Koszty stałe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty stałe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy opłaty leasingowe pomimo zaprzestania przez Spółkę produkcji stanowią dla Niej koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Co do zasady, są to jednak często koszty stałe, do których ponoszenia spółka jest zobowiązana bez względu na wielkość lub nawet brak produkcji. Spółka w likwidacji ponosi koszty, analogiczne do ponoszonych przez podmioty, które nie znajdują się w stanie likwidacji, związane z prowadzoną działalnością, a także specyficzne wydatki związane z samym procesem likwidacji. W pierwszej grupie wydatków znajdują się także wspomniane koszty funkcjonowania osoby prawnej - koszty stałe, do których ponoszenia zobowiązała się Spółka w poprzednich okresach. Spółka, podpisując umowę leasingu w 2005 r. zakupiła usługę wynajmu urządzeń, za którą zobowiązała się płacić w ratach do końca 2010 r. Podpisanie umowy było związane z Jej bieżącą działalnością. Wyleasingowane urządzenia umożliwiły Spółce zwiększenie mocy produkcyjnych, a zatem przesłanką zawarcia umowy leasingowej było zwiększenie przychodów Spółki. W momencie podpisywania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, moment potrącenia kosztów stałych wytworzenia energii, następuje w chwili ich poniesienia oraz, czy zasadne jest potrącanie kosztów zmiennych w określonym miesiącu w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody podatkowe danego miesiąca, do wartości sprzedaży ogółem w rozumieniu prawa bilansowego?

Fragment:

(...) z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych moment potrącenia kosztów stałych wytworzenia energii następuje w chwili ich poniesienia oraz, czy zasadne jest potrącanie kosztów zmiennych w określonym miesiącu w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody podatkowe danego miesiąca, do wartości sprzedaży ogółem w rozumieniu prawa bilansowego. Zdaniem Spółki, koszty stałe zalicza się do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia natomiast koszty bezpośrednie (zmienne) wytworzenia energii należy potrącić w miesiącu, którego dotyczą, a ponieważ przychód podatkowy z tytułu sprzedaży energii powstaje w dwóch kolejnych miesiącach, to koszty te powinny być rozliczone współmiernie do wysokości przychodów podatkowych danego miesiąca. Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawia następujące stanowisko: (...)