praw autorskich do tego utworu. Dla przychodu uzyskanego z wykonania tego etapu nie można określić 50% kosztów jego uzyskania.

Podsumowanie – cały przychód uzyskany jest na podstawie umowy zawartej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Część tego przychodu (75%) dotyczy wykonania utworów, do których można stosować 50% koszty uzyskania przychodów. Pozostała część przychodu (25%) dotyczy wykonania utworu, który uzyskał status urzędowego dokumentu, do którego nie można stosować 50% kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 2.

Zadanie – sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi utworu architektoniczno-urbanistycznego i urbanistycznego (prowadzi do jednorazowego wytworzenia urzędowego dokumentu, projekt decyzji jest tożsamy z samą decyzją, uzupełnioną o odpowiednie adnotacje urzędowe, nadające jej status urzędowego dokumentu). Za wykonanie decyzji przewiduje się uzyskanie jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 300 zł.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna stanowi utwór architektoniczno-urbanistyczny. Ma indywidualny i niepowtarzalny charakter, na egzemplarzach tej koncepcji uwidocznione jest nazwisko Wnioskodawcy. Za wykonanie koncepcji przewiduje się uzyskanie wynagrodzenia w wysokości 700 zł.

Przychód z wykonania zarówno decyzji o warunkach zabudowy, jak i koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, uzyskany jest na podstawie umów zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Koszty związane z wytworzeniem decyzji o warunkach zabudowy oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej są wspólne (opracowania wykonywane są w tym samym czasie pracy, z wykorzystaniem tego samego stanowiska pracy, tych samych urządzeń i systemów komputerowych, tego samego oprogramowania oraz tych samych materiałów eksploatacyjnych, urządzeń biurowych i poligraficznych).

Ogólny przychód uzyskany z wykonania obu opracowań wynosi 1000 zł.

Ogólne koszty związane z wykonaniem obu opracowań wynoszą 400 zł (udokumentowane w postaci faktur i rachunków).

Przychód uzyskany z wykonania decyzji o warunkach zabudowy stanowi 30% kwoty ogólnego przychodu. Przychód uzyskany z wykonania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej stanowi 70% kwoty ogólnego przychodu. Dla przychodu uzyskanego z wykonania decyzji o warunkach zabudowy nie można określić 50% kosztów jego uzyskania.

Dla przychodu uzyskanego z wykonania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej można określić 50% kosztów jego uzyskania.

Obliczenie przychodu i kosztów uzyskania przychodów dla poszczególnych opracowań przedstawia się w następujący sposób (przyjmuje się, że podstawę do obliczenia kosztów uzyskania przychodów dla każdego opracowania będzie stanowić część ogólnego uzyskanego przychodu, odpowiednio do wielkości udziałów tych opracowań w ogólnej kwocie uzyskanego przychodu):

 1. decyzja o warunkach zabudowy: przychód 300 zł, koszty uzyskania przychodu 120 zł (400 zł – ogólne koszty uzyskania przychodu x 30% – wielkość udziału w ogólnej kwocie uzyskanego przychodu),
 2. koncepcja architektoniczno-urbanistyczna: przychód 700 zł, koszty uzyskania przychodu 350 zł (700 zł – przychód x 50% – koszty uzyskania przychodu),
 3. łącznie: przychód 1000 zł, koszty uzyskania przychodu 470 zł (120 zł + 350 zł).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi ustawodawca wymienia:

 • w pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • w pkt 7 – kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Przychodem z działalności gospodarczej, zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ww. ustawy, są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei przychód z praw majątkowych zdefiniowany został w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwalifikacja uzyskanych przychodów do odpowiedniego źródła przychodów determinuje sposób ustalania kosztów uzyskania tych przychodów. Koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i z praw majątkowych ustalane są według różnych zasad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Na gruncie powyższej regulacji podstawową cechą kosztów podatkowych (w tym z działalności gospodarczej) jest ich związek z przychodem albo związek z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów podatkowych, pod warunkiem że dany koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów negatywnych zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy.

Natomiast 50-procentowe koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich oraz praw pokrewnych przez artystów, wykonawców, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określa art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis stanowi: koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jednocześnie należy zauważyć, że z 1 stycznia 2018 r. na mocy art. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175) dodano do art. 22 ustęp 9b, zgodnie z którym: przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

 1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
 3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 5. publicystycznej.

W myśl art. 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9.

Należy podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Okoliczność, że prawa majątkowe zostały wymienione w odrębnym źródle przychodów nie oznacza, że przychody z tych praw – osiągane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – nie mogą stanowić przychodów z działalności gospodarczej. Nie można twierdzić, że w każdym przypadku, gdy przedmiotem umowy jest możliwość świadczenia objętych prawami autorskimi usług, to przychody z tego tytułu stanowią zawsze przychody z praw majątkowych. Jeśli przychody te osiągane są bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to wówczas uzyskany przychód z tego tytułu należy kwalifikować do źródła przychodów – „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Wybór przez podatnika sposobu realizacji swojej działalności twórczej przez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej eliminuje możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem jednoznacznie wynika z cytowanego wyżej art. 22 ust. 12 tej ustawy, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury i urbanistyki. Wnioskodawca wykonuje projekty i opracowania urbanistyczne, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, prognozy oddziaływania planu i studium na środowisko, opracowania ekofizjograficzne, wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, koncepcje zabudowy i zagospodarowania terenu, projekty podziału terenu na działki budowlane, analizy parametrów i wskaźników urbanistycznych, opinie urbanistyczne, projekty wdrożeń dokumentów planistycznych na potrzeby systemów informacji geograficznej. Wszystkie projekty i opracowania, które Wnioskodawca wykonuje, mają indywidualny i niepowtarzalny charakter, a na egzemplarzach tych projektów i opracowań uwidocznione jest nazwisko Wnioskodawcy lub symbol pozwalający go zidentyfikować, w przypadku konkursów. Wybrane projekty i opracowania, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy, po ich sporządzeniu i wejściu w życie, uzyskują status urzędowych dokumentów. W umowach na sporządzenie tych projektów i opracowań zawarte są klauzule o przeniesieniu na zamawiającego praw autorskich do tych utworów po zakończeniu umowy. Pozostałe projekty i opracowania, które Wnioskodawca wykonuje, nie prowadzą do wytworzenia urzędowych dokumentów. Są to m.in. koncepcje zabudowy zagospodarowania terenu, projekty podziału terenu na działki budowlane, analizy parametrów i wskaźników urbanistycznych, opinie urbanistyczne, projekty wdrożeń dokumentów planistycznych na potrzeby systemów informacji geograficznej, prace konkursowe przygotowywane na potrzeby konkursów urbanistyczno-architektonicznych itp. W niektórych przypadkach są to również projekty i opracowania zlecane przez podmioty publiczne dotyczące możliwości przedstawienia pewnych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych. Koszty związane z wytworzeniem omawianych projektów i opracowań są wspólne, tzn. nie można ich jednoznacznie i precyzyjnie podzielić między poszczególne projekty i opracowania, ponieważ byłoby to niezwykle skomplikowane i bardzo czasochłonne. Inaczej mówiąc w tym samym czasie pracy Wnioskodawca wykonuje równolegle wiele projektów architektoniczno-urbanistycznych i opracowań, wykorzystuje to samo stanowisko pracy, te same urządzenia i systemy komputerowe, to samo oprogramowanie, te same materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe poligraficzne, te same środki komunikacji, czy te same wartości niematerialne, związane z podnoszeniem kwalifikacji. Umowy na sporządzenie omawianych projektów i opracowań są zawierane zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej opisu należy uznać, że przychody Wnioskodawcy z tytułu wykonania opisanych we wniosku projektów i opracowań urbanistycznych (również tych wskazanych w pytaniach jako Przykłady 1 i 2), uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowić będą przychody zaliczane do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

W konsekwencji do przychodów tych nie mogą mieć zastosowania 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie zawarte wprost w art. 22 ust. 12 tej ustawy.

Reasumując – dla przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę (wskazanych w pytaniach jako Przykłady 1 i 2) nie można określić kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% tych przychodów.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.