0111-KDIB2-1.4010.228.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy ponoszone przez Spółkę koszty, związane z udziałem w Ogólnopolskiej Spartakiadzie pracowników przedsiębiorstw z branży, stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 12 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę, w związku z udziałem pracowników w Ogólnopolskiej Spartakiadzie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę, w związku z udziałem pracowników w Ogólnopolskiej Spartakiadzie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca  Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”), w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi związane z rozprowadzeniem wody oraz oczyszczaniem ścieków na terenie miasta X. Raz w roku Spółka ponosi koszty związane z udziałem pracowników w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Przedsiębiorstw z tej samej branży. Spartakiada ma charakter sportowo-rekreacyjny, w konkurencjach mogą wziąć udział pracownicy przedsiębiorstw tej samej branży, prowadzących działalność gospodarczą na terenie całej Polski. Spartakiada jest imprezą zamkniętą, dostępną wyłącznie dla jej uczestników oraz zaproszonych gości. Wydatki jakie Spółka ponosi w związku z udziałem jej pracowników w Spartakiadzie to koszty uczestnictwa, które obejmują: noclegi, wyżywienie, udział w wybranych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, imprezach integracyjnych oraz koszty ubezpieczenia, transportu i zakupu strojów sportowych z logo Spółki. Powyższe koszty Spółka finansuje z własnych środków obrotowych.

Istotne elementy stanu faktycznego sprawy, zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie w szczególności wskazano, że udział w Spartakiadzie  poprzez zintegrowanie pracowników ze Spółką  ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy, budowanie zespołu, poprawę atmosfery w pracy, ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami, a w konsekwencji  zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Ponadto, uczestnictwo w tych spotkaniach pozwala na zintegrowanie się pracowników oraz nawiązanie kontaktów z pracownikami innych spółek z branży, które przekładają się na kontakty o charakterze zawodowym. Pracownicy uczestniczący w Spartakiadzie występują w strojach firmowych oznaczonych logo i nazwą Spółki, przez co propagują pozytywny wizerunek firmy. Dodatkowo istotnym elementem w niniejszej sprawie jest to, że ponoszone przez Wnioskodawcę koszty nie mają charakteru reprezentacyjnego okazałości czy wystawności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ponoszone przez Spółkę koszty, związane z udziałem w Ogólnopolskiej Spartakiadzie pracowników przedsiębiorstw z branży, stanowią koszty uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty udziału pracowników w Ogólnopolskiej Spartakiadzie stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Według Spółki ww. koszty należy traktować jako wydatki na integrację pracowników, gdyż udział w Spartakiadzie poprawia atmosferę pomiędzy pracownikami Spółki oraz integruje pracowników, co skutkuje zwiększeniem efektywności pracy pracowników Spółki. Udział pracowników w tych spotkaniach pozostaje w pośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami Spółki, zmierza bowiem do uzyskiwania przychodów z pracy zatrudnionych pracowników.

Ponadto, zdaniem Spółki, ponoszone koszty nie mają charakteru reprezentacyjnego, tj. okazałości czy wystawności. Pracownicy uczestniczący w Spartakiadzie występują w strojach firmowych oznaczonych logo i nazwą Spółki, propagują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Dodatkowo, udział w spartakiadzie ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników ze Spółką, budowanie zespołu, poprawę atmosfery w pracy, ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami, a w efekcie zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Uczestnictwo w tych spotkaniach pozwala na zintegrowanie się pracowników oraz nawiązanie kontaktów z pracownikami innych spółek z branży, które przekładają się na kontakty o charakterze zawodowym.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, koszty udziału pracowników w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Przedsiębiorstw, ponoszone przez Spółkę ze środków obrotowych, stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej: ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych z ich źródła, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia przy tym koszty podatkowe:

  • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz
  • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Przywołana regulacja art. 15 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że definicja kosztów uzyskania przychodów – dla celów podatku dochodowego – składa się z dwóch podstawowych elementów, które łącznie tworzą swego rodzaju normatywną klauzulę generalną.

Pierwszy z tych elementów określić można mianem przesłanki pozytywnej, zakładającej spełnienie łączne dwóch warunków, tj.:

  • konieczność faktycznego (co do zasady) poniesienia wydatku oraz
  • poniesienie wydatku musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Drugi z tych elementów stanowi przesłankę negatywną, zgodnie z którą ponoszonego wydatku nie ujęto w zamkniętym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Art. 16 ust. 1 ustawy o CIT zawiera enumeratywną listę wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że każdy koszt dający się zakwalifikować do którejkolwiek z pozycji wymienionej na tej liście nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów.

Jednocześnie podkreślić należy, że nieujęcie danego wydatku w katalogu kosztów niepotrącalnych, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie oznacza automatycznie, że inne koszty w nim niewymienione, tymi kosztami być mogą. W takim przypadku należy bowiem badać, czy dany koszt poniesiony został w celu uzyskania przychodu z jego źródła (zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu). Tak więc dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu ze źródła przychodów lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są, co do zasady, wszelkie koszty pracownicze obejmujące m.in.: świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób bezpośredni wpływają na warunki pracy, a pośredni na zwiększenie motywacji pracowników do pracy.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 powołanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zwrot w szczególności oznacza, że nie jest to katalog zamknięty, a tylko przykładowo ustawodawca wymienia niektóre wydatki związane z reprezentacją firmy, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy. Zatem zasadne jest w tym zakresie odwołanie się do wykładni językowej tych pojęć.

I tak, zgodnie z definicją zawartą w Nowym Słowniku Języka Polskiego (PWN, Warszawa 2003) reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Przenosząc definicję słownikową na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzić należy, iż reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Są to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów. Z powyższego wynika, iż o reprezentacji można mówić w odniesieniu do działań mających na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, to jest w relacjach z kontrahentami (ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami.

Z kolei reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego. W świetle objaśnień zawartych w Słowniku języka polskiego opracowanym pod redakcją M. Szymczaka (Warszawa 1994, tom III), reklama to: rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi. Wydatki poniesione na reklamę, w pełnej wysokości podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że wydatki te pozostają w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi związane z rozprowadzeniem wody oraz oczyszczaniem ścieków na terenie miasta X. Raz w roku Spółka ponosi koszty związane z udziałem pracowników w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Przedsiębiorstw z tej samej branży. Spartakiada ma charakter sportowo-rekreacyjny, w konkurencjach mogą wziąć udział pracownicy przedsiębiorstw z tej samej branży, prowadzących działalność gospodarczą na terenie całej Polski. Spartakiada jest imprezą zamkniętą, dostępną wyłącznie dla jej uczestników oraz zaproszonych gości. Wydatki jakie Spółka ponosi w związku z udziałem jej pracowników w Spartakiadzie to:

  • koszty uczestnictwa, które obejmują noclegi, wyżywienie, udział w wybranych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, imprezach integracyjnych oraz
  • koszty ubezpieczenia, transportu i zakupu strojów sportowych z logo Spółki.

Powyższe koszty Spółka finansuje z własnych środków obrotowych.

Udział w Spartakiadzie  poprzez zintegrowanie pracowników ze Spółką  ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy, budowanie zespołu, poprawę atmosfery w pracy, ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami, a w konsekwencji  zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Ponadto, uczestnictwo w tych spotkaniach pozwala na zintegrowanie się pracowników oraz nawiązanie kontaktów z pracownikami innych spółek z branży, które przekładają się na kontakty o charakterze zawodowym. Pracownicy uczestniczący w Spartakiadzie występują w strojach firmowych oznaczonych logo i nazwą Spółki, przez co propagują pozytywny wizerunek firmy. Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty nie mają charakteru reprezentacyjnego okazałości czy wystawności.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wskazane we wniosku wydatki związane z uczestnictwem pracowników w Spartakiadzie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Wydatki te nie są bowiem wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Nie budzi również wątpliwości ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi z tej działalności przychodami, a także z zachowaniem, czy też zabezpieczeniem tego źródła przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wskazać przy tym należy, iż to na Wnioskodawcy, jako odnoszącym korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ciąży obowiązek wykazania związku, jaki wydatki te mieć będą z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy lub celno-skarbowy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym,

w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a,
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.