0111-KDIB1-3.4010.543.2018.1.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 września 2018 r. (data wpływu 27 września 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem i operatorem huty stali, o rocznej zdolności produkcyjnej 1,4 mln ton.

Działalność Spółki koncentruje się na wytwarzaniu stalowych wyrobów długich (walcówka, pręty, płaskowniki), adresowanych do odbiorców krajowych i zagranicznych. Poza podstawową działalnością produkcyjną, w celu utrzymania konkurencyjności, Wnioskodawca prowadzi także działania mające na celu rozwój wytwarzanych obecnie produktów i stosowanych technologii, jak również opracowuje zupełnie nowe koncepcje w tym zakresie.

Spółka rozwija i zamierza rozwijać prowadzoną działalność poprzez realizację kolejnych projektów rozwojowych, stosując metodykę, opisaną poniżej.

Proces realizacji prac podzielony jest, co do zasady, na odrębne etapy kończące się określonym wynikiem, pozwalającym na ocenę zasadności kontynuacji danego projektu. W trakcie realizacji projektów, Wnioskodawca współpracuje, w tym zleca realizację części prac merytorycznych (badania laboratoryjne, ekspertyzy) jednostkom naukowym - w głównej mierze, w praktyce Wnioskodawcy są to np. Politechnika, Akademia oraz Instytut (dalej: „podwykonawcy”).

Prace prowadzone przez Spółkę i zlecane podwykonawcom w ramach projektów obejmują m.in. przeprowadzanie niezbędnych symulacji komputerowych (np. symulacje składów chemicznych wytopów mające na celu określenie zasad komponowania wsadu do pieca hutniczego), szeroki katalog badań i testów laboratoryjnych, czy np. badań w celu określenia optymalnych parametrów walcowania kęsów. Ponadto, w celu potwierdzenia możliwości realizacji założeń co do technologii, czy parametrów produktu, wykonywane są prace mające na celu opracowanie i wdrożenie konfiguracji linii produkcyjnych do wytwarzania prototypowych produktów. Służą one do walidacji opracowywanych technologii i koncepcji nowych i ulepszonych produktów w warunkach rzeczywistych. Prototypowe produkty są następnie testowane w laboratoriach Wnioskodawcy i podwykonawców (jednostek naukowych), pod kątem weryfikacji spełnienia zakładanych parametrów chemicznych i fizycznych.

Jako przykłady realizacji opisanych powyżej prac, Spółka wskazuje na realizowane przez nią obecnie dwa projekty (dalej także: „Projekty dofinansowane”), dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej także: „NCBR”) w ramach programu sektorowego I (będącego częścią Działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Sektorowe Programy B+R).

W ramach pierwszego z Projektów dofinansowanych, Wnioskodawca przeprowadza prace zmierzające do opracowania prototypu innowacyjnego w skali światowej produktu - walcówki charakteryzującej się unikalną kombinacją parametrów technologicznych, mechanicznych i strukturalnych, które zapewnią jej najwyższą podatność do spęczania na zimno. Podstawowym wyzwaniem, warunkującym powodzenie jest m.in. zidentyfikowanie i zastosowanie technologii metalurgicznej, umożliwiającej wytwarzanie w powtarzalny sposób stali o ściśle kontrolowanym składzie chemicznym i wysokiej czystości metalurgicznej, spełniającej dzięki temu założenia w zakresie parametrów plastyczno-wytrzymałościowych. Prace prowadzone przez Spółkę we współpracy z jednostką naukową, w ramach powyższego projektu obejmują również m.in. opracowanie zasad doboru stężeń poszczególnych pierwiastków w stalach CHQ w celu zapewnienia optymalnej hartowności stali. W celu stworzenia nowego produktu, opracowana zostanie innowacyjna w skali świata technologia termomechanicznego walcowania dla stali do spęczania na zimno (CHQ), produkowanej w elektrycznym piecu łukowym.

W rezultacie, poprzez szczegółowe opracowanie poszczególnych elementów i parametrów procesu komponowania składu chemicznego stali, obróbki pozapiecowej oraz walcowania, technologia zapewnić ma możliwie najbardziej plastyczną, niemożliwą do uzyskania w ramach technologii konwencjonalnych, mikrostrukturę walcówki.

Podczas drugiego z Projektów dofinansowanych, Spółka prowadzi prace zmierzające do opracowania innowacyjnej w skali świata, kompleksowej technologii wytwarzania prętów stalowych - okrągłych, płaskich i żebrowanych o unikalnej kombinacji parametrów mechanicznych i technologicznych. Projekt obejmuje opracowanie i weryfikację założeń technologicznych w zakresie wytapiania stali w łukowym piecu oporowym i obróbki pozapiecowej oraz procesu jej termomechanicznego walcowania.

Realizacja powyższego ma na celu umożliwienie wytwarzania prętów w zakresie pięciu poziomów granicy plastyczności i podwyższonej odporności udarnościowej, gwarantowanej do temperatury -40°C, nieosiągalnego z wykorzystaniem technologii konwencjonalnej Prace w ramach Projektu II przysłużą się do wytworzenia prototypowych partii nowego produktu, które poddawane będą procesowi walidacji w warunkach przemysłowych.

Nieodłącznym elementem realizacji prac projektowych jest przeprowadzanie testów i walidacji opracowanych technologii w warunkach rzeczywistych, pod kątem spełniania założonych wymagań odnoszących się do szerokiego katalogu (zależnych od projektu) parametrów: mechanicznych, fizycznych, chemicznych, czy strukturalnych.

Realizacja projektów Spółki ma na celu umożliwienie dostarczenia innowacyjnych - czasem, jak w ramach omawianych przykładach Projektów dofinansowanych, w skali globalnej - rozwiązań produktowych, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności Spółki, jak i rozwoju całego sektora stali w Polsce i na świecie.

Prace realizowane w ramach projektów są i będą prowadzone przez Wnioskodawcę planowo, w oparciu o przyjętą metodykę i określony harmonogram dla poszczególnych czynności podejmowanych w ramach prac projektowych. W przypadku projektów objętych dofinansowaniem, harmonogramy prac zostały ponadto szczegółowo przedstawione i zaaprobowany w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków dystrybuowanych przez NCBR.

Prace badawczo-rozwojowe są i będą przez Wnioskodawcę rozgraniczane w prowadzonej ewidencji od pozostałej działalności produkcyjnej oraz bieżącej kontroli jakości.

W związku z tym, że część kosztów ponoszonych w ramach Projektów dofinansowanych objętych dofinansowaniem wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ustawy o CIT, Spółka zamierza skorzystać z możliwości ich dodatkowego odliczenia, stojąc na stanowisku, że dla potrzeb skorzystania z ulgi B+R do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć tę część kosztów, która nie została jej zwrócona w formie dotacji.

Wnioskodawca zaznacza, że:

 • nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności zwolnionej z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ani art. 17 ust. 1 pkt 34a;
 • w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e ustawy o CIT;
 • zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową w sposób opisany powyżej również w przyszłości;
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, będzie wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca zaznacza, że rok podatkowy w Spółce trwa od 1 września do 31 sierpnia. W związku z powyższym, do roku podatkowego zakończonego 31 sierpnia 2018 r., zastosowanie znajdą przepisy art. 18d, w brzmieniu obowiązującym w momencie jego rozpoczęcia, tj. 1 września 2017 r. Wnioskodawca jest świadom faktu, że doszło do zmiany treści art. 18d ustawy o CIT od 1 stycznia 2018 r., jednak zmiany te nie mają - zdaniem Wnioskodawcy - wpływu na ocenę kwestii będących przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie on mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W związku z przyznanym przez NCBR dofinansowaniem, Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ustawy o CIT, wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu, które zaliczają się do przewidzianego w tymże przepisie katalogu jedynie w części, w której nie zostały zwrócone w formie dotacji.

Okoliczność, iż koszty kwalifikowane będą w części sfinansowane z dotacji, a więc będą w części kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w ocenie Wnioskodawcy powoduje konieczność wyłączenia tej części kosztów, które zostały Spółce zwrócone, z podstawy kalkulacji wartości odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, treść cytowanego przepisu oznacza, że Spółka może skorzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, w części pokrytej z własnych środków. Przepis art. 18d ust. 5 wskazuje bowiem, zdaniem Wnioskodawcy, że jeżeli koszt kwalifikowany został podatnikowi zwrócony lub został już odliczony od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, to w tej części nie podlega odliczeniu. Nie przekreśla to jednak możliwości odliczenia kosztu w części niepokrytej dotacją.

Za przyjęciem takiego poglądu przemawia zresztą wykładnia cytowanego przepisu, którego celem było zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi B+R nie były uwzględniane koszty, których ciężar ekonomiczny nie został poniesiony przez podatnika. W przypadku wydatków, w części niepokrytej dotacją, ciężar ekonomiczny ponoszony jest jednak przez Wnioskodawcę. W związku tym, w części stanowiącej wkład własny Spółki w realizację wskazywanych Projektów dofinansowanych, wydatki - zdaniem Wnioskodawcy - mogą zostać odliczone na podstawie art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w części pokrytej ze środków własnych Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.209.2018.2.AN), w której stwierdził on, że wykładnia językowa art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w jakiejkolwiek formie zwrócony podatnikowi, to w tej części nie podlega odliczeniu. Natomiast, taki koszt może być odliczony w części niepokrytej dofinansowaniem. Do takiego wniosku prowadzi też wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 ustawy o CIT. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik. Analogiczne stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął także w interpretacji z 12 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.279.2017.1.MST) oraz 6 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.270.2017.1.APO), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-281/16/KP).

Stanowisko zgodne z przedstawionym powyżej stanowiskiem Wnioskodawcy zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej z 31 marca 2016 r., sygn. IPPB5/4510-104/16-2/MR, w której uzasadnieniu wskazano, co następuje: W rezultacie, kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Spółka, będzie zobligowana do wyłączenia tej części kosztów uzyskania przychodów, na które otrzymała dotację lub inną formę bezzwrotnej pomocy. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego Spółki, będą nadal mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo - rozwojowej.

Powyższe stanowisko podzielił również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-210/16/KP, w której za prawidłowe uznał stanowisko podatnika wnoszącego, co następuje: Podsumowując, PGK „A” stoi na stanowisku, że stanowiące koszt uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółki PGK „A” w związku z realizacją Projektów dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub innej instytucji udzielającej dotacji na projekty, w części pokrytej ze środków własnych Spółek PGK, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), od 1 października 2018 r. wprowadzone zostały zmiany przepisów dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”). Jednak z uwagi na fakt, iż niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony przed tą datą oraz w uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca powołuje treść przepisów w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. przedmiotowa interpretacja zostanie wydana w oparciu o przepisy updop obowiązujące do tej daty.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi” (art. 18d ust. 1 updop).

W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 updop).

W myśl art. 18d ust. 6 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku, gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
 2. w przypadku pozostałych podatników:
  1. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
  2. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.

Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201) od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d updop.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zostały wymienione w art. 18d ust. 2-3 updop.

Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).

W myśl art. 18d ust. 5a cyt. ustawy, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.

W myśl art. 18d ust. 6 updop, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Z art. 9 ust. 1b updop, wynika, jednakże ogólny obowiązek wyodrębniania przez podatników, zamierzających skorzystać z ulgi B+R, w prowadzonych przez nich księgach podatkowych, kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów, które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc. lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte kosztem majątku podatnika.

Istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem.

Przenosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że wykładnia językowa art. 18d ust. 5 updop, wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w części podatnikowi zwrócony lub został już odliczony od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, to w tej części nie podlega odliczeniu. Taki koszt może być jednak odliczony w części niepokrytej dotacją/dofinansowniem.

Do takiego wniosku prowadzi również wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 updop. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik oraz by ten sam wydatek nie był uwzględniony więcej niż jeden raz jako koszt uzyskania przychodu. Ponieważ zaś ciężar ekonomiczny kosztów kwalifikowanych w części niepokrytej dofinansowaniem z dotacji ponosi Wnioskodawca, mogą one zostać w tej części, a więc w części stanowiącej wkład własny Wnioskodawcy, odliczone na podstawie art. 18d ust. 5 updop.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, należy uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2018 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.