Koszty postępowania | Interpretacje podatkowe

Koszty postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wynikające ze zwrotu kosztów postępowania sądowego
Fragment:
Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że zwrócone na rzecz jednego ze współwłaścicieli nieruchomości koszty postępowania sądowego nie stanowią przysporzenia po stronie współwłaściciela nieruchomości i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ po stronie tego współwłaściciela nieruchomości w związku z dokonanym zwrotem nie nastąpiło realne przysporzenie majątkowe. Kwota ta stanowi jedynie zwrot poniesionych wcześniej wydatków - nie stanowi przychodu podatkowego. Dla celów podatkowych otrzymana kwota tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego jest obojętna podatkowo. W konsekwencji, Wnioskodawca jako podmiot zwracający ten koszt nie ma obowiązku wykazywania tego kosztu w informacji PIT 8C. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
24
sie

Istota:
Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot zapłaconych na rzecz podwykonawcy w wykonaniu prawomocnego wyroku sądowego wydanego w zw. z wynikającą z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego odpowiedzialnością solidarną Wnioskodawcy jako inwestora tytułem odsetek od należności głównej i kosztów postępowania sądowego oraz kwot związanych z zastępstwem procesowym
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, także w odniesieniu do pozostałych wydatków (B-E), tj. poniesionych tytułem odsetek od kwoty spornej, kosztów procesu, kosztów postępowania apelacyjnego oraz zastępstwa procesowego niewątpliwie należy uznać je za koszty podatkowe. Wydatki te zostały poniesione w celu ochrony interesów Wnioskodawcy i jako takie są związane z jego działalnością gospodarczą. Wnioskodawca został zobligowany do zapłaty kosztów postępowania sądowego oraz odsetek na mocy wyroku sądowego. Koszty procesu oraz koszty zastępstwa były celowe, a Spółka wdając się w spór sądowy broniła swoich praw. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na wyroki sądów administracyjnych, m.in. na stanowisko WSA w Warszawie wyrażone w wyroku z 6 października 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 854/14 oraz w wyroku z 9 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1693/14. Uiszczenie zapłaty w zakresie kwot B-E stanowiło zatem działanie zmierzające do zachowania źródła przychodu, spełniając przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 uCIT. Stanowisko Wnioskodawcy jest spójne ze stanowiskiem wyrażonym m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej Znak: ILPB3/423-828/08/10-S/DS z 21 kwietnia 2010 r., w której organ podatkowy wskazał: „w sytuacji gdy działania dłużnika zmierzają do (...)
2016
2
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek z tytułu zapłaty kosztów postępowania orzeczonych przez Krajową Izbę Odwoławczą?
Fragment:
Przy uwzględnieniu odwołania, które nakazuje Szpitalowi unieważnienie czynności wyboru oferty Krajowa Izba Odwoławcza zasądza także od Szpitala dla skarżącego zwrot kosztów postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania i koszty wynagrodzeń pełnomocnika. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy koszty zapłacone oferentowi na mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z odwołaniem od przetargu i zapłacone przez Szpital na mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej stronie skarżącej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Organizowanie przetargów wiąże się z ryzykiem prowadzonej działalności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ponosi wydatki w postaci zapłaty kosztów postępowania orzekanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, tj. w postaci zwrotu oferentom kosztów postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zaliczania ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Należy zatem wyjaśnić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.
2012
29
lis

Istota:
„Czy Spółdzielnia powinna skorygować cenę nabycia w przypadku, gdy w drugim toczącym się postępowaniu sądowym zostanie zasądzona cena wyższa lub niższa, niż przyjęta do wyceny? /pytanie wymienione we wniosku jako 2/?”
Fragment:
Spółdzielnia uregulowała zobowiązanie w stosunku do dzierżawcy w wysokości 95.531,05 zł (na kwotę tę składały się: 69.047,57 zł kwota główna, 17.583,48 zł odsetki, 7.100,00 zł koszty postępowania przed Sądem Rejonowym, 1.800,00 zł koszty postępowania przed Sądem Okręgowym). Według wykładni zawartej w uzasadnieniu do wyroku Sądu Okręgowego, Spółdzielnia stała się właścicielem nakładów poczynionych na gruncie przez dzierżawcę z dniem wygaśnięcia umowy dzierżawy, tj. 31 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy zwrócić uwagę, iż fakt ujawnienia składników majątku trwałego w ewidencji nie zmienia zasad ich wyceny, a zatem podstawę dokonania odpisów winna stanowić wartość początkowa ustalona na zasadach wskazanych w art. 16g updop.
2011
20
gru

Istota:
Koszty postępowania, w tym koszty powołania biegłego oraz wpisu sądowego od powództwa wzajemnego mają na celu ochronę interesów gospodarczych poprzez zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Wydatki poniesione przez Spółkę związane są z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, wiążą się pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem można je zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami
Fragment:
Strony zniosły wzajemnie wszystkie koszty postępowania w niniejszej sprawie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty postępowania poniesione przez Spółkę w niniejszej sprawie, w tym poniesione koszty powołania biegłego sadowego i koszty wpisu sądowego od powództwa wzajemnego są kosztami uzyskania przychodu... W ocenie Spółki poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym zwrot „ w celu ” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.
2011
1
cze

Istota:
Czy kwotę noty obciążeniowej, jak również koszty postępowania sądowego (koszty zastępstwa procesowego, kwotę odsetek ustawowych od noty obciążeniowej oraz koszty opłaty sądowej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Jednocześnie zdaniem tut. organu podatkowego, koszty postępowania sądowego (koszty zastępstwa procesowego, kwotę odsetek ustawowych od noty obciążeniowej oraz koszty opłaty sądowej), których poniesienie związane było z zasądzeniem odszkodowania Sp. z o. o. „G.” jako dłużnikowi nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust.1 ustawy o pdop. W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30.03.2007 r. jest nieprawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.
2011
1
maj

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym?
Fragment:
W przypadku zatem, gdy zleceniobiorca obciąża zleceniodawcę należnością stanowiącą równowartość zasądzonych kosztów postępowania sądowego i komorniczego, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ stanowi część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi radcowskiej . W świetle powyższego, całość wynagrodzenia radcy prawnego z racji świadczonej przez niego usługi opodatkowana będzie stawką podatku określoną w art. 18 ust. 1 ustawy VAT . Na marginesie tut. organ podatkowy podaje, że tylko usługi radcowskie dotyczące spraw cywilnych i karnych prowadzonych z urzędu będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy § 67 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy uznaje za nieprawidłowe stanowisko jednostki przedstawione w powołanym powyżej piśmie. Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.