Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

W zakresie: 1) w kosztach kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, podatnik może uwzględnić koszty osobowe pracowników departamentu IT i RD zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło, które zostały zatrudnione w innych działach, lecz wspomagających prace wyżej wymienionych departamentów – w części odpowiadającej pracy związanej z działalnością badawczo-rozwojową w zakresie składników wynagrodzeń, które obejmują:• wynagrodzenia brutto, składki emerytalne, rentowe, wypadkowe - jest prawidłowe,• fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – jest nieprawidłowe. 2) do kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, podatnik może zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu oraz oprogramowania (w tym licencje) w części, w jakiej sprzęt oraz oprogramowanie będzie wykorzystywane w ramach działalności badawczo-rozwojowej – jest prawidłowe,

Fragment:

(...) koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Ad. 2) Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy w zakresie ustalenia czy w kosztach kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, podatnik może uwzględnić (...)

2018
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zostały wymienione w art. 18d ust. 2-3 updop. Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop). W myśl art. 18d ust. 5a cyt. ustawy, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W myśl art. 18d ust. 6 updop, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może (...)

2018
12
paź

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT.

Fragment:

Wartość kosztów kwalifikowanych jest z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 18d Ustawy o CIT. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że prowadzone prace nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a Ustawy CIT. Spółka zamierza dokonywać odliczeń tak, że kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty uzyskanego dochodu przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków. Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała już indywidualną interpretację podatkową w zakresie kosztów podlegających uldze B+R wydaną przez Delegaturę w Bielsku-Białej 2 lipca 2018 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.196.2018.1.MO. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „ nr I ” opisanego w poz. 74 (powyżej) jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, wkład własny Spółki kosztów kwalifikowanych z projektu „ nr I ” opisanego w poz. 74 jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 Ustawy CIT. Wkład własny Spółki to prywatne środki, które pokryły część wydatków (55%) na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Spółce.

2018
12
paź

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d uCIT.

Fragment:

Wartość kosztów kwalifikowanych jest z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 18d Ustawy o CIT. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że prowadzone prace nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a Ustawy CIT. Spółka zamierza dokonywać odliczeń tak, że kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty uzyskanego dochodu przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków. Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała już indywidualną interpretację podatkową w zakresie kosztów podlegających uldze B+R wydaną przez Delegaturę w Bielsku-Białej 2 lipca 2018 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.196.2018.1.MO. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4 z pkt 74) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wkład własny Spółki kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4 z pkt 74) w projektach dofinansowanych z dotacji, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d Ustawy CIT.

2018
28
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

Fragment:

Część kosztów operacyjnych ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczeniem Usług B+R stanowi koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o CIT (dalej: „ Koszty kwalifikowane ”). Tym samym, m.in. na bazie wszystkich ponoszonych kosztów kwalifikowanych Spółka otrzymuje wynagrodzenie powiększone o rynkowy narzut zysku. W związku z powyższym, w odniesieniu do ponoszonych kosztów kwalifikowanych Spółka zamierza skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT (dalej: „ Ulga B+R ”). W celu skorzystania z Ulgi B+R Spółka wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). koszty działalności badawczo-rozwojowej. Spółka zamierza dokonać odliczenia zgodnie z art. 18d oraz 18e ustawy o CIT, a w szczególności zaznacza, że: prowadzona Działalność B+R nie stanowi i nie będzie stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o CIT, w ewidencji rachunkowej Spółka wyodrębni koszty kwalifikowane związane z realizacją Działalności B+R i zostaną one wykazane w zeznaniach podatkowych za lata podatkowe, w których Działalność B+R będzie realizowana, jeśli w 2018 r. i w latach następnych Spółka będzie uzyskiwać przychody z zysków kapitałowych, to odliczeń z tytułu Ulgi B+R (...)

2018
26
wrz

Istota:

Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty badań, analiz i ekspertyz zewnętrznych, a także koszty produkcji prototypów związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

Fragment:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii, czy nowego systemu organizacji.

2018
26
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

Spółka zamierza dokonać odliczenia zgodnie z art. 18d oraz 18e ustawy o PDOP, a w szczególności zaznacza, że: prowadzona Działalność B+R nie stanowi i nie będzie stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o PDOP, w ewidencji rachunkowej Spółka wyodrębni koszty kwalifikowane związane z realizacją Działalności B+R i zostaną one wykazane w zeznaniach podatkowych za lata podatkowe, w których Działalność B+R będzie realizowana, jeśli w 2018 r. i w latach następnych Spółka będzie uzyskiwać przychody z zysków kapitałowych, to odliczeń z tytułu Ulgi B+R Spółka zamierza dokonywać tak, iż kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, Spółka zamierza odliczyć w ramach Ulgi B+R koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 5 i 5a ustawy o PDOP, Spółka zamierza dokonać odliczenia z tytułu Ulgi B+R zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 ustawy o PDOP, Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
20
wrz

Istota:

Czy wynagrodzenia z narzutami ZUS poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonywanymi przez Pracowników czynnościami należącymi do Obszaru 1-5 stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT?

Fragment:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, podatnik, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, odliczał jedynie koszty kwalifikowane, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

2018
16
wrz

Istota:

Ulga badawczo-rozwojowa

Fragment:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, podatnik, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, odliczał jedynie koszty kwalifikowane, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

2018
8
wrz

Istota:

Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzeń pracowników, oprogramowania, maszyn i urządzeń, w części w jakiej związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

Fragment:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii, czy nowego systemu organizacji.