Koszty uzyskania przychodów | Interpretacje podatkowe

Koszty uzyskania przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty uzyskania przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów ponoszonych od momentu zamkniecia sk3adowiska
Fragment:
Naszym zdaniem koszty poniesione przez Spó3ke od momentu zamkniecia sk3adowiska do chwili obecnej stanowi1, jako koszty inne ni? koszty bezpoorednio zwi1zane z przychodem, koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, natomiast przysz3e koszty rekultywacji i nadzoru nad sk3adowiskiem bed1 stanowi3y koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odpowiednio: koszty nadzoru i monitoringu ponoszone w poszczególnych latach - koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, koszty rekultywacji poniesione jednorazowo ex post po zamknieciu sk3adowiska i zwi1zanym ze sk3adowiskiem uzyskiwaniem przychodów - koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Jednym z podstawowych kryteriów zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest zatem wyst1pienie zwi1zku przyczynowo - skutkowego pomiedzy tymi wydatkami a uzyskanym przychodem.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zaliczenia wymienionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Czy ponoszone przez Spó3dzielnie wydatki wymienione w pkt 1-8 stanowi1 koszty uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez ni1 koszty dzia3alnooci spo3ecznej i kulturalno-oowiatowej s1 kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póYn. zm.), pod warunkiem, ?e nie zosta3y wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego S1du Administracyjnego z 25 wrzeonia 2014 roku (sygn. akt II FSK 2286/12) kosztem uzyskania przychodu jest „ definitywny (rzeczywisty) koszt poniesiony przez podatnika, pozostaj1cy w zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, poniesiony w celu uzyskania przychodów, w3aociwie udokumentowany i nie wy31czony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy ”. Zdaniem SM opisane w czeoci G formularza koszty s1 zwi1zane z dzia3alnooci1 Spó3dzielni i s1 czeoci1 jej zadan statutowych. Za przedstawion1 powy?ej argumentacj1 przemawia pogl1d przedstawiony w artykule „ Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spó3dzielni mieszkaniowych ”, w którym autorka wskazuje, ?e „ dzia3alnooa spo3eczna i oowiatowo-kulturalna powoduje powstanie kosztów; natomiast jej przychody s1 znikome. W rezultacie nadwy?ka kosztów nad przychodami z tej dzia3alnooci (strata) uszczupli dochód do opodatkowania ”.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawce zwi1zanych z us3ugami owiadczonymi przez Doradców
Fragment:
Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczya wszystkie koszty, zarówno te bezpoorednio, jak i poorednio zwi1zane z przychodami, o ile zosta3y prawid3owo udokumentowane, za wyj1tkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowi1ce kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczaj1c dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazaa jego zwi1zek z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 oraz to, ?e poniesienie wydatku ma lub mo?e miea wp3yw na wielkooa osi1gnietego przychodu lub ?e wydatek ten jest zwi1zany z konkretnym przedsiewzieciem gospodarczym. Katalog wydatków niestanowi1cych kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich zwi1zku z przychodami i prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 zawarty zosta3 w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nale?y jednak pamietaa, ?e samo wyliczenie kosztów, których nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, ?e wszelkie pozosta3e koszty, które nie s1 zamieszczone w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostan1 na mocy ustawy uznane za koszty uzyskania przychodów. W owietle powy?szego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowi3 dla niego koszt uzyskania przychodu, musz1 bya spe3nione nastepuj1ce warunki: zosta3 poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostaa pokryty z zasobów maj1tkowych podatnika (nie stanowi1 kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zosta3y (...)
2017
20
sty

Istota:
Czy bior1c pod uwage przepis art. 15d ustawy o PDOP, który zacznie obowi1zywaa od 1 stycznia 2017 r., zobowi1zania Spó3ki o wartooci przekraczaj1cej 15.000 z3 uregulowane w formie kompensaty, które bed1 spe3niaa ogólne warunki uprawniaj1ce do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, bed1 stanowia dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pe3nej wysokooci
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej tak?e „ ustawa o PDOP ”), który zacznie obowi1zywaa od 1 stycznia 2017 r., zobowi1zania Spó3ki o wartooci przekraczaj1cej 15.000 z3 uregulowane w formie kompensaty, które bed1 spe3niaa ogólne warunki uprawniaj1ce do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, bed1 stanowia dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pe3nej wysokooci. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16. Powy?sze oznacza, ?e kosztami uzyskania przychodów s1 wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, z wy31czeniem tych, które zosta3y wymienione enumeratywnie w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ustawy o PDOP, o ile pozostaj1 w zwi1zku przyczynowo-skutkowym z osi1ganymi przychodami b1dY s3u?1 zabezpieczeniu lub zachowaniu Yród3a przychodów. Z kolei, zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP, który wejdzie w ?ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. podatnicy nie zaliczaj1 do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czeoci, w jakiej p3atnooa dotycz1ca transakcji okreolonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z póYn. zm., dalej: „ ustawa o SDG ”) zosta3a dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego. Zgodnie natomiast z art. 22 ustawy o SDG w brzmieniu obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2017 r. „dokonywanie lub przyjmowanie p3atnooci (...)
2017
20
sty

Istota:
Interpretacja w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w zwi1zku ze zbyciem ogó3u praw i obowi1zków w spó3ce osobowej.
Fragment:
(...) koszty uzyskania przychodów nale?y ustalia na podstawie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy PIT, tzn. nale?y je przyj1a, jako wartooa wk3adów pienie?nych oraz wskazan1 w umowie spó3ki osobowej wartooa wk3adów niepienie?nych z dnia ich wniesienia do spó3ek osobowych. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy PIT „ Kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 23. ” Przepis art. 23 zawiera zao zamkniety katalog wydatków, które nie s1 zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W katalogu tym nie wymieniono wydatków, jakie wspólnik spó3ki nieposiadaj1cej osobowooci prawnej ponosi w celu osi1gniecia przychodu z odp3atnego zbycia ogó3u praw i obowi1zków. Ustawa PIT nie zawiera tak?e ?adnego innego przepisu, który wprost wskazywa3by, jak nale?y ustalaa koszt uzyskania przychodów w takiej sytuacji. Ponadto Wnioskodawca zwraca uwage, i? maj1tkowym odpowiednikiem na gruncie ustawy z dnia 15 wrzeonia 2000 r. kodeks spó3ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, dalej: „ k.s.h. ”) jest udzia3 kapita3owy. Aby móc sprzedaa swój ogó3 praw i obowi1zków w spó3kach osobowych, Wnioskodawca musia3 ponieoa wydatki na nabycie udzia3u kapita3owego.
2017
20
sty

Istota:
Czy us3uga Kancelarii i zap3acona jej nale?nooa na podstawie wystawionej faktury VAT jest kosztem uzyskania przychodu z tytu3u sprzeda?y udzia3ów Spó3ki?
Fragment:
Wydatki te nale?y wiec rozpatrywaa w kategorii kosztów odp3atnego zbycia, a nie kosztów uzyskania przychodów (nabycia udzia3ów). Koszty zwi1zane z zaanga?owaniem Kancelarii prawnej przy zbyciu udzia3ów nale?y zatem uznaa za koszty odp3atnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uwzglednia sie przy obliczeniu przychodu z odp3atnego zbycia udzia3ów. Koszty poorednictwa mog1 miea wp3yw na wysokooa dochodu do opodatkowania, jednak?e jako koszt odp3atnego zbycia – uwzgledniany przy ustalaniu wysokooci przychodu ze sprzeda?y tych udzia3ów, nie zao jako koszt uzyskania przychodu pomniejszaj1cy przychód. Nieprawid3owooa stanowiska Wnioskodawcy polega wiec na niezasadnym uznaniu, ?e koszty poorednictwa w sprzeda?y stanowi1 koszty uzyskania przychodów. Podkreolenia wymaga, ?e organ interpretacyjny nie jest uprawniony do dokonywania obliczenia podstawy opodatkowania oraz zobowi1zania podatkowego. W polskim systemie prawa podatkowego obowi1zuje zasada samoobliczenia podatku. Interpretacja indywidualna w odró?nieniu od aktu administracyjnego nie jest (co do zasady) skierowana wprost na wywo3anie skutków prawnych, lecz ocene stanowiska wnioskodawcy b1dY wskazanie prawid3owego stanowiska, z uzasadnieniem prawnym, przy uwzglednieniu stanu faktycznego lub zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez zainteresowanego we wniosku o interpretacje.
2017
20
sty

Istota:
W jakiej wysokooci nale?y ustalia koszt uzyskania przychodu z tytu3u odp3atnego zbycia Amortyzowalnych Sk3adników Maj1tkowych wchodz1cych w sk3ad nabytej w drodze aportu zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa
Fragment:
Przy czym, wskazaa w tym miejscu nale?y, ?e w myol art. 15 ust. 1u updop, w przypadku zbycia sk3adników maj1tku wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czeoci, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów usta3a sie w wysokooci, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych sk3adników odpisy amortyzacyjne. W podobnym tonie wypowiedzia3 sie równie? Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2014 r., Znak: ILPB4/423-220/14-2/DS stwierdzaj1c, ?e w przypadku sprzeda?y danego orodka trwa3ego lub wartooci niematerialnej i prawnej Spó3ka - maj1c na uwadze art. 15 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powinna w pierwszej kolejnooci ustalia wartooa pocz1tkow1 orodka trwa3ego lub wartooci niematerialnej i prawnej, otrzymanych aportami w postaci przedsiebiorstw, a nastepnie ustalon1 w ww. sposób wartooa pocz1tkow1 pomniejszya o sume dokonanych odpisów amortyzacyjnych i uzyskan1 ró?nice - na podstawie art. 15 ust. 1u ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zaliczya do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje równie? odzwierciedlenie w tezach przedstawionych w doktrynie podatkowej: W ust. 1u komentowanego przepisu ustawodawca okreoli3 sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu sk3adników maj1tku nabytych w drodze wniesienia wk3adu w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czeoci.
2017
20
sty

Istota:
W jakiej wysokooci nale?y ustalia koszt uzyskania przychodów w przypadku odp3atnego zbycia niepodlegaj1cych amortyzacji sk3adników maj1tku wchodz1cych w sk3ad nabytej w drodze aportu zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa.
Fragment:
Przechodz1c do zagadnienia okreolenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia Nieamortyzowalnych Sk3adników Maj1tkowych, nale?y zauwa?ya, ?e zgodnie z art. 15 ust. 1u ustawy o CIT, w przypadku zbycia sk3adników maj1tku wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa, jego zorganizowanej czeoci lub komercjalizowanej w3asnooci intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizuj1cy, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. ls, koszty uzyskania przychodów ustala sie w wysokooci, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych sk3adników odpisy amortyzacyjne. W zwi1zku z powy?szym, kosztem uzyskania przychodów ze zbycia orodków trwa3ych i wartooci niematerialnych i prawnych bedzie wartooa pocz1tkowa, okreolona w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych podmiotu wnosz1cego wk3ad, pomniejszona o dokonane od tych sk3adników odpisy amortyzacyjne. Z uwagi na ten fakt, ?e Nieamortyzowalne Sk3adniki Maj1tkowe, o których mowa w opisie zdarzenia przysz3ego, nie podlegaj1 amortyzacji, zgodnie z art. 16c pkt 1 ustawy o CIT, nale?y uznaa, ?e kosztem uzyskania przychodów ze zbycia Nieamortyzowalnych Sk3adników Maj1tkowych bedzie wartooa pocz1tkowa, okreolona w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych Zbywcy.
2017
20
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma prawo zaliczya do kosztów uzyskania przychodów koszty zwi1zane z kredytem, którego celem by3o pokrycie ceny nabycia udzia3ów w3asnych Wnioskodawcy w celu umorzenia, w wykonania umowy inwestycyjnej, której przedmiotem i celem by3o nabycie konkurencyjnego wobec Wnioskodawcy przedsiebiorstwa?
Fragment:
Aby okreolony wydatek mo?na by3o uznaa za koszt uzyskania przychodu, miedzy tym wydatkiem, a osi1gnieciem przychodu musi zachodzia zwi1zek przyczynowy tego typu, ?e poniesienie wydatku ma wp3yw na powstanie lub zwiekszenie tego przychodu. Kosztami bed1 zarówno koszty pozostaj1ce w bezpoorednim zwi1zku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostaj1ce w zwi1zku poorednim, je?eli zostanie wykazane, ?e zosta3y w sposób racjonalny poniesione w celu osi1gniecia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osi1gniety. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczya wszystkie koszty, zarówno te bezpoorednio, jak i poorednio zwi1zane z przychodami, o ile zosta3y one prawid3owo udokumentowane, za wyj1tkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowi1ce kosztów uzyskania przychodów. Bezpoorednimi kosztami uzyskania przychodów s1 wydatki, które mog1 przyczynia sie do powstania konkretnego przychodu osi1gnietego w danym momencie. Poorednimi kosztami uzyskania przychodów s1 wydatki zwi1zane z ca3okszta3tem dzia3alnooci podatnika i wywi1zywaniem sie przez niego z obowi1zków na3o?onych innymi przepisami prawa. W analizowanym przypadku rozpatrywanie kosztów kredytu pobranego przez Wnioskodawce w celu wyp3aty wynagrodzenia z tytu3u umowy zbycia udzia3ów celem umorzenia trzeba bezpoorednio powi1zaa z ca3okszta3tem okolicznooci transakcji.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowi1zan w drodze kompensaty w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem okreolony wydatek móg3 zostaa zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spe3niaa 31cznie nastepuj1ce przes3anki: musi bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu, nie mo?e bya wymieniony w art. 23 ww. ustawy, woród wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów, musi bya nale?ycie udokumentowany. Generalnie nale?y przyj1a, ?e kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej s1 wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki zwi1zane z t1 dzia3alnooci1, których celem jest osi1gniecie przychodów, b1dY te? zabezpieczenie lub zachowanie tego Yród3a przychodów, o ile w myol przepisów ww. ustawy nie podlegaj1 wy31czeniu z tych?e kosztów. Przy czym, zwi1zek przyczynowy pomiedzy poniesieniem wydatku, a osi1gnieciem przychodu, b1dY zachowaniem lub zabezpieczeniem jego Yród3a nale?y oceniaa indywidualnie w stosunku do ka?dego wydatku. Z oceny tego zwi1zku powinno wynikaa, ?e poniesiony wydatek obiektywnie mo?e przyczynia sie do osi1gniecia przychodu, b1dY s3u?ya zachowaniu lub zabezpieczeniu Yród3a przychodów.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej wydatków z tytu3u wynagrodzen pracowników oraz sk3adek na ubezpieczenie spo3eczne nale?nych od wyp3aconych pracownikom wynagrodzen
Fragment:
Natomiast odnosz1c sie do mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w spó3ce komandytowej wydatków z tytu3u sk3adek na ubezpieczenie spo3eczne, nale?nych od ww. wynagrodzen za miesi1ce styczen oraz luty 2017 r., wskazaa nale?y, i? z uwagi na to, ?e zostan1 uregulowane przez spó3ke komandytow1 odpowiednio do 15-go marca oraz 15-go kwietnia 2017 r. bed1 mog3y stanowia koszty uzyskania przychodów momencie ich faktycznej zap3aty, a wiec w miesi1cu, w którym spó3ka z o.o. nie bedzie ju? funkcjonowaa (bedzie ju? przekszta3cona w spó3ke komandytow1). W konsekwencji to wspólnicy spó3ki komandytowej bed1 mogli zaliczya wydatki z tego tytu3u do kosztów uzyskania przychodów. Maj1c powy?sze na wzgledzie nale?a3o uznaa za prawid3owe stanowisko Wnioskodawcy, ?e: wynagrodzenia pracowników nale?ne za luty 2017 r. wyp3acone do 9 marca 2017 r. przez spó3ke komandytow1 powsta31 w wyniku przekszta3cenia spó3ki z o.o. nie bed1 stanowi3y kosztów uzyskania przychodów wspólników spó3ki komandytowej w marcu 2017 roku, sk3adki ZUS (w czeoci finansowanej przez pracodawce) od wynagrodzen za styczen oraz luty 2017 roku wyp3acone przez spó3ke komandytow1 po dniu przekszta3cenia bed1 stanowia koszty uzyskania przychodów rozpoznawane przez wspólników spó3ki komandytowej w miesi1cu ich poniesienia.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia
Fragment:
Aby zatem wydatek móg3 bya uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myol powo3anego przepisu spe3niaa 31cznie nastepuj1ce warunki: pozostawaa w zwi1zku przyczynowym z przychodem lub Yród3em przychodu i bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu, nie znajdowaa sie na liocie kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bya w3aociwie udokumentowany. Wydatki na dokszta3canie nie zosta3y wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spe3nienia pozosta3ych przes3anek mog1 bya one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w zwi1zku z odbywaniem studiów mog1 zostaa zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytu3u prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej istotne jest ustalenie: czy taki wydatek zwi1zany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejetnooci, które s1 potrzebne w prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej i maj1 zwi1zek z t1 dzia3alnooci1, czy te? wydatek ten s3u?y tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykszta3cenia nie zwi1zanego z dzia3alnooci1 gospodarcz1, a wiec który co do zasady ma charakter osobisty.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci rozpoznania kosztów uzyskania przychodów rozliczonych przez potr1cenie (kompensate) oraz w formie transakcji barterowych wzajemnych wierzytelnooci Spó3ki z kontrahentami bez ograniczen wynikaj1cych z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Niezale?nie jednak od braku poorednictwa rachunku p3atniczego w przypadku dokonania potr1cenia (kompensaty) oraz braku koniecznooci dokonania rozliczen gotówkowych w przypadku transakcji barterowych, Spó3ka stoi na stanowisku, ?e rozliczone w taki sposób zobowi1zania nie bed1 objete ograniczeniem w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15d ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowi1zuj1cym od dnia 1 stycznia 2017 r. Zdaniem Wnioskodawcy, Spó3ka bedzie uprawniona do zaliczenia rozliczonego w formie potr1cenia (kompensaty) oraz w formie transakcji barterowych zobowi1zania w ca3ooci do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Spó3ki obowi1zuj1ce od dnia 1 stycznia 2017 r. przepisy art. 15d Ustawy o CIT oraz art. 22 ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej odnosz1 sie tylko do jednej z form regulowania zobowi1zan pomiedzy przedsiebiorcami, tj. „ p3atnooa ”. P3atnooa mo?e bya dokonana gotówkowo lub bezgotówkowo. Spó3ka pragnie jednak podkreolia, ?e zobowi1zania pomiedzy przedsiebiorcami mog1 zao bya regulowane/rozliczane równie? w ka?dy inny prawnie dopuszczalny sposób, np. poprzez potr1cenie (kompensate) lub poprzez wymiane barterow1. Przedmiotowe przepisy nie dotycz1 wiec rozliczania zobowi1zan pomiedzy przedsiebiorcami w drodze potr1cenia (kompensaty) oraz w formie transakcji barterowych. W tym kontekocie Wnioskodawca pragnie zwrócia uwage, ?e problematyka zastosowania analizowanych przepisów do potr1cenia (kompensaty) oraz wymiany barterowej by3a poruszana w trakcie prac legislacyjnych nad Ustaw1 nowelizuj1c1, tj. w trakcie konsultacji spo3ecznych.
2017
19
sty

Istota:
W przedstawionej sytuacji, zwi1zanej z najmem w celu realizacji us3ug taksówkowych, samochodu elektrycznego (typu EV) nie bed1 mia3y zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51) oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczaj1ce mo?liwooa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków z tytu3u u?ywania dla potrzeb dzia3alnooci gospodarczej samochodów osobowych niestanowi1cych sk3adników maj1tku podatnika do czeoci wynikaj1cej z pomno?enia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr.
Fragment:
Pozwala to stwierdzia, ?e w tym przypadku ca3y koszt z tytu3u u?ywania dla potrzeb dzia3alnooci gospodarczej, samochodu osobowego niestanowi1cego sk3adniku maj1tku podatnika, bedzie stanowi3 dla Spó3ki koszt uzyskania przychodów. Podobne stanowisko przedstawi3 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 31 sierpnia 2011 r. (nr IPPB3/423-494/11-2/GJ ). W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z póYn. zm.), kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myol art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrze?eniem pkt 30, z tytu3u kosztów u?ywania, dla potrzeb dzia3alnooci gospodarczej, samochodów osobowych niestanowi1cych sk3adników maj1tku podatnika – w czeoci przekraczaj1cej kwote wynikaj1c1 z pomno?enia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okreolonej w odrebnych przepisach wydanych przez w3aociwego ministra; podatnik jest obowi1zany prowadzia ewidencje przebiegu pojazdu. Stosownie do art. 16 ust. 4 ustawy, ilekroa w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie sie przez to stawke okreolon1 dla samochodów osobowych, uwzgledniaj1c1 odpowiednio pojemnooa silnika.
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie aktualizowania kosztów uzyskania przychodów na ostatni dzien ka?dego okresu rozliczeniowego oraz na ostatni dzien roku kalendarzowego oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów zwi1zanych ze zmniejszaj1ca sie wartooci1 stada.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przes1dza3by o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje sie, ?e kosztami uzyskania przychodów s1 wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1, których celem jest osi1gniecie, zabezpieczenie lub zachowanie Yród3a przychodów, tak aby to Yród3o przynosi3o przychody tak?e w przysz3ooci. Podatnik kwalifikuj1c poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierowaa sie podstawow1 zasad1 zaistnienia zwi1zku przyczynowo-skutkowego pomiedzy poniesionym kosztem, a mo?liwooci1 osi1gniecia z tego tytu3u przychodu, poniewa? to na nim spoczywa cie?ar udowodnienia, ?e jego poniesienie ma (lub mo?e miea) wp3yw na wysokooa osi1ganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie Yród3a przychodów). Ustawodawca wyraYnie wi1?e koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osi1gniecie przychodu. Aby zatem dany wydatek móg3 zostaa zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spe3niaa 31cznie nastepuj1ce przes3anki: musi bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu, nie mo?e bya wymieniony w art. 23 ww. ustawy, woród wydatków niestanowi1cych kosztów uzyskania przychodów, musi bya nale?ycie udokumentowany.
2017
19
sty

Istota:
Czy na Wnioskodawcy bedzie spoczywa3 po dniu 1 stycznia 2017 r. obowi1zek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu lub te? zwiekszenia przychodów podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zaewidencjonowania powy?ej opisanych zdarzen w ksiegach pomocniczych do ksiegi rachunkowej na podstawie polecenia ksiegowania, o wydatki zwi1zane z dzia3alnooci1 inwestycyjn1 lub o wydatki finansowe, udokumentowane faktur1, rachunkiem, uchwa31 lub umow1, w kwocie brutto równej i wy?szej ani?eli 15.000 z3 brutto (pietnaocie tysiecy z3otych), zwane dalej wydatkami, je?eli ww. wydatki po dniu 1 stycznia 2017 r. zostan1 op3acone przez spó3ke jawn1 gotówk1 lub rozliczone w ramach kompensaty oraz czy Wnioskodawca po dniu 1 stycznia 2017 r. bedzie mia3 prawo zwiekszenia kosztów uzyskania przychodów o wydatki, które zosta3y zmniejszone z uwagi na fakt ich op3acenia gotówk1 lub te? ich skompensowania, oraz czy Wnioskodawca bedzie mia3 prawo zmniejszenia po dniu 1 stycznia 2017 r. przychodów, w przypadku gdy spó3ka jawna otrzyma zwrot ww. gotówki od kontrahenta za op3acone wydatki które przekracza3y kwote w wysokooci brutto 15.000 z3 (pietnaocie tysiecy z3otych) bez poorednictwa rachunku p3atniczego oraz dokona ponownej zap3aty za powy?ej wymienione wydatki za poorednictwem rachunku p3atniczego?
Fragment:
Odnosz1c sie do w1tpliwooci zwi1zanych z wartooci1 transakcji, tj. wartooci1 „ brutto ” i „ netto ”, oraz dotycz1cych kwoty, która podlega wy31czeniu z kosztów uzyskania przychodów, nale?y zaznaczya, ?e przepisy podatkowe z jednej strony odwo3uj1 sie do transakcji okreolonej w art. 22 ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej, z drugiej wy31czaj1 z kosztów uzyskania przychodów „ koszt ” w tej czeoci, w jakiej p3atnooa zosta3a dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego. Przepisy odnosz1 sie zatem do wartooci transakcji przekraczaj1cej równowartooa 15.000 z3, bez rozró?nienia, czy jest to wartooa „ brutto ”, czy „ netto ”. Wartooci1 transakcji bedzie zatem wartooa (cena) uzgodniona przez strony transakcji, któr1 to wartooa jedna strona jest zobowi1zana zap3acia (wartooa brutto). Natomiast kwestia wy31czenia z kosztów uzyskania przychodów powinna bya rozpatrywana jednie do tej czeoci p3atnooci, która zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych mo?e zostaa uznana za koszt uzyskania przychodów (wartooa netto). Innymi s3owy, przepis art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bedzie miea zastosowanie do transakcji, bez wzgledu na liczbe wynikaj1cych z niej p3atnooci, przekraczaj1cej równowartooa 15.000 z3 brutto, wy31czaj1c z kosztów uzyskania przychodów wartooa netto takiej transakcji, choaby nie przekroczy3a ona kwoty 15.000 z3 netto.
2017
19
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycz1ca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Odnosz1c sie do w1tpliwooci zwi1zanych z wartooci1 transakcji, tj. wartooci1 „ brutto ” i „ netto ”, oraz dotycz1cych kwoty, która podlega wy31czeniu z kosztów uzyskania przychodów, nale?y zaznaczya, ?e przepisy podatkowe z jednej strony odwo3uj1 sie do transakcji okreolonej w art. 22 ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej, z drugiej wy31czaj1 z kosztów uzyskania przychodów „ koszt ” w tej czeoci, w jakiej p3atnooa zosta3a dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego. Przepisy odnosz1 sie zatem do wartooci transakcji przekraczaj1cej równowartooa 15.000 z3, bez rozró?nienia, czy jest to wartooa „ brutto ”, czy „ netto ”. Wartooci1 transakcji bedzie zatem wartooa (cena) uzgodniona przez strony transakcji, któr1 to wartooa jedna strona jest zobowi1zana zap3acia (wartooa brutto). Natomiast kwestia wy31czenia z kosztów uzyskania przychodów powinna bya rozpatrywana jednie do tej czeoci p3atnooci, która zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych mo?e zostaa uznana za koszt uzyskania przychodów (wartooa netto). Innymi s3owy, przepis art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bedzie miea zastosowanie do transakcji, bez wzgledu na liczbe wynikaj1cych z niej p3atnooci, przekraczaj1cej równowartooa 15.000 z3 brutto, wy31czaj1c z kosztów uzyskania przychodów wartooa netto takiej transakcji, choaby nie przekroczy3a ona kwoty 15.000 z3 netto.
2017
19
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Ocena prawna przedstawionego przez Wnioskodawce zagadnienia wymaga odniesienia sie do definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z póYn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powo3any przepis ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego wzgledu, ka?dorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegaa indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów s1 wy31cznie takie koszty, które spe3niaj1 kumulatywnie warunki okreolone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.: zosta3y poniesione przez podatnika, ich poniesienie mia3o na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie Yród3a przychodów, nie zosta3y wy31czone z kategorii kosztów podatkowych moc1 art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwsza z wymienionych przes3anek odnosi sie do mo?liwooci przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mog1 bya wy31cznie koszty obci1?aj1ce samego podatnika – wartooa cie?arów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia dzia3alnooci (funkcjonowania).
2017
19
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Ocena prawna przedstawionego przez Wnioskodawce zagadnienia wymaga odniesienia sie do definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z póYn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powo3any przepis ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego wzgledu, ka?dorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegaa indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów s1 wy31cznie takie koszty, które spe3niaj1 kumulatywnie warunki okreolone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.: zosta3y poniesione przez podatnika, ich poniesienie mia3o na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie Yród3a przychodów, nie zosta3y wy31czone z kategorii kosztów podatkowych moc1 art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwsza z wymienionych przes3anek odnosi sie do mo?liwooci przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mog1 bya wy31cznie koszty obci1?aj1ce samego podatnika – wartooa cie?arów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia dzia3alnooci (funkcjonowania).
2017
19
sty

Istota:
Czy bior1c pod uwage przepis art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zacznie obowi1zywaa od 1 stycznia 2017 r., zobowi1zania Spó3ki o wartooci przekraczaj1cej 15.000 z3 uregulowane w formie kompensaty, które bed1 spe3niaa ogólne warunki uprawniaj1ce do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe, na gruncie art. 15 ust. 1 tej ustawy, bed1 stanowia dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pe3nej wysokooci?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej „ ustawa o PDOP ”), który zacznie obowi1zywaa od 1 stycznia 2017 r., zobowi1zania Spó3ki o wartooci przekraczaj1cej 15.000 z3 uregulowane w formie kompensaty, które bed1 spe3niaa ogólne warunki uprawniaj1ce do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, bed1 stanowia dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pe3nej wysokooci. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16. Powy?sze oznacza, ?e kosztami uzyskania przychodów s1 wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, z wy31czeniem tych, które zosta3y wymienione enumeratywnie w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ustawy o PDOP, o ile pozostaj1 w zwi1zku przyczynowo-skutkowym z osi1ganymi przychodami b1dY s3u?1 zabezpieczeniu lub zachowaniu Yród3a przychodów. Z kolei, zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP, który wejdzie w ?ycie z dniem 1 stycznia 2017 r., podatnicy nie zaliczaj1 do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czeoci, w jakiej p3atnooa dotycz1ca transakcji okreolonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, ze zm., dalej „ ustawy o SDG ”) zosta3a dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego. Zgodnie natomiast z art. 22 ustawy o SDG, w brzmieniu obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie p3atnooci zwi1zanych z (...)
2017
19
sty

Istota:
Jeoli po ujawnieniu orodków trwa3ych, Spó3ka bedzie w stanie zidentyfikowaa te orodki trwa3e, które zosta3y nabyte po 1 stycznia 1995 r., lecz nie zosta3y wykazane w rejestrze orodków trwa3ych, czy Spó3ka bedzie mia3a prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od tych orodków trwa3ych do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Odnosz1c wy?ej cytowane przepisy do opisu zdarzenia przysz3ego przedstawionego we wniosku stwierdzia nale?y, ?e Spó3ka mo?e zaliczaa do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych nabytych odp3atnie a tak?e nabytych nieodp3atnie je?eli z tego tytu3u rozpozna3a przychód podatkowy. Wnioskodawca natomiast nie bedzie mia3 prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od orodków trwa3ych nabytych nieodp3atnie w sytuacji, gdy nie by3 wykazany przychód z tytu3u nieodp3atnego nabycia. Taki wniosek wynika wprost z literalnego brzmienia powo3anego wczeoniej art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a tiret pierwsza updop. Wyst1pienie przychodu lub mo?liwooa jego wyst1pienia jest warunkiem koniecznym aby odpisy amortyzacyjne od orodków trwa3ych nabytych nieodp3atnie mog3y zostaa zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Je?eli zatem nie wyst1pi3 przychód, bez wzgledu na to czy by3o to nastepstwem jego niewykazania, czy up3ywu okresu przedawnienia, odpisy amortyzacyjne od orodków trwa3ych nabytych nieodp3atnie nie mog1 stanowia kosztów uzyskania przychodu. Zatem stanowisko, ?e Spó3ka bedzie mia3a prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych orodków trwa3ych do kosztów uzyskania przychodów jeoli po ich ujawnieniu bedzie w stanie zidentyfikowaa te orodki trwa3e, które zosta3y nabyte po 1 stycznia 1995 r., lecz nie zosta3y wykazane w rejestrze orodków trwa3ych: w czeoci dotycz1cej orodków trwa3ych nabytych nieodp3atnie w sytuacji, gdy nie zosta3 wykazany przychód z tego tytu3u – jest nieprawid3owe, w pozosta3ym zakresie – jest prawid3owe.
2017
19
sty

Istota:
W jaki sposób powinna zostaa ustalona wartooa pocz1tkowa ujawnionych w wyniku inwentaryzacji orodków trwa3ych, nabytych po 1 stycznia 1995 r. dla celów amortyzacji podatkowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powy?sze oznacza, ?e wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, po wy31czeniu zastrze?onych w ustawie, s1 kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostaj1 w zwi1zku przyczynowo-skutkowym z osi1ganymi przychodami. Kosztami bed1 zarówno koszty pozostaj1ce w bezpoorednim zwi1zku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostaj1ce w zwi1zku poorednim, je?eli zostanie wykazane, ?e zosta3y w sposób racjonalny poniesione w celu osi1gniecia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osi1gniety. W myol art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów s1 odpisy z tytu3u zu?ycia orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wy31cznie zgodnie z przepisami art. 16a−16m, z uwzglednieniem art. 16. Jak stanowi art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegaj1, z zastrze?eniem art. 16c, stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika, nabyte lub wytworzone we w3asnym zakresie, kompletne i zdatne do u?ytku w dniu przyjecia (...)
2017
19
sty

Istota:
PIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów z najmu.
Fragment:
Zatem zap3acona przez Wnioskodawce prowizja dla agenta, który poszukiwa3 najemców mo?e zostaa zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z tytu3u najmu mieszkania w miesi1cu -styczen 2013 r. Oceniaj1c natomiast stanowisko Wnioskodawcy dotycz1ce mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotycz1cych czynszu administracyjnego podkreolia nale?y, i? art. 22 ust. 1 ustawy, nie wskazuje enumeratywnie, jakie wydatki mog1 bya uznane za koszty uzyskania przychodu. Mo?liwooa zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzale?niona zosta3a od istnienia zwi1zku przyczynowo – skutkowego, polegaj1cego na tym, ?e poniesienie wydatku ma lub mo?e miea wp3yw na powstanie lub zwiekszenie przychodu, b1dY funkcjonowanie Yród3a tego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów s1 zarówno koszty bezpoorednio, jak i poorednio zwi1zane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, ?e podatnik wyka?e, i? zosta3y one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. W owietle powy?szego, nale?y zauwa?y, i? wydatki poniesione przez Wnioskodawce dotycz1ce czynszu administracyjnego nie mog1 stanowia kosztów uzyskania przychodów z najmu, gdy? nie spe3niaj1 podstawowego wymogu okreolonego w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwi1zane s1 one, bowiem z posiadaniem lokalu mieszkalnego, w okresie, w którym nie by3 on jeszcze wynajmowany.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów w zwi1zku z nabyciem pakietu wierzytelnooci
Fragment:
Aby zatem dany wydatek móg3 zostaa zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spe3niaa 31cznie nastepuj1ce przes3anki: musi bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu, nie mo?e bya wymieniony w art. 23 ww. ustawy, woród wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów, musi bya nale?ycie udokumentowany. Generalnie nale?y przyj1a, i? kosztami uzyskania przychodów s1 wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, których celem jest osi1gniecie przychodów b1dY te? zabezpieczenie lub zachowanie tego Yród3a przychodów, o ile w myol przepisów ww. ustawy nie podlegaj1 wy31czeniu z tych?e kosztów. Przy czym, zwi1zek przyczynowy pomiedzy poniesieniem wydatku, a osi1gnieciem przychodu b1dY zachowaniem lub zabezpieczeniem jego Yród3a nale?y oceniaa indywidualnie w stosunku do ka?dego wydatku. Z oceny tego zwi1zku powinno wynikaa, ?e poniesiony wydatek obiektywnie mo?e przyczynia sie do osi1gniecia przychodu b1dY s3u?ya zachowaniu lub zabezpieczeniu Yród3a przychodów. Koszty uzyskania przychodów mo?na podzielia na bezpoorednio zwi1zane z przychodami, których poniesienie przek3ada sie wprost na uzyskanie konkretnych przychodów oraz inne ni? bezpoorednio zwi1zane z przychodami, których nie mo?na w taki sposób przypisaa do okreolonych przychodów, ale s1 racjonalnie uzasadnione jako prowadz1ce do ich osi1gniecia (tzw. koszty poorednie).
2017
19
sty

Istota:
Je?eli, dochody z tytu3u wynajmu przekrocz1 w danym miesi1cu kwote powoduj1c1 obowi1zek zap3aty podatku, podatnik zobowi1zany jest do wp3aty w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. W sytuacji bed1cej przedmiotem wniosku, w której Wnioskodawczyni w roku podatkowym z tytu3u najmu uzyskuje przychody w niewielkiej wysokooci, to o ile dochód z tytu3u najmu nie przekroczy w trakcie roku kwoty powoduj1cej obowi1zku zap3aty podatku, Wnioskodawczyni zgodnie z treoci1 w3asnego stanowiska nie jest zobowi1zana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.
Fragment:
Je?eli wiec poniesione wydatki bed1 spe3niaa wszystkie wymienione powy?ej warunki, to mog1 bya zaliczone przez Wnioskodawczynie do kosztów uzyskania przychodów z tytu3u najmu prywatnego. Nadmienia jednak?e nale?y, i? zasadnooa zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów z najmu, mo?e zostaa zweryfikowana w toku ewentualnego postepowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy. Odnosz1c sie natomiast do kwestii amortyzacji przedmiotowego lokalu mieszkalnego zauwa?ya nale?y, i? podatnik, który podejmie decyzje o amortyzowaniu przedmiotu najmu, musi ustalia jego wartooa pocz1tkow1 oraz w3aociw1 stawke amortyzacyjn1. Jak stanowi art. 22 ust. 8 wy?ej powo3anej ustawy, kosztem uzyskania przychodów s1 odpisy z tytu3u zu?ycia orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wy31cznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzglednieniem art. 23. Zgodnie z treoci1 art. 22a ust. 1 ustawy, amortyzacji podlegaj1, z zastrze?eniem art. 22c, stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika, nabyte lub wytworzone we w3asnym zakresie, kompletne i zdatne do u?ytku w dniu przyjecia do u?ywania: budowle, budynki oraz lokale bed1ce odrebn1 w3asnooci1, maszyny, urz1dzenia i orodki transportu, inne przedmioty - o przewidywanym okresie u?ywania d3u?szym ni? rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwi1zane z prowadzon1 przez niego dzia3alnooci1 gospodarcz1 albo oddane do u?ywania na podstawie umowy najmu, dzier?awy lub umowy okreolonej w art. 23a pkt 1, zwane orodkami trwa3ymi.
2017
19
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Ocena prawna przedstawionego przez Wnioskodawce zagadnienia wymaga odniesienia sie do definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z póYn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powo3any przepis ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego wzgledu, ka?dorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegaa indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów s1 wy31cznie takie koszty, które spe3niaj1 kumulatywnie warunki okreolone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.: zosta3y poniesione przez podatnika, ich poniesienie mia3o na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie Yród3a przychodów, nie zosta3y wy31czone z kategorii kosztów podatkowych moc1 art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwsza z wymienionych przes3anek odnosi sie do mo?liwooci przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mog1 bya wy31cznie koszty obci1?aj1ce samego podatnika – wartooa cie?arów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia dzia3alnooci (funkcjonowania).
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na us3ugi gastronomiczne w zwi1zku z organizacja spotkan z kontrahentami.
Fragment:
Czy stanowi1 koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w zwi1zku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie s3u?1 za3atwianiu spraw s3u?bowych i nie maj1 charakteru uroczystego, wytwornego czy okaza3ego, lecz polegaj1 na zapewnieniu jedynie standardowego poczestunku, zwyczajowo przyjetego w takich okolicznoociach? W opinii Wnioskodawcy, wydatki ponoszone w zwi1zku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie s3u?1 za3atwianiu spraw s3u?bowych i nie maj1 charakteru uroczystego, wytwornego czy okaza3ego, lecz polegaj1 na zapewnieniu jedynie standardowego poczestunku, zwyczajowo przyjetego w takich okolicznoociach, stanowi1 koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 23 updof z kosztów uzyskania przychodów ustawodawca wy31czy3 kosz ty reprezentacji, w szczególnooci poniesione na us3ugi gastronomiczne, zakup ?ywnooci oraz napojów, w tym alkoholowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ani ?adna inna ustawa nie definiuje pojecia reprezentacji.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na us3ugi gastronomiczne w zwi1zku z organizacja spotkan z kontrahentami.
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., za koszty uzyskania przychodów nie uwa?a sie kosztów reprezentacji, w szczególnooci poniesionych na us3ugi gastronomiczne, zakup ?ywnooci oraz napojów, w tym alkoholowych. Przepis ten w obecnym brzmieniu funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r. Ustawodawca wprowadzaj1c z tym dniem wy31czenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentacje nie sformu3owa3 zarazem definicji pojecia reprezentacja”. W pierwotnym brzmieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. ustawodawca nie zalicza3 do kosztów uzyskania przychodów: kosztów reprezentacji i reklamy w czeoci przekraczaj1cej 0,25% przychodów, chyba ?e reklama prowadzona by3a w orodkach masowego przekazu lub publiczne w inny sposób. Unormowanie to, jak ju? zaznaczono, zosta3o znowelizowane z dniem 1 stycznia 2007 r. Analiza zakresu dokonanej z dniem 1 stycznia 2007 r. nowelizacji art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., prowadzi do wniosku, ?e wol1 ustawodawcy by3o: objecie kosztami uzyskania przychodów wszelkich wydatków na reklame, niezale?nie od ich wielkooci, w stosunku do osi1ganych przez podatnika przychodów i niezale?nie od sposobu prowadzenia reklamy; oraz wy31czenie z kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów reprezentacji, niezale?nie od ich wielkooci, w stosunku do osi1ganych przez podatnika przychodów w roku podatkowym oraz niezale?nie od tego, czy wydatki te przyczyni1 sie do zwiekszenia (zachowania albo zabezpieczenia) Yród3a przychodów, czy te? nie.
2017
19
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Ocena prawna przedstawionego przez Wnioskodawce zagadnienia wymaga odniesienia sie do definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z póYn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powo3any przepis ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego wzgledu, ka?dorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegaa indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów s1 wy31cznie takie koszty, które spe3niaj1 kumulatywnie warunki okreolone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.: zosta3y poniesione przez podatnika, ich poniesienie mia3o na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie Yród3a przychodów, nie zosta3y wy31czone z kategorii kosztów podatkowych moc1 art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwsza z wymienionych przes3anek odnosi sie do mo?liwooci przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mog1 bya wy31cznie koszty obci1?aj1ce samego podatnika – wartooa cie?arów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia dzia3alnooci (funkcjonowania).
2017
19
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Ocena prawna przedstawionego przez Wnioskodawce zagadnienia wymaga odniesienia sie do definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z póYn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powo3any przepis ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego wzgledu, ka?dorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegaa indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów s1 wy31cznie takie koszty, które spe3niaj1 kumulatywnie warunki okreolone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.: zosta3y poniesione przez podatnika, ich poniesienie mia3o na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie Yród3a przychodów, nie zosta3y wy31czone z kategorii kosztów podatkowych moc1 art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwsza z wymienionych przes3anek odnosi sie do mo?liwooci przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mog1 bya wy31cznie koszty obci1?aj1ce samego podatnika – wartooa cie?arów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia dzia3alnooci (funkcjonowania).
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.