Koszty pogrzebu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty pogrzebu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Czy kwota 4 254 z3 z tytu3u zwrotu kosztów pogrzebu me?a Wnioskodawczyni, jak1 zas1dzi3 na Jej rzecz S1d Okregowy ..., jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie ostatecznie sformu3owane w uzupe3nieniu wniosku: Czy kwota 4 254 z3 z tytu3u zwrotu kosztów pogrzebu me?a Wnioskodawczyni, jak1 zas1dzi3 na Jej rzecz S1d Okregowy ...., jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, sformu3owanym w uzupe3nieniu wniosku, zas1dzona prawomocnym wyrokiem S1du kwota z tytu3u zwrotu kosztów pogrzebu w wysokooci 4 254 z3 stanowi integraln1 czeoa zadooauczynienia i winna bya podobnie jak pozosta3a kwota odszkodowania 50 000 z3 zwolniona od podatku. Kwote z tytu3u zwrotu kosztów pogrzebu zas1dzono Wnioskodawczyni, poniewa? córki Wnioskodawczyni w momencie omierci me?a by3y niepe3noletnie. Wydatki zwi1zane z pogrzebem me?a zosta3y op3acone z dochodów Wnioskodawczyni, które by3y ju? opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wydaje sie nies3uszne opodatkowanie dwukrotne tego samego dochodu. Jak wynika z wyroku S1du, kwota z tytu3u zwrotu kosztów pogrzebu zosta3a przyznana Wnioskodawczyni jako zadooauczynienie za doznan1 krzywde przez Jej rodzine – omiera me?a w wyniku pope3nionego b3edu lekarskiego. Podczas sprawy s1dowej Wnioskodawczyni udokumentowa3a poniesione przez Ni1 ca3kowite koszty pogrzebu me?a przedstawiaj1c stosowne faktury i rachunki. Wnioskodawczyni swoje stanowisko opiera na nastepuj1cych przepisach: wskazanych w ww. wyroku S1du Okregowego ... z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt ...., przepisie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
14
kwi

Istota:

Czy zwrot kosztów pogrzebu z konta sąsiadki stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 18% od uzyskanej kwoty stosując jednocześnie koszty uzyskania tego przychodu w wysokości kosztów faktycznie poniesionych?

Fragment:

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że bank ma obowiązek wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu posiadacza rachunku. Kwota ta wypłacana jest osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych wydatków. Wydatki te nie mogą jednak przekroczyć wysokości kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Ponadto, nie istnieją żadne ograniczenia co do kręgu, z jakiego wywodzić ma się osoba, na rzecz której bank dokonuje stosownej wypłaty. Skoro Wnioskodawca przedstawił rachunki dotyczące pogrzebu właścicielki rachunku, to bank miał obowiązek wypłaty z rachunku zmarłej sąsiadki Wnioskodawcy kwoty wydatkowanej przez Niego na koszty pogrzebu. Zatem, jeżeli Wnioskodawcy zwrócono koszty pogrzebu w wysokości faktycznie poniesionej przez Wnioskodawcę, ww. zwrot nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ po stronie Wnioskodawcy nie nastąpiło realne przysporzenie majątkowe. Kwota ta jest jedynie zwrotem poniesionych wcześniej wydatków. Skoro zwrot kosztów pogrzebu nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywać tej kwoty w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za rok podatkowy 2016.

2011
1
sie

Istota:

Czy przedmiotowe świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wdowie po zmarłym przyznano zwrot kosztów pogrzebu. Zwrot kosztów został przyznany w oparciu o art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.). Zatem uznać należy, że wypłacony zwrot kosztów pogrzebu nie stanowi odprawy pośmiertnej ani zasiłku pogrzebowego, tym samym nie korzysta ze zwolnienie określonego w art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Wskazać bowiem należy, iż o odprawie pośmiertnej mówi się w art. 112 ust. 1, natomiast o zasiłku pogrzebowym w art. 115 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. Wypłacone przez Wnioskodawcę żonie zmarłego pracownika świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu pracownika stanowi przychód na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie którym źródłem przychodów są m.in. inne źródła. Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

2011
1
cze

Istota:

Bank wypłacając upoważnionym osobom zwrot kosztów pogrzebu spadkodawcy nie jest zobowiązany do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela informacji o dokonanych wypłatach.

Fragment:

Natomiast osoba, której bank na podstawie przedłożonych dowodów wypłaca z rachunku bankowego spadkodawcy kwotę odpowiadającą poniesionym przez tę osobę kosztom pogrzebu, nie jest wierzycielem banku na podstawie żadnego z tytułów wskazanych w art. 19 ust. 1 ustawy. Osobie tej przysługuje zwrot poniesionych kosztów pogrzebu w oparciu o przepis prawa - art. 55 ust. 1 pkt 1 prawa bankowego. Bez znaczenia jest okoliczność, czy osoba ta jest przy tym spadkobiercą. Okolicznością faktyczną stanowiącą podstawę zwrotu kosztów pogrzebu z rachunku bankowego spadkodawcy jest ich poniesienie przez określoną osobę. Nie ma to nic wspólnego z dziedziczeniem po spadkodawcy. Jeżeli nawet zwrot kosztów wypłacany jest osobie będącej spadkobiercą, to i tak tytułem tej wypłaty pozostaje art. 55 ust. 1 prawa bankowego. Spadkobierca, który kosztów pogrzebu nie poniósł nie otrzyma ich zwrotu bez względu na to, czy i jakie wierzytelności wymienione w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą mu przysługiwały wobec banku. Reasumując należy stwierdzić, iż Bank wypłacając upoważnionym osobom zwrot kosztów pogrzebu spadkodawcy nie jest zobowiązany do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela informacji o dokonanych wypłatach. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
kwi

Istota:

Koszty ostatniej choroby spadkodawcy tylko wtedy nie są ciężarem spadku w rozumieniu art. 7 ust. 3 u.p.s.d., jeżeli zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, zaś zaliczenie kosztów nagrobka w ciężar spadku powyższy przepis nie uzależnia od poniesienia ich po śmierci spadkodawcy.

Fragment:

Z cytowanego wyżej przepisu nie wynika związanie kosztów pogrzebu z kosztami nagrobka, a jedynie to że koszty pogrzebu można zaliczyć do ciężarów spadku łącznie z kosztami nagrobka, które nie musza być poniesione po śmierci spadkodawcy. Wykładnia systemowa jak i celowościową omawianego przepisu nakazują przyjąć, że podstawą zaliczenia takiego wydatku do długów i ciężarów spadku jest ustalenie, że jeżeli wydatek zostanie poniesiony przed śmiercią spadkodawcy, to nie może być poniesiony z jego majątku, natomiast poniesiony po jego śmierci podlega także odliczeniu, jeżeli został poniesiony z majątku spadkodawcy lub majątku spadkobiercy. Trzeba mieć na uwadze, że spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 k.c.), a w związku z tym na tę datę ustala się wartość masy spadkowej, która może ulec stosownemu zmniejszeniu w chwili złożenia zeznania podatkowego. Wymiar podatku od spadków i darowizn ustala się bowiem na podstawie przepisów obowiązujących w dacie złożenia zeznania podatkowego (por. uchwałę siedmiu sędziów SN z dnia 12 czerwca 1992 r., III AZP 6/92, OSN 1992, Nr l O, poz. 177). Natomiast istotne jest, by w dacie złożenia zeznania podatkowego wszystkie wydatki zostały faktycznie poniesione.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy kosztów pogrzebu spadkodawcy i ich dokumentowania

Fragment:

W myśl ustępu 3 tego artykułu, do długów i ciężarów zalicza się również koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów oraz poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. nr 40, poz. 462 ze zm.), podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku. W myśl ust. 3 tego paragrafu do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy i prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Wobec braku w przepisach podatkowych definicji pojęcia „dokument”, należy zastosować wykładnię językową, zgodnie z którą „dokument to dowód, świadectwo prawdziwości jakiegoś faktu, akt spisany w celu stwierdzenia jakiejś okoliczności, np. nadania czegoś, zawarcia umowy o coś” (Słownik języka polskiego PWN).