Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Czy działalność badawczo-rozwojowa, opisana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu prawnego na dzień 01 października 2018 r. oraz możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w myśl art. 18d ust. 2 updop wymienione we wniosku wydatki.

Fragment:

Zgodnie z art. 18d ust. 3k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop). Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. (...)

2018
22
gru

Istota:

Dotyczy ustalenia, kiedy odpisy amortyzacyjne mogą stanowić „koszty kwalifikowane”, o jakich mowa w art. 18d ust. 2 uCIT.

Fragment:

(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 uCIT, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu uCIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w uCIT, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął w 2018 r. projekt badawczo-rozwojowy, który polegał będzie na stworzeniu - w oparciu o zakupiony samolot (statek powietrzny) - tzw. multisensorycznej lotnicznej stacji diagnostycznej.

2018
22
gru

Istota:

Czy Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej na badania rozwojowe poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w ramach programu (dofinansowanie 50% ich wartości netto)?

Fragment:

(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie uwzględnił kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 63a lub pkt 63b ustawy, w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy, podatnik wyodrębnił koszty podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. W opisie stanu faktycznego wskazano, że Podatnik prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe mające na celu wytworzenie nowych, innowacyjnych usług oraz zwiększenie jakości obecnie oferowanych usług.

2018
19
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w Updop limitów w rozliczeniu za:- 2017 r. nakłady poniesione przez Spółkę na Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu prac projektowych oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika: -w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,- 2018 r. oraz lata następne nakłady poniesione przez Spółkę na opisane powyżej Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika:-w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Fragment:

(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

2018
13
gru

Istota:

W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

Fragment:

(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 Ustawy o CIT, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że poniższe wydatki poniesione przez Spółkę są związane z pracami badawczo-rozwojowymi, a tym samym powinny zostać uznane za koszty kwalifikowane: I. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace BR wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje (...)

2018
6
gru

Istota:

W zakresie: 1) w kosztach kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, podatnik może uwzględnić koszty osobowe pracowników departamentu IT i RD zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło, które zostały zatrudnione w innych działach, lecz wspomagających prace wyżej wymienionych departamentów – w części odpowiadającej pracy związanej z działalnością badawczo-rozwojową w zakresie składników wynagrodzeń, które obejmują:• wynagrodzenia brutto, składki emerytalne, rentowe, wypadkowe - jest prawidłowe,• fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – jest nieprawidłowe. 2) do kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, podatnik może zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu oraz oprogramowania (w tym licencje) w części, w jakiej sprzęt oraz oprogramowanie będzie wykorzystywane w ramach działalności badawczo-rozwojowej – jest prawidłowe,

Fragment:

(...) koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Ad. 2) Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy w zakresie ustalenia czy w kosztach kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, podatnik może uwzględnić (...)

2018
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować Ulgę B+R do wydatków ponoszonych w związku z Projektami dofinansowanymi, zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, w części nieobjętej dofinansowaniem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zostały wymienione w art. 18d ust. 2-3 updop. Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop). W myśl art. 18d ust. 5a cyt. ustawy, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W myśl art. 18d ust. 6 updop, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może (...)

2018
12
paź

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT.

Fragment:

Wartość kosztów kwalifikowanych jest z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 18d Ustawy o CIT. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że prowadzone prace nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a Ustawy CIT. Spółka zamierza dokonywać odliczeń tak, że kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty uzyskanego dochodu przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków. Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała już indywidualną interpretację podatkową w zakresie kosztów podlegających uldze B+R wydaną przez Delegaturę w Bielsku-Białej 2 lipca 2018 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.196.2018.1.MO. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „ nr I ” opisanego w poz. 74 (powyżej) jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, wkład własny Spółki kosztów kwalifikowanych z projektu „ nr I ” opisanego w poz. 74 jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 Ustawy CIT. Wkład własny Spółki to prywatne środki, które pokryły część wydatków (55%) na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Spółce.

2018
12
paź

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d uCIT.

Fragment:

Wartość kosztów kwalifikowanych jest z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 18d Ustawy o CIT. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że prowadzone prace nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a Ustawy CIT. Spółka zamierza dokonywać odliczeń tak, że kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty uzyskanego dochodu przez Spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków. Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała już indywidualną interpretację podatkową w zakresie kosztów podlegających uldze B+R wydaną przez Delegaturę w Bielsku-Białej 2 lipca 2018 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.196.2018.1.MO. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4 z pkt 74) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wkład własny Spółki kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4 z pkt 74) w projektach dofinansowanych z dotacji, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d Ustawy CIT.

2018
28
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

Fragment:

Część kosztów operacyjnych ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczeniem Usług B+R stanowi koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o CIT (dalej: „ Koszty kwalifikowane ”). Tym samym, m.in. na bazie wszystkich ponoszonych kosztów kwalifikowanych Spółka otrzymuje wynagrodzenie powiększone o rynkowy narzut zysku. W związku z powyższym, w odniesieniu do ponoszonych kosztów kwalifikowanych Spółka zamierza skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT (dalej: „ Ulga B+R ”). W celu skorzystania z Ulgi B+R Spółka wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). koszty działalności badawczo-rozwojowej. Spółka zamierza dokonać odliczenia zgodnie z art. 18d oraz 18e ustawy o CIT, a w szczególności zaznacza, że: prowadzona Działalność B+R nie stanowi i nie będzie stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o CIT, w ewidencji rachunkowej Spółka wyodrębni koszty kwalifikowane związane z realizacją Działalności B+R i zostaną one wykazane w zeznaniach podatkowych za lata podatkowe, w których Działalność B+R będzie realizowana, jeśli w 2018 r. i w latach następnych Spółka będzie uzyskiwać przychody z zysków kapitałowych, to odliczeń z tytułu Ulgi B+R (...)