Koszty przyznania dotacji | Interpretacje podatkowe

Koszty przyznania dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty przyznania dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy koszty sfinansowane dotacją można uznać za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art.22 ust.1 pkt.121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2007 r. ( data wpływu do organu podatkowego 14.02.2007 r. ) uzupełnionego pismem z dnia 27.03.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce postanawia "uznać , że wydatki związane z zakupem towarów handlowych i drobnego wyposażenia na potrzeby działalności, sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy są kosztem uzyskania przychodu „ U Z A S A D N I E N I E Dnia 14.02.2007 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono stan faktyczny sprawy : "Jako osoba bezrobotna otrzymała Pani bezzwrotną dotację z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Jednorazowe środki uzyskała Pani 15.12.2006 r. i wszelkie wydatki z tego źródła (...)
2011
1
maj

Istota:
1.Czy dochody uzyskane przez pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów z ��Instytucjami Wdrażającymi" są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych; wypłacane w ramach dotacji wynagrodzenia i honoraria korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1, pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dochody uzyskane prze pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przy realizacji programu PHARE 2002 w ramach umowy o udzielenie dotacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako ��Jednostką Kontraktującą" są opodatkowane podatkiem dochodowego od osób fizycznych? 3. Czy Firma powinna jako płatnik pobierać podatek dochodowy od wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację programów o których mowa w pkt 1 i 2 , czy też traktować je jako przychody zwolnione od podatku i wykazać w druki PIT-11/8B w rubryce � przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 updof"?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego x, oceniając stanowisko odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot wypłaconych ze środków pomocowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i środków z programu PHARE 2002 w ramach umowy o udzielenie dotacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2006r. - uzupełnione pismem z 10.02.2006 r. - o udzielenie interpretacji jako - prawidłowe. 1.Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Firma w dniu 30.11.2004 roku zawarła umowę nr PL xxxx o udzielenie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wypłacane w ramach dotacji wynagrodzenia i honoraria korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, postanawia - uznać stanowisko przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe. Przedstawiony stan faktyczny: Stowarzyszenie otrzymało bezzwrotną pomoc ze środków Unii Europejskiej w postaci dotacji z budżetu Programu PHARE 2003 i jednocześnie bezpośrednio realizuje cel projektu finansowanego z tych środków. Równocześnie Stowarzyszenie otrzymało bezzwrotną pomoc ze środków Unii Europejskiej w postaci dotacji z budżetu Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Grundtvig 2 i jednocześnie bezpośrednio realizuje cel projektu finansowanego z tych środków. W ramach realizacji w/w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy poniesione przez spółkę kapitałową wydatki związane z przygotowaniem projektu o wsparcie finansowe – dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowią koszt uzyskania przychodów spółki ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 20.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubieganiem się o wsparcie – dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.2” w przypadku gdy przygotowany projekt nie został złożony w wymaganym terminie (zaniechano działań służących pozyskaniu środków) stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Spółka na początku 2005 roku ubiegała się o wsparcie w ramach (...)
2011
1
mar

Istota:
Jeżeli tylko część wydatków poniesionych na wdrożenie systemu ISO jest dotowane wsparciem z PARP to czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz jak zaksięgować taką operację?
Fragment:
(...) Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu środkami rolniczymi i ogrodniczymi oraz w zakresie produkcji urządzeń elektrycznych dla przemysłu jako podatnik VAT czynny. W celu podniesienia jakości produktów spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001-2000. Wydatki poniesione na wdrożenie systemu i certyfikację ponoszone były z własnych środków spółki. Zgodnie z umową wsparcia zawartą z PARP 50% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż 2.631,22 Euro zostanie przekazane spółce po zakończeniu projektu i osiągnięciu celów. Kwota wsparcia ma zostać wypłacona na rachunek bankowy spółki prowadzony w złotych i przeliczony z Euro wg kursu kupna w banku Agencji z dnia dokonania płatności, co oznacza, że rzeczywista kwota wsparcia w złotych polskich nie jest znana do momentu otrzymania środków. Zdaniem spółki wydatki poniesione na wdrożenie Systemu ISO stanowią koszty uzyskania (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.