Koszty Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta, czy wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania rachunku bankowego pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej będą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście stosownie do postanowień art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 54 , poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów za wyjątkiem określonych w art. 16 ust. 1. Z treści powołanego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z osiąganym przychodem a jednocześnie nie wymienione we wspomnianym art. 16 ust. 1. Stosownie do postanowień § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo -pożyczkowych oraz spółdzielczych kas (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki ponoszone na pokrycie opłat i prowizji od operacji bankowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 1992 r. Nr 100 poz. 502 ze zm.) zakład pracy świadczy pomoc PKZP w szczególności w zakresie: zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy, transportu pieniędzy z banku, prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej, dostarczania druków i formularzy, dokonania na rzecz PKZP potrąceń w listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek, przyjmowania wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych, odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP, informowania przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużeń. Szczegółowe warunki świadczenia (...)