Koszty ogólnozakładowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty ogólnozakładowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1). czy koszty ogólnozakładowe związane m.in. z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości stałych i płynnych, jak również uiszczaniem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, których nie można powiązać z konkretnym przychodem a związanych z funkcjonowaniem całego Przedsiębiorstwa, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku.
2).Czy koszty ogólnozakładowe w 2006r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku.

Fragment:

(...) 2005r. Przedmiotowym wnioskiem Podatnik wystąpił z następującymi pytaniami: 1).czy koszty ogólnozakładowe związane m.in. z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości stałych i płynnych, jak również uiszczaniem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, których nie można powiązać z konkretnym przychodem a związanych z funkcjonowaniem całego Przedsiębiorstwa, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku. 2).Czy koszty ogólnozakładowe w 2006r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku. Zdaniem Podatnika, rozliczanie kosztów regulował art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. Natomiast definicję kosztów uzyskania przychodów zawierał art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Z przepisów tych nie wynikało, aby koniecznym było wystąpienie bezpośredniego związku kosztów z uzyskiwanymi przychodami. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem usług "due dilligence", czyli badania kondycji prawnej, technicznej i finansowej podmiotu oraz usługi doradztwa finansowego i prawnego?

Fragment:

(...) z powyższym wątpliwości Spółki dotyczą kwestii przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowych usług. Zdaniem Podatnika zakup przedmiotowych usług stanowi część kosztów ogólnych Spółki, w związku z powyższym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim Spółka wykonuje czynności dające prawo do odliczenia (opodatkowane). Naczelnik tut. Urzędu potwierdza słuszność stanowiska Wnioskodawcy. Koszty ogólnozakładowe to koszty utrzymania zarządu oraz organizacji i obsługi działalności podmiotu jako całości. Do kosztów tych można zaliczyć koszty z tytułu zakupu przez Podatnika przedmiotowych usług w tym usług typu "due dilligence". Wydatki z tego tytułu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). Na (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób rozliczyć koszty ponoszone przez spółkę, np. ogólne koszty zarządzania, które są zwązane z działalnością spółkitj. ochrony transportu, leasingu, energii elektrycznej, telekomunikacyjne, które można połączyć zarówno z przychodem zwolnionym jak i opodatkowanym podatkiem dochodowym?W jaki sposób stalić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 29 marca 2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zatosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie: o potwierdzenie, czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób ustalania dochodu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jest zgodny z art. 15 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górzepodziela stanowisko Wnioskodawcy w pytaniu czwartymw przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, U Z A S A D N I E N I E 1.Stan faktyczny: Spółka dnia 15 grudnia 2004 r. uzyskała zezwolenie Nr 79 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...)