Koszty postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
24
sie

Istota:

Skutki podatkowe wynikające ze zwrotu kosztów postępowania sądowego

Fragment:

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że zwrócone na rzecz jednego ze współwłaścicieli nieruchomości koszty postępowania sądowego nie stanowią przysporzenia po stronie współwłaściciela nieruchomości i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ po stronie tego współwłaściciela nieruchomości w związku z dokonanym zwrotem nie nastąpiło realne przysporzenie majątkowe. Kwota ta stanowi jedynie zwrot poniesionych wcześniej wydatków - nie stanowi przychodu podatkowego. Dla celów podatkowych otrzymana kwota tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego jest obojętna podatkowo. W konsekwencji, Wnioskodawca jako podmiot zwracający ten koszt nie ma obowiązku wykazywania tego kosztu w informacji PIT 8C. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2016
2
gru

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot zapłaconych na rzecz podwykonawcy w wykonaniu prawomocnego wyroku sądowego wydanego w zw. z wynikającą z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego odpowiedzialnością solidarną Wnioskodawcy jako inwestora tytułem odsetek od należności głównej i kosztów postępowania sądowego oraz kwot związanych z zastępstwem procesowym

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, także w odniesieniu do pozostałych wydatków (B-E), tj. poniesionych tytułem odsetek od kwoty spornej, kosztów procesu, kosztów postępowania apelacyjnego oraz zastępstwa procesowego niewątpliwie należy uznać je za koszty podatkowe. Wydatki te zostały poniesione w celu ochrony interesów Wnioskodawcy i jako takie są związane z jego działalnością gospodarczą. Wnioskodawca został zobligowany do zapłaty kosztów postępowania sądowego oraz odsetek na mocy wyroku sądowego. Koszty procesu oraz koszty zastępstwa były celowe, a Spółka wdając się w spór sądowy broniła swoich praw. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na wyroki sądów administracyjnych, m.in. na stanowisko WSA w Warszawie wyrażone w wyroku z 6 października 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 854/14 oraz w wyroku z 9 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1693/14. Uiszczenie zapłaty w zakresie kwot B-E stanowiło zatem działanie zmierzające do zachowania źródła przychodu, spełniając przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 uCIT. Stanowisko Wnioskodawcy jest spójne ze stanowiskiem wyrażonym m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej Znak: ILPB3/423-828/08/10-S/DS z 21 kwietnia 2010 r., w której organ podatkowy wskazał: „w sytuacji gdy działania dłużnika zmierzają do (...)

2012
29
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek z tytułu zapłaty kosztów postępowania orzeczonych przez Krajową Izbę Odwoławczą?

Fragment:

Przy uwzględnieniu odwołania, które nakazuje Szpitalowi unieważnienie czynności wyboru oferty Krajowa Izba Odwoławcza zasądza także od Szpitala dla skarżącego zwrot kosztów postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania i koszty wynagrodzeń pełnomocnika. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy koszty zapłacone oferentowi na mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z odwołaniem od przetargu i zapłacone przez Szpital na mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej stronie skarżącej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Organizowanie przetargów wiąże się z ryzykiem prowadzonej działalności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ponosi wydatki w postaci zapłaty kosztów postępowania orzekanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, tj. w postaci zwrotu oferentom kosztów postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zaliczania ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Należy zatem wyjaśnić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2011
20
gru

Istota:

„Czy Spółdzielnia powinna skorygować cenę nabycia w przypadku, gdy w drugim toczącym się postępowaniu sądowym zostanie zasądzona cena wyższa lub niższa, niż przyjęta do wyceny? /pytanie wymienione we wniosku jako 2/?”

Fragment:

Spółdzielnia uregulowała zobowiązanie w stosunku do dzierżawcy w wysokości 95.531,05 zł (na kwotę tę składały się: 69.047,57 zł kwota główna, 17.583,48 zł odsetki, 7.100,00 zł koszty postępowania przed Sądem Rejonowym, 1.800,00 zł koszty postępowania przed Sądem Okręgowym). Według wykładni zawartej w uzasadnieniu do wyroku Sądu Okręgowego, Spółdzielnia stała się właścicielem nakładów poczynionych na gruncie przez dzierżawcę z dniem wygaśnięcia umowy dzierżawy, tj. 31 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy zwrócić uwagę, iż fakt ujawnienia składników majątku trwałego w ewidencji nie zmienia zasad ich wyceny, a zatem podstawę dokonania odpisów winna stanowić wartość początkowa ustalona na zasadach wskazanych w art. 16g updop.

2011
1
cze

Istota:

Koszty postępowania, w tym koszty powołania biegłego oraz wpisu sądowego od powództwa wzajemnego mają na celu ochronę interesów gospodarczych poprzez zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Wydatki poniesione przez Spółkę związane są z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, wiążą się pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem można je zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami

Fragment:

Strony zniosły wzajemnie wszystkie koszty postępowania w niniejszej sprawie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty postępowania poniesione przez Spółkę w niniejszej sprawie, w tym poniesione koszty powołania biegłego sadowego i koszty wpisu sądowego od powództwa wzajemnego są kosztami uzyskania przychodu... W ocenie Spółki poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym zwrot „ w celu ” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

2011
1
maj

Istota:

Czy kwotę noty obciążeniowej, jak również koszty postępowania sądowego (koszty zastępstwa procesowego, kwotę odsetek ustawowych od noty obciążeniowej oraz koszty opłaty sądowej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Jednocześnie zdaniem tut. organu podatkowego, koszty postępowania sądowego (koszty zastępstwa procesowego, kwotę odsetek ustawowych od noty obciążeniowej oraz koszty opłaty sądowej), których poniesienie związane było z zasądzeniem odszkodowania Sp. z o. o. „G.” jako dłużnikowi nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust.1 ustawy o pdop. W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30.03.2007 r. jest nieprawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.

2011
1
sty

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym?

Fragment:

W przypadku zatem, gdy zleceniobiorca obciąża zleceniodawcę należnością stanowiącą równowartość zasądzonych kosztów postępowania sądowego i komorniczego, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ stanowi część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi radcowskiej . W świetle powyższego, całość wynagrodzenia radcy prawnego z racji świadczonej przez niego usługi opodatkowana będzie stawką podatku określoną w art. 18 ust. 1 ustawy VAT . Na marginesie tut. organ podatkowy podaje, że tylko usługi radcowskie dotyczące spraw cywilnych i karnych prowadzonych z urzędu będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy § 67 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy uznaje za nieprawidłowe stanowisko jednostki przedstawione w powołanym powyżej piśmie. Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.