0111-KDIB2-1.4010.239.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), stanowiąca środki własne, będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (winno być: osób prawnych) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 25 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”), prowadzi działalność od 14 lipca 2008 r., między innymi w zakresie edukacji i szkoleń oraz realizacji projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego POWER na lata 2014-2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym, a zapisy księgowe dokonywane są w Księgach Rachunkowych. Spółka jest również czynnym podatnikiem podatku VAT.

Na mocy umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w X. (dalej: instytucja pośrednicząca), Spółka realizuje projekt aktywizacyjny 7.1.3 ".........." program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia na (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 r.ż, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo (...), będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach i kobietami.

Na realizację projektu instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Finansowanie przedmiotowego projektu odbywa się ze środków europejskich (co stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych) i budżetu państwa  dotacji celowej (10% kosztów kwalifikowanych), natomiast 5% stanowi wkład własny wnoszony przez Beneficjenta.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu otrzymywane przez Wnioskodawcę płatności z udziałem środków europejskich są wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego  § 11 ust. 5 pkt 1 Umowy o dofinansowanie mówi, że Transze dofinansowanie są przekazywane w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego pod warunkiem dostępności środków w ramach upoważnienia, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 UFP do wydawania zgody na dokonywanie płatności oraz pkt 2 (...) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem dostępności środków na rachunku IP.

Natomiast cytowany § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy o dofinansowanie, wymienia źródła finansowania projektu z podziałem na środki europejskie oraz środki dotacji celowej.

Realizacja projektu nie prowadzi do powstania, bądź zwiększenia sprzedaży opodatkowanej zarówno z tytułu dokonania świadczeń na rzecz uczestników projektu, jak również w ramach całej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu nie wnoszą opłat za uczestnictwo w projekcie.

W ramach przedmiotowego projektu, we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego, zakładane są następujące koszty:

 1. koszty bezpośrednie  koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z zadaniami,
 2. koszty pośrednie  tzw. koszty administracyjne związane z obsługą projektu przez Beneficjenta, których katalog jest określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

Zgodnie z podrozdziałem 6.6, 7.5, 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 lipca 2017 r., koszty pośrednie mogą być rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub ryczałtowo w oparciu o limity wskazane w Wytycznych. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtowo do 20% kosztów bezpośrednich przedstawianych do rozliczenia.

Uzgodniony limit procentowy jest wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i jest podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność w zależności od wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione. Zgodnie z Wytycznymi nie ma obowiązku ewidencjonowania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie i nie podlegają kontroli na miejscu.

Po wyliczeniu kwoty 20% z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta projektowego na konto Beneficjenta w celu dalszego rozliczenia kosztów pośrednich. W przypadku poniesienia mniejszych wydatków z katalogu kosztów pośrednich na niższą wartość niż kwota ryczałtu (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) pozostała część środków, przelana na konto Beneficjenta jako nadwyżka dotacji, stanowić będzie środki własne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), stanowiąca środki własne, będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (winno być: osób prawnych) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)?

Zdaniem Wnioskodawcy, niewydatkowana kwota otrzymanego dofinansowania na pokrycie kosztów pośrednich rozliczanych stawkami ryczałtowymi w realizowanych projektach, która stanowi środki własne dla Spółki, powinna być traktowana jako przychód Wnioskodawcy, którym Spółka może swobodnie dysponować, a który będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy czym poniesione z tego źródła koszty nie będą stanowić dla Spółki kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, zwolnione z podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca realizuje projekt RPO współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w którym udziela wsparcia aktywizacyjnego.

Na podstawie art. 200 Ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochód tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów operacyjnych i projektów rozwojowych, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami państwa jako dotacje.

Podsumowując, Spółka jest Beneficjentem środków otrzymanych na realizację projektu w ramach RPO finansowanego ze środków UE z budżetu państwa. Kwota stanowiąca różnicę wynikającą z mniejszego poniesienia kosztów pośrednich niż kwota wyliczona ryczałtem (20% kosztów bezpośrednich), stanowi dla Spółki przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Cała kwota otrzymanej dotacji jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie ma zatem znaczenia wysokość poniesionych wydatków na realizację projektu, dlatego też nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji, stanowiąca dla Wnioskodawcy środki własne jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do ustawy o CIT ogólnej definicji przychodu podatkowego. Treść art. 12 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że zostały ustanowione jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do kategorii przychodów. Natomiast art. 12 ust. 4 ww. ustawy, określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu. Jednocześnie należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa, poza tym musi mieć charakter definitywny (dokonany) i mierzalny. Ponadto, użyty zwrot w szczególności oznacza, że wykaz przychodów stanowi katalog otwarty, natomiast zawarte w tym przepisie okoliczności określające przychody mają charakter przykładowy. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, można zatem stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania otrzymane oznacza, że momentem powstania przychodu jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty unijne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny (RPO) oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na mocy umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w X., Spółka realizuje projekt aktywizacyjny 7.1.3 ".........." program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia na (...). Na realizację projektu instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Finansowanie przedmiotowego projektu odbywa się ze środków europejskich (co stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych) i z budżetu państwa, dotacji celowej (10% kosztów kwalifikowanych), natomiast 5% stanowi wkład własny wnoszony przez Beneficjenta. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu otrzymywane przez Wnioskodawcę płatności z udziałem środków europejskich są wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Realizacja projektu nie prowadzi do powstania, bądź zwiększenia sprzedaży opodatkowanej zarówno z tytułu dokonania świadczeń na rzecz uczestników projektu, jak również w ramach całej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu nie wnoszą opłat za uczestnictwo w projekcie.

W ramach przedmiotowego projektu, we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego, zakładane są następujące koszty:

 1. koszty bezpośrednie  koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z zadaniami
 2. koszty pośrednie  tzw. koszty administracyjne związane z obsługą projektu przez Beneficjenta, których katalog jest określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

Zgodnie z podrozdziałem 6.6, 7.5, 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju, koszty pośrednie mogą być rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub ryczałtowo w oparciu o limity wskazane w Wytycznych. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtowo do 20% kosztów bezpośrednich przedstawianych do rozliczenia. Uzgodniony limit procentowy jest wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i jest podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność w zależności od wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione. Zgodnie z Wytycznymi nie ma obowiązku ewidencjonowania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie i nie podlegają kontroli na miejscu.

Po wyliczeniu kwoty 20% z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta projektowego na konto Beneficjenta w celu dalszego rozliczenia kosztów pośrednich. W przypadku poniesienia mniejszych wydatków z katalogu kosztów pośrednich na niższą wartość niż kwota ryczałtu (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) pozostała część środków przelana na konto, jako nadwyżka dotacji, stanowić będzie środki własne Beneficjenta.

Analizując okoliczności zaprezentowanego opisu stanu faktycznego i odnoszące się do nich obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że co do zasady – otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne – wobec treści art. 12 ust. 1 ustawy o CIT – stanowić powinny jego przychód w dacie otrzymania.

Należy jednak wyjaśnić, że ustawa o CIT przewiduje szereg zwolnień podatkowych dla środków otrzymywanych na realizację określonych projektów. Kwalifikacja uzależniona jest w szczególności od sposobu rozdzielania omawianych środków. I tak np. wolne od podatku są:

 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT);
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT).

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzyma Spółka na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach omawianego programu należy odnieść się do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.), zgodnie z którym sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, dalej: „ufinpub”) określa, że środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 ufinpub, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 i 5a-5c, czyli m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

Należy zaznaczyć, że ufinpub wprowadziła z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ufinpub, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d i pkt 6 (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ufinpub, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...).

Na mocy art. 117 ust. 1 ufinpub przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W art. 117 ust. 2 ufinpub skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ufinpub, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej. Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ufinpub.

W myśl art. 124 ust. 1 ufinpub, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ufinpub, dotacjami celowymi są m.in. środki przeznaczone na:

 1. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;
 2. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;
 3. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ufinpub). Z kolei, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ufinpub).

Zgodnie z art. 186 ufinpub, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ufinpub, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej płatnościami, odpowiada Minister Finansów.

Na mocy art. 188 ust. 1 ufinpub, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ufinpub).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ufinpub, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej – na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

W oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz pochodzenie środków należy stwierdzić, że środki finansowe, które otrzymuje Wnioskodawca w postaci dofinansowania na realizację projektu mają charakter środków europejskich, uregulowanych w formie budżetu środków europejskich jako odrębna część budżetu państwa. Otrzymane dofinansowanie będzie więc stanowiło dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania mocą art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o CIT.

Tym samym także nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, niż kwota otrzymanych środków, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania zarówno na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT (w zakresie w jakim środki pochodzą z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego) oraz art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT (w zakresie w jakim pochodzą one ze środków Unii Europejskiej).

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.