Koszty przyznania dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty przyznania dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty sfinansowane dotacją można uznać za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art.22 ust.1 pkt.121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2007 r. ( data wpływu do organu podatkowego 14.02.2007 r. ) uzupełnionego pismem z dnia 27.03.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce postanawia "uznać , że wydatki związane z zakupem towarów handlowych i drobnego wyposażenia na potrzeby działalności, sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy są kosztem uzyskania przychodu „ U Z A S A D N I E N I E Dnia 14.02.2007 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono stan faktyczny sprawy : "Jako osoba bezrobotna otrzymała Pani bezzwrotną dotację z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Jednorazowe środki uzyskała Pani 15.12.2006 r. i wszelkie wydatki z tego źródła (...)

2011
1
kwi

Istota:

1.Czy dochody uzyskane przez pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów z ��Instytucjami Wdrażającymi" są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych; wypłacane w ramach dotacji wynagrodzenia i honoraria korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1, pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dochody uzyskane prze pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przy realizacji programu PHARE 2002 w ramach umowy o udzielenie dotacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako ��Jednostką Kontraktującą" są opodatkowane podatkiem dochodowego od osób fizycznych? 3. Czy Firma powinna jako płatnik pobierać podatek dochodowy od wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację programów o których mowa w pkt 1 i 2 , czy też traktować je jako przychody zwolnione od podatku i wykazać w druki PIT-11/8B w rubryce � przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 updof"?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego x, oceniając stanowisko odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot wypłaconych ze środków pomocowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i środków z programu PHARE 2002 w ramach umowy o udzielenie dotacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2006r. - uzupełnione pismem z 10.02.2006 r. - o udzielenie interpretacji jako - prawidłowe. 1.Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Firma w dniu 30.11.2004 roku zawarła umowę nr PL xxxx o udzielenie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłacane w ramach dotacji wynagrodzenia i honoraria korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, postanawia - uznać stanowisko przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe. Przedstawiony stan faktyczny: Stowarzyszenie otrzymało bezzwrotną pomoc ze środków Unii Europejskiej w postaci dotacji z budżetu Programu PHARE 2003 i jednocześnie bezpośrednio realizuje cel projektu finansowanego z tych środków. Równocześnie Stowarzyszenie otrzymało bezzwrotną pomoc ze środków Unii Europejskiej w postaci dotacji z budżetu Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Grundtvig 2 i jednocześnie bezpośrednio realizuje cel projektu finansowanego z tych środków. W ramach realizacji w/w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy poniesione przez spółkę kapitałową wydatki związane z przygotowaniem projektu o wsparcie finansowe – dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowią koszt uzyskania przychodów spółki ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 20.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubieganiem się o wsparcie – dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.2” w przypadku gdy przygotowany projekt nie został złożony w wymaganym terminie (zaniechano działań służących pozyskaniu środków) stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Spółka na początku 2005 roku ubiegała się o wsparcie w ramach (...)

2011
1
mar

Istota:

Jeżeli tylko część wydatków poniesionych na wdrożenie systemu ISO jest dotowane wsparciem z PARP to czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz jak zaksięgować taką operację?

Fragment:

(...) Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu środkami rolniczymi i ogrodniczymi oraz w zakresie produkcji urządzeń elektrycznych dla przemysłu jako podatnik VAT czynny. W celu podniesienia jakości produktów spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001-2000. Wydatki poniesione na wdrożenie systemu i certyfikację ponoszone były z własnych środków spółki. Zgodnie z umową wsparcia zawartą z PARP 50% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż 2.631,22 Euro zostanie przekazane spółce po zakończeniu projektu i osiągnięciu celów. Kwota wsparcia ma zostać wypłacona na rachunek bankowy spółki prowadzony w złotych i przeliczony z Euro wg kursu kupna w banku Agencji z dnia dokonania płatności, co oznacza, że rzeczywista kwota wsparcia w złotych polskich nie jest znana do momentu otrzymania środków. Zdaniem spółki wydatki poniesione na wdrożenie Systemu ISO stanowią koszty uzyskania (...)