IBPB-1-3/4510-40/16/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wynagrodzenie za Usługi, jako koszt pośrednio związany z przychodami Spółki (w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), Spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo, w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d (zdanie pierwsze) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na zakup wskazanych we wniosku usług do kosztów pośrednich prowadzonej działalności (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na zakup wskazanych we wniosku usług do kosztów pośrednich prowadzonej działalności.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową, polskim rezydentem dla celów podatkowych.

Wnioskodawca zawarł umowę kredytu (dalej: „Umowa” lub „Kredyt”) z bankiem (dalej: „Bank”), w celu sfinansowania kosztów nabycia nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów, prawa własności gruntów oraz prawa własności posadowionych na nich budynków i budowli), które będą stanowić jego środki trwałe (grunty, budynki i budowle) oraz wartości niematerialne i prawne (prawo użytkowania wieczystego gruntów), (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość będzie wydzierżawiana przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie.

W związku z zaciągnięciem Kredytu oraz planowanym nabyciem Nieruchomości, Spółka poniosła dodatkowe koszty, w tym w szczególności wydatki na zakup usług:

  1. doradczych polegających m.in. na konsultacjach i doradztwie, udziale w negocjacjach warunków kredytowych, przygotowaniu prezentacji i dokumentacji dla instytucji finansowych, analizie dokumentacji finansowej przygotowywanej na żądania banków oraz ocenie ofert kredytowych wraz z przedstawieniem rekomendacji w przedmiocie wyboru danej oferty, a także usług polegających na pomocy w organizacji zabezpieczeń wymaganych przez bank,
  2. ustanowienia zabezpieczenia Kredytu

(dalej łącznie: „Usługi”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie za Usługi, jako koszt pośrednio związany z przychodami Spółki (w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), Spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo, w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d (zdanie pierwsze) updop... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za Usługi, jako koszt pośrednio związany z przychodami Spółki, w rozumieniu art. 15 ust. 4d updop, Spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo, w momencie poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d (zdanie pierwsze) updop.

Na gruncie updop, wydatki mogą zostać zakwalifikowane jako koszty bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4 updop) albo koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie (art. 15 ust. 4d updop).

Organy podatkowe definiują koszt bezpośrednio związany z przychodami, jako koszt, który można powiązać z konkretnym przychodem; wydatek, którego brak zmniejszyłby konkretny przychód podatnika (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2007 r., Nr 1401/BP-II/4210-56/07/JM), wydatki, które mają bezpośredni wpływ na wartość osiągniętych przychodów (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2007 r., Nr 1401/BP-I/4210-52/07/MC).

Koszty pośrednie to natomiast tzw. koszty ogólnozakładowe, czyli związane z całokształtem działalności podatnika. Wydatków takich nie da się przypisać wprost do określonych przychodów. Jak wskazują organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r., Znak: IPPB5/423-987/12-4/AB, (...) nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy.

Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie za Usługi, jako niezwiązane z konkretnymi przychodami Spółki, powinno zostać zakwalifikowane jako koszt pośredni. Nie jest bowiem możliwe przypisanie do Usług związku z danym/konkretnym przychodem uzyskanym przez Spółkę.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty pośrednie są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu dłuższego niż rok, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku powinny zostać potrącone proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą. Metoda rozliczania kosztów w czasie ma zasadniczo zastosowanie do wydatków dotyczących usług ciągłych, wykonywanych przez okres dłuższy niż jeden rok podatkowy i tylko wtedy, gdy nie można ustalić, jaka część wydatków dotyczy danego okresu. Natomiast, metoda ta nie dotyczy wydatków na usługi, które są wykonywane jednorazowo. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik korzysta z efektów tych usług przez okres przekraczający jeden rok podatkowy.

Koszty poniesione przez Spółkę na nabycie Usług mają charakter wydatków jednorazowych - zostały poniesione przez Spółkę jednorazowo i ich nie są w żaden sposób związane z konkretnym okresem. Usługi również miały jednorazowy charakter i nie były/nie są świadczone przez okres przekraczający jeden rok podatkowy. Zatem, wydatki na nabycie Usług powinny zostać potrącone jednorazowo, w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d updop (zdanie pierwsze).

Zdaniem Wnioskodawcy, taki pogląd jest potwierdzany przez organy podatkowe. Przykładowo:

  1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 listopada 2011 r., Znak: ILPB3/423-409/11-2/JG, W konsekwencji, wydatki na (...) usługi i opinie doradcze, w tym związane z pozyskaniem finansowania dłużnego (...) poniesione w związku z rozbudową lotniska, przed rozpoczęciem i w trakcie trwania procesu inwestycyjnego, w części sfinansowanej środkami własnymi - stanowią w myśl art. 15 ust 1 w związku z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia;
  2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2011 r., Znak: ILPB4/423-15/11-2/ŁM: W związku z powyższym, wydatki poniesione na sporządzenie studium wykonalności, wynagrodzenie za sukces, opracowanie montażu finansowego oraz usługi doradcze polegające na rozliczeniu projektu poniesione przez Spółkę z własnych środków w celu pozyskania źródeł finansowania projektu, a związane z otrzymaniem środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013, stanowią - w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
  3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 marca 2015 r., Znak: ITPB3/4510-14/15-3/KK: (...) Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie za Usługi, jako niezwiązane z konkretnymi przychodami Spółki, powinno zostać zakwalifikowane, jako koszt pośredni. Nie jest bowiem możliwe przypisanie do Usług związku z danym przychodem uzyskanym przez Spółkę. Usługi wykorzystywane są w całokształcie działalności Wnioskodawcy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.