0111-KDIB1-3.4010.414.2018.2.MBD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 24 września 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 września 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.414.2018.1.MBD, 0111-KDIB1-3.4010.435.2018.1.MBD wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 24 września 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) działa w branży poligraficznej. Spółka oferuje szeroki zakres produktów i usług obejmujący m.in.: etykiety produktowe, etykiety logistyczne, etykiety do identyfikacji wyrobów, plomby gwarancyjne/zabezpieczające, etykiety inwentaryzacyjne, opakowaniowe i magazynowe oraz taśmy samoprzylepne, naklejki oraz tabliczki znamionowe, naklejki wypukłe i gadżety reklamowe, wszywki i przywieszki odzieżowe, druk z zastosowaniem fleksografii, termotransferu, termosublimacji i innych technik drukarskich. Odbiorcami ofert Spółki są klienci działających w segmentach rynku tj. motoryzacja, branża spożywcza, branża medyczna i poligraficzna.

Spółka ramach swojej działalności realizuje następujący projekt i planuje realizację kolejnych podobnych projektów:

  1. K”. W ramach projektu opracowany zostanie nowy proces technologiczny wytwarzania instrumentów medycznych o wysokiej jakości diagnostycznej. Innowacyjność procesu jest na skalę krajową, co zostało określone na podstawie rozmów z dostawcami maszyn laboratoryjnych, przedsiębiorstwami zainteresowanym wynikami badań Wnioskodawcy, uczestnictwa w targach (Drupa; InPrint; ICE Europe) oraz ponad dwudziestoletniej wiedzy i know-how Wnioskodawcy. Działania wykorzystują dostępną wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki, które dają podstawy nowego procesu technologicznego. W projekcie wykorzystywane są maszyny i urządzenia (środki trwałe) oraz oprogramowanie (wartości niematerialnie i prawne; WNiP), które dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej (działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2014 - 2020; dofinasowanie w 45% kosztów kwalifikowanych (środków trwałych i WNiP). Maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie są pokryte ze środków własnych (prywatnych) przez Wnioskodawcę w 55%. Od środków trwałych i WNiP dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Projekt realizowany jest przez pracowników z wydzielonego działu badawczo-rozwojowego. Działania prowadzone są w sposób systematyczny, zaplanowany, sformalizowany i udokumentowane raportem.

Innowacyjne pomysły Wnioskodawcy są reakcją na zapotrzebowanie klientów na rynku. Projekty prowadzone przez Spółkę mają jasno sprecyzowane cele, a po zakończeniu projektu tworzony jest raport z prac badawczo-rozwojowych zwierający przebieg, podsumowanie i wnioski z badań. Tak prowadzona dokumentacja pozwala w sposób systematyczny zbierać, przechowywać i dystrybuować nową wiedzę z prowadzonego projektu.

Spółka w 2016 r. wydzieliła nową jednostkę organizacyjną w postaci działu badawczo-rozwojowego (B+R). Celem działu B+R jest opracowanie nowych produktów i usług, a także wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług, współpraca z jednostkami naukowymi, działalności B+R oraz upowszechnianie wyników badań i ich praktyczne zastosowanie w Spółce. W dziale B+R pracuje wykwalifikowany personel (programiści, inżynierowie, pracownicy techniczni) zatrudniony w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W zakresie obowiązków pracownika wyszczególniono czynności B+R. Zakres czynności jest wskazany w sposób uniwersalny tak aby nie było konieczności dokonywania ich zmian przy realizacji każdego nowego projektu. Pracownik działu B+R prowadzi comiesięczną ewidencję czasu pracy związaną z działalnością badawczo-rozwojową. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej i zawiera wskazanie projektu badawczo-rozwojowego, w którym Pracownik uczestniczy, dni i godziny uczestnictwa w prowadzeniu projektu badawczo-rozwojowego oraz wyszczególnienie realizowanych czynności B+R.

Wnioskodawca współpracuje z Politechniką (...), Wydziałem Inżynierii Produkcji, Instytutem Mechaniki i Poligrafii. Podpisana umowa o współpracy z jednostką naukową dotyczy przede wszystkim innowacji w zakresie technologii druku, uszlachetniania i etykietowania.

W Spółce obowiązuje procedura identyfikacji i realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Decyzje o rozpoczęciu projektu podejmuje Zarząd Spółki, jednakże przed podjęciem ostatecznej decyzji, Zarząd konsultuje się z Kierowaniem Działu B+R lub zewnętrznymi ekspertami. Zarząd Spółki podejmuje decyzję o prowadzeniu projektu badawczo-rozwojowego biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: nowość, innowacyjność rozwiązania, potencjalne korzyści z zastosowania projektu, nakłady Spółki związane ze wdrożeniem rozwiązania, a także cechy projektu badawczego tj. czy istnieje niepewność w zakresie wyniku badań, czy projekt posiada wyzwanie technologiczne oraz czy efekt badań stanowi nowość w odniesieniu do rynku.

Kierownik Projektu B+R sporządza dokumentacje prowadzonego projektu badawczo-rozwojowego m.in. harmonogram projektu, raporty cząstkowe/końcowe, które stanowią posumowanie danego etapu projektu, wykorzystanych środków i wniosków oraz omówienie wyników działalności B+R.

Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Spółka w ramach wyżej opisanej działalności badawczo-rozwojowej ponosi lub będzie ponosić koszty:

  1. związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów z pracownikami jak również w związku z finansowaniem jako płatnik tych wynagrodzeń składek o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części w jakiej czas przeznaczony jest na realizację działalności B+R. Koszty wynagrodzeń pracowników nie zostały w żaden sposób Spółce zrefundowane ani zwrócone. Koszty wynagrodzeń dotyczą pracowników tj.: programista B+R, pracownik techniczny działu B+R, operator maszyny działu B+R, pracownik działu B+R;
  2. związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (np. urządzenia do cyfrowego modelowania nadruku o wysokiej rozdzielczości na materiałach testowych do prac badawczo-rozwojowych, stacja robocza z oprogramowaniem, urządzenie do badania odporności nadruków) - koszty dokonane w danym roku podatkowym, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP;
  3. związane ze zużyciem materiałów m.in. surowca wykorzystywanego w projektach badawczo-rozwojowych;
  4. związane ze współpracą z jednostką naukową na postawie umowy o współpracy dotyczące ekspertyz, usług doradczych na temat prac badawczo-rozwojowych w Spółce.

Wnioskodawca wyodrębnia koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej dotyczące projektu opisanego wyżej w odrębnej ewidencji rachunkowej określonej w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT.

Spółka zmierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 2343, dalej: „Ustawa CIT”), w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Wartość kosztów kwalifikowanych jest z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 18d Ustawy o CIT.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że prowadzone prace nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a Ustawy CIT.

Spółka zamierza dokonywać odliczeń tak, że kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty uzyskanego dochodu przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków.

Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała już indywidualną interpretację podatkową w zakresie kosztów podlegających uldze B+R wydaną przez Delegaturę w Bielsku-Białej 2 lipca 2018 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.196.2018.1.MO.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” opisanego w poz. 74 (powyżej) jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wkład własny Spółki kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” opisanego w poz. 74 jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 Ustawy CIT. Wkład własny Spółki to prywatne środki, które pokryły część wydatków (55%) na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Spółce. Koszty te nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, spełniając art. 18d ust. 5 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201) od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „uCIT”).

Zgodnie z art. 18d ust. 1 uCIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca dodał art. 18d ust. 2a uCIT, w myśl którego, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

Stosownie do art. 18d ust. 3 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 uCIT).

W myśl art. 18d ust. 5a cyt. ustawy, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.

W myśl art. 18d ust. 6 uCIT, podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 uCIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

  1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
  2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
  3. w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 uCIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Z art. 9 ust. 1b uCIT wynika, że podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów, które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc. lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte kosztem majątku podatnika.

Istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy Spółka może skorzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, w części pokrytej z własnych środków. Przenosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że wykładnia językowa art. 18d ust. 5 uCIT, wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w części podatnikowi zwrócony lub został już odliczony od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, to w tej części nie podlega odliczeniu. Taki koszt może być jednak odliczony w części niepokrytej dofinansowaniem z dotacji.

Do takiego wniosku prowadzi również wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 uCIT. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik oraz by ten sam wydatek nie był uwzględniony więcej niż jeden raz jako koszt uzyskania przychodu. Ponieważ zaś ciężar ekonomiczny kosztów kwalifikowanych w części niepokrytej dofinansowaniem z dotacji ponosi Wnioskodawca, mogą one zostać w tej części, a więc w części stanowiącej wkład własny Wnioskodawcy, odliczone na podstawie art. 18d ust. 5 uCIT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wkład własny Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” opisanego w poz. 74 jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT, należy uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.