Koszty pośrednie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty pośrednie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
lis

Istota:

Ustalenie, czy przychody z tytułu dywidend należy uwzględniać w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2 i 2b ustawy o CIT

Fragment:

Bezpośrednie odesłanie do treści art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT oznacza, że wynikającą z tych przepisów metodologię ustalania proporcji kosztów pośrednich alokowanych do poszczególnych źródeł przychodów należy stosować również do alokacji kosztów pośrednich do przychodów kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł. Proces alokacji kosztów pośrednich (których nie można przypisać do żadnego źródła przychodów) powinien przebiegać dwuetapowo. W pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT, jakie koszty pośrednie może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych, a jakie koszty należy wyłączyć z kalkulacji wyniku podatkowego. Następnie kwota podatkowych, pośrednich kosztów uzyskania przychodów (będąca efektem pierwszej alokacji na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT) powinna zostać ponownie alokowana − tym razem na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT − poprzez jej rozdzielenie między źródła: zyski kapitałowe oraz inne niż zyski kapitałowe. Alokacja kosztów pośrednich do tych źródeł dotyczyć może jedynie kwoty kosztów pośrednich, która została alokowana na pierwszym etapie do kosztów podatkowych. Pozostałe koszty, tj. koszty alokowane do przychodów zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu, nie są uwzględniane w wyniku podatkowym podatnika − nie ma więc potrzeby ich alokacji do przychodów z zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł.

2018
26
wrz

Istota:

Czy należy uwzględniać przychodów z tytułu dywidend od spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla potrzeb alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2b updop

Fragment:

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca ponosi koszty uzyskania przychodu, zarówno bezpośrednio związane z przychodami, jak i koszty pośrednie, których nie można powiązać z uzyskaniem konkretnego przychodu. Część kosztów pośrednich stanowią i będą stanowiły koszty służące całokształtowi prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związane ze sprawowaniem funkcji zarządczych i nadzorczych w spółkach zależnych. Wnioskodawca nie będzie w stanie przyporządkowywać tych kosztów do opowiadających im źródeł przychodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do przypisania kosztów pośrednich, do przychodów uzyskiwanych z zysków kapitałowych oraz do przychodów z innych źródeł, za pomocą klucza alokacji o którym mowa w art. 15 ust. 2-2b ustawy CIT, jeżeli przychodem kapitałowym jest uzyskiwana dywidenda od spółek zależnych? Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do przypisania kosztów pośrednich, do przychodów uzyskiwanych z zysków kapitałowych oraz do przychodów z innych źródeł, za pomocą klucza alokacji o którym mowa w art. 15 ust. 2-2b ustawy CIT, jeżeli przychodem kapitałowym będzie uzyskiwana dywidenda od spółek zależnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymywania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, w tym z tytułu dywidendy, które opodatkowane są w sposób zryczałtowany, Wnioskodawca nie powinien wyodrębniać części kosztów pośrednich, związanych z zyskami kapitałowymi za pomocą klucza alokacji o którym mowa w art. 15 ust. 2-2b ustawy CIT.

2018
27
lip

Istota:

- Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), stanowiąca środki własne, będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (winno być: osób prawnych) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)?

Fragment:

Zgodnie z podrozdziałem 6.6, 7.5, 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju, koszty pośrednie mogą być rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub ryczałtowo w oparciu o limity wskazane w Wytycznych. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtowo do 20% kosztów bezpośrednich przedstawianych do rozliczenia. Uzgodniony limit procentowy jest wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i jest podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność w zależności od wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione. Zgodnie z Wytycznymi nie ma obowiązku ewidencjonowania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie i nie podlegają kontroli na miejscu. Po wyliczeniu kwoty 20% z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta projektowego na konto Beneficjenta w celu dalszego rozliczenia kosztów pośrednich. W przypadku poniesienia mniejszych wydatków z katalogu kosztów pośrednich na niższą wartość niż kwota ryczałtu (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) pozostała część środków przelana na konto, jako nadwyżka dotacji, stanowić będzie środki własne Beneficjenta.

2017
12
wrz

Istota:

W jakim momencie rozpatrywane koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutek jest rozłożony w czasie, powinny być identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jakim momencie rozpatrywane koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutek jest rozłożony w czasie, powinny być identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, moment identyfikacji analizowanych kosztów pośrednich, jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów, musi być rozpatrywany odrębnie w stosunku do tych z nich, których skutek rozłożony jest w czasie niewykraczającym poza rok podatkowy oraz w stosunku do tych, których skutek nie odnosi się do jednego roku podatkowego. Wskazany sposób postępowania zdeterminowany jest przy tym treścią, art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te zaś dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W konsekwencji powyższej regulacji prawnej potrącalność kosztów odnoszących się wyłącznie do jednego roku podatkowego następować powinna w jednym czasie, tzn. w dacie ich poniesienia.

2017
4
lut

Istota:

M. .in. w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku wydatki poniesione w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszty pośrednie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca poprawnie kwalifikuje wydatki wskazane w punktach od I do IV jako koszty pośrednie działalności i odnosi je w ciężar kosztów podatkowych w momencie poniesienia w świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy z dnia15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ ustawa o CIT ”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7) W opinii Wnioskodawcy, wydatki wymienione w punktach od I do IV spełniają ustawowe przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodu, tj. zostały poniesione przez Wnioskodawcę; mają charakter definitywny; pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą; zostały właściwie udokumentowane; poniesione zostały w celu określonym w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Wydatki opisane w punktach od I do IV nie są jednoznacznie związane z konkretnymi przychodami i nie zwiększają wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego, tj. nie podlegają amortyzacji zgodnie z art. 16a i następnych ustawy o CIT. W związku z tym, Wnioskodawca kwalifikuje omawiane wydatki jako koszty pośrednie prowadzonej działalności. W świetle art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

2016
29
lis

Istota:

Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty poniesione na wytworzenie produktów (podręczniki, oprogramowanie) w Spółce Komandytowej, w której jest komplementariuszem i z tego tytułu ma prawo do 2% udziału w kosztach Sp. K., kwalifikuje on jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, wynikających z treści art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia?

Fragment:

Skoro zatem w omawianej sytuacji elementy składowe sprzedawanego produktu mogą być wykorzystane również w innych, ilość sprzedawanych produktów jest niemożliwa do ustalenia na etapie ich „ produkcji ”, czas sprzedaży konkretnego produktu jest również nie do określenia, to koszty poniesione na ich wytwarzanie powinny być traktowane jako koszty pośrednie, czyli spełniające definicję z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zgodnie z art. art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

2016
12
lip

Istota:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pośrednich w związku z operacjami gospodarczymi dokonanymi w poprzednim roku podatkowym, a otrzymane i ujęte w księgach rachunkowych spółki już po wstępnym zamknięciu ksiąg i sporządzeniu sprawozdania finansowego na potrzeby „Grupy”, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych okresu, w którym spółka wprowadziła te dokumenty do ksiąg rachunkowych tj. do kosztów roku następującego po roku, w którym dokonano operacji gospodarczej skutkującej poniesieniem tych kosztów?

Fragment:

Jeżeli obowiązujące w spółce zasady księgowania powodują, że niektóre dokumenty kosztowe (w zakresie kosztów pośrednich) dotyczące operacji gospodarczych wykonanych w danym miesiącu zostają przypisane miesiącowi następnemu (tj. zostają zaksięgowane pod datą przypadającą na miesiąc następny) to w świetle wskazanego wyżej przepisu należy uznać, że stanowią one koszy podatkowe tego następnego miesiąca. Zostają bowiem ujęte w księgach na dzień przypadający w tym następnym miesiącu. Innymi słowy, moment podatkowej identyfikacji określonych kosztów pośrednich powinien nastąpić na dzień, na który na podstawie otrzymanej przez podatnika faktury lub rachunku (ewentualnie innego dokumentu) potwierdzającego dokonanie danej operacji gospodarczej, operacja ta została zaksięgowana tj. w dniu, któremu operacja ta została przypisana w księgach rachunkowych. Odnosząc powyższy wniosek do pytania postawionego przez Wnioskodawcę, należy uznać, że koszty pośrednie, które wynikają z operacji gospodarczych dokonanych przez spółkę w danym roku podatkowym, jeżeli dokumenty potwierdzające dokonanie tych operacji wpłyną do spółki już po wstępnym zamknięciu ksiąg za ten rok i zostaną ujęte w księgach roku następnego, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych roku następnego (tj. okresu, na który nastąpiło ich faktyczne ujęcie w księgach).

2016
27
kwi

Istota:

1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Pościeli będą kosztami uzyskania przychodów innymi niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy za dzień poniesienia kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 4e w zw. z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać dzień, w którym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wydatki na nabycie Pościeli są ujęte jako koszty dla celów rachunkowych - poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów?

Fragment:

Z kolei koszty pośrednie nie przekładają się wprost na uzyskiwane przychody, inaczej mówiąc nie można ich ściśle przyporządkować do konkretnych przychodów. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy kompleksowe usługi na rzecz hoteli i restauracji, polegające m.in. na udostępnianiu kontrahentom pościeli i tekstyliów oraz ich serwisowaniu, tj. m.in. praniu, dostawie, kontroli jakości oraz uzupełnianiu braków (na podstawie corocznej inwentaryzacji określonej procentowo ilości przedmiotów wchodzących w skład pościeli). Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami rachunkowości, Spółka alokuje wydatki poniesione na nabycie pościeli na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i rozlicza je w czasie, przez okres właściwy dla długości zawieranych umów. W konsekwencji wydatki na nabycie pościeli ujmowane są na kontach kosztowych, w księgach rachunkowych Spółki, na koniec każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy. Wątpliwości Spółki dotyczą uznania wydatków na nabycie pościeli za koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami oraz kwestia momentu ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

2016
27
kwi

Istota:

1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Pościeli będą kosztami uzyskania przychodów innymi niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy za dzień poniesienia kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 4e w zw. z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać dzień, w którym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wydatki na nabycie Pościeli są ujęte jako koszty dla celów rachunkowych - poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów?

Fragment:

Z kolei koszty pośrednie nie przekładają się wprost na uzyskiwane przychody, inaczej mówiąc nie można ich ściśle przyporządkować do konkretnych przychodów. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka świadczy kompleksowe usługi na rzecz hoteli i restauracji, polegające m.in. na udostępnianiu kontrahentom pościeli i tekstyliów oraz ich serwisowaniu, tj. m.in. praniu, dostawie, kontroli jakości oraz uzupełnianiu braków (na podstawie corocznej inwentaryzacji określonej procentowo ilości przedmiotów wchodzących w skład pościeli). Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami rachunkowości, Spółka alokuje wydatki poniesione na nabycie pościeli na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i rozlicza je w czasie, przez okres właściwy dla długości zawieranych umów. W konsekwencji wydatki na nabycie pościeli ujmowane są na kontach kosztowych, w księgach rachunkowych Spółki, na koniec każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy. Wątpliwości Spółki dotyczą uznania wydatków na nabycie pościeli za koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami oraz kwestia momentu ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

2016
3
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione z tytułu wdrożenia systemu, jako tzw. koszty pośrednie, Spółka może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia?

Fragment:

BKIP 22 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania, że wydatki poniesione z tytułu wdrożenia systemu, jako tzw. koszty pośrednie, Spółka może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania, że wydatki poniesione z tytułu wdrożenia systemu, jako tzw. koszty pośrednie, Spółka może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji drutów, skrętek miedzianych i kabli. Wnioskodawca należy do globalnej grupy kapitałowej (dalej: „ Grupa ”), do Dywizji W. (dalej: „ W ”). Na poziomie Grupy podjęta została decyzja o ujednoliceniu systemów informatycznych we wszystkich podmiotach należących do dywizji W poprzez stworzenie wspólnego dla wszystkich spółek szablonu systemu informatycznego i wdrożenie ujednoliconego systemu SAP co gwarantować ma spójność pomiędzy systemami funkcjonującymi w każdym z podmiotów należących do dywizji W. Proces wdrożenia systemu SAP w Spółce został zainicjowany w 2015 r.