Koszty opinii biegłego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty opinii biegłego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
30
sie

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego do osób fizycznych z powodu podwyższenia wartości sprzedanej nieruchomości przez organ podatkowy.

Fragment:

Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający. Przy czym ustawa nie wskazuje, jakie czynniki mogą usprawiedliwiać stosowanie niskiej ceny, znacząco niższej niż wartość rynkowa zbywanych rzeczy lub praw. Sformułowanie „cena znacznie odbiegająca od wartości rynkowej bez uzasadnionej przyczyny” daje organowi podatkowemu możliwość uwzględnienia różnych indywidualnych sytuacji, w których jest uzasadnione zastosowanie ceny innej niż rynkowa. Wobec tego należy przyjąć, że uzasadnieniem mogą być wszelkie okoliczności obiektywnie zasadne (np. położenie nieruchomości, sąsiedztwo, stan techniczny czy prawny). Jednakże uzasadnienie niskiej ceny powinno zawierać konkretne dowody potwierdzające konkretne wyjaśnienia. Wskazać przy tym należy, iż zgodnie z art. 180 § 1 powołanej w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Trzeba również pamiętać, że organ podatkowy ma obowiązek zbadania przyczyn obniżenia ceny oraz swobodę oceny trafności przedłożonego materiału dowodowego. Trafność ustalenia wysokości ceny sprzedaży podlega w takim przypadku ocenie właściwego organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszty dojazdu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Jakim dokumentem należy obciażyć zleceniodawcę za koszty dojazdu na miejsce zdarzenia fakturą czy notą księgową?

Fragment:

Z uwagi na powyższe czynności wykonywane przez biegłych sadowych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług , gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący odpowiedzialności zlecającego za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. 2. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Sąd zlecając biegłemu wykonanie badańzwiązanych z danym zdarzeniem drogowym czy kolizją zobowiązany jest do poniesienia koszów dojazdu na miejsce oględzin .A zatem zobowiązanie kontrahenta podatnika nie dotyczy świadczenia mającego charakter usługi ,lecz świadczenia pieniężnego w postaci zwrotu kosztów dojazdu na miejsce badań lub dokonania oględzin . Pomiędzy sądem a podatnikiem nie istnieje świadczenie wzajemne , gdyż nie istnieje podmiot będący bezpośrednim beneficjantem tego zobowiązania . Natomiast opodatkowaniu podlegają tylko te czynności , które przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania korzyści przez wypłacającego. Sąd nie ma jakiejkolwiek korzyści dokonując na rzecz biegłego sądowego zwrotu kosztów związanych z dojazdem na miejsce zdarzenia - wykonania badań.Zwrot kosztów na rzecz biegłego związanych w/w zdarzeniami jest zatem jednostronnym ekwiwalentem pieniężnym wynikającym z zobowiązania sądu .

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku zakończenia przed pierwotnie określonym okresem umowy leasingu, zawartej zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (leasing operacyjny) i przeniesienia na korzystającego własności przedmiotu leasingu:po upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji,przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacjiprzychodem finansującego ze sprzedaży przedmiotu leasingu w obu sytuacjach jest cena określona w umowie sprzedaży w wysokości odpowiadającej nie spłaconej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych i nie niższej niż hipotetyczna wartość netto, zaś kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Fragment:

Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający. Mając powyższe ma uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. Pouczenie Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia(art. 14 a § 4 w zwiazku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

2011
1
mar

Istota:

Czy wydanie opinii przez biegłego na zlecenie sądu podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Sąd zwrócił Spółce oryginały faktur z uwagą, że do kosztów opinii biegłego nie wlicza się podatku od towarów i usług. Jednakże zdaniem Strony wykonana opinia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w w/w przepisie, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w/w ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa , co wynika, z brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prwanej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
1
mar

Istota:

Czy do wynagrodzenia biegłego sądowego za udział w rozprawach należy zaliczyć koszty uczestnictwa i dojazdu?

Fragment:

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas : podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Przepisem tym jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990). Ponadto na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: w celu osiągnięcia przychodów (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zasądzone przez Sąd wydatki z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, odsetki od tego świadczenia oraz koszty procesowe i koszty opinii biegłego?

Fragment:

Natomiast kosztami uzyskania przychodów nie mogą być poniesione przez podatnika (jako dłużnika) wydatki z tytułu pokrycia kosztów procesu i kosztów opinii biegłego. U dłużnika koszty procesu zarówno poniesione przez samego dłużnika jak i zwrócone wierzycielowi w wyniku zasądzenia ich przez sąd nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, bowiem nie są związane z osiągnięciem przychodu czego wymagana cytowany powyżej przepis art. 22 ust. 1 ustawy. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej zmienił zaskarżone postanowienie i uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej zasądzonego wyrokiem sądowym wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego wraz z ustawowymi odsetkami. W pozostałym zakresie tj. w części dotyczącej zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu kosztów procesowych i kosztów opinii biegłego, stanowisko strony zostało uznane za nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

2011
1
lut

Istota:

Czy płatnik wynagrodzenia za opinie biegłych ma możliwość odstąpić od potrącenia zaliczki na podatek dochodowy na wniosek biegłego?

Fragment:

(...) przeniesienia Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1598). Ryczałt nie przysługuje policjantowi, który posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby lub w nowym miejscu pełnienia służby odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery. Mając powyższe na uwadze, wartość świadczeń ponoszonych za funkcjonariusza policji z tytułu zwrotu kosztów jego dojazdu do zakładu – miejsca pełnienia służby – na warunkach wyżej określonych, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 112, lit. a ww ustawy podatkowej. Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, tj. prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, obowiązani są wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Natomiast do należności z osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 41, ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatki związane z procesem restrukturyzacji i konsolidacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z treścią powyższego artykułu, aby poniesiony wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy musi być wydatkiem celowym, tzn. poniesionym w celu osiągnięcia przychodu. Innymi słowy, między kosztem podatkowym a przychodem podatkowym musi istnieć związek przyczynowo skutkowy. Tym samym charakter wydatków związanych z procesem restrukturyzacji powinien być rozpatrywany jedynie w świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, tj. czy poniesienie tych wydatków miało na celu osiągnięcie przychodów.