Koszty prowizji bankowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty prowizji bankowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku bankowego dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz opłaty związane z administrowaniem ZFŚS podatnik ma prawo zaliczyć od roku podatkowego 2001 do kosztów uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U.z 2005 r. Nr.8 , poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007 r.( data wpływu do tut. organu podatkowego 27.06.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia : " ponoszone opłaty bankowe , prowizje i opłaty związane z administrowaniem prowadzonego rachunku bankowego dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są kosztem uzyskania przychodów . " U Z A S A D N I E N I E Dnia 27.06.2007 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego . We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy : w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strona jest zobowiązana do prowadzenia rachunku dla (...)

2011
1
mar

Istota:

W najbliższym czasie zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Pozostały mi jednak zobowiązania do spłacenia. Środki pieniężne na ich spłatę będą pochodzić z płatności za ostatnie wystawione faktury VAT, płatności te otrzymam po zakończeniu prowadzenia działalności gosp. Dodatkowo środki pieniężne na ich spłątę będą pochodzić z dochodów pochodzących z innych źródeł przychodów. Dokonane zapłaty wiążą się z obowiązkiem uiszczenia prowizji na rzecz banku, albo innej placówki rynku finansowego. Czy koszty za operacje finansowe dotyczące spłaty zobowiązań związanych z zakończoną działalnością gospodarczą są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej? Jak wykazać w deklaracji na podatek dochodowy koszty za prowizje za operacje finansowe związane ze spłatą zobowiązań po zakończeniu dzałalności gospodarczej?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż;zajęte przez Pana stanowisko w piśmie z dnia 24.01.2006r /data wpływu do Urzędu 25.01.2006r/ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 24.01.2006r /data wpływu 25.01.2006r/ zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wyjaśnienia odnośnie możliwości zaewidencjonowania kosztów związanych z operacjami finansowymi dotyczącymi spłaty zobowiązań po zakończeniu działalności gospodarczej. Z przedmiotowego pisma wynika, że w najbliższym czasie zamierza Pan zlikwidować (...)