IBPB-1-3/4510-450/15/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy ponoszone wydatki związane z zakupem paliw do samochodów związanych z realizacją jednocześnie kilku kontraktów stanowią koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą?
2. Czy ponoszone wydatki związane z opłatami za autostradę, parkingi oraz usługi związane z zachowaniem czystości auta (mycie auta) stanowią koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2015 r.), uzupełnionym 8 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy ponoszone wydatki związane z opłatami za autostradę, parkingi, usługi związane z zachowaniem czystości auta oraz z zakupem paliw do samochodów związanych z realizacją jednocześnie kilku kontraktów będą stanowiły koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy ponoszone wydatki związane z opłatami za autostradę, parkingi, usługi związane z zachowaniem czystości auta oraz z zakupem paliw do samochodów związanych z realizacją jednocześnie kilku kontraktów będą stanowiły koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 17 listopada 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-450/15/TS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 8 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej również jako: „Wnioskodawca” lub „Podatnik”) będzie zajmowała się wykonywaniem prac budowlano-montażowych. Spółka świadczyć będzie jednocześnie usługi na podstawie wielu kontraktów dla różnych odbiorców. Ewidencja księgowa prowadzona będzie w sposób umożliwiający przyporządkowanie kosztów bezpośrednich do poszczególnych umów budowlano-montażowych.

W związku z zamiarem realizacji usług budowlano-montażowych na rzecz kilku kontrahentów Spółka ma wątpliwości, co do momentu rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na:

1.Paliwa do maszyn i urządzeń, w tym samochodów związanych z realizacją jednocześnie kilku kontraktów.

Użytkownicy samochodów posiadać będą karty paliwowe i na podstawie faktycznego zużycia paliwa, Spółka otrzyma faktury zbiorcze w ciągu miesiąca (co dwa tygodnie Podatnik otrzyma faktury zbiorcze). Zakupy paliwa dotyczyć będą wyjazdów związanych z nadzorem kilku budów jednocześnie albo transportem zleceniobiorców (w tym świadczących usługi na podstawie samozatrudnienia) do miejsca pobytu, skąd w miarę potrzeb przemieszczać się będą do różnych projektów realizowanych jednocześnie. Ponadto, w ramach realizowanych przedsięwzięć kierownicy budów przemieszczający się między budowami wykonywać będą zlecone czynności powiązane z całokształtem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

2.Opłaty autostradowe i parkingowe oraz usługi związane z utrzymaniem czystości auta (mycie samochodów).

Użytkownicy samochodów (z pkt 1), wykonując swoje obowiązki oraz eksploatując powierzone samochody, będą ponosili opłaty z tytułu przejazdów za autostradę, z tytułu korzystania z parkingów oraz z tytułu utrzymania czystości auta (usługi związane z myciem samochodów). Ponoszone wydatki będą dotyczyły jednocześnie kilku realizowanych przez Spółkę budów, bądź transportem zleceniobiorców (w tym świadczących usługi na podstawie samozatrudnienia) do miejsca pobytu skąd w miarę potrzeb przemieszczać się będą do różnych projektów realizowanych jednocześnie. Ponadto, w ramach realizowanych przedsięwzięć osoby wykorzystujące samochody i ponoszące te wydatki (opłaty parkingowe oraz autostradowe oraz usługi związane z myciem samochodu) przemieszczając się między budowami wykonywać będą zlecone czynności powiązane z całokształtem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy ponoszone wydatki związane z zakupem paliw do samochodów związanych z realizacją jednocześnie kilku kontraktów stanowią koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
  2. Czy ponoszone wydatki związane z opłatami za autostradę, parkingi oraz usługi związane z zachowaniem czystości auta (mycie auta) stanowią koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) (winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Interpretacja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” zawartego w art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej, prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem że:

  • są to koszty poniesione przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku muszą zostać pokryte z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • są to koszty definitywne (rzeczywiste), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • są poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub mogą mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • zostaną właściwie udokumentowane,
  • nie znajdują się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Oprócz rozstrzygnięcia, czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów istotna pod względem podatkowym pozostaje jeszcze kwestia, w jakim momencie podatnik może zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Uregulowania w tym zakresie zawarto w przepisach art. 15 ust. 4, 4a-4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że moment potrącalności kosztów podatkowych jest ściśle związany z tym, jaki charakter mają ponoszone przez podatnika wydatki, a dokładniej, czy można je zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem (art. 15 ust. 4, 4b-4c ww. ustawy), czy do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy).

Koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem to wydatki, których poniesienie przyczynia się wprost do osiągnięcia konkretnych przychodów składających się na całość przychodów osiąganych przez podatnika w roku podatkowym. Należą do nich koszty określonego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika, a także koszty związane z konkretnymi transakcjami składającymi się na tę działalność. Oznacza to, że kosztem bezpośrednim są wydatki, których Spółka by nie poniosła, gdyby nie realizacja umowy o usługi budowlano-montażowe oraz między poniesionym wydatkiem a wielkością osiągniętego przychodu jest uchwytny oraz bezpośredni związek.

W opinii Wnioskodawcy, wydatki na paliwo do samochodów wykorzystywanych do realizacji jednocześnie kilku kontraktów, będą stanowiły koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą. Bez wątpienia, wydatek na zakup paliwa jest powiązany z działalnością gospodarczą Spółki, nie mniej jednak jego poniesienie nie warunkuje bezpośrednio osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu podatkowego. Spółka, bowiem nie będzie się zajmowała handlem paliwami, tylko usługami budowalnymi, zaś takie wydatki jak paliwo, gaz techniczny wykorzystywane na wielu budowach jednocześnie nie przełożą się w sposób uchwytny bezpośrednio na jakikolwiek przychód podatkowy Spółki. Ponadto, przedmiotowe wydatki będą wykorzystywane również do realizacji zadań przydzielonych przez Spółkę, które będą związane z całokształtem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a nie poszczególnymi kontraktami. Tym samym, bez wątpienia jest kosztem uzyskania przychodów, nie mniej jednak zostanie poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródeł przychodów (koszt pośredni), a nie w celu osiągnięcia ściśle określonego konkretnego przychodu podatkowego (koszt bezpośredni).

Nawet zakładając wpływ zakupu paliwa na wartość poszczególnych kontraktów, to ich wartość jest niemożliwa do przypisania na poszczególny przychód podatkowy (kontrakt), jak bowiem wynika z przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), ten sam wydatek jest związany z jednoczesną realizacją kilku kontraktów, stąd też nie możliwe jest faktyczne przyporządkowanie jakiejkolwiek kwoty do określonego przychodu podatkowego. Reasumując, paliwo zakupywane do samochodów wykorzystywanych do realizacji jednocześnie kilku kontraktów będzie stanowić koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą.

Natomiast, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPB4/423-982/10-2/KS z 22 marca 2011 r. stanowi, że koszty zakupu paliw dla sprzętu pracującego na budowie, którego nie da się jednoznacznie przypisać do danego zlecenia należy potraktować, jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (a więc koszt pośredni).

Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając interpretację o sygn. ITPB3/423-703b/10/AW z 2 marca 2011 r. stwierdził, że koszty paliwa zużytego do środków transportu stanowią koszt pośredni.

Analogicznie, zdaniem Wnioskodawcy, należy zakwalifikować wydatki związane z opłatami za przejazd autostradą, korzystanie z parkingu oraz usługi związane z zachowaniem czystości auta (mycie auta), nie mają one bowiem żadnego związku z wielkością przychodu podatkowego, ani też możliwością jego powstania. Trudno bowiem argumentować, że wydatki związane z opłatami za przejazd autostradą, korzystanie z parkingu oraz usługi związane z zachowaniem czystości auta (mycie auta) mogą bezpośrednio się przyczynić do powstania przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 3, 4 oraz 5 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.