IBPB-1-3/4510-703/15/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy koszty noclegów dla podwykonawców (instalatorów) stanowić będą koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2015 r.), uzupełnionym 8 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy koszty noclegów dla podwykonawców (instalatorów) stanowić będą koszty pośrednie związane z działalnością gospodarczą (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty noclegów dla podwykonawców (instalatorów) stanowić będą koszty pośrednie związane z działalnością gospodarczą. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 17 listopada 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-450/15/TS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 8 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej również jako: „Wnioskodawca” lub „Podatnik”) będzie zajmowała się wykonywaniem prac budowlano-montażowych. Spółka świadczyć będzie jednocześnie usługi na podstawie wielu kontraktów dla różnych odbiorców. Ewidencja księgowa prowadzona będzie w sposób umożliwiający przyporządkowanie kosztów bezpośrednich do poszczególnych umów budowlano-montażowych.

W związku z zamiarem realizacji usług budowlano-montażowych na rzecz kilku kontrahentów Spółka ma wątpliwości, co do momentu rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na koszty noclegów dla podwykonawców (instalatorów).

Spółka zlecać będzie wykonywanie prac instalacyjnych podwykonawcom (osoby będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oprócz wynagrodzenia w formie pieniężnej. Spółka będzie zapewniała noclegi w ramach realizowanych przez siebie usług.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszty noclegów dla podwykonawców (instalatorów) stanowić będą koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) (winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Interpretacja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” zawartego w art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej, prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem że:

  • są to koszty poniesione przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku muszą zostać pokryte z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • są to koszty definitywne (rzeczywiste), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • są poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub mogą mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • zostaną właściwie udokumentowane,
  • nie znajdują się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Oprócz rozstrzygnięcia, czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów, istotna pod względem podatkowym pozostaje jeszcze kwestia, w jakim momencie podatnik może zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Uregulowania w tym zakresie zawarto w przepisach art. 15 ust. 4, 4a-4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że moment potrącalności kosztów podatkowych jest ściśle związany z tym, jaki charakter mają ponoszone przez podatnika wydatki, a dokładniej, czy można je zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem (art. 15 ust. 4, 4b-4c ww. ustawy), czy do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy).

Koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem to wydatki, których poniesienie przyczynia się wprost do osiągnięcia konkretnych przychodów składających się na całość przychodów osiąganych przez podatnika w roku podatkowym. Należą do nich koszty określonego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika, także koszty związane z konkretnymi transakcjami składającymi się na tę działalność. Oznacza to, że kosztem bezpośrednim są wydatki, których Spółka by nie poniosła, gdyby nie realizacja umowy o usługi budowlano-montażowe oraz między poniesionym wydatkiem a wielkością osiągniętego przychodu jest uchwytny oraz bezpośredni związek.

W opinii Wnioskodawcy, koszty noclegów instalatorów (podwykonawców) będą stanowiły koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą.

Jak bowiem wynika z przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), usługi noclegowe dla podwykonawców (instalatorów) bez wątpienia są powiązane z działalnością gospodarczą Spółki, nie mniej jednak ich poniesienie nie gwarantuje osiągnięcia ściśle określonego przychodu podatkowego. Wydatki te nie przełożą się w sposób uchwytny na jakikolwiek przychód podatkowy Spółki. Usługi te powiązane będą nie tylko z jedną budową, ale wszystkimi montażami realizowanymi w okolicy dla różnych odbiorców. Ponadto, po zakończeniu dnia, w którym realizowane są instalacje, podwykonawcy wykonywać będą inne czynności związane z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczych.

W rezultacie, przedmiotowe wydatki będą wykorzystywane również do realizacji zadań przydzielonych przez Spółkę, które będą związane z całokształtem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a nie poszczególnymi kontraktami (montażami). Tym samym, bez wątpienia są kosztem uzyskania przychodów, nie mniej jednak zostaną poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródeł przychodów (koszt pośredni), a nie w celu osiągnięcia ściśle określonego konkretnego przychodu podatkowego (koszt bezpośredni).

Nawet zakładając wpływ zakupu usług noclegowych dla instalatorów na wartość poszczególnych kontraktów, to ich wartość jest niemożliwa do przypisania na poszczególny przychód podatkowy (kontrakt), jak bowiem wynika z przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), ten sam wydatek jest związany z jednoczesną realizacją kliku kontraktów, stąd też niemożliwe jest faktyczne przyporządkowanie jakiejkolwiek kwoty do określonego przychodu podatkowego.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, usługi noclegowe zakupowane dla instalatorów świadczących usługi montażowe jednocześnie na kilku kontraktach, będą stanowić koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2, 3 oraz 5 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.