Koszty osierocone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty osierocone. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do odpłatnego zbycia poszczególnych składników majątku (środków trwałych), które podlegają amortyzacji oraz są objęte rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych na podstawie ustawy o KDT, znajdą zastosowanie zasady ogólne dotyczące rozliczania przychodów i kosztów podatkowych.

Fragment:

Czy w odniesieniu do odpłatnego zbycia poszczególnych składników majątku (środków trwałych), które podlegają amortyzacji oraz są objęte rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych na podstawie ustawy o KDT, znajdą zastosowanie zasady ogólne dotyczące rozliczania przychodów i kosztów podatkowych... Czy odpłatne zbycie poszczególnych składników majątku (środków trwałych), które podlegają amortyzacji oraz są objęte rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych na podstawie ustawy o KDT, będzie miało wpływ na możliwość alokowania kolejnych zaliczek i korekt na pokrycie kosztów osieroconych do aktualnych wartości podatkowych pozostałych środków trwałych niepodlagających sprzedaży, objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych... Czy w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychód w wysokości wartości netto aktywów, tj. wysokości wydatków na nabycie poszczególnych środków trwałych pomniejszonych o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz po obniżeniu o rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów osieroconych... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 i 3 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 17 grudnia 2015 r. odpowiednio nr ILPB3/4510-1-448/15-3/KS i ILPB3/4510-1-448/15-4/KS.

2016
20
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odpłatne zbycie poszczególnych składników majątku (środków trwałych) które podlegają amortyzacji oraz są objęte rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych na podstawie ustawy o KDT, będzie miało wpływ na możliwość alokowania kolejnych zaliczek i korekt na pokrycie kosztów osieroconych do aktualnych wartości podatkowych pozostałych środków trwałych niepodlagających sprzedaży, objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych.

Fragment:

Czy w odniesieniu do odpłatnego zbycia poszczególnych składników majątku (środków trwałych), które podlegają amortyzacji oraz są objęte rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych na podstawie ustawy o KDT, znajdą zastosowanie zasady ogólne dotyczące rozliczania przychodów i kosztów podatkowych... Czy odpłatne zbycie poszczególnych składników majątku (środków trwałych), które podlegają amortyzacji oraz są objęte rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych na podstawie ustawy o KDT, będzie miało wpływ na możliwość alokowania kolejnych zaliczek i korekt na pokrycie kosztów osieroconych do aktualnych wartości podatkowych pozostałych środków trwałych niepodlagających sprzedaży, objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych... Czy w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychód w wysokości wartości netto aktywów, tj. wysokości wydatków na nabycie poszczególnych środków trwałych pomniejszonych o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz po obniżeniu o rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów osieroconych... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 i 3 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 17 grudnia 2015 r. odpowiednio nr ILPB3/4510-1-448/15-2/KS i ILPB3/4510-1-448/15-4/KS.

2016
20
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychód w wysokości wartości netto aktywów, tj. wysokości wydatków na nabycie poszczególnych środków trwałych pomniejszonych o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz po obniżeniu o rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów osieroconych – pytanie oznaczone we wniosku nr 3.

Fragment:

Czy odpłatne zbycie poszczególnych składników majątku (środków trwałych), które podlegają amortyzacji oraz są objęte rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych na podstawie ustawy o KDT, będzie miało wpływ na możliwość alokowania kolejnych zaliczek i korekt na pokrycie kosztów osieroconych do aktualnych wartości podatkowych pozostałych środków trwałych niepodlagających sprzedaży, objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych... Czy w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychód w wysokości wartości netto aktywów, tj. wysokości wydatków na nabycie poszczególnych środków trwałych pomniejszonych o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz po obniżeniu o rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów osieroconych... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 i 2 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 17 grudnia 2015 r. odpowiednio nr ILPB3/4510-1-448/15-2/KS i ILPB3/4510-1-448/15-3/KS . Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych objętych rekompensatami z tytułu zwrotu kosztów osieroconych, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości netto aktywów, tj. wysokości wydatków na nabycie poszczególnych środków trwałych, pomniejszonych o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz po obniżeniu o rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów osieroconych.

2012
9
maj

Istota:

W którym momencie zwrot Zarządcy Rozliczeń środków na pokrycie kosztów osieroconych stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 16)?

Fragment:

(...) kosztów osieroconych, (iv) obliczania, korygowania i rozliczania kosztów osieroconych, (v) funkcjonowania tzw. Zarządcy rozliczeń z tytułu rekompensaty kosztów osieroconych. Zgodnie z art. 3-6 ustawy o KDT, istnieje możliwość rozwiązania za rekompensatą długoterminowych kontraktów na dostawę energii zawartych uprzednio przez wytwórców energii elektrycznej. Rozwiązanie KDT oznacza dla wytwórców energii elektrycznej, iż będą oni osiągali przychody na rynku konkurencyjnym, a nie według korzystnych taryf wynikających z dotychczasowych umów długoterminowych. Co do zasady, rekompensata powinna pokrywać koszty osierocone, tj. wydatki wytwórców nie pokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych na rynku konkurencyjnym po przedterminowym rozwiązaniu umów długoterminowych. Uchwalając ustawę o KDT, ustawodawca podjął decyzję o zrekompensowaniu przedsiębiorstwom energetycznym tych kosztów. Dla celów zarządzania rekompensatami oraz ich wypłaty wytwórcom powołana została spółka celowa - Zarządca Rozliczeń S.A. (dalej „ Zarządca ”). Rolą Zarządcy jest pobieranie środków na pokrycie rekompensat, zarządzanie nimi i wypłacanie ich wytwórcom.

2012
9
maj

Istota:

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do koszów uzyskania przychodów dokonany zwrot środków na rzecz Zarządcy w dacie zapłaty (zapłaty poszczególnych transz/części) w przypadku, gdy dokonany zwrot środków ujęty został w księgach na podstawie wyciągu bankowego na dzień dokonania zapłaty?

Fragment:

Spółka otrzymuje środki na pokrycie tzw. kosztów osieroconych na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (dalej „ ustawa o KDT ”). W dniu 31 lipca 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „ Prezes URE ”) wydał decyzję (dalej „ Decyzja ”), w której ustala dla roku 2008 dla Spółki wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych, jaką Spółka była zobowiązana zwrócić Zarządcy Rozliczeń S.A. (dalej „ Zarządca ”). Zwrot ustalonej w Decyzji wysokości środków powinien był nastąpić w terminie do 30 września 2009 r. Od powyższej Decyzji Spółka złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego. Na wniosek Spółki Sąd Okręgowy wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w części ok. 50% środków, które Spółka powinna była zapłacić na podstawie otrzymanej decyzji. Na podstawie zawartej odrębnie umowy ustalono harmonogram spłaty pozostałych 50% środków - rozłożono płatności na raty. Rekompensaty z tytułu kosztów osieroconych ujmowane są w księgach rachunkowych jako przychód - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

2012
9
maj

Istota:

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do koszów uzyskania przychodów dokonany zwrot środków na rzecz Zarządcy w dacie zapłaty (zapłaty poszczególnych transz/części) w przypadku, gdy dokonany zwrot środków ujęty został w księgach na podstawie wyciągu bankowego na dzień dokonania zapłaty?

Fragment:

Spółka otrzymuje środki na pokrycie tzw. kosztów osieroconych na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (dalej „ ustawa o KDT ”). W dniu 31 lipca 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „ Prezes URE ”) wydał decyzję (dalej „ Decyzja ”), w której ustala dla roku 2008 dla Spółki wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych, jaką Spółka była zobowiązana zwrócić Zarządcy Rozliczeń S.A. (dalej „ Zarządca ”). Zwrot ustalonej w Decyzji wysokości środków powinien był nastąpić w terminie do 30 września 2009 r. Od powyższej Decyzji Spółka złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego. Na wniosek Spółki Sąd Okręgowy wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w części ok. 50% środków, które Spółka powinna była zapłacić na podstawie otrzymanej decyzji. Na podstawie zawartej odrębnie umowy ustalono harmonogram spłaty pozostałych 50% środków - rozłożono płatności na raty. Rekompensaty z tytułu kosztów osieroconych ujmowane są w księgach rachunkowych jako przychód - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

2011
1
paź

Istota:

- Czy ustalając kwotę zaliczki (w tym także kwotę korekty rocznej i końcowej) wolną od pdop na dzień jej otrzymania należy każdą otrzymaną zaliczkę osobno porównywać z wartością podatkową netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień otrzymania danej zaliczki, bez uwzględnienia wcześniej otrzymanych zaliczek? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
- Czy przy ustalaniu zakresu zwolnienia z pdop oraz alokacji kwot otrzymywanych rekompensat do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej (na podstawie art. 42 ustawy o KDT), powinny być brane pod uwagę wszystkie składniki majątku związane z wytwarzaniem energii, tj. nie tylko te składniki majątku, które zostały zakupione lub wytworzone w ramach inwestycji gwarantowanych przez KDT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
- Jakie kategorie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji wartości limitu zwolnienia z pdop dla kosztów osieroconych oraz przy alokacji otrzymanych rekompensat do poszczególnych składników majątku, tj. czy Spółka powinna uwzględniać środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z wytwarzaniem energii elektrycznej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Fragment:

Uwzględnienie przy obliczaniu wysokości kosztów osieroconych wydatków poniesionych na określone środki trwałe oznacza bowiem, że wydatki zostaną zrekompensowane ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów osieroconych. Nie można zatem stwierdzić, że skoro art. 27 ustawy o KDT, określa zasady obliczenia wysokości kosztów osieroconych i kalkulacji rekompensat to jest tylko przepisem technicznym, nie mającym wpływu na ustalenie zakresu uprawnień wytwórców energii do uzyskania rekompensaty z tytułu poniesienia specyficznej kategorii wydatków, uznanych za koszty osierocone. Pomimo tego, że art. 27 ustawy o KDT w zakresie samych technicznych zasad obliczania kwot kosztów osieroconych rzeczywiście nie jest przepisem prawa podatkowego, jednakże przepis ten, a zwłaszcza jego ust. 2 pkt 3, ma szerszy zakres normatywny, obejmując także zagadnienia istotne dla zdefiniowania kosztów osieroconych i tym samym do określenia zakresu zwolnienia od pdop. Wskutek tego musi być także uznany za przepis prawa podatkowego. Choć w omawianym art. 2 pkt 12 ustawodawca zamieścił definicję legalną pojęcia „ koszty osierocone ”, nie oznacza to jednak, by uzupełnienie lub uszczegółowienie tego rodzaju definicji nie mogło się znaleźć w dalszej części aktu normatywnego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy środki pieniężne otrzymane przez Spółkę na pokrycie kosztów osieroconych niepodlegające opodatkowaniu pdop nie będą miały wpływu na zaliczenie przez Spółkę określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (poza odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej)?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej „ ustawa o pdop ”) - w kwocie nieprzekraczającej sumy wartości początkowej przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z art. 16a-16m ustawy o pdop, ustalanej na dzień otrzymania poszczególnych zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych oraz kwot korekty rocznej i końcowej; otrzymanie środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych nie ma wpływu na wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o pdop, do dnia otrzymania poszczególnych zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych; odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów od tej części ich wartości, która odpowiada kwocie otrzymanych przez wytwórcę środków na pokrycie kosztów osieroconych od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania poszczególnych kwot zaliczek oraz kwot korekty rocznej i końcowej; kwotę zwrotu wydatków w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się proporcjonalnie do ich wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane dla celów podatkowych na dzień otrzymania rekompensat w formie zaliczek oraz kwot korekty rocznej i końcowej; zwrot przez wytwórcę środków wraz z odsetkami na rzecz Zarządcy stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy alokując otrzymaną kwotę zwrotu wydatków (czyli środki na pokrycie tzw. kosztów osieroconych) do poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia wartości początkowej bloku (tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane dla celów podatkowych, dopiero w momencie otrzymywania kolejnych zaliczek (kwot korekt) po oddaniu bloku do używania?

Fragment:

Zgodnie z ustawą o KDT Spółka wypłaca wytwórcy środki na pokrycie kosztów osieroconych w formie zaliczki na poczet tych kosztów za dany rok. Zaliczki wypłaca się w czterech równych ratach. Wypłacone na poczet kosztów osieroconych zaliczki podlegają rozliczeniu rocznemu i końcowemu w drodze tzw. korekty. W uzupełnieniu z dnia 17 września 2009 r. (wpływ do tut. BKIP 22 września 2009 r.) Spółka wskazała, iż zaczęła ponosić nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie inwestycyjne przed 30 kwietnia 2004 r. Pierwsze materialne nakłady pojawiły się w 2001 r. Ostatnie nakłady inwestycyjne ponoszone były w 2009 r. Wydatki na powyższe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne sfinansowane były z środków własnych Spółki jak również z środków obcych pozyskanych m.in. z kredytów i obligacji. Do tej pory przy kalkulacji wysokości kosztów osieroconych Spółka nie uwzględniała poniesionych nakładów na to zadanie inwestycyjne. W związku z tym nakłady te nie są uwzględnione w kalkulacji kwot kosztów osieroconych i zaliczek na poczet kosztów osieroconych wykazanych w załącznikach do ustawy o KDT. Nakłady te nie były również uwzględnione przy dokonywanej korekcie rocznej kosztów osieroconych i składanych do tej pory wnioskach o wypłatę zaliczek.

2011
1
lip

Istota:

W jaki sposób wyliczyć kwotę przychodu podatkowego za okresy, w których wartość otrzymanych środków przekracza podatkową wartość netto składników majątkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)?

Fragment:

(...) kosztów osieroconych, (iv) obliczania, korygowania i rozliczania kosztów osieroconych, (v) funkcjonowania tzw. Z. z tytułu rekompensaty kosztów osieroconych. Zgodnie z art. 3-6 ustawy o KDT, istnieje możliwość rozwiązania za rekompensatą długoterminowych kontraktów na dostawę energii zawartych uprzednio przez wytwórców energii elektrycznej. Rozwiązanie KDT oznacza dla wytwórców energii elektrycznej, iż będą oni osiągali przychody na rynku konkurencyjnym, a nie według korzystnych taryf wynikających z dotychczasowych umów długoterminowych. Co do zasady, rekompensata powinna pokrywać koszty osierocone, tj. wydatki wytwórców nie pokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych na rynku konkurencyjnym po przedterminowym rozwiązaniu umów długoterminowych. Uchwalając ustawę o KDT, ustawodawca podjął decyzję o zrekompensowaniu przedsiębiorstwom energetycznym tych kosztów. Dla celów zarządzania rekompensatami oraz ich wypłaty wytwórcom powołana została spółka celowa - Z. (dalej „ Z. ”). Rolą Z. jest pobieranie środków na pokrycie rekompensat, zarządzanie nimi i wypłacanie ich wytwórcom.