0112-KDIL3-2.4011.170.2018.1.DJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia w przyszłości akcji nabytych od pracodawcy w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 30 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia w przyszłości akcji nabytych od pracodawcy w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w 2017 roku akcji nabytych od pracodawcy w 2006 roku w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji, w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w 2018 roku akcji nabytych od pracodawcy w 2007 roku w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji oraz w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia w przyszłości akcji nabytych od pracodawcy w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji.

Tut. organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest zagadnienie dotyczące ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia w przyszłości akcji nabytych od pracodawcy w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji, w przedmiocie zagadnienia dotyczącego ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w 2017 roku akcji nabytych od pracodawcy w 2006 roku w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji w dniu 9 kwietnia 2018 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr 0112-KDIL3-2.4011.153.2018.1.DJ, natomiast w odniesieniu do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w 2018 roku akcji nabytych od pracodawcy w 2007 roku w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji w dniu 9 kwietnia 2018 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr 0112-KDIL3-2.4011.169.2018.1.DJ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dochód od odpłatnego zbycia papierów wartościowych – art. 30b. Rozliczenie kosztów nabycia akcji firmy kupionych w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji.

Pracując w firmie „A” Wnioskodawca uczestniczył w Pracowniczym Programie Nabywania Akcji „A” W ramach tego programu transakcji zakupu dokonywano na końcu rocznego okresu oszczędzania pieniędzy na zakup akcji po cenie ustalonej na początku okresu oszczędzania – tak zwanej gwarantowanej cenie nabycia akcji. Różnica pomiędzy ceną rynkową w dniu nabycia akcji a ceną gwarantowaną traktowana była przez firmę jako dodatkowy przychód ze stosunku pracy i w taki sposób opodatkowana.

Wnioskodawca, jako załącznik do wniosku przesyła informację o ustaleniu przez firmę dodatkowego przychodu do opodatkowania.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wskazał, że zdarzenie przyszłe dotyczy akcji, które Wnioskodawca nabył w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 i które sprzeda w przypadku korzystnej wyceny na giełdzie (ilość 2331 sztuk, dodatkowy przychód opodatkowany 23311,70 zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kosztem nabycia akcji jest także wartość dodatkowego przychodu wynikającego z różnicy cen akcji, jaką doliczono pracownikowi do wynagrodzenia w miesiącu nabycia akcji?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest to koszt nabycia akcji i Wnioskodawca może go dodać do kosztów nabycia akcji, rozpoznanych przez biuro maklerskie w oparciu o cenę gwarantowaną nabycia akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z treści wniosku można wywieść, że Wnioskodawca pracując w firmie „A” uczestniczył w Pracowniczym Programie Nabywania Akcji „A”. W ramach tego programu transakcji zakupu dokonywano na końcu rocznego okresu oszczędzania pieniędzy na zakup akcji po cenie ustalonej na początku okresu oszczędzania – tak zwanej gwarantowanej cenie nabycia akcji. Różnica pomiędzy ceną rynkową w dniu nabycia akcji a ceną gwarantowaną traktowana była przez firmę jako dodatkowy przychód ze stosunku pracy i w taki sposób opodatkowana. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył 2331 sztuk przedmiotowych akcji w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 oraz 2016, które zamierza sprzedać w przyszłości w przypadku korzystnej wyceny na giełdzie (dodatkowy przychód opodatkowany 23311,70 zł). Zatem, w związku z tym, że Wnioskodawca nabył częściowo odpłatnie przedmiotowe akcje od swojego pracodawcy, uzyskał z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji należy stwierdzić, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Papierami wartościowymi, w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.).

Dochód, który Wnioskodawca uzyska z planowanej w przyszłości sprzedaży akcji będzie opodatkowany zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany przepis stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ww. ustawy).

Należy również zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:

  1. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
  2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
  3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług

‒ pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Z powyższego przepisu należy wywieść, że co do zasady kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji nabytych częściowo odpłatnie jest kwota uprzednio rozpoznanego przychodu z częściowo nieodpłatnego świadczenia, opodatkowanego jako przychód z tytułu ich nabycia, tj. w przedmiotowej sprawie będzie to przychód ze stosunku pracy. Zatem, w przypadku planowanego odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę w przyszłości częściowo odpłatnie nabytych akcji w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 i 2016 w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji firmy „A”, w związku z którymi pracodawca naliczył Wnioskodawcy dodatkowy przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w taki sposób opodatkował, kosztem uzyskania przychodów stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 1d ww. ustawy, z ich odpłatnego zbycia będzie także wartość tego przychodu, określonego na podstawie art. 11 ust. 2b cytowanej ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo, wyjaśnić należy, że specyfika postępowania interpretacyjnego polega na tym, że upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej organ podatkowy orzeka tylko i wyłącznie w obrębie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Co oznacza, że organ rozpatrujący konkretną sprawę nie ma możliwości modyfikowania (uzupełniania, odtwarzania) stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego tej sprawy, nie prowadzi również postępowania dowodowego w trybie działu IV Ordynacji podatkowej. Z tego tez względu, tut. organ informuje, że dokument dołączony przez Zainteresowanego do wniosku nie podlegał analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.