Koszty pogrzebu | Interpretacje podatkowe

Koszty pogrzebu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty pogrzebu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przedmiotowe świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W wyniku wypadku zmarł funkcjonariusz. Wypadek uznany został za wypadek w związku ze służbą. Zgodnie z art. 115 ust. 2 o brzmieniu: jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Służby Więziennej. Decyzją Dyrektora przyznano zwrot kosztów pogrzebu wdowie po zmarłym funkcjonariuszu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 206, poz. 2006) w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek (...)
2011
1
sie

Istota:
Bank wypłacając upoważnionym osobom zwrot kosztów pogrzebu spadkodawcy nie jest zobowiązany do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela informacji o dokonanych wypłatach.
Fragment:
(...) według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Art. 7 ust. 3 tej ustawy określa, iż do długów i ciężarów zalicza m.in. koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie. Z powyższego przepisu wynika, iż koszty pogrzebu zaliczane są do długów i ciężarów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ pomniejszają podstawę opodatkowania tym podatkiem. Natomiast w myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na (...)
2011
1
cze

Istota:
Koszty ostatniej choroby spadkodawcy tylko wtedy nie są ciężarem spadku w rozumieniu art. 7 ust. 3 u.p.s.d., jeżeli zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, zaś zaliczenie kosztów nagrobka w ciężar spadku powyższy przepis nie uzależnia od poniesienia ich po śmierci spadkodawcy.
Fragment:
(...) G. Borkowski: Podatek od spadków i darowizn, Komentarz, CH Beck, s. 52). Co się tyczy drugiego z kwestionowanych ciężarów spadku to Sąd kasacyjny nie podziela wyrażonego w pisemnych motywach wyroku zapatrywania, że wydatek poniesiony na nagrobek zalicza się do ciężarów spadku, jeżeli jest następstwem pogrzebu, a więc może być poniesiony tylko po śmierci spadkodawcy. Z cytowanego wyżej przepisu nie wynika związanie kosztów pogrzebu z kosztami nagrobka, a jedynie to że koszty pogrzebu można zaliczyć do ciężarów spadku łącznie z kosztami nagrobka, które nie musza być poniesione po śmierci spadkodawcy. Wykładnia systemowa jak i celowościową omawianego przepisu nakazują przyjąć, że podstawą zaliczenia takiego wydatku do długów i ciężarów spadku jest ustalenie, że jeżeli wydatek zostanie poniesiony przed śmiercią spadkodawcy, to nie może być poniesiony z jego majątku, natomiast poniesiony po jego śmierci podlega także odliczeniu, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy kosztów pogrzebu spadkodawcy i ich dokumentowania
Fragment:
(...) rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. W myśl ustępu 3 tego artykułu, do długów i ciężarów zalicza się również koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów oraz poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.