Koszty uzyskania przychodów | Interpretacje podatkowe

Koszty uzyskania przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty uzyskania przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczając przypadające na wspólników spółki komandytowej przychody i koszty spółki komandytowej wspólnicy będą mieli prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu otrzymanego w ramach aportu, naliczone za okres od wniesienia aportu i zapłacone przez spółkę komandytową?
Fragment:
Na szczególne podkreślenie zasługuje brzmienie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stwierdza, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Z literalnego brzmienia powyższej regulacji wynika więc, że zapłacone odsetki od kredytu co do zasady są kosztem podatkowym, oczywiście o ile spełniają pozostałe wymogi z art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Jeżeli więc spółka komandytowa uzyskała kredyt bankowy, który został zaciągnięty w celu osiągnięcia przychodów i który służy jej bieżącej działalności (co spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to w braku odpowiednich wyłączeń w art. 23 ww. ustawy, zapłacone odsetki od tego kredytu będą dla spółki komandytowej a dokładnie dla wspólników tej spółki, ponieważ spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, kosztem uzyskania przychodu. Fakt, iż spółka komandytowa uzyskała środki kredytowe w ramach otrzymanego aportem przedsiębiorstwa nie ma na gruncie regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych żadnego wpływu na kwalifikację prawną zapłaconych przez spółkę komandytową odsetek od przedmiotowego kredytu jako kosztów uzyskania przychodu.
2017
16
lis

Istota:
Czy płacone przez spółkę komandytową w wyniku cesji umów raty leasingowe będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23b ust. 1 ustawy o PIT?
Fragment:
Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do: rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat; ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu, reguluje rozdział 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 23a pkt 1 ww. ustawy, ilekroć w rozdziale (...)
2017
16
lis

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółdzielnię związanych z funkcjonowaniem PKZP.
Fragment:
W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.
2017
16
lis

Istota:
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania piątego - przechodząc do kwestii dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku pracowników nieobecnych w pracy (przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie), należy zauważyć, że w czasie urlopu czy też zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy będącej przedmiotem prawa autorskiego. Zatem, wynagrodzenie obliczane za czas tego urlopu, bądź zwolnienia lekarskiego, nie może pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z działaniami twórczymi, kreującymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym, metoda ustalania kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, nie będzie miała zastosowania do omawianego wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe czy wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest świadczeniem stanowiącym przychód ze stosunku pracy i przy poborze zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu wynikające z art. 22 ust. 2 updof. Do pozostałego wynagrodzenia wypłaconego programistom w tym miesiącu Wnioskodawca uważa, że jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof.
2017
14
lis

Istota:
Koszt nabycia igieł przekazywanych następnie do hurtowni lub aptek w okolicznościach takich, jak opisane w niniejszej sprawie stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy.
Fragment:
(...) kosztów uzyskania przychodów ? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Odpowiedzi w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) udzielono odpowiednio w odrębnym rozstrzygnięciu. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia wydatków na nabycie igieł przekazanych, następnie pacjentom za pośrednictwem aptek/hurtowni, do kosztów uzyskania przychodów. Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów zostały określone w art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Biorąc powyższe pod uwagę, wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na nabycie igieł, które następnie są przekazywane – w ilości proporcjonalnej do sprzedawanych insulin – hurtowniom lub aptekom w celu ich wydania pacjentom – niewątpliwie jest związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku akcyzowego, a do przychodów równowartości tego podatku otrzymanej od klienta
Fragment:
Ujęcie wydatków w kosztach uzyskania przychodów nie zależy od woli i wyboru podatnika. Ustawodawca nie przewidział dowolności w tym zakresie, o czym świadczy treść przepisu art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są (a nie – mogą być) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jak już wyżej wspomniano (wskazuje na to też sam Wnioskodawca) podatek akcyzowy obciążający podatnika z tytułu wyprowadzenia ze Składu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów należących do Klientów stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki. Nie mogą więc mieć zastosowania wskazane przez Wnioskodawcę przepisy art. 12 ust.4 pkt 6 lub 6a, zgodnie z którymi do przychodów nie zalicza się: zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Użyte w powyższych przepisach pojęcie „ niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ” dotyczy wyłącznie tych wydatków, których ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych do takich kosztów nie pozwala zaliczyć, a nie takich, których podatnik zaliczyć nie chce, mimo iż spełniają definicję kosztu podatkowego z art. 15 ust. 1 i nie są wyłączone na podstawie art. 16 ust. 1.
2017
11
lis

Istota:
Czy wydatki związane ze wsparciem sprzedaży detalicznej na poszczególnych rynkach zagranicznych stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Definicja kosztów uzyskania przychodu została dookreślona poprzez orzecznictwo sądów oraz doktrynę. Mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych można wskazać na kilka przesłanek, których spełnienie pozwoli uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu. Są to następujące przesłanki: poniesienie kosztu przez podatnika; poniesiony koszt jest rzeczywisty (definitywny); poniesiony koszt pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą; koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów; koszt powinien być właściwie udokumentowany. Zatem do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszelkie koszty, niewymienione w katalogu z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., pod warunkiem wykazania ich bezpośredniego bądź pośredniego związku z prowadzoną działalnością, których poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalność gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.
2017
11
lis

Istota:
Czy:
- koszty wskazane w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 1 do 9 stanowią koszty bezpośrednio związane z procesem emisji akcji i jako takie nie mogą stanowić dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów?
- koszty wskazane w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 10 do 18 jako koszty, które nie są bezpośrednio związane publiczną emisją akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego, stanowią dla Wnioskodawcy tzw. koszty pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 4d ustawy o CIT?
- w odniesieniu do kosztów, o których mowa w punkcie V podpunkt od 10 do 18 stanu faktycznego - zarówno w części aktywowanej jak i nieaktywowanej na wartość udziału w XXX GmbH, jest on zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT uprawniony do rozpoznania ich jako bieżących kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych jako zobowiązanie Wnioskodawcy wobec kontrahentów?
Fragment:
Punktem wyjścia dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków, o których mowa we wniosku, tj. wydatków wskazanych w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 10 do 18 jako kosztów, które nie są bezpośrednio związane z publiczną emisją akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego do kosztów uzyskania przychodów, jest właściwe rozpoznanie rodzaju powiązania kosztów z przychodami. Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, koszty wskazane w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 10 do 18 jako koszty, które nie są bezpośrednio związane publiczną emisją akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego, stanowią dla Wnioskodawcy tzw. pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). Art. 15 ust. 4d powołanej ustawy stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się natomiast dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).
2017
11
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wydatki na ulepszenie środków trwałych w trakcie trwania Umowy nie będą kosztem uzyskania przychodów dla Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy wydatki na ulepszenie ŚT w trakcie trwania Umowy nie będą kosztem uzyskania przychodów dla Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na ulepszenie ŚT w trakcie trwania Umowy nie będą kosztem uzyskania przychodów dla Spółki. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia. Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.
2017
11
lis

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę poprzez przekazanie środków finansowych na współfinansowanie budowy zbiornika retencyjnego na nieruchomości Gminy oraz stacji podnoszenia ciśnienia, będą dla Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów, a nadto czy wydatki te, jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, będą potrącalne w dacie ich poniesienia?
Fragment:
(...) kosztami uzyskania przychodów, a nadto czy wydatki te, jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, będą potrącalne w dacie ich poniesienia? Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ ustawa CIT ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Wydatki powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, pozostają zatem kosztami uzyskania przychodów, jeśli pozostają w funkcjonalnym związku z przychodami albo służą ich zachowaniu lub zabezpieczeniu. Przepis art. 16 ust. 1 ustawy CIT wskazuje m.in., że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych; z tym jednak zastrzeżeniem, że będą one stanowić koszty uzyskania przychodów po pomniejszeniu o sumę odpisów amortyzacyjnych w przypadku odpłatnego zbycia (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy CIT). Dalej, na podstawie art. 16a ust. 1 i ust. 2 ustawy CIT, wskazać należy natomiast, że amortyzacji podlegają m.in.
2017
11
lis

Istota:
Czy wydatki jakie Spółka zamierza ponieść na nabycie Usług doradczych związanych z pozyskaniem inwestora, w całości stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT w momencie ich poniesienia przez Spółkę
Fragment:
(...) koszt uzyskania przychodu należy uznać wydatki na Usługi doradcze związane m.in. z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy oraz będące pośrednim kosztem uzyskania przychodów związane z funkcjonowaniem podatnika CIT, a niebędące jednocześnie kosztami, bez poniesienia których nie byłoby możliwe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (a właśnie wyłącznie takie koszty bezpośrednie, bez których podwyższenie kapitału zakładowego nie byłoby możliwe, wykluczył z kosztów uzyskania przychodów NSA we wspomnianej uchwale). - potwierdzając, że koszty doradztwa, związane tylko pośrednio z podwyższeniem kapitału zakładowego stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ nie są one niezbędne od dokonania tego podwyższenia (jak przykładowo opłaty notarialne, czy PCC), a dotyczące organizacji działalności spółki jako całości; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 7 listopada 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.835.2016.l.JKT, w której organ uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: Odnosząc się do momentu zaliczenia wydatków na nabycie Usług doradczych związanych z pozyskaniem inwestora w ciężar kosztów uzyskania przychodów (kosztów pośrednich w rozumieniu art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT), zgodnie z art. 15 ust. 4e Ustawy o CIT, w ocenie Wnioskodawcy, poniesione przez niego wydatki w całości stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. na dzień, na który ujęto dany koszt w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie otrzymanej faktury lub innego dowodu księgowego.
2017
11
lis

Istota:
- czy opłaty (raty leasingowe) płacone przez Wnioskodawcę w części stanowiącej spłatę aktywów innych aniżeli środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz część odsetkowa, stanowią koszt uzyskania przychodów po stronie Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), - ustalenie momentu poniesienia ww. kosztu (pytanie oznaczone we wniosku nr 6),
Fragment:
(...) koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie przychodu lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodu. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, a właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę: przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.
2017
11
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia ustalonego jako prowizja od sprzedaży wypłacanego osobie fizycznej z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia ustalonego jako prowizja od sprzedaży wypłacanego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia ustalonego jako prowizja od sprzedaży wypłacanego innym podmiotom z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; wpływu na skutki podatkowe okresu używania praw autorskich.
Fragment:
Tak więc koszty uzyskania przychodów będą generowane kwartalnie. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, a ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.
2017
11
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia mieszanego wypłacanego osobie fizycznej z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia mieszanego wypłacanego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia mieszanego wypłacanego innym podmiotom z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; możliwości zaliczenia całości wypłacanego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy Spółka przewidzi okres użytkowania dłuższy niż rok, a okaże się, że ze względów niezależnych od Wnioskodawcy okres ten wyniesie jedynie kilka miesięcy; obowiązku zastosowania art. 22e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Spółka przewidzi okres użytkowania nie dłuższy niż rok, a okaże się, że ze względów niezależnych od Wnioskodawcy okres będzie dłuższy niż rok.
Fragment:
W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 4, jeżeli odpowiedź Organu, co do wyrażonego stanowiska Wnioskodawcy, na pytania 1-3 będzie twierdząca w zakresie amortyzacji w stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pierwszego nakładu i kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia % za sprzedaż każdego egzemplarza powyżej pierwszego nakładu, Wnioskodawca uważa, że w sytuacji, gdy Spółka przewidzi okres użytkowania dłuższy niż rok, a okaże się, że ze względów niezależnych od Wnioskodawcy okres ten wyniesie jedynie kilka miesięcy, Spółka ma prawo zaliczyć całość wypłacanego wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, co do zasady, kosztami uzyskania przychodów (dalej: KUP) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z reguły, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNiP) nie są jednorazowo zaliczane do KUP, lecz ustalana jest wartość początkowa WNiP, od której podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja art. 22 ust. 1, zdaniem Wnioskodawcy, nie pozostawia wątpliwości, że całość wypłacanego wynagrodzenia może stanowić KUP pod warunkiem, że spełnione są ogólne kryteria zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów wymienione w tym przepisie, tj. wydatek na nabycie WNiP został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów/zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
2017
11
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego osobie fizycznej z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; amortyzacji wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; amortyzacji wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego innym podmiotom z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych; możliwości zaliczenia niezamortyzowanej części wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy Spółka przewidzi okres użytkowania dłuższy niż rok i dokona amortyzacji, a okaże się, że ze względów niezależnych od Wnioskodawcy okres ten wyniesie jedynie kilka miesięcy; obowiązku zastosowania art. 22e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Spółka przewidzi okres użytkowania nie dłuższy niż rok i zaliczy zakup praw autorskich bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, a okaże się, że ze względów niezależnych od Wnioskodawcy okres będzie dłuższy niż rok.
Fragment:
(...) kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, co do zasady, kosztami uzyskania przychodów (dalej: KUP) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z reguły, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNiP) nie są jednorazowo zaliczane do KUP, lecz ustalana jest wartość początkowa WNiP, od której podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazuje bowiem art. 22 ust. 8 niniejszej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. W tym kontekście należy podkreślić, że wartości niematerialne i prawne stanowią aktywa – majątek trwały podatnika, które wykorzystuje on w działalności gospodarczej w długim okresie. Dlatego przepisy podatkowe przewidują, iż wydatki na ich nabycie należy rozliczać w czasie. W konsekwencji, w sytuacji, w której podatnik nie rozliczył jeszcze całości poniesionego wydatku na wartości niematerialne i prawne w formie odpisów amortyzacyjnych (a zatem nadal wykazuje określone aktywa), a aktywa te tracą swą przydatność dla działalności gospodarczej, to powstaje ubytek w jego majątku.
2017
11
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a lub lit. b ustawy CIT będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisanych jako nieściągalne wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, w odniesieniu do których spełnione zostały przesłanki udokumentowania nieściągalności określone w art 16 ust. 2 ustawy CIT ?
Fragment:
Skoro możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności z tytułu nieściągalnych i wymagalnych kredytów pomniejszonych o kwotę nie spłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy dotyczy jedynie jednostek organizacyjnych uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek), co zostało expressis verbis wskazane w tej regulacji, to nie może obejmować swoim zakresem Spółki – spółki prawa handlowego, nie będącej bankiem czy innym podmiotem prowadzącym na podstawie szczególnych przepisów działalność finansową zbliżoną do działalności bankowej, niezależnie od możliwości spełnienia pozostałych warunków wskazanych w tym przepisie. Podsumowując, Spółka nie ma prawa do zaliczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) updop do kosztów uzyskania przychodów kwot głównych niespłaconych pożyczek. Jednocześnie należy stwierdzić, że stanowisko Spółki, zgodnie z którym będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) updop tę część nieściągalnej wierzytelności pożyczkowej, która została uprzednio zarachowana jako przychód należny w myśl art. 12 ust.3 updop, której nieściągalność została udokumentowana zgodnie z art. 16 ust. 2 updop jest prawidłowe.
2017
11
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym będzie mógł, w rozliczeniu rocznym, od części przychodu stanowiącego wynagrodzenie za tworzenie oprogramowania stosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, do całości przychodu Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę winny znaleźć zastosowanie koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca za wykonywanie obowiązków pracowniczych będzie otrzymywać miesięczne wynagrodzenie za pracę wykonywaną na swoim stanowisku, w tym za pracę twórczą, jednakże nie będzie otrzymywać za wykonanie konkretnego utworu honorarium w jasno ustalonej wysokości za przeniesienie tego utworu na pracodawcę, to do uzyskanych przychodów zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, do ww. wynagrodzenia Wnioskodawca nie będzie mógł w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w którym je otrzyma, zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
11
lis

Istota:
Sprzedaż udziałów w sp. z o.o.
Fragment:
Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się również wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f (art. 23 ust. 1 pkt 38c ww. ustawy). Z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji wynika, że w 1995 r. Wnioskodawca nabył 30 udziałów w spółce za kwotę 3.000 zł. Wnioskodawca nabył te udziały wpłacając gotówkę. W 2016 r. sprzedał te udziały innym udziałowcom tej spółki. W związku z tym w niniejszej sprawie koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów przez Wnioskodawcę należy ustalić zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Kosztami uzyskania przychodu będą zatem wydatki faktycznie poniesione na nabycie tych udziałów. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu należy wziąć zatem pod uwagę koszt „ historyczny ”, tzn. wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów w spółce.
2017
11
lis

Istota:
W którym momencie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu wynikająca z Porozumienia, dodatkowa kwota, która została wpłacona na rachunek ZFŚŚ w związku ze zmniejszeniem odpisu podstawowego na ZFŚS, wynikającego ze starego ZUZP, do wysokości odpisu ustawowego?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: W którym momencie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu wynikająca z Porozumienia, dodatkowa kwota, która została wpłacona na rachunek ZFŚŚ w związku ze zmniejszeniem odpisu podstawowego na ZFŚS, wynikającego ze starego ZUZP, do wysokości odpisu ustawowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, wynikająca z Porozumienia, dodatkowa kwota będzie kosztem podatkowym w dacie przekazania jej na rachunek ZFŚS, po wejściu w życie nowego ZUZP. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Kosztem uzyskania przychodów są jednak odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Kosztem uzyskania przychodów są zatem odpisy i zwiększenia, obciążające zgodnie z przepisami o ZFŚS koszty działalności pracodawcy, pod warunkiem, że środki pieniężne stanowiące ich równowartość zostaną wpłacone na rachunek ZFŚS.
2017
10
lis

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
X 3 – nabyty w roku 2009 – które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, bo taki przychód, jak już wyżej wykazano, nie wystąpił – oraz dotyczące udziału nabytego w roku 2013 – ale nie są udokumentowane, więc nie mogą zostać zaliczone do ww. kosztów uzyskania przychodu – a zatem spłata wydatków w części niepodlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, uprawnia Zainteresowanego do skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei analizowana spłata kredytu – środkami pochodzącymi ze sprzedaży nieruchomości przy ul. X 1 – w części dotyczącej wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe przypadające zarówno na udział w nieruchomości przy ul. X 3 nabyty w roku 2009, i jak udział w tejże nieruchomości nabyty w roku 2013, uprawnia Zainteresowanego do skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w tej części nie występują ww. ograniczenia wynikające z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, gdyż za takie nie można uznać opisanych wydatków. W konsekwencji, dochód osiągnięty przez Zainteresowanego z przedmiotowej transakcji jest opodatkowany 19% podatkiem dochodowym na zasadach wynikających z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie znajduje zastosowania ww. zwolnienie od podatku dochodowego.
2017
10
lis

Istota:
Przeniesienie siedziby Spółki do Polski
Fragment:
Również w tym przypadku, w ocenie Spółki, nie będzie miało znaczenia, czy przed dniem przeniesienia siedziby do Polski Wnioskodawca zaliczy przedmiotowe odsetki do kosztów uzyskania przychodu w Holandii na podstawie holenderskich przepisów podatkowych. Skoro według obu systemów prawnych koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek powstają w różnych momentach, po przeniesieniu siedziby do Polski powstanie po stronie Spółki koszt uzyskania przychodu w momencie faktycznej zapłaty odsetek z tytułu obligacji i pożyczki. Inaczej będzie natomiast, podobnie jak w przypadku przychodów, w przypadku odsetek, które przed dniem przeniesienia siedziby zostaną skapitalizowane. W takim przypadku nie tylko holenderskie prawo podatkowe, ale również polskie prawo podatkowe wyznacza moment powstania kosztów uzyskania przychodów na moment skapitalizowania takich odsetek (w przypadku odsetek od pożyczki udzielonej przez jednostkę powiązaną). Podsumowując, przy założeniu, że koszty z tytułu odsetek od obligacji / zaciągniętej pożyczki spełniają warunki przewidziane w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT - zapłacone przez Spółkę po dniu przeniesienia siedziby do Polski odsetki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę przed tym dniem obligacji i zaciągniętej pożyczki, będą podlegały w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w Polsce w momencie ich faktycznej zapłaty, niezależnie od tego, że zostały częściowo naliczone przed przeniesieniem siedziby Spółki do Polski i zaliczone w tej części do kosztów podatkowych w Holandii.
2017
10
lis

Istota:
Czy wymienione w stanie faktycznym wydatki mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), tj. w momencie ich poniesienia?
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Stosownie natomiast do art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a 14f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zgodnie z powyższymi przepisami, Spółka może zaliczyć wydatki wskazane w stanie faktycznym do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czyli w dniu, na który zostały one ujęte w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur, jako zobowiązanie wobec kontrahenta (na kontach bilansowych).
2017
10
lis

Istota:
Czy wskazana przez spółdzielnię w umowie o przekształcenie prawa do lokalu kwota 102.966,89 zł, opisana jako uregulowana, będąca jednocześnie wartością mieszkania na dzień otrzymania go od spółdzielni w 1992 r. prawidłowo została przyjęta w zeznaniu o dochodach z odpłatnego zbycia lokalu jako koszt uzyskania?
Fragment:
W związku z tym do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nie można zakwalifikować zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego odpowiadającego aktualnej wartości rynkowej mieszkania. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku w kontekście powołanych przepisów, w szczególności art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzi zatem do wniosku, że kosztem uzyskania przychodu odpłatnego zbycia 1/2 części mieszkania opisanego we wniosku są udokumentowane koszty nabycia ww. prawa do lokalu mieszkalnego. Są to więc wydatki, jakie Zainteresowani ponieśli na sfinansowanie kosztów budowy przypadających na ich lokal mieszkalny, czyli wpłacony gotówką wkład mieszkaniowy oraz uiszczone koszty związane z kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnię na budowę. Nie można zatem uznać, że kwoty, które Spółdzielnia wskazała jako umorzone (poz. 5 i 6 ) w sytuacji kiedy umorzenie to nie zostało przez Zainteresowanych spłacone mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Kosztem jest bowiem faktyczny wydatek, który musiał ponieść nabywca nieruchomości, a nie wartość nieruchomości wskazana przez Spółdzielnię w umowie o przekształcenie prawa do lokalu.
2017
10
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, który ma zawartą umowę z kontrahentem na czas nieoznaczony może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę, której zapłata nastąpi w formie gotówkowej, a wynika z faktury Vat nieprzekraczającej 15 000 zł, wystawionej przez hurtownię farmaceutyczną w oparciu o umowę współpracy, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur Vat przekracza wartość 15 000 zł?
Fragment:
Zgodnie z art. 15d ust. 1, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W art. 15d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy: zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zestawienie ww. przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.
2017
9
lis

Istota:
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wypłacanego pracownikom wynagrodzenia w ramach stosunku pracy oraz umów zlecenia i umów o dzieło.
Fragment:
W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a ustawy). Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy – jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio. Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż kwota określona w ust. 9a (art. 22 ust. 10a ustawy). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „ utwór ”. Jednakże przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustalenia m.in. czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich oraz czy podatnik jest twórcą, należy dokonać w świetle odrębnych przepisów.
2017
9
lis

Istota:
Koszty poniesione na zakup przekąsek udostępnianych pracownikom w automatach w czasie pracy, spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, są bowiem ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Fragment:
Zatem, przedmiotowe koszty stanowią koszty uzyskania przychodów poszczególnych Zainteresowanych w części proporcjonalnej do posiadanego udziału w zysku Spółki. Na marginesie należy zaznaczyć, że sfinansowanie zakupu przekąsek dla pracowników nie jest też świadczeniem socjalnym, wyłączonym z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT. Opisane świadczenia są bowiem finansowane ze środków obrotowych Spółki, a nie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nie są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych pracowników. Nie spełniają więc definicji wydatków na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podsumowując, koszty poniesione na zakup przekąsek udostępnianych pracownikom w automatach w czasie pracy, spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, są bowiem ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym Wnioskodawcy jako podatnicy podatku dochodowego, mogą je zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Przy tym kosztem uzyskania przychodów będą wartości z podatkiem VAT wynikające z faktur dokumentujących nabycie przekąsek, a wysokość kosztu przypadająca na każdego z Zainteresowanych, będzie odpowiadać wysokości posiadanego przez nich prawa do udziału w zysku Spółki.
2017
9
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca zadziała prawidłowo rozpoznając koszt podatkowy z tytułu wynajmu samochodu (czynsz najmu wraz z obsługą serwisową, wymianą opon, ubezpieczeniem) w kolejnych miesiącach trwania umowy najmu ww. pojazdu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wydatki poniesione na czynsz najmu w części dotyczącej zobowiązań gwarancyjnych wraz z prawem do korzystania z samochodów zastępczych nie są objęte limitem określonym w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop i należy zakwalifikować je do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 updop. Odnosząc się natomiast do momentu potrącalności wydatków z tytułu czynszu najmu samochodu zauważyć należy, że wydatków tych nie można bezpośrednio powiązać z uzyskiwanym przychodem i w konsekwencji należy zakwalifikować je do pośrednich kosztów uzyskania przychodów. Natomiast kwestię potrącalności pośrednich kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4d i 4e updop. Zgodnie z art. art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z kolei, zgodnie z art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2017
9
lis

Istota:
W sytuacji gdy postępowanie jest prowadzone przez organy ścigania i nie zostało jeszcze zakończone, strata nie będzie mogła stanowić dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodów. Nie ma ona bowiem charakteru wydatku definitywnego, którego z całą pewnością Spółka nie odzyska. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w środkach obrotowych na skutek oszustwa skutkującego wyłudzeniem od Spółki kwoty 121 560,58 zł w sytuacji, gdy postępowanie prowadzone przez organy ścigania nie zostało zakończone, należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów. Wśród kosztów wymienionych w tzw. negatywnym katalogu kosztów, ujętym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wyszczególniono strat w środkach obrotowych. Oznacza to, że co do zasady straty te, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Zaliczenie strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów powinno być jednak każdorazowo oceniane w aspekcie: całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności, okoliczności, które spowodowały powstanie straty, udokumentowania straty, podjętych przez podatnika działań zabezpieczających. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest firmą produkcyjną, która dokonuje importu opakowań i wyrobów z Chin.
2017
9
lis

Istota:
PIT - w zakresie zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, samo posiadanie statusu twórcy utworów jest niewystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Niezbędne jest by twórca osiągał przychód bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych lub rozporządzaniem tymi prawami. Jak wskazano powyżej, podwyższone koszty uzyskania przychodów można stosować, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej niż wynika to z treści art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast obowiązki ze stosunku pracy sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, a wynagrodzenie za pracę (czy też jego część) stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. O możliwości zastosowania podwyższonej 50% wysokości kosztów uzyskania przychodu decyduje fakt uzyskiwania przychodów jako wynagrodzenia za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedstawiony we wniosku podział wynagrodzenia nie spełnia przesłanek warunkujących prawo do zastosowania, w przedstawionym do oceny tutejszemu organowi zdarzeniu, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Przez wyodrębnienie honorarium z łącznej wartości wynagrodzenia nie można uznać sytuacji, w której pracodawca w umowie o pracę będzie określał je jako procent ogólnego wynagrodzenia pracownika.
2017
9
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca zadziała prawidłowo rozpoznając koszt uzyskania przychodu z tytułu opłaty wstępnej jednorazowo w sierpniu 2017 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje podział na dwie kategorie kosztów: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Zgodnie z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Zgodnie z tym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się w sposób bezpośredni na uzyskanie konkretnych przychodów. Z powyższych przepisów wynika, że pośrednie koszty uzyskania przychodów stanowią takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w bezpośrednim związku z konkretnymi przychodami podatnika, ale mają wpływ na ich powstawanie. Natomiast kwestia związana z momentem potrącalności kosztów uzyskania przychodów została uregulowana w art. 15 ust. 4d updop, zgodnie z którym, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.
2017
8
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.