Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w latach podatkowych, w których w koszty uzyskania przychodów odnoszone będą odpisy amortyzacyjne od powstałej z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnej i prawnej.2. Brak prawa włączenia do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych wydatków na zakupy dokonywane od podmiotów inne niż jednostki naukowe.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów jak również momentu ich poniesienia.
2017
16
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca może zakwalifikować część kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację działalności badawczo-rozwojowej, wymienionych w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), która nie została pokryta z dotacji Unii Europejskiej tylko ze środków Wnioskodawcy, jako podstawę do wyliczenia ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, w części pokrytej z własnych środków. Przenosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że wykładnia językowa art. 18d ust. 5 updop, wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w części podatnikowi zwrócony (w rozpatrywanej sprawie pokryty z dotacji uzyskanej ze środków Unii Europejskiej), to w tej części nie podlega odliczeniu. Taki koszt może być jednak odliczony w części niepokrytej dotacją. Do takiego wniosku prowadzi również wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 updop. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik. Ponieważ zaś ciężar ekonomiczny kosztów kwalifikowanych w części niepokrytej dotacją ze środków Unii Europejskiej ponosi Wnioskodawca, mogą one zostać w tej części, a więc w części stanowiącej wkład własny Wnioskodawcy, odliczone na podstawie art. 18d ust. 5 updop. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie momentu odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Należy podnieść, że zgodnie z przywołanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmioty prowadzące prace rozwojowe mają możliwość rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania, niezależnie od ich końcowego rezultatu (tj. od tego (...)
2017
9
gru

Istota:
Czy wszystkie przedstawione w stanie faktycznym koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracodawcę, związane z pracownikami zatrudnionymi w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 UPDOP?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Podkreślenia w niniejszej sprawie wymaga, że za koszty kwalifikowane uznaje się, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 PDOPrU, koszty ponoszone na należności z tytułu umów o pracę pracowników zatrudnionych w celu realizowania działalności badawczo-rozwojowej w Dziale Badań i Rozwoju oraz na składki ubezpieczeń społecznych z tytułu tych należności, w części finansowanej przez Wnioskodawcę, mimo tego, że w umowach o pracę zawartych ze wskazanymi pracownikami nie zamieszczono postanowienia, że pracownicy zostają zatrudnieni „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”?
Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 PDOPrU, koszty ponoszone na należności z tytułu umowy o pracę oraz na składki ubezpieczeń społecznych z tytułu tych należności w części finansowanej przez Wnioskodawcę na pracowników zatrudnionych kolejno w Dziale Marketingu oraz Dziale Utrzymania Ruchu „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” (mimo braku określenia wskazanego celu zatrudnienia w umowach o pracę), wykonujących prace badawczo-rozwojowe zgodnie z zakresami obowiązków wskazanymi w Kartach Stanowiska Pracy oraz współpracujących bezpośrednio z Działem Badań i Rozwoju?
Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 3, Wnioskodawca może uznać za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 PDOPrU, tę część kosztów ponoszonych na należności z tytułu umowy o pracę oraz na składki ubezpieczeń społecznych, jaka odpowiada stosunkowi czasu pracy poświęconego przez pracownika na realizowanie działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do łącznego czasu pracy pracownika, który to stosunek wynikać będzie z ewidencji czasu pracy prowadzonej przez pracownika?
Fragment:
W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, może on uznać za koszty kwalifikowane wydatki ponoszone na należności z tytułu umów o pracę pracowników zatrudnionych w Dziale Badań i Rozwoju oraz na składki ubezpieczeń społecznych z tytułu tych należności, w części finansowanej przez Wnioskodawcę, pomimo tego, że w umowach o pracę wskazanych pracowników nie wskazano wprost, jaki jest cel ich zatrudnienia. Ad. 2) Zacytowany w niniejszym wniosku art. 18d ust. 2 pkt 1 PDOPrU, stanowi, że przesłanką zaliczenia do kosztów kwalifikowanych tzw. „ kosztów zatrudnienia ” jest zatrudnianie pracownika w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W ocenie Wnioskodawcy, przesłanką zaliczenia wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracowników do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 PDOPrU, jest ich zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową. Za wystarczające uznać zatem należy, aby pracownicy faktycznie wykonywali przedmiotową działalność. Zauważyć należy, że art. 18d ust. 2 pkt 1 PDOPrU, nie statuuje wymagania, aby umowa o pracę nawiązana z pracownikiem mającym brać udział w realizowaniu działalności badawczo-rozwojowej, powoływała się na cel wskazanego zatrudnienia.
2017
6
gru

Istota:
Ustalenie, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, może zaliczyć wydatki na zakup, na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane głównie na projektowanie i implementację innowacyjnych rozwiązań podnoszących wydajność i ciągłość produkcji, a także bezpieczeństwo pracy i ograniczenie wpływu działalności Spółki na środowisko.
2017
6
gru

Istota:
Ustalenie, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, może zaliczyć wydatki na zakup, na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum, bez względu na to, czy członek Konsorcjum, fakturujący (zbywający) na rzecz Spółki wskazane prace/świadczenia, posiada status Jednostki Naukowej
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane głównie na projektowanie i implementację innowacyjnych rozwiązań podnoszących wydajność i ciągłość produkcji, a także bezpieczeństwo pracy i ograniczenie wpływu działalności Spółki na środowisko.
2017
6
gru

Istota:
Ulga badawczo – rozwojowa, definicja, koszty pracownicze, amortyzacja warunki odliczenia.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy materiały i surowce nabywane przez Spółkę i bezpośrednio wykorzystywane przez wyżej opisane działy dla celów Projektów B+R, jak również koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie (ew. zmodyfikowanie) maszyn i urządzeń, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej gier, puzzli lub innych zabawek, stanowią koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT od podstawy opodatkowania odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi. Natomiast w ust. 2 pkt 2 ww. artykułu za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Z literalnego brzmienia powyższych przepisów wynika więc, że dla uznania kosztów materiałów i surowców za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi B+R konieczne jest spełnienie dwóch warunków: koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów dla podatnika; nabyte materiały i surowce są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo- rozwojową. Dla spełnienia pierwszego z ww. warunków konieczne jest, żeby koszty nabywanych materiałów i surowców spełniały ogólną definicję kosztów uzyskania przychodu zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT tj. były poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
2017
16
lis

Istota:
Kalkulacja wysokości kosztów kwalifikowanych odnośnie prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym i amortyzowanych oraz lat podatkowych, w których należy odliczyć te koszty kwalifikowane na podstawie art. 18d ust. 7 ustawy.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów jak również momentu ich poniesienia.
2017
9
lis

Istota:
1. Czy realizowane przez Spółkę Prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. b, art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o PDOP?
2. Czy wymienione Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP?
3. Czy Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w roku 2016 oraz w latach kolejnych?
Fragment:
Jednocześnie, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu (art. 18e ustawy o PDOP). W świetle powyższych przepisów, w celu skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy PDOP podatnik powinien spełnić następujące warunki formalne: prowadzić działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. b, art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28, ustawy o PDOP, ponosić w związku z ww. działalnością koszty uzyskania przychodów, które stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust 2 i 3 ustawy o PDOP, wyodrębnić w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, koszty działalności badawczo-rozwojowej, określić wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zgodnie z obowiązującymi limitami, dokonać odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, wykazać w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Dodatkowo, koszty kwalifikowane mogą być odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli spełniają następujące warunki: są uznawane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, nie (...)
2017
25
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.