IPPB3/423-584/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka powinna koszt zakupionych usług finansowo - księgowych - koszty pośrednie- zakwalifikować do kosztu podatkowego w okresie w, którym ujęto koszt w księgach rachunkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2011r. (data wpływu 18.07.2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na obsługę finansowo - księgową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.07.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na obsługę finansowo - księgową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podstawową działalnością Spółki (zleceniodawca) jest prowadzenie punktów gier na automatach o niskich i wysokich wygranych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Spółka zleciła świadczenie usług stałej obsługi finansowo - księgowej - Spółce zewnętrznej (zleceniobiorca) posiadającej kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotami zleceniobiorca wystawia na rzecz zleceniodawcy faktury Vat za świadczone usługi finansowe w terminie do 7 dni miesiąca następnego po miesiącu wykonania usług.

Zleceniodawca przedmiotowe koszty ze względu na ich związek z przychodem rozpoznaje jako koszty pośrednie a ich wysokość wynika bezpośrednio z umowy zawartej pomiędzy Spółką, a wykonawcą usług. Spółka - zleceniobiorca - faktury za usługę finansową za miesiąc grudzień 2010 roku wystawia zgodnie z umową w dniu 7 stycznia 2011 roku. Spółka - zleceniodawca- na zasadzie memoriału ujmuje koszt w księgach rachunkowych roku 2010 (koszt dotyczy miesiąca grudnia) na podstawie umowy o świadczenie usług finansowych dokumentem „polecenie księgowania „ natomiast do celów podatku dochodowego ujmuje w kosztach podatkowych w miesiącu styczniu 2011 roku ( pod datą wystawienia faktury) traktując jako koszt pośredni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania

Czy Spółka powinna koszt zakupionych usług finansowo - księgowych - koszty pośrednie- zakwalifikować do kosztu podatkowego w okresie w, którym ujęto koszt w księgach rachunkowych...

Stanowisko Wnioskodawcy

W związku z pojawiającymi się licznymi interpretacjami wydanymi przez Ministra Finansów, Spółka ma wątpliwością czy prawidłowo kwalifikuje koszty podatkowe w momencie ujęcia w księgach faktury VA T a nie na dzień, na który uje to koszt na podstawie innego dowodu w przypadku baraku faktury. Zgodnie z treścią przepisu, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw a/bo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Znane Spółce interpretacje podatkowe potwierdzają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ujętych w księgach podatkowych na podstawie innych niż faktura dowodów, jeżeli te koszty można zaliczyć/określić co do rodzaju i kwoty na podstawie innych dokumentów i wydatki takie można ująć w ewidencji księgowej, to można zakwalifikować je do kosztów uzyskania przychodów właściwego okresu rozliczeniowego. W konsekwencji, przepisy prawa podatkowego dotyczące kosztów pośrednich mają charakter wtórny w stosunku do przepisów ustawy o rachunkowości w tym sensie, że jeżeli na podstawie ustawy o rachunkowości dany wydatek (koszt pośredni) został ujęty w księgach rachunkowych jako koszt, to zgodnie z art. 15 ust 4 e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi on koszt podatkowy. Zdaniem Spółki skoro przepisy rachunkowe nakazują zaewidencjonować dany wydatek, oceniony przez Spółkę jako koszt pośredni związany z przychodami w ciężar miesiąca grudnia, to również w grudniu powinien on stanowić koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, 09-402 Płock, ul. 1 Maja 10.