Koszty uzyskania przychodów | Interpretacje podatkowe

Koszty uzyskania przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty uzyskania przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – spłata kredytu – wydatkowanie i koszty uzyskania przychodu.
Fragment:
Przepis art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją szczególną, która w sposób wyczerpujący określa zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy. Koszty uzyskania przychodów w tym zakresie zostały sprecyzowane przez ustawodawcę poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych. Podkreślić należy, że ustawodawca nie odsyła do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W przepisie art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu, oprócz udokumentowanych kosztów nabycia uznaje udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, a nadto poczynione zostały w czasie jej posiadania. Przy czym, jak stanowi z kolei art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość tych kosztów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.
2016
6
gru

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki z tyt. najmu mieszkania?
Fragment:
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. W takim (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki z tyt. najmu mieszkania
Fragment:
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. W takim (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości. Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki: został poniesiony przez podatnika, jest definitywny, a więc bezzwrotny, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością, poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, został właściwie udokumentowany, nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów oraz kosztów wytworzenia środków trwałych oraz pośrednich kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
W świetle powyższego, aby wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez Spółkę, jest definitywny (rzeczywisty), pozostaje w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów Spółka ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów Spółka powinna rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Osobom posiadającym status pracownika uzyskującym przychody m.in. ze stosunku pracy przysługuje co do zasady, zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie jednej pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów niezależnie od wymiaru czasu pracy. Inaczej jednakże jest traktowana sprawa kosztów uzyskania przychodów twórców i autorów zatrudnionych na umowę o pracę czy w przypadku uzyskiwania przez twórców i autorów przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego. W takim przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. który stanowi, że koszty uzyskania (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w związku ze sprzedażą Udziału w Spółce zbywanej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w podstawie opodatkowania, przychodu w wysokości wartości ceny uiszczonej na rzecz Wnioskodawcy, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów w wartości wydatków poniesionych na nabycie Udziału w Spółce zbywanej niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (w tym ceny uregulowanej przez Wnioskodawcę w zamian za nabycie Udziału)?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, wydatki na nabycie Udziałów, które do momentu odpłatnego zbycia tych aktywów nie zostały zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów powinny stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w momencie ich odpłatnego zbycia. Wydatki te spełniają bowiem wszystkie ze wskazanych powyżej wymogów. Jak podkreślono powyżej, Spółka dokonała zakupu Udziału jako rodzaju inwestycji związanej z działalnością gospodarczą Spółki. Wydatki poniesione na zakup Udziału nie zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie Wnioskodawcy, wydatki te powinny być powiązane z planowaną sprzedażą Udziału przez Spółkę i przychodem uzyskanym z tego tytułu. Jak wskazano powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowa wykładnia przepisów ustawy o CIT nie powinna prowadzić do różnicowania kosztów związanych z nabyciem inwestycji dla celów podatkowych, a tym samym uznawania, że jedne z nich mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia udziału (na podst. art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT), a inne nie powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, zarówno przychody osiągane z tytułu takich inwestycji w udział w spółkach (zarówno kapitałowych jak i osobowych) oraz koszty związane z ich zakupem powinny znajdować odzwierciedlenie w wyniku podatkowym przedsiębiorcy.
2016
6
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą Składników majątkowych nabytych przez Spółkę Przekształcaną Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki Przekształconej będzie uprawniony do rozpoznania – proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej – kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej tak jak dla Spółki Przekształcanej, tj. według takich samych zasad ustalania kosztów, które miałyby zastosowanie gdyby te Składniki majątkowe zbywała Spółka przekształcana – niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę Przekształcaną lub wspólników Spółki Przekształconej?
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą Certyfikatów na rzecz FIZ (w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ) Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki Przekształconej będzie uprawniony do rozpoznania – proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej – kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej tak jak dla Spółki Przekształcanej, tj. wydatków poniesionych na nabycie Certyfikatów przez Spółkę przekształcaną – niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę Przekształcaną lub wspólników Spółki Przekształconej?
Fragment:
Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej, kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Składników majątkowych w wysokości określonej dla Spółki Przekształcanej – niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę Przekształcaną lub wspólników Spółki Przekształconej. Koszt zbycia Składników majątkowych powinien zostać więc określony na podstawie odpowiednich przepisów, w wysokości historycznej, właściwej dla Spółki Przekształcanej. W opinii Wnioskodawcy – w zakresie pytania drugiego – uwagi przedstawione w odniesieniu do pytania pierwszego odnośnie sukcesji kosztów i zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów dla wspólników Spółki przekształconej odnoszą się również w pełni do pytania drugiego. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „ nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych ”.
2016
6
gru

Istota:
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Osobom posiadającym status pracownika, uzyskującym przychody m.in. ze stosunku pracy, przysługuje co do zasady – zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenie jednej, pełnej, miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy. W przypadku osób, które uzyskują przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło przysługują, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 cytowanej ustawy koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Inaczej jednakże jest traktowana sprawa kosztów uzyskania przychodów twórców i autorów zatrudnionych na umowę o pracę czy w przypadku uzyskiwania przez twórców i autorów przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilno-prawnych. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego. Forma stosunku prawnego, w ramach którego wykonane są prace twórcze, czy to będzie umowa o pracę czy też umowa zlecenia, nie ma znaczenia dla kwalifikacji prac twórczych w zakresie normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodów określa się z tytułu (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego rozpoznanie w kosztach uzyskania przychodu odpisów aktualizujących w związku z powstaniem przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności danej wierzytelności z tytułu udzielonego przez Bank kredytu /pożyczki (zgodnie z art. 38b w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a) oraz ust. 2a pkt 2 UPDOP) może nastąpić w dacie powstania rzeczywistej (obiektywnej) możliwości rozpoznania danej przesłanki, czyli w dacie wpływu do Banku (Departamentu Podatkowego) danego dokumentu dowodzącego powstanie danej przesłanki?Czy opisane w stanie faktycznym dotworzenia odpisów aktualizujących wartość udzielonych przez Bank kredytów/pożyczek (uprawdopodobnionych co do nieściągalności zgodnie z art. 16 ust. 2a UPDOP) w wyniku tzw. korekt audytorskich po zakończeniu danego roku kalendarzowego (np. w maju 2016 r. za 2015 rok) i po złożeniu deklaracji CIT-8 za ten rok powinny być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu roku obrotowego, w którego ciężar kosztów zaliczone zostało dotworzenie (zgodnie z przykładem: 2015 roku) czy też mogą być rozpoznane w kosztach uzyskania przychodów roku, w którym nastąpiła czynność zaksięgowania dotwrzenia danego odpisu (zgodnie z przykładem: 2016 roku) ?
Fragment:
Od tego bowiem momentu podatnik ma faktyczną możliwość realizacji swoich praw w postaci rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w podstawie opodatkowania CIT. Warto również zwrócić uwagę na aspekt praktyczny. Z punktu widzenia wpływów budżetowych z CIT nie ma tak naprawdę znaczenia czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi w roku podatkowym powstania przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności czy daty wpływu dokumentu potwierdzającego takie nieściągalność. Natomiast cofanie się do roku przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności wiązałoby się jedynie uciążliwością dla podatnika i organu podatkowego związaną z prowadzeniem postępowania nadpłatowego. Z racjonalnego punktu widzenia nie miałoby to żadnego sensu. Zdaniem Wnioskodawcy ( w zakresie pytania drugiego), zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu opisanego w stanie faktycznym dotworzenia odpisu aktualizującego może nastąpić w roku realizacji księgowania bez względu na rok, w ciężar którego nastąpiło dotworzenie takiego odpisu. Jeżeli zatem dotworzenie odpisu na taki kredyt (pożyczkę) nastąpiło po złożeniu deklaracji rocznej CIT-8 za dany rok podatkowy to podatnik nie musi dokonywać korekty tej deklaracji i może ująć koszt dotworzenia odpisu w kosztach uzyskania przychodu roku bieżącego, tj. roku, w którym nastąpiła czynność doksięgowania odpisu.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści - zaliczenie kosztów pełnomocnika do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, są właściwie udokumentowane. Należy zauważyć, że z powołanych powyżej przepisów wynika, że w przypadku gdy podatnik faktycznie poniesie wydatek, wykaże związek wydatku z uzyskanym przychodem i udowodni fakt poniesienia kosztów, to taki konkretny wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W sytuacji Wnioskodawcy, poniesione przez Niego wydatki nie znajdują się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostaje spełniony warunek pozostawania ww. kosztów w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem z tytułu wypłaconego Wnioskodawcy świadczenia. Jeśli zatem zostaną odpowiednio udokumentowane - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo zaliczenia kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, poniesionych w związku z prowadzeniem sprawy o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, związanych z odmową wydania przez pracodawcę akcji pracowniczych, do kosztów uzyskania przychodu. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.
2016
5
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu Gruntu Podzielonego?
Fragment:
W myśl art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Powołany powyżej przepis, stanowi wyraźnie, iż w przypadku dokonania aportu środków trwałych, gdzie wkład nie jest kwalifikowany jako przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część, na dzień objęcia udziałów ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. W związku z powyższym, biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż w odniesieniu do gruntu nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne, Spółka zbywając Grunt Podzielony powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej Gruntu Podzielonego ustalonej zgodnie ze wskazaną powyżej proporcją. W ten sam sposób będzie należało ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży Gruntu Podzielonego. Powyższe stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach podatkowych, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. nr IBPBI/2/423-583/12/MS .
2016
5
gru

Istota:
CIT - w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z realizacją programu.
Fragment:
W ocenie Spółki, wydatki na obsługę i organizację Programu oraz wydatki na wypłatę ewentualnego rozliczenia pieniężnego stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Nie jest bowiem możliwe ustalenie jakich konkretnie przychodów wydatki te dotyczą. Stosownie zaś do art. 15 ust. 4d ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy CIT). W związku z powyższym, Spółka uprawniona będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację i obsługę programu motywacyjnego w dniu ich poniesienia, tj. w momencie wypłacenie kwot objętych Programem osobom uprawnionym.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie kwalifikacji podatkowej wypłaconej przez Wnioskodawcę na rzecz dzierżawcy kwoty tytułem rozliczenia nakładów inwestycyjnych oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego stanowiącego ukończoną i zdatną do używania Inwestycję.
Fragment:
Przepis art. 15 ust. 6 Ustawy CIT stanowi, że „ kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. ” Przepis art. 16 Ustawy CIT nie przewiduje żadnych ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości budynku, którego budowę rozpoczął inny podmiot, a zakończył podatnik. Skoro więc Organ zgodzi się, że po zakończeniu Inwestycji przez Wnioskodawcę i oddaniu do użytkowania budynków należy zakwalifikować je do środków trwałych, to należy uznać, że odpisy amortyzacyjne od takich środków trwałych powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w przepisach art. 16i ust. 1-7 Ustawy CIT w całości. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych powstałych w wyniku ukończenia Inwestycji będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy w pełni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Art. 15 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
5
gru

Istota:
Czy wydatki poniesione w ramach przeprowadzonego remontu przystosowującego mieszkanie do wynajmu mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
Czy w przypadku gdy koszty uzyskania przychodów przewyższają uzyskane przychody stratę z tytułu najmu można wykazać w zeznaniu podatkowym PIT 36?
Czy jeżeli w roku 2016 wystąpi strata z tytułu najmu, może być ona rozliczona w pięciu kolejnych latach podatkowych zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy do kosztów uzyskania można zaliczać koszt zakupu wyposażenia mieszkania?
Czy dla przychodów uzyskanych z najmu powinna być prowadzona księga przychodów i rozchodów?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków przystosowujących mieszkanie do wynajmu – jest nieprawidłowe, w pozostałym zakresie – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zatem aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie (...)
2016
5
gru

Istota:
Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając odpisaną, nieściągalną wierzytelność od kontrahenta białoruskiego do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
W związku z powyższym Spółka podjęła decyzję o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnej i zaliczeniu jej w koszty uzyskania przychodów.  W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego wskazując, że: został utworzony odpis aktualizacyjny na przedmiotową wierzytelność, niemniej jednak nie została ona jeszcze odpisana jako nieściągalna, przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne, związane z dochodzeniem wierzytelności nie byłyby równe kwocie wierzytelności, byłyby niższe od niej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając odpisaną, nieściągalną wierzytelność od kontrahenta białoruskiego do podatkowych kosztów uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, postąpi on prawidłowo zaliczając odpisaną, nieściągalną wierzytelność od kontrahenta białoruskiego do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 25 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2.
2016
5
gru

Istota:
-czy jest kosztem uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2016 r.?
-czy będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty, która nastąpi po dniu 31 grudnia 2016 r.?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jakim okresie niezapłacony podatek od nieruchomości za 2016 r. (za miesiące: styczeń - sierpień) stanowi koszty uzyskania przychodów: czy jest kosztem uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2016 r.? czy będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty, która nastąpi po dniu 31 grudnia 2016 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym przypadku istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości za 2016 r., w sytuacji gdy nie dokonana zostanie zapłata do dnia 31 grudnia 2016 r. Zdaniem Spółki, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, daje taką możliwość. Spółka na podstawie złożonej deklaracji podatkowej powinna zaliczyć niezapłacony podatek od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów w roku, którego dotyczy, a zatem do roku 2016, pomimo braku płatności. W tym przypadku ma uzasadnienie art. 15 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast, w świetle art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości i momentu ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na wykonanie przyłącza do sieci światłowodowej.
Fragment:
Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. Zatem, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki, stanowić będą koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. Zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4 - 4h updop. Stosownie do art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Jak stanowi art. 15 ust. 4b updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak (...)
2016
5
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez FIZ Certyfikatów FIZ w celu umorzenia?
Fragment:
Przy czym: Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie przez Spółkę (gdyż ich nabycie nastąpiło przed dniem przekształcenia) niezaliczonych w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę, Spółkę osobową (tj. przez wspólników Spółki osobowej przed przeniesieniem składnika majątku na Wnioskodawcę) lub przez Wnioskodawcę (po nabyciu takiego składnika majątkowego), wydatki na nabycie certyfikatów FIZ stanowiące koszt uzyskania przychodów powinny zostać ustalone w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ z dnia ich nabycia przez Spółkę. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2016 r., sygn. IPPB1/4511-78/16-3/MM odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego następującego stanowiska podatnika: „ W przypadku zbycia (w tym zbycia w celu umorzenia) Udziałów, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową na ich nabycie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatkiem poniesionym przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową będzie cena nabycia Udziałów.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty.
Fragment:
W związku z literalnym brzmieniem nowych przepisów pojawiła się wątpliwość, czy uregulowanie należności poprzez kompensatę skutkować będzie niemożnością zaliczenia potrąconej sumy w koszty uzyskania przychodu w kwocie przekraczającej 15.000 zł. Potrącenie, zwane również kompensatą, to jedna z form powodująca wygaśnięcie zobowiązania. Uregulowana jest w art. 498 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm., dalej: „ K.c. ”). Potrącenie polega na umorzeniu wzajemnych wierzytelności, skutkiem czego wierzytelności zostają zaspokojone bez konieczności dokonania zapłaty. Tym samym następuje ich uregulowanie bez pośrednictwa rachunku bankowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p., który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty w tej części, która przekracza 15.000 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, uregulowanie zobowiązania w drodze kompensaty nie ma wpływu na ograniczenie w zakresie kosztów uzyskania przychodów o którym mowa w art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p. i Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć tak uiszczone zobowiązania w całości do kosztów uzyskania przychodu. Powołany przepis art. 15d u.p.d.o.p. odnosi się tylko do jednej z form regulowania zobowiązań tj. „ płatności ”, która może być dokonana gotówkowo lub bezgotówkowo, nie dotyczy natomiast regulowania zobowiązań w drodze kompensaty.
2016
5
gru

Istota:
Czy rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółki, będą stanowiły dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawy pdop ”)? W ocenie Spółki, rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółki, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy pdop. Ustawodawca wskazał w art. 15 ust. 1 ustawy pdop, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy pdop. W świetle wskazanej wyżej definicji wprowadzającej ogólne sformułowanie dotyczące określenia kosztów uzyskania przychodów, można wskazać, że co do zasady chodzi o poniesienie wydatków w celu osiągnięcia przychodów. Przepis ten zawiera przesłanki, od spełnienia których zależy kwalifikacja poszczególnych wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów. Należy zwrócić uwagę, że jedną z tych przesłanek, o kluczowym znaczeniu w niniejszej sprawie jest znaczenie sformułowania „ koszty poniesione ”. Analiza orzecznictwa i interpretacji pozwala sformułować wniosek, że wydatki będą mogły zostać uznane za koszt uzyskania przychodów o ile będą to wydatki rzeczywiście, faktycznie poniesione oraz będą to wydatki o charakterze definitywnym, cechujące się racjonalnością i realizacją w zgodzie z przepisami prawa.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia uzyskanego w latach 2014-2016
Fragment:
Czy do przychodów z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można w rocznych rozliczeniach podatkowych za lata 2014-2016 zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy, pomimo, że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej? Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodów z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można w rocznych rozliczeniach podatkowych za lata 2014-2016 zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy, pomimo, że pracodawca w P1T-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
5
gru

Istota:
Czy informacja w formie wydruku z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), Baza Źródło, zawierająca imię i nazwisko dłużnika, jego numer PESEL oraz datę i miejsce zgonu, jest wystarczająca do uprawdopodobnienia śmierci dłużnika, o której mowa w art. 16 ust. 2a pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) kosztach uzyskania przychodów odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, z wyjątkiem odsetek od kredytów i pożyczek, utworzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych wartość należności uzależnione jest zatem od spełnienia dwóch warunków: utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności zgodnie z odrębnymi przepisami (tu: przepisami Rozporządzenia MF) oraz uprawdopodobnienia nieściągalności należności zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16 ust. 2a pkt 3 zawiera katalog przesłanek stanowiących o uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności. Jedna z nich dotyczy wierzytelności w sytuacji, gdy dłużnik zmarł (art. 16 ust. 2a pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W ocenie Wnioskodawcy wydruk z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), Baza Źródło, zawierający między innymi datę i miejsce zgonu osoby fizycznej, wystarczająco uprawdopodabnia śmierć dłużnika.
2016
5
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności.
Fragment:
Należy przy tym zauważyć, że art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera nie tylko katalog wyłączeń niektórych wydatków z kosztów uzyskania przychodów, ale pewne jego punkty stanowią, niezależnie od art. 15 ust. 1 tej ustawy, pozytywną podstawę zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, po spełnieniu wymienionych tam warunków. I tak, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek) - wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Co do zasady, wierzytelności nieściągalne z tytułu kredytów (pożyczek), bez względu na przyczynę ich nieściągalności, nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Reguła ta jednak ma wyjątki. Jednym z nich jest powyższy przepis, który oznacza, że w ciężar kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone nieściągalne wierzytelności z tytułu wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek).
2016
4
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa, jako wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. W świetle cytowanego powyżej przepisu, przychody jak i koszty związane z działalnością Spółki Komandytowej rozpoznawane są przez jej wspólników (w tym Wnioskodawcę). Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powołując się na wskazaną regulację prawną oraz dorobek doktryny i orzecznictwa w tym zakresie, należy wskazać, że za koszt uzyskania przychodów na gruncie Ustawy PIT należy uznać wydatek: faktycznie poniesiony przez podatnika, definitywny (rzeczywisty), pozostający w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, który został właściwie udokumentowany, nieznajdujący się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Definicja kosztów uzyskania przychodów, sformułowana przez ustawodawcę w cytowanym powyżej art. 22 ust. 1 Ustawy PIT oraz w orzecznictwie, ma charakter ogólny.
2016
4
gru

Istota:
Czy wydatki w postaci partycypacji w kosztach budowy/przebudowy/remontu dróg publicznych, jakie Wnioskodawca ponosi w przypadkach wskazanych w niniejszym wniosku, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków, tj. przekazania środków pieniężnych właściwej jednostce administracyjnej na realizację przedmiotowych zadań?
Fragment:
Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub, że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 updop. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 updop, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika (...)
2016
4
gru

Istota:
Czy wydatki w postaci partycypacji w kosztach budowy/przebudowy/remontu dróg publicznych, jakie Wnioskodawca ponosi w przypadkach wskazanych w niniejszym wniosku, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków, tj. przekazania środków pieniężnych właściwej jednostce administracyjnej na realizację przedmiotowych zadań?
Fragment:
Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub, że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 updop. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 updop, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika (...)
2016
4
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo zaliczając wydatki związane z uruchomieniem próbnej linii produkcyjnej oraz budową prototypów urządzeń do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia?
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e ustawy o CIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt podatkowy na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Szczególny moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe został ustalony w art. 15 ust. 4a ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.
2016
3
gru

Istota:
Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez spółkę komandytową wierzytelności nabytych w drodze aportu
Fragment:
Warunkiem uznania tych wydatków za koszt podatkowy jest niezaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie. Zatem kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia wierzytelności wniesionych do Spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego, będzie wartość nominalna udzielonych przez Byłego Wspólnika kredytów/pożyczek, stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego, które nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, w części przypadającej proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku w Spółce Osobowej, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 39 updop. W tym miejscu należy wskazać, że tut. Organ nie zgadza się z argumentami Wnioskodawcy, że warunkiem możliwości zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przepisu art. 15 ust. 1t pkt 2 ustawy o CIT, jest dokonanie wykładni wspomnianego przepisu, zgodnie z którą Spółka będzie miała możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Byłego Wspólnika niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie przez Spółkę. Dokonanie odmiennej interpretacji wspomnianego przepisu, przykładowo poprzez uznanie, że jego dyspozycja obejmuje niezaliczenie przedmiotowych wydatków przez inny, niezwiązany ze Spółką, podmiot oznaczałoby wymaganie od Wnioskodawcy weryfikacji rozliczenia podatkowego innego podatnika.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca prawidłowo zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, wypłacone na rzecz pracowników przywróconych do pracy na podstawie wyroku Sądu oraz czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, z uwagi na zmianę podstawy prawnej wypłacanego świadczenia na rzecz pracowników.
Fragment:
Powyższe wynagrodzenia zostały w całości zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w 2016 r. natomiast odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego, uznane zostały w dacie ich wypłaty za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i zgodnie z zasadą wynikającą z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, ich wartość uznana została za dochód podlegający opodatkowaniu, odpowiednio we wrześniu i listopadzie 2015 r. Należy zauważyć, że zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są tzw. koszty pracownicze. Osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy pracy swoich pracowników, osiągając przychody. Koszty pracownicze obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wydatki ponoszone na rzecz pracowników. Z wnioskowania a contrario art. 16 ust. 1 pkt 57 updop wynika, że z mocy prawa kosztem uzyskania przychodów są wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji należności określone w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to m.in. wynagrodzeń za pracę.
2016
3
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.