Koszty sądowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty sądowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

Obniżenie podstawy opodatkowania o zapłacone odsetki oraz koszty sądowe związane ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym o zapłacone odsetki oraz koszty sądowe związane ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia. Odsetki oraz koszty sądowe nie stanowiły bowiem pobranego świadczenia – rekompensaty z tytułu zakazu konkurencji, nie zwiększały dochodu podlegającego opodatkowaniu. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2017
26
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z prowadzeniem postępowań sądowych z klientami, tj. wydatki na:
a. koszty sądowe i obsługę prawną postępowania sądowego (zarówno w postępowaniach wygrywanych, jak i przegrywanych przez Wnioskodawcę),
b. zwrot klientowi poniesionych przez niego kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego (w postępowaniach przegrywanych przez Wnioskodawcę),
c. zwrot klientowi otrzymanej wcześniej zapłaty za usługę (w postępowaniach przegrywanych przez Wnioskodawcę),odsetki od zwracanej klientowi otrzymanej wcześniej zapłaty za usługę (w postępowaniach przegrywanych przez Wnioskodawcę)?

Fragment:

Wydatki na koszty sądowe oraz na obsługę prawną postępowań sądowych będą faktycznie ponoszone (finansowane) przez Wnioskodawcę. Wydatki te nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 updop. Dodatkowo należy podkreślić, że z punktu widzenia Wnioskodawcy będą to wydatki racjonalne i ekonomicznie uzasadnione, ponieważ ich celem będzie wykazanie że istnieje prawnie wiążąca umowa z klientem oraz że Wnioskodawcy należy się zapłata za usługi wykonane na podstawie tej umowy. Postępowanie sądowe (a w konsekwencji związane z nim koszty) będzie przejawem ochrony uzasadnionych interesów Wnioskodawcy. Reasumując, Wnioskodawca uważa, że będzie on mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na koszty sądowe i obsługę prawną postępowań sądowych (zarówno w postępowaniach wygrywanych, jak i przegrywanych przez Wnioskodawcę). Wydatki na zwrot poniesionych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego Wnioskodawca uważa, że także wydatki na zwrot klientowi poniesionych przez niego kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego (w razie przegrania postępowania sądowego przez Wnioskodawcę) będą kosztem uzyskania przychodów.

2015
10
sty

Istota:

Czy poniesione koszty obsługi prawnej związanej ze sprawą sądową (utrzymaniem w mocy zastawu sądowego na sprzęcie) oraz koszty apelacji Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przepisy updop nie zawierają szczególnych rozwiązań dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów sądowych czy procesowych. Jednakże z faktu niezaliczenia danej kategorii wydatku do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia zawartego w art. 16 updop, nie wynika automatyczny wniosek, że wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatek ten musi bowiem spełniać ogólną zasadę zawartą w art. 15 ust. 1 updop, tj. być poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zaliczenie ponoszonych wydatków procesu sądowego do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać pod kątem tego, czy były one poniesione w celu obrony przed bezprawnie skierowanymi roszczeniami oraz w związku z funkcjonowaniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Każdy przypadek ponoszonych kosztów sądowych należy rozpatrywać indywidualnie pod kątem możliwości zaliczenia wydatku z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że pomimo tego, że nie można poniesionych przez Spółkę kosztów obsługi prawnej związanej ze sprawą sądową (utrzymaniem w mocy zastawu sądowego na sprzęcie) oraz kosztów apelacji powiązać z konkretnym przychodem to jednak wiążą się one z prowadzoną przez nią działalnością oraz zostały poniesione w celu ochrony jej interesów, bowiem działania Spółki zmierzały do wykazania, że stanowisko strony przeciwnej jest bezpodstawne.

2013
11
wrz

Istota:

Czy koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego ponoszone przez Szpital korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i można je uznać jako wydatkowane na cele statutowe?

Fragment:

Generuje to dodatkowe koszty w postaci kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Szpital ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyłącza te koszty z kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego ponoszone przez Szpital korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i można je uznać jako wydatkowane na cele statutowe... Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Szpital wydatki na poczet kosztów sądowych i zastępstwa procesowego są wydatkiem statutowym i korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do zadań statutowych Szpitala na podstawie § 6 pkt 1 Statutu Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością w szczególności: udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym świadczeń szpitalnych, udzielanie świadczeń, zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym wykonywanie badań diagnostycznych przez zakłady i pracownie diagnostyczne, w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

2013
20
cze

Istota:

Czy otrzymywana przez Panią kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) kosztów sądowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wyegzekwowanych przez komornika sądowego kosztów sądowych. We wniosku tym oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujący stan faktyczny. Wspólnie z mężem pożyczyła Pani w 2004 r. jego bratu pieniądze, nie zobowiązując przy tym do zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki. Z mężem pozostawała Pani we wspólności majątkowej małżeńskiej. Natomiast w 2006 r. mąż zmarł nagle na zawał. Jedynymi spadkobiercami zmarłego zostali – Pani i syn. Z kolei pożyczkobiorca nie oddał pieniędzy, w związku z czym w 2011 r. złożyła Pani pozew o zwrot pieniędzy w kwocie 70 000 zł. Na skutek powyższego sąd wydał nakaz zapłaty, w którym zobowiązał pożyczkobiorcę do zapłaty na rzecz Pani i syna (dla każdego z nich w 1 / 2 części) kwotę 70 000 zł tytułem należności głównej oraz kwotę 68 411,58 zł jako odsetki ustawowe za okres od 26 maja 2004 r. do dnia zapłaty.

2013
20
cze

Istota:

Czy otrzymywana przez Panią kwota podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

Natomiast w uzupełnieniu wniosku wskazuje Pani, że na jej konto wpływa miesięcznie kwota 192,52 zł, która stanowi – jak wynika z uzyskanej od komornika sądowego informacji – koszty sądowe. Ponadto oświadcza Pani, że w dniu 8 stycznia 2013 r. zrzeknie się u komornika prawa do odsetek ustawowych, ograniczając tym samym dochodzoną wierzytelność do należności głównej. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, że wypłacane przez komornika kwoty są kosztami sądowymi należy odwołać się do definicji zawartej w art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W przepisie tym ustawodawca wyraził przy okazji określenia ww. pojęcia zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, co oznacza, że strona przegrywająca sprawę zwraca na żądanie przeciwnika koszty procesu. Zatem wypłacane kwoty stanowią wyłącznie zwrot faktycznie poniesionych wcześniej wydatków, jako niezbędnych kosztów procesu, zasądzonych przez sąd od strony przegrywającej sprawę. Uwzględniając więc zakres przedmiotowy ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzić należy, że wypłacane kwoty, faktycznie stanowiące zwrot w trybie egzekucji kosztów sądowych, poniesionych w związku z dochodzeniem po śmierci męża zwrotu należnych Pani z tytułu udzielonej pożyczki środków pieniężnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem nie mieszczą się w określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn katalogu jako jeden z tytułów nabycia, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

2012
21
sie

Istota:

Kiedy Wnioskodawca ma prawo ująć w koszty uzyskania przychodu kwoty wydatków zasądzonych i poniesionych zgodnie z wyrokiem Sądu?

Fragment:

Dnia 30 października 2011 r. zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu, Wnioskodawca dokonał przelewu na rachunek bankowy kwoty 10.829 zł 13 gr tytułem zasądzonej kwoty głównej w wysokości - 6.795 zł 66 gr, odsetek ustawowych w kwocie – 3.191 zł 78 gr i kosztów procesu w wysokości 841 zł 70 gr. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu; nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów; musi być należycie udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku z tytułu kosztów sądowych poniesionych przez kancelarię prawniczą.

Fragment:

Umowa zawarta pomiędzy Panem a kancelarią prawniczą stanowi, iż wszelkie koszty sądowe i opłaty kancelaria ponosi w Pana imieniu i na Pana rzecz, a następnie żąda ich zwrotu. Kancelaria dysponuje dowodami, iż poniosła ww. wydatki, w postaci przelewów bankowych, w których występuje jako strona dokonująca wpłaty. Nie posiada Pan informacji, czy kancelaria prowadzi księgi rachunkowe oraz czy zaksięgowała powyższe koszty na koncie przejściowym. Powziął Pan wątpliwość, czy ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od wynagrodzenia dla kancelarii, jak również kosztów dodatkowych. Mając na względzie powołane regulacje prawne, skoro kancelaria dysponuje dowodami wpłat, w których figuruje jako strona wpłacająca, a poniesione koszty sądowe uwzględniła w cenie usługi prawniczej i udokumentowała fakturą, pomimo, iż z treści umowy wynika, że koszty sądowe i opłaty kancelaria ponosi w Pana imieniu i na Pana rzecz, należy uznać, że kancelaria dokonała wpłat kosztów sądowych we własnym imieniu, wobec czego koszty te stanowią jej obrót i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że dla kancelarii koszty te stanowią element cenotwórczy usługi prawniczej. W (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy koszty sądowe, obejmujące zwrot opłat i kosztów sądowych, zastępstwa procesowego itp. związane z brakiem zapłaty dostawcom w terminach określonych umową (fakturą) stanowią koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Koszty sądowe poniesione przez dłużnika, generalnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, bowiem stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ww. ustawy nie są kosztami związanymi z osiągnięciem przychodu. Możliwość zaliczenia ponoszonych wydatków związanych z procesem sądowym w ciężar kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać pod kątem czy były one poniesione w celu obrony przed bezpodstawnie kierowanymi roszczeniami oraz w związku z funkcjonowaniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W analizowanej sytuacji Spółka nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań wobec dostawców, a koszty sądowe zasądzone były w związku z niewykonaniem przez Wnioskodawcę zobowiązań. Zatem, należy uznać, iż koszty sądowe poniesione przez Wnioskodawcę nie pozostawały w związku z uzyskiwanymi przychodami i nie miały na celu zachowania źródła przychodów. Poniesione wydatki jakimi są koszty sądowe obejmujące zwrot opłat i kosztów sadowych, zastępstwa procesowego nie przyczyniły się w żaden sposób do uzyskanego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie były to również normalne koszty funkcjonowania Wnioskodawcy.

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca w 2004 r. poniósł koszty sądowe i egzekucyjne. Czy koszty te może zaliczyć do kosztów 2009 r. ?

Fragment:

Od dnia zawieszenia działalności Wnioskodawca ponosił dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 16.778,82 zł. Koszty sądowe i egzekucyjne, o których mowa we wniosku zostały poniesione w roku 2004. Postępowanie upadłościowe dłużnika zakończone zostało 29 maja 2009 r. i jest prawomocne. Kwoty wierzytelności ustalone w postępowaniu upadłościowym to: należność główna: 35.408,90 zł odsetki do dnia 24 maja 2005 r.: 3.000 zł koszty: 16.778,81 zł Razem: 55.187,81 zł. W 2003 r. Zainteresowany rozliczał się samodzielnie uzyskując podstawę do opodatkowania w wysokości 14.306 zł i opłacił podatek w wysokości 688,20 zł. W latach 2004-2008 r. Wnioskodawca rozliczał się wraz z żoną uzyskując łącznie podstawę do opodatkowania w wysokości 115.467 zł i zapłacili łącznie podatek dochodowy w wysokości 13.038,90 zł. Od kwot niezapłaconych faktur Wnioskodawca zapłacił podatek dochodowy i VAT od kwoty 35.408,90 zł. Zainteresowany kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz należnych odsetek nie odliczał od uzyskanych dochodów. W związku z powyższym zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy poniesione koszty sądowe i egzekucyjne Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu za rok 2009...