Koszty procesowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty procesowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów procesowych i egzekucyjnych wynagrodzenia kancelarii prawnej.

Fragment:

Nieściągalność wierzytelności może zostać, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Analizując treść art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzić należy, iż przepis ten nie definiuje jakiego rodzaju koszty procesowe i egzekucyjne powinny być uwzględnione przy określaniu limitu, do którego poziomu nieściągalność należności może być udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika. Podobne zdanie wyrażają komentatorzy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ Ustawodawca nie precyzuje, o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach ” - Podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2007, pod. red. J. Marciniuka, Podatkowe Komentarze Becka, Warszawa 2007 r. W obowiązujących aktach prawnych brak jest definicji „ kosztów procesowych ”. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

2017
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów procesowych i egzekucyjnych wynagrodzenia kancelarii prawnej.

Fragment:

Nieściągalność wierzytelności może zostać, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Analizując treść art. 16 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy stwierdzić należy, iż przepis ten nie definiuje jakiego rodzaju koszty procesowe i egzekucyjne powinny być uwzględnione przy określaniu limitu, do którego poziomu nieściągalność należności może być udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika. Podobne zdanie wyrażają komentatorzy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ Ustawodawca nie precyzuje, o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach ” - Podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2007, pod. red. J. Marciniuka, Podatkowe Komentarze Becka, Warszawa 2007 r. W obowiązujących aktach prawnych brak jest definicji „ kosztów procesowych ”. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

2017
10
maj

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów procesowych i egzekucyjnych wynagrodzenia kancelarii prawnej.

Fragment:

(...) koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Analizując treść art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy pdop stwierdzić należy, iż przepis ten nie definiuje jakiego rodzaju koszty procesowe i egzekucyjne powinny być uwzględnione przy określaniu limitu, do którego poziomu nieściągalność należności może być udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika. Podobne zdanie wyrażają komentatorzy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ Ustawodawca nie precyzuje, o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach ” - Podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2007,pod. red. J. Marciniuka, Podatkowe Komentarze Becka, Warszawa 2007 r. W obowiązujących aktach prawnych brak jest definicji „ kosztów procesowych ”. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

2015
1
lis

Istota:

1. Jakiego rodzaju koszty należy uwzględnić przy określaniu przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności, w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. W szczególności czy do kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności należy zaliczyć koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej z tytułu obsługi procesu windykacyjnego, ustalone na podstawie ceny rynkowej stosowanej przez kancelarię za przedmiotową usługę?

Fragment:

Nieściągalność wierzytelności może zostać, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Analizując treść art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzić należy, iż przepis ten nie definiuje jakiego rodzaju koszty procesowe i egzekucyjne powinny być uwzględnione przy określaniu limitu, do którego poziomu nieściągalność należności może być udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika. Spółka wskazała, iż podobne zdanie wyrażają komentatorzy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ ustawodawca nie precyzuje, o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach ” - Podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2007, pod. red. J. Marciniuka. Podatkowe komentarze Becka, Warszawa 2007 r. Spółka podkreśliła, iż w obowiązujących aktach prawnych brak jest definicji „ kosztów procesowych ”. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

2015
1
lis

Istota:

Jakiego rodzaju kosztu należy uwzględnić przy określaniu przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności, w rozumieniu art. 16 ust 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności czy do kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności należy zaliczyć koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej z tytułu obsługi procesu windykacyjnego, ustalone na podstawie ceny rynkowej stosowanej przez kancelarią za przedmiotową usługą?

Fragment:

Nieściągalność wierzytelności może zostać, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Analizując treść art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy pdop stwierdzić należy, iż przepis ten nie definiuje jakiego rodzaju koszty procesowe i egzekucyjne powinny być uwzględnione przy określaniu limitu, do którego poziomu nieściągalność należności może być udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika. Podobne zdanie wyrażają komentatorzy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ Ustawodawca nie precyzuje, o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach ” - Podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2007,pod. red. J. Marciniuka, Podatkowe Komentarze Becka, Warszawa 2007 r. W obowiązujących aktach prawnych brak jest definicji „ kosztów procesowych ”. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

2013
18
sty

Istota:

Czy zasądzone odszkodowanie, odsetki, zwrot kosztów procesowych oraz koszty obsługi prawnej poniesione w związku z odstąpieniem od przedmiotowej umowy stanowią koszty uzyskania przychodu bez względu na wynik toczącego się postępowania sądowego?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zasądzone odszkodowanie, odsetki, zwrot kosztów procesowych oraz koszty obsługi prawnej poniesione w związku z odstąpieniem od przedmiotowej umowy stanowią koszty uzyskania przychodu bez względu na wynik toczącego się postępowania sądowego... Zdaniem Spółki, odstąpienie od umowy ze spółką X było koniecznością, gdyż po raz kolejny wykonawca nie wywiązał się z realizacją zadania w wyznaczonym terminie. Powierzenie wykonania zadania innemu podmiotowi, mającemu duże doświadczenie w zakresie prac objętych umową na lokalnym terenie, stwarzało szansę na szybsze uzyskanie stosownych zgód i zezwoleń, szybsze zakończenie zadania inwestycyjnego i tym samym przybliżenie rozpoczęcia generowania przez inwestycję przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, odstąpienie od umowy było gospodarczo uzasadnione, dlatego też koszty z tym związane stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu nawet w przypadku niekorzystnego dla niego orzeczenia sądowego. Ewentualne zasądzone odszkodowanie, odsetki oraz zwrot kosztów procesowych stanowią koszty okresu w dacie zapłaty na rzecz strony powodowej. Na tle przedstawionego stany faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2012
3
lis

Istota:

1. Czy w przypadku niedokonania przez Pożyczkobiorcę spłaty na rzecz Wnioskodawcy należności za Usługę, która jest - zgodnie z Umową - uiszczana jako ostatnia w kolejności kwot należnych Wnioskodawcy na podstawie Umowy, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć ją w koszty uzyskania przychodu w niespłaconej części przy założeniu, iż Wnioskodawca uprzednio rozpozna przychód w wartości należnej zapłaty za Usługę?
2. Czy w przypadku udokumentowania nieściągalności wierzytelności wynikających z Umowy protokołem sporządzonym przez Wnioskodawcę, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty, Wnioskodawca będzie mógł te wierzytelności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w związku z uprzednim ich zarachowaniem jako przychody należne?
3. Czy dokumentem potwierdzającym uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności mogą być protokoły zatrudnionych przez Wnioskodawcę przedstawicieli, którzy działając w imieniu Wnioskodawcy, w przypadku niezastania Pożyczkobiorcy w domu, bądź nieuiszczenia przez Pożyczkobiorcę należności z tytułu Umowy w z tym z tytułu zapłaty za Usługę, spisują protokół w tym zakresie (wraz z danymi dotyczącymi stanu majątkowego Pożyczkobiorcy) oraz listą spłat z systemu komputerowego, stanowiącą dowód, że Pożyczkobiorca zalega z płatnościami?
4. Czy zapisanie w Umowie warunku określającego moment uznania wierzytelności za nieściągalną może stanowić dla Wnioskodawcy podstawę do uznania wierzytelności za nieściągalną w tym momencie?

Fragment:

Z kolei, zgodnie z art. 16 ust. 2, dokumentem potwierdzającym nieściągalność wierzytelności może być protokół sporządzony przez podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. II FSK 1513/2006, odpisanie wierzytelności jako nieściągalnej ma charakter definitywny, stąd ustawodawca określając charakter przesłanek, jako dowód uznania wierzytelności za nieściągalną, główny nacisk położył na dokument, którego wydanie powoduje powstanie określonych przez przepisy ustawy skutków prawnopodatkowych. Należy także podkreślić, że ustawodawca dopuścił do udokumentowania nieściągalności wierzytelności obok dowodów zewnętrznych, za które uznać należy postanowienie organu egzekucyjnego oraz postanowienia sądu (art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy podatkowej), również dowody wewnętrzne w postaci protokołu sporządzonego przez podatnika, stwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty (art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy podatkowej). (...) W protokole tym winny zostać w szczególności wskazane elementy pozwalające ocenić, czy przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby rzeczywiście równe albo wyższe od kwoty wierzytelności, co świadczyłoby o ich nieściągalności.

2011
1
paź

Istota:

1. Jakiego rodzaju koszty należy uwzględnić przy określaniu przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności, w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. W szczególności czy do kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności należy zaliczyć koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej z tytułu obsługi procesu windykacyjnego, ustalone na podstawie ceny rynkowej stosowanej przez kancelarię za przedmiotową usługę?

Fragment:

Nieściągalność wierzytelności może zostać, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Analizując treść art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzić należy, iż przepis ten nie definiuje jakiego rodzaju koszty procesowe i egzekucyjne powinny być uwzględnione przy określaniu limitu, do którego poziomu nieściągalność należności może być udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika. Podobne zdanie wyrażają komentatorzy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ ustawodawca nie precyzuje, o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach ” - Podatek dochodowy od osób prawnych, rok 2007, pod. red. J. Marciniuka. Podatkowe komentarze Becka, Warszawa 2007 r. W obowiązujących aktach prawnych brak jest definicji „ kosztów procesowych ”. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

2011
1
wrz

Istota:

CIT - w zakresie ustalenia, jakiego rodzaju koszty należy uwzględnić przy określaniu przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności, w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy do kosztów tych należy zaliczyć koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej z tytułu obsługi procesu windykacyjnego, ustalone na podstawie ceny/stawki rynkowej stosowanej przez kancelarię w odniesieniu do usług związanych z obsługą procesu windykacyjnego

Fragment:

Tym samym stwierdzić należy, że wszystkie koszty definiowane we wskazanych powyżej regulacjach mieszczą się niewątpliwie w zakresie przedmiotowym zbioru „ przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych ” jednocześnie nie wyczerpując tego zbioru. Do kosztów innych niż „ koszty niezbędne ” a mieszczących się w zakresie przedmiotowym zbioru „ przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych ” należą w opinii Banku w szczególności: koszty czynności przygotowawczych (które muszą być wykonane, by złożony pozew był skuteczny, np. koszty wezwań dłużnika do zapłaty, uzyskania jego oświadczenia o uznaniu długu lub ustalenia miejsca jego pobytu czy działalności). Praktyką rynkową pozostaje również zawieranie umów, na mocy których wynagrodzenie kancelarii z tytułu odzyskania wierzytelności na drodze sądowej określone jest ryczałtowo, kumulując w sobie koszty sądowe, wynagrodzenie kancelarii i zwrot innych wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy. Przepis art. 16 ust. 2 pkt 3 UPDOP nie zawiera wyłączenia z „ przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych ” przewidywanych kosztów procesowych, rynkowych kosztów wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata w wysokości wyższej, niż urzędowa stawka wynagrodzenia za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości. Należy więc wskazać, iż ograniczenie zakresu kalkulacji koniecznej do przeprowadzenia na gruncie analizowanego przepisu wyłącznie do „ niezbędnych kosztów procesu ” stanowiłoby w swej istocie przejaw wykładni zawężającej, skutkującej ograniczeniem, modyfikującym uprawnienia podatnika w sposób sprzeczny z normą art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę należności głównej, odsetek od tej należności wraz z dalszymi odsetkami zasądzonymi przez sąd oraz kosztów procesowych

Fragment:

W katalogu wyłączeń art. 23 nie zostały zawarte również odsetki od należności głównej (ww. odszkodowania), ani koszty procesowe. Wszystkie te wydatki tj. kwotę odszkodowania wraz z odsetkami i koszty procesowe ponoszone są w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Obrona w postępowaniu miała na celu oddalenie skierowanego do wnioskodawcy powództwa, lub co najmniej zmniejszenie dochodzonej kwoty. Konieczność zapłaty tak dużej kwoty mogła bowiem powodować utratę płynności finansowej przez Spółkę, a w konsekwencji doprowadzić do jej upadłości. Z uwagi na wyraźne wyłączenie przez ustawodawcę tylko kosztów egzekucyjnych, zasadnym jest przyjęcie, że koszty poniesione w innej fazie postępowania (koszty procesowe) mogą mieścić się w definicji kosztów uzyskania przychodu. Na ogół działania, które podejmuje pozwany w procesie zmierzają do wykazania, że pozwany wykonał należycie zobowiązanie, że szkoda w ogóle nie powstała albo była następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, lub że wysokość szkody jest niższa niż wynika z pozwu. A zatem wydatki poniesione przez pozwanego na tego rodzaju obronę mają niewątpliwie wpływ na wysokość przychodów, które z pewnością byłyby niższe, gdyby pozwany zachowywał się w procesie biernie.