Koszty przewozu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty przewozu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy mogę w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić jako koszt uzyskania przychodów ze stosunku pracy wydatki na przewóz roweru pociągiem.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 1997r. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia nie uwzględnić stanowiska w przedmiocie zaliczenia w rocznym rozliczeniu podatku jako koszt uzyskania przychodów ze stosunku pracy wydatków na przewóz roweru pociągiem. Uzasadnienie Z przedłożonego wniosku z dnia 28.02.2005r. wynika, iż w 2004 roku dojeżdżał Pan do zakładu pracy pociągiem do innej miejscowości niż stałe miejsce zamieszkania. W tym celu zakupił Pan imienne bilety miesięczne osobowe i bilety na przewóz roweru pociągiem. Pytanie dotyczy zaliczenia ww wydatków jako koszt uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy.Z uzupełnionych kserokopii dokumentów:imiennych biletów strefowych,miesięcznych biletów na przewóz roweruwynika, iż wydatki udokumentowane biletami komunikacji kolejowej na przewóz osób i roweru wyniosły 908 zł i były wyższe o (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dolicza się koszty wynajętego transportu obcego ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić. Przede wszystkim będzie to zatem należność dla dostawcy wynikająca z faktury . Jednakże kwotę tę należy powiększyć o :1/ podatki, cła opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów,2/ wydatki dodatkowe ,takie jak prowizje , koszty opakowania , transportu oraz ubezpieczenia pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia . Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie obejmuje natomiast :1/ rabatów za zapłatę z góry,2/ opustów i zwrotów kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia (vide art. 31 ust. 3 w/w ustawy). Zatem w świetle powyższych przepisów koszt transportu obcego nie może (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wartość dowozu pracowników z miejsca zamieszkania (i z powrotem), stanowi dla nich przychód, od którego nalicza się podatek dochodowy w sytuacji, gdy pracodawca – ponoszący koszty dowozu – rozlicza się z przwoźnikiem w sposób ryczałtowy, niezależnie od ilości przewożonych osób ?
Podkreślić należy, iż świadczenie związane z dowozem do pracy zostało objęte regulaminem wynagradzania. Dowóz pracowników wynika z faktu, że firma nasza zmieniła dotychczasową siedzibę, przenosząc ją do Łodzi. Za powyższą usługę ustalona została dla przewoźnika stawka ryczałtowa za 1 dzień, bez względu na ilość przewożonych osób.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń /.../, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z pisma Strony wynika, iż Spółka zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników i rozlicza się z przewoźnikiem w sposób ryczałtowy, bez względu na ilość przewożonych pracowników. W przypadku gdy wydatki na sfinansowanie (dofinansowanie) dojazdów do pracy pracowników są imiennie adresowane, należy je traktować jako świadczenie ponoszone za (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 25.06.2004 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wyjaśnia: Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Przede wszystkim będzie to należność dla dostawcy wynikająca z faktury, jednakże kwotę tą - zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o VAT - należy powiększyć o: podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów, wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego (...)