IBPB-1-2/4510-307/15/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przyszłe nakłady na wykonanie nasadzeń wraz z ich monitorowaniem i uzupełnianiem przez trzy lata mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodów czy powinny być traktowane jak nakłady inwestycyjne zwiększające wartość oddanych do użytkowania środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wykonanie nasadzeń wraz z ich monitoringiem (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wykonanie nasadzeń wraz z ich monitoringiem.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z budową zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych Spółka nabyła nieruchomość gruntową częściowo zalesioną. Uzyskała stosowne decyzje i pozwolenia, w tym decyzję na wycinkę kilkuset drzew pod plac budowy. Zezwolenie na wycinkę drzew nakłada jednocześnie na Spółkę obowiązek (pod karą administracyjną) nasadzenia identycznej ilości oznaczonych co do gatunku drzew. Nasadzenia mają być dokonane do 30 listopada 2015 r. w części na własnej działce, wokół powstającego zakładu, a w części na terenach wskazanych, nie będących własnością Spółki. Przez okres trzech lat nasadzenia muszą być monitorowane i uzupełniane o ewentualne ubytki, a po tym okresie nastąpi ocena wykonania decyzji.

Spółka zleciła wycinkę drzew oraz karczowanie pni i uporządkowanie terenu pod plac budowy firmie zewnętrznej. Prace zostały wykonane a Spółka została obciążona fakturą VAT za wykonane prace. W wyniku wycinki uzyskano drewno, które zostało sprzedane.

Planowane nasadzenia drzew wraz z obowiązkiem monitorowania i uzupełniania nasadzeń przez trzy lata Spółka chce również zlecić firmie zewnętrznej.

Budowa zakładu wraz z odbiorem i przekazaniem środków trwałych do użytkowania ma nastąpić do końca roku.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przyszłe nakłady na wykonanie nasadzeń wraz z ich monitorowaniem i uzupełnianiem przez trzy lata mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodów czy powinny być traktowane jak nakłady inwestycyjne zwiększające wartość oddanych do użytkowania środków trwałych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane nakłady na wykonanie nasadzeń wraz z ich monitoringiem nie stanowią nakładów inwestycyjnych, gdyż nasadzenia nie są elementem wyposażenia budynków ani nie stanowią obiektów pomocniczych, i jako takie nie powinny wpływać na wartość początkową środków trwałych lub ich jej zwiększenie. Zdaniem Spółki wydatki te stanowią koszty zabezpieczenia źródła przychodów i powinny być rozpoznawane jako koszty pośrednie w dacie poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka realizuje budowę zakładu na działce częściowo zalesionej. Uzyskała stosowne pozwolenia na wycinkę drzew, które należy zastąpić nowymi nasadzeniami (w części na własnej działce, na której powstaje zakład, a w części na terenach innych podmiotów). Spółka zleciła podmiotowi zewnętrznemu wykonanie prac związanych z wycinką, karczowaniem i uporządkowaniem terenu. Nasadzenia drzew wraz z obowiązkiem ich monitorowania Spółka zamierza również zlecić podmiotowi trzeciemu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu zaliczenia poniesionych na nasadzenia i monitoring wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W pierwszej kolejności należy jednakże ustalić, czy wydatki te należy zaliczyć do wartości początkowej środków trwałych, bowiem wydatków inwestycyjnych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych); mogą one jedynie zostać odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów w sposób pośredni poprzez odpisy amortyzacyjne. Zasady ustalania przez podatników wartości początkowej składników majątku określa art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w zależności od sposobu nabycia, rodzaju składnika majątku oraz okoliczności modyfikujących wielkość wartości początkowej. W tym miejscu należy również odwołać się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. Nr 242, poz. 1622 r.), w którym stwierdzono, że w skład budynku jako pojedynczego obiektu wlicza się tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Wydatki na powstanie takich obiektów pomocniczych zwiększają zatem wartość początkową nowo wybudowanego budynku. Natomiast wydatków poniesionych na dokonanie nasadzeń wraz z monitoringiem (w wykonaniu decyzji administracyjnej) nie można zakwalifikować jako elementu wytwarzanego środka trwałego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Spółkę na ww. cel jako niezwiązane z budową zakładu nie podlegają uwzględnieniu w wartości początkowej składnika majątku trwałego. Zatem wydatki te, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów. Taki sam charakter mają ponoszone przez Spółkę wydatki związane z monitorowaniem nasadzeń.

Jak już wskazano ww. wydatki nie są bezpośrednio związane z przychodami, a zatem podlegają potrąceniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e tej ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tym samym stanowisko Spółki, w myśl którego planowane nakłady na wykonanie nasadzeń wraz z ich monitoringiem nie stanowią nakładów inwestycyjnych i powinny być rozpoznawane jako koszty pośrednie w dacie poniesienia, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.