Koszty przejazdu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty przejazdu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
29
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych finansowana pracownikom kosztów noclegu oraz kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy,

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że ponoszone przez Spółkę świadczenia w postaci zapewnienia Pracownikom noclegu, na potrzeby wykonywanej pracy oraz wartość zwracanych pracownikom kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy – nie stanowią świadczeń spełnionych w interesie pracownika, przynoszących mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W konsekwencji, uwzględniając uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. oraz rozstrzygnięcia organów podatkowych i sądów administracyjnych, powołujące się na powyższy wyrok, wartość finansowanych przez Spółkę noclegów i kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy nie może zostać uznana za przychód Pracownika z tytułu otrzymania „ innych nieodpłatnych świadczeń ”, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Wyżej wskazane świadczenia spełniane są w interesie Spółki jako pracodawcy, gdyż są podyktowane koniecznością przestrzegania podstawowych zasad prawa pracy oraz zapewnieniem efektywności organizacji procesu świadczenia pracy. Powyższe potwierdzają następujące okoliczności: zgodnie z art. 94 pkt 2 i 2a Kodeksu pracy, Spółka, jako pracodawca, obowiązana jest w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy.

2015
18
lis

Istota:

Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów, z których pracownik będzie korzystał wyłącznie w związku z wykonywaną w wyznaczonym miejscu pracą oraz wartość zwracanych pracownikom kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy, stanowić będzie dla pracownika przychód do opodatkowania, w stosunku do których na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tj. poboru i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

W przypadku, gdy miejsce zamieszkania Pracownika oddalone jest w znacznej odległości od terenu budowy, w interesie Wnioskodawcy jest finansowanie bezpośrednio zaangażowanym pracownikom noclegów w czasie trwania prac oraz zwracania kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy. Noclegi mogą być zapewnione w hotelach lub w wynajmowanych mieszkaniach. Spółka będzie opłacała pracownikom noclegi oraz koszty przejazdu Pracowników do miejsca wykonywania pracy wyłącznie w czasie realizowanej budowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów, z których pracownik będzie korzystał wyłącznie w związku z wykonywaną w wyznaczonym miejscu pracą oraz wartość zwracanych pracownikom kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy, stanowić będzie dla pracownika przychód do opodatkowania, w stosunku do których na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tj. poboru i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, finansowanie pracownikom noclegów, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę oraz wartość zwracanych pracownikom kosztów przejazdu do miejsca wykonywania pracy, nie powinno być traktowane jako przychód tych pracowników ze stosunku pracy. Tym samym Wnioskodawca nie powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2015
4
lip

Istota:

Czy w opisanej sytuacji wartość noclegu finansowanego przez Spółkę, z którego Pracownik korzysta wyłącznie w związku z wykonywaną w wyznaczonym obszarze pracą, oraz wartość zwracanych Pracownikom kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy, stanowi dla Pracownika przychód do opodatkowania, od którego Spółka jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż ponoszone przez Spółkę świadczenia w postaci zapewnienia Pracownikom noclegu na potrzeby wykonywanej pracy oraz wartość zwracanych pracownikom kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy nie stanowią świadczeń spełnionych w interesie pracownika, przynoszących mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W konsekwencji, uwzględniając uzasadnienie wyroku TK z 8 lipca 2014 r. oraz rozstrzygnięcia organów podatkowych i sądów administracyjnych, powołujące się na powyższy wyrok, wartość finansowanych przez Spółkę noclegów i kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy nie może zostać uznana za przychód Pracownika z tytułu otrzymania „ innych nieodpłatnych świadczeń ”, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof. Wyżej wskazane świadczenia spełniane są w interesie Spółki jako pracodawcy, gdyż są podyktowane koniecznością przestrzegania podstawowych zasad prawa pracy oraz zapewnieniem efektywności organizacji procesu świadczenia pracy. Powyższe potwierdzają następujące okoliczności: zgodnie z art. 94 pkt 2 i 2a Kodeksu pracy, Spółka, jako pracodawca, obowiązana jest w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy.

2012
13
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług naliczony od tzw. „kilometrówki”?

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przedmiotem świadczenia na rzecz Wnioskodawcy stanowi usługa z zakresu pomocy prawnej, natomiast zwrot kosztów przejazdu samochodem do sądu jest częścią należnego wynagrodzenia. W efekcie, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrot kosztów przejazdu samochodem do sądu jest świadczeniem należnym z tytułu podpisanej umowy. Bez znaczenia w omawianym przypadku jest, że w zawartej umowie koszty przejazdu samochodem do sądu odpowiadają wysokości maksymalnej stawki za 1 km przebiegu pojazdów przewidzianej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. Podkreślić należy, iż kwota należna za wykonanie usługi świadczonej w oparciu o zawartą umowę powinna uwzględniać wszystkie, wynikające z tej umowy elementy ceny, w tym również kwotę określoną jako zwrot kosztów przejazdu samochodem do sądu. Tym samym kwota zwrotu kosztów przejazdu samochodem do sądu, stanowi - wraz z innymi należnościami wynikającymi z zawartej umowy - obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy prawnej.

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo na prowadzenie Klastra, obsługę organizacyjną i administracyjną (faktura VAT wystawiona przez Koordynatora – „E.”), koszty przejazdu prezesa oraz pracowników Spółki na spotkania, szkolenia organizowane przez Klaster, będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Są to koszty przejazdu do poszczególnych partnerów, koszty sprzętu i oprogramowania komputerowego, koszty materiałów biurowych, oraz wynajmu lokalu na spotkanie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo na prowadzenie Klastra, obsługę organizacyjną i administracyjną (faktura VAT wystawiona przez Koordynatora – „ E. ”), koszty przejazdu prezesa oraz pracowników Spółki na spotkania, szkolenia organizowane przez Klaster, będą stanowić koszty uzyskania przychodu... Spółka stoi na stanowisku, że wydatki ponoszone w związku z uczestnictwem w funkcjonowaniu Klastra mogą być uznane za koszty podatkowe. Zgodnie z dyspozycją, przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do podatkowych kosztów uzyskania przychodu zalicza się te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodu. Uczestnicy Klastra mają wspólnie pozyskiwać pieniądze unijne, tworząc wspólną strategię marketingową, wspólnie dokonywać zakupów, ułatwiać sobie wzajemnie dostęp do innowacji. Celem takich działań jest zmniejszenie kosztów produkcji ciepła i wykorzystanie do jego wytwarzania lokalnych surowców.

2011
1
maj

Istota:

Koszty refundacji dojazdu w przypadku awaryjnych wezwań pracowników, specjalistów w dziedzinie krwiodawstwa poza normalnymi godzinami pracy.

Fragment:

(...) poradzić sobie z prawidłową diagnozą pacjenta w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, związanego z prawidłowym diagnozowaniem podawanej krwi i produktów pokrewnych oraz powikłań poprzetoczeniowych, tym bardziej, że jest to statutowe zadanie C., które jako jedyne w regionie posiada uprawnienia do tego rodzaju badań – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o PDOF powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.” Płatnik stoi na stanowisku, iż w powyższym przypadku ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie naliczają i nie odprowadzają od tych kwot podatku. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego są zwroty kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, iż przedmiotowe zwolnienie znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy odrębne ustawy nakazują obowiązek zwrotu kosztów dojazdu.

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki stanowiące koszt przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i koszt leczenia uzdrowiskowego, poniesione przez osobę niepełnosprawną można odliczyć od dochodu w ramach wydatków poniesionych na rehabilitację ?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 25.01.2007r. w zakresie odliczenia wydatków poniesionych na koszty przejazdu na i z leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 19.01.2007r. (data wpływu do Urzędu: 25.01.2007r.) zwrócił się Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz załączonych kserokopii dokumentów wynika, że jest Pan osobą niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na stałe wraz z przyznanym świadczeniem rentowym z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na stałe. Dnia 18.12.2006r. otrzymał Pan skierowanie NFZ na leczenie uzdrowiskowe do Zakładu Przyrodoleczniczego z określonym terminem leczenia od dnia 01.10.2007r. do dnia 20.10.2007r. (ilość dni zabiegowych: 18). W tym stanie faktycznym zwrócił się Pan z zapytaniem, czy jako osoba niepełnosprawna z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na stałe, wraz z przyznanym świadczeniem rentowym z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na stałe, może Pan odliczyć w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne wydatki poniesione na koszty przejazdu na i z leczenia uzdrowiskowego z tytułu udzielonego przez NFZ świadczenia leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.

2011
1
maj

Istota:

Spółka utworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i zgodnie ze statusem realizuje programy terapeutyczne zatwierdzone przez NFZ i Gminę Kraków.
Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy można uznać koszty podatkowe Spółki kwotę wydatków poniesionych na rzecz pacjentów i związanych z realizacją programu terapeutycznego prowadzonego poza poradnią jeżeli środki finansowe NFZ nie pokrywają w całości wydatków na ten cel a sytuacja materialna niektórych pacjentów uniemożliwia pokrycie w całości kosztów świadczeń zdrowotnych?

Fragment:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy wydatki związane z realizacją programu terapeutycznego prowadzonego poza poradnią (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, zakwaterowania, wyżywienia) poniesione na rzecz pacjentów, których sytuacja materialna uniemożliwia pokrycie w całości kosztów świadczeń zdrowotnych - mogą być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów Spółki? Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy oraz, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wydatki ponoszone przez podatnika muszą być zatem celowe, to znaczy ich poniesienie winno przyczynić się do uzyskania lub zwiększenia przychodów, czy też zachowania źródła uzyskiwania tych przychodów. Jeżeli zatem Spółka finansuje niektóre świadczenia na rzecz potrzebujących pacjentów mając na względzie zachowanie źródła przychodów i realizację celu statutowego (określonego w § 6 statutu) – to wydatki takie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów podatnika.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka organizuje wycieczkę pracowniczą. Czy w związku z tym, pracownicy, którzy nie mają obowiązku korzystania ze środka transportu zapewnionego przez pracodawcę i mogą dotrzeć na miejsce przeznaczenia własnym samochodem, to czy koszt przejazdu autokarem należy opodatkować?

Fragment:

Czy w takiej sytuacji, jeżeli pracownicy nie mają obowiązku korzystania ze środka transportu zapewnionego przez pracodawcę i mogą dotrzeć na miejsce przeznaczenia własnym samochodem, to czy koszt przejazdu autokarem należy opodatkować. Zdaniem Spółki, jeżeli pracownicy nie mają obowiązku korzystania ze środków transportu zapewnionego przez pracodawcę i mogą dotrzeć na miejsce przeznaczenia np. własnymi samochodami, to kosztów wynajmu autokaru nie można przypisać do konkretnego pracownika, a świadczenie takie jest obojętne podatkowo. W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, stanowisko Spółki Poczty Polskiej jest prawidłowe. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość, została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wolny od podatku dochodowego jest wypłacany pracownikom socjalnym ryczałt z tytułu używania własnych samochodów osobowych do celów służbowych?

Fragment:

Nr 64, poz. 593 ze zm.), pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy. Zatem stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów dojazdu, wypłacany pracownikom używającym własnych samochodów osobowych w celach służbowych w postaci miesięcznych ryczałtów jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ obowiązek ich wypłaty wynika wprost z przepisów innych ustaw - w tym przypadku z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Przepis art. 75 § 2 pkt b) ww. ustawy Ordynacja podatkowa zawiera uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, przysługujące płatnikom, którzy w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej. Biorąc powyższe pod uwagę, Ośrodek Pomocy Społecznej jako płatnik nie powinien potrącać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych pracownikom ryczałtów za jazdy służbowe, ponadto ma prawo wystąpić do organu podatkowego o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.