Koszty pośrednie | Interpretacje podatkowe

Koszty pośrednie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty pośrednie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty poniesione na wytworzenie produktów (podręczniki, oprogramowanie) w Spółce Komandytowej, w której jest komplementariuszem i z tego tytułu ma prawo do 2% udziału w kosztach Sp. K., kwalifikuje on jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, wynikających z treści art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia?
Fragment:
Skoro zatem w omawianej sytuacji elementy składowe sprzedawanego produktu mogą być wykorzystane również w innych, ilość sprzedawanych produktów jest niemożliwa do ustalenia na etapie ich „ produkcji ”, czas sprzedaży konkretnego produktu jest również nie do określenia, to koszty poniesione na ich wytwarzanie powinny być traktowane jako koszty pośrednie, czyli spełniające definicję z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zgodnie z art. art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).
2016
29
lis

Istota:
Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pośrednich w związku z operacjami gospodarczymi dokonanymi w poprzednim roku podatkowym, a otrzymane i ujęte w księgach rachunkowych spółki już po wstępnym zamknięciu ksiąg i sporządzeniu sprawozdania finansowego na potrzeby „Grupy”, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych okresu, w którym spółka wprowadziła te dokumenty do ksiąg rachunkowych tj. do kosztów roku następującego po roku, w którym dokonano operacji gospodarczej skutkującej poniesieniem tych kosztów?
Fragment:
Jeżeli obowiązujące w spółce zasady księgowania powodują, że niektóre dokumenty kosztowe (w zakresie kosztów pośrednich) dotyczące operacji gospodarczych wykonanych w danym miesiącu zostają przypisane miesiącowi następnemu (tj. zostają zaksięgowane pod datą przypadającą na miesiąc następny) to w świetle wskazanego wyżej przepisu należy uznać, że stanowią one koszy podatkowe tego następnego miesiąca. Zostają bowiem ujęte w księgach na dzień przypadający w tym następnym miesiącu. Innymi słowy, moment podatkowej identyfikacji określonych kosztów pośrednich powinien nastąpić na dzień, na który na podstawie otrzymanej przez podatnika faktury lub rachunku (ewentualnie innego dokumentu) potwierdzającego dokonanie danej operacji gospodarczej, operacja ta została zaksięgowana tj. w dniu, któremu operacja ta została przypisana w księgach rachunkowych. Odnosząc powyższy wniosek do pytania postawionego przez Wnioskodawcę, należy uznać, że koszty pośrednie, które wynikają z operacji gospodarczych dokonanych przez spółkę w danym roku podatkowym, jeżeli dokumenty potwierdzające dokonanie tych operacji wpłyną do spółki już po wstępnym zamknięciu ksiąg za ten rok i zostaną ujęte w księgach roku następnego, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych roku następnego (tj. okresu, na który nastąpiło ich faktyczne ujęcie w księgach).
2016
12
lip

Istota:
1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Pościeli będą kosztami uzyskania przychodów innymi niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy za dzień poniesienia kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 4e w zw. z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać dzień, w którym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wydatki na nabycie Pościeli są ujęte jako koszty dla celów rachunkowych - poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
Fragment:
Z kolei koszty pośrednie nie przekładają się wprost na uzyskiwane przychody, inaczej mówiąc nie można ich ściśle przyporządkować do konkretnych przychodów. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy kompleksowe usługi na rzecz hoteli i restauracji, polegające m.in. na udostępnianiu kontrahentom pościeli i tekstyliów oraz ich serwisowaniu, tj. m.in. praniu, dostawie, kontroli jakości oraz uzupełnianiu braków (na podstawie corocznej inwentaryzacji określonej procentowo ilości przedmiotów wchodzących w skład pościeli). Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami rachunkowości, Spółka alokuje wydatki poniesione na nabycie pościeli na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i rozlicza je w czasie, przez okres właściwy dla długości zawieranych umów. W konsekwencji wydatki na nabycie pościeli ujmowane są na kontach kosztowych, w księgach rachunkowych Spółki, na koniec każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy. Wątpliwości Spółki dotyczą uznania wydatków na nabycie pościeli za koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami oraz kwestia momentu ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
2016
27
kwi

Istota:
1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Pościeli będą kosztami uzyskania przychodów innymi niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy za dzień poniesienia kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 4e w zw. z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać dzień, w którym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wydatki na nabycie Pościeli są ujęte jako koszty dla celów rachunkowych - poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
Fragment:
Z kolei koszty pośrednie nie przekładają się wprost na uzyskiwane przychody, inaczej mówiąc nie można ich ściśle przyporządkować do konkretnych przychodów. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka świadczy kompleksowe usługi na rzecz hoteli i restauracji, polegające m.in. na udostępnianiu kontrahentom pościeli i tekstyliów oraz ich serwisowaniu, tj. m.in. praniu, dostawie, kontroli jakości oraz uzupełnianiu braków (na podstawie corocznej inwentaryzacji określonej procentowo ilości przedmiotów wchodzących w skład pościeli). Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami rachunkowości, Spółka alokuje wydatki poniesione na nabycie pościeli na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i rozlicza je w czasie, przez okres właściwy dla długości zawieranych umów. W konsekwencji wydatki na nabycie pościeli ujmowane są na kontach kosztowych, w księgach rachunkowych Spółki, na koniec każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy. Wątpliwości Spółki dotyczą uznania wydatków na nabycie pościeli za koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami oraz kwestia momentu ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
2016
27
kwi

Istota:
Czy wydatki poniesione z tytułu wdrożenia systemu, jako tzw. koszty pośrednie, Spółka może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia?
Fragment:
BKIP 22 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania, że wydatki poniesione z tytułu wdrożenia systemu, jako tzw. koszty pośrednie, Spółka może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania, że wydatki poniesione z tytułu wdrożenia systemu, jako tzw. koszty pośrednie, Spółka może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji drutów, skrętek miedzianych i kabli. Wnioskodawca należy do globalnej grupy kapitałowej (dalej: „ Grupa ”), do Dywizji W. (dalej: „ W ”). Na poziomie Grupy podjęta została decyzja o ujednoliceniu systemów informatycznych we wszystkich podmiotach należących do dywizji W poprzez stworzenie wspólnego dla wszystkich spółek szablonu systemu informatycznego i wdrożenie ujednoliconego systemu SAP co gwarantować ma spójność pomiędzy systemami funkcjonującymi w każdym z podmiotów należących do dywizji W. Proces wdrożenia systemu SAP w Spółce został zainicjowany w 2015 r.
2016
3
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenie za Usługi, jako koszt pośrednio związany z przychodami Spółki (w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), Spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo, w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d (zdanie pierwsze) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? .
Fragment:
Koszty pośrednie to natomiast tzw. koszty ogólnozakładowe, czyli związane z całokształtem działalności podatnika. Wydatków takich nie da się przypisać wprost do określonych przychodów. Jak wskazują organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r., Znak: IPPB5/423-987/12-4/AB , (...) nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy. Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie za Usługi, jako niezwiązane z konkretnymi przychodami Spółki, powinno zostać zakwalifikowane jako koszt pośredni. Nie jest bowiem możliwe przypisanie do Usług związku z danym/konkretnym przychodem uzyskanym przez Spółkę. Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty pośrednie są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu dłuższego niż rok, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku powinny zostać potrącone proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.
2016
4
lut

Istota:
1. Czy ponoszone wydatki związane z zakupem paliw do samochodów związanych z realizacją jednocześnie kilku kontraktów stanowią koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą?
2. Czy ponoszone wydatki związane z opłatami za autostradę, parkingi oraz usługi związane z zachowaniem czystości auta (mycie auta) stanowią koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą?
Fragment:
Reasumując, paliwo zakupywane do samochodów wykorzystywanych do realizacji jednocześnie kilku kontraktów będzie stanowić koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą. Natomiast, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPB4/423-982/10-2/KS z 22 marca 2011 r. stanowi, że koszty zakupu paliw dla sprzętu pracującego na budowie, którego nie da się jednoznacznie przypisać do danego zlecenia należy potraktować, jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (a więc koszt pośredni). Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając interpretację o sygn. ITPB3/423-703b/10/AW z 2 marca 2011 r. stwierdził, że koszty paliwa zużytego do środków transportu stanowią koszt pośredni. Analogicznie, zdaniem Wnioskodawcy, należy zakwalifikować wydatki związane z opłatami za przejazd autostradą, korzystanie z parkingu oraz usługi związane z zachowaniem czystości auta (mycie auta), nie mają one bowiem żadnego związku z wielkością przychodu podatkowego, ani też możliwością jego powstania. Trudno bowiem argumentować, że wydatki związane z opłatami za przejazd autostradą, korzystanie z parkingu oraz usługi związane z zachowaniem czystości auta (mycie auta) mogą bezpośrednio się przyczynić do powstania przychodu podatkowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
20
sty

Istota:
Czy koszty noclegów dla podwykonawców (instalatorów) stanowić będą koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą?
Fragment:
Tym samym, bez wątpienia są kosztem uzyskania przychodów, nie mniej jednak zostaną poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródeł przychodów (koszt pośredni), a nie w celu osiągnięcia ściśle określonego konkretnego przychodu podatkowego (koszt bezpośredni). Nawet zakładając wpływ zakupu usług noclegowych dla instalatorów na wartość poszczególnych kontraktów, to ich wartość jest niemożliwa do przypisania na poszczególny przychód podatkowy (kontrakt), jak bowiem wynika z przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), ten sam wydatek jest związany z jednoczesną realizacją kliku kontraktów, stąd też niemożliwe jest faktyczne przyporządkowanie jakiejkolwiek kwoty do określonego przychodu podatkowego. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, usługi noclegowe zakupowane dla instalatorów świadczących usługi montażowe jednocześnie na kilku kontraktach, będą stanowić koszt pośredni związany z działalnością gospodarczą. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
2016
20
sty

Istota:
W którym roku podatkowym należy ująć koszt robót poprawkowych?
Fragment:
Jeżeli natomiast roboty poprawkowe dotyczą wad i usterek, które ujawniły się podczas eksploatacji, to wydatki z tego tytułu należy traktować jako koszty pośrednie, potrącane w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop. Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2 i 3 wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
10
sty

Istota:
1. Czy Połączenie Wnioskodawcy (zagraniczna spółka posiadająca osobowość prawną) ze Spółką przejmowaną (polską spółką kapitałową) przez jej przejęcie będzie skutkowało wstąpieniem przez Wnioskodawcę w ogół praw i obowiązków Spółki przejmowanej przewidzianych przepisami prawa podatkowego na podstawie art. 93 w związku z art. 93e Ordynacji podatkowej (sukcesja podatkowa)?2. Czy w zeznaniu podatkowym Spółki przejmowanej za 2015 r. Wnioskodawca powinien uwzględnić m.in. następujące koszty:a) Koszty bezpośrednie związane z przychodami osiągniętymi w 2015 r., poniesione przez Spółkę przejmowaną do dnia Połączenia (tj. do 31 grudnia 2015 r.),b) Koszty bezpośrednie związane z przychodami osiągniętymi w 2015 r., poniesione przez Oddział po dniu Połączenia lecz do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego lub do upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego Spółki przejmowanej za 2015 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze),c) Koszty pośrednie poniesione przez Spółkę przejmowaną do dnia Połączenia (tj. do 31 grudnia 2015r.),d) Koszty pośrednie poniesione przez Spółkę przejmowaną rozliczane proporcjonalnie do okresu którego dotyczą, przypadające proporcjonalnie na okres do dnia Połączenia (tj. do 31 grudnia 2015 r.)?3. Czy w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za 2016 r. (obejmującym rozliczenia Oddziału), Wnioskodawca powinien uwzględnić m. in. następujące koszty:a) Koszty bezpośrednie związane z przychodami osiągniętymi w 2016 r., poniesione przez Spółkę przejmowaną do dnia połączenia (tj. do 31 grudnia 2015 r.),b) Koszty bezpośrednio związane z przychodami osiągniętymi w 2015 r., poniesione przez Oddział po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub po upływie terminu do złożenia zeznania podatkowego Spółki przejmowanej za 2015 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze),c) Koszty pośrednie poniesione przez Oddział w 2016 r.,d) Koszty pośrednie poniesione przez Spółkę przejmowaną rozliczane proporcjonalnie do okresu którego dotyczą, przypadające proporcjonalnie na okres po dniu Połączenia (tj. po 31 grudnia 2015 r.)?
Fragment:
Wystąpić mogą również następujące rodzaje Kosztów pośrednich: poniesione przez Spółkę przejmowaną w 2015 r., poniesione przez Oddział w 2016 r., poniesione przez Spółkę przejmowaną rozliczane proporcjonalnie do okresu którego dotyczą, przy czym mogą mieć miejsce sytuacje, w których koszty te będą rozliczane w okresie, który rozpocznie się przed datą Połączenia i zakończy się po dacie Połączenia, jak też w okresie, który rozpocznie się po dacie połączenia. Na moment Połączenia, Spółka przejmowana może posiadać zatem nieuwzględnione jeszcze w wyniku podatkowym Spółki przejmowanej (niepotrącone do dnia Połączenia) Koszty bezpośrednie jak i Koszty pośrednie (zarówno te rozliczane proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą, jak i te Koszty pośrednie, które są potrącane w dacie ich poniesienia). Co więcej, samo wydatkowanie środków mających na celu uregulowanie płatności dotyczących Kosztów bezpośrednich i Kosztów pośrednich może mieć miejsce zarówno przed, jak i po dniu poniesienia tych kosztów. Opisane wyżej Koszty bezpośrednie oraz Koszty pośrednie zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.
2015
24
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.