Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w celu realizacji dzia3alnooci badawczo- rozwojowej, który czeociowo wykonuje czynnooci w ramach dzia3alnooci badawczo-rozwojowej a czeociowo te? czynnooci innego rodzaju, koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) mo?na zaliczya w ca3ooci do kosztów kwalifikowanych?
Fragment:
Jak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lipca 2016 r., o sygnaturze IBPB-1-2/4510-633/16/KP , „ Konstrukcja powy?szego przepisu wskazuje na to, ?e ca3e wynagrodzenie wraz z narzutami pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej powinno zostaa zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych. Nie bedzie mia3o tu znaczenia, czy pracownik poowieci3 100% swojego czasu na realizacje dzia3alnooci badawczo-rozwojowej, czy tylko 50%. ” Powy?sza interpretacja potwierdza zatem stanowisko Wnioskodawcy, i? koszty zatrudnienia pracownika uczestnicz1cego w wykonywaniu dzia3alnooci badawczo-rozwojowej (tj. zatrudnionego w celu wykonywania czynnooci z zakresu dzia3alnooci badawczo-rozwojowej), w ca3ooci (w tym tak?e wynagrodzenie za czas urlopu i wynagrodzenie chorobowe) stanowi1 koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, co wynika z wyk3adni jezykowej tego przepisu. Nale?y równie? dla porównania wskazaa, i? w art. 18d ust. 2 pkt 4 uCIT wskazano, ?e za koszty kwalifikowane uznaje sie odp3atne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wy31cznie w prowadzonej dzia3alnooci badawczo-rozwojowej. A contrario, skoro w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT nie wskazano ograniczenia, ?e pracownik musi bya zatrudniony wy31cznie w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej ani te? innych ograniczen, to za koszty kwalifikowane mo?na uznaa koszty zatrudnienia takiego pracownika w ca3ooci, skoro jest on zatrudniany w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej.
2017
20
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT mo?e zaliczya wydatki na zakup ekspertyz, opinii, us3ug doradczych i us3ug równorzednych, owiadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne ni? jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki?
Fragment:
Wobec powy?szego, za koszty kwalifikowane, uznaje sie ekspertyzy, opinie, us3ugi doradcze, us3ugi równorzedne i nabycie wyników badan naukowych na potrzeby prowadzonej dzia3alnooci badawczo-rozwojowej tylko i wy31cznie wtedy, gdy zostan1 one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Tym samym, za koszty kwalifikowane opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mo?na uznaa wydatków na zakup ekspertyz, opinii, us3ug doradczych i us3ug równorzednych, owiadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne ni? jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W konsekwencji stanowisko Spó3ki, w owietle którego: konstrukcja art. 18d ust. 2 pkt 3, w szczególnooci u?ycie 31cznika „ a tak?e ”, wskazuje, ?e koniecznooa otrzymania owiadczenia na podstawie umowy z jednostk1 naukow1 w celu uznania kosztów uzyskania przychodu z tym zwi1zanych za koszty kwalifikowane, dotyczy tylko i wy31cznie wyników badan naukowych oraz koszty z tytu3u zakupu ekspertyz, opinii, us3ug doradczych, certyfikacji wyrobów lub spe3nienia innego rodzaju wymogów w celu dopuszczenia wyrobów do u?ytku, czy te? koszty us3ug równorzednych, mog1 bya kosztami kwalifikowanymi na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d ustawy, je?eli bed1 wykorzystane na potrzeby dzia3alnooci badawczo-rozwojowej, nawet je?eli nie zostan1 nabyte od jednostek naukowych -jest nieprawid3owe.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów kwalifikowanych materia3ów i surowców zu?ytych na wytworzenie narzedzi i oprzyrz1dowania, które s1 niezbedne do wdro?enia optymalizacji procesu produkcyjnego
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT mo?e zaliczya materia3y i surowce zu?yte na wytworzenie narzedzi i oprzyrz1dowania, które s1 niezbedne do wdro?enia optymalizacji procesu produkcyjnego? Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko w zakresie pytania nr 7 Zdaniem Wnioskodawcy do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, mo?na tak?e zaliczya materia3y i surowce zu?yte na wytworzenie narzedzi i oprzyrz1dowania, które s1 niezbedne do wdro?enia optymalizacji procesu produkcyjnego. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje sie nabycie materia3ów i surowców bezpoorednio zwi1zanych z prowadzon1 dzia3alnooci1 badawczo-rozwojow1. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powy?ej przytoczonego przepisu pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materia3ów i surowców (kosztów uzyskania przychodu) niezbednych do wdro?enia nowego procesu lub znacznej zmiany istniej1cego procesu produkcji, w tym równie? tych zu?ytych w celu przygotowania odpowiednich, dostosowanych stanowisk badawczych, narzedzi i oprzyrz1dowania, je?eli bez wy?ej opisanych elementów niemo?liwe bedzie wdro?enie nowego b1dY znacznie zmienionego procesu produkcji.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zaliczenia kosztów Świadczeń ponoszonych na rzecz Pracowników zgodnie z Ewidencją do Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te byty prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, mieszczą się w zakresie określonym w art. 18d ust. 2 lub 3 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Podkreślenia wymaga, że za koszty kwalifikowane uznaje się zgodnie zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm; dalej: ustawa o PIT) oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
2017
11
sty

Istota:
- działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
- Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie matryc, narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ust 2 pkt 2 uCIT, można także zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie matryc, narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materiałów i surowców (kosztów uzyskania przychodu) niezbędnych do wytworzenia prototypu bądź serii pilotażowej, a zatem także surowców i materiałów zużywanych do wytworzenia matryc, narzędzi lub oprzyrządowania, jeżeli bez wyżej opisanych elementów niemożliwe będzie wytworzenie prototypu bądź serii pilotażowej. Skoro bez tych materiałów i surowców niemożliwe byłoby zrealizowanie projektu (z uwagi na brak odpowiednich matryc, narzędzi lub oprzyrządowania potrzebnego do stworzenia prototypów), to należy uznać, że zachodzi bezpośredni związek tych materiałów i surowców z działalnością badawczo-rozwojową.
2017
11
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki?
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te byty prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca poszukuje nowych rozwiązań, w tym m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie uznania:
- prac w Pionie Marketingu za prace o jakich mowa w art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest nieprawidłowe;
- prac w Dziale Strategii i Analiz za prace o jakich mowa w art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe;
- prac w Fazie Produkcji za prace o jakich mowa w art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3):
  • w części dotyczącej wprowadzania modyfikacji, implementacji zmian technologii, modyfikacji a także dodawaniu nowych funkcji – jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - jest prawidłowe;
- za koszty kwalifikowane usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych od podmiotów niebędących jednostki naukowymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) – jest nieprawidłowe;
- za koszty kwalifikowane wynagrodzenia zewnętrznych usługodawców (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) w części w jakiej wynagrodzenia te są:
  • elementem wartości początkowej środków trwałych i stanowią koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych – jest prawidłowe,
  • zostały bezpośrednio zaliczone w koszty uzyskania przychodów i nie zostały poniesione na rzecz jednostki naukowej – jest nieprawidłowe;
- za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych (dokonywanych na podstawie updop) od środków trwałych, które wykorzystywane były w działalności badawczo- rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) – jest prawidłowe.
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo – rozwojową, koszty na działalność badawczo - rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na te mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; w/w koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.
2017
3
sty

Istota:
Czy Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z tworzeniem i rozwojem Audycji telewizyjnych mogą stanowić dla Spółki koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy Spółka będzie uprawniona do ich odliczenia od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d i 18e ustawy o CIT w roku podatkowym, w którym Wydatki te zostały ujęte jako koszt uzyskania przychodu Spółki?
Fragment:
(...) koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, koszty na działalność badawczo - rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Updop, definiuje również rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym. Zgodnie z art. 4a pkt 26 updop, działalność badawczo - rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2016
31
gru

Istota:
Czy koszt wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne, w ich części przypadającej na PR ustalonej w oparciu o kartę pracy i inne dokumenty, może być odliczony przez Wnioskodawcę od jego dochodu podatkowego z tytułu i w proporcji udziału w zyskach SK - jako koszty kwalifikowane w myśl art. 26e ust. 1 i ust. 2 pkt 1) UPIT, do wysokości określonej w art. 26e ust. 7 pkt 1) UPIT?
Fragment:
Ponadto przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują następujące warunki odliczenia kosztów kwalifikowanych: koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (art. 26e ust. 4 ww. ustawy), koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 26e ust. 5 ww. ustawy), prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, jeżeli w danym roku podatkowym nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 26e ust. 6 ww. ustawy), podatnicy korzystający z odliczenia kosztów kwalifikowanych są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu (art. 26f ww. ustawy), odliczenie, o którym mowa w art. 26e, podatnik wykazuje w zeznaniu, w którym rozlicza przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 (art. 26g ww. ustawy). Jak wynika z przywołanego powyżej art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy za koszty kwalifikowane uznaje się należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może stosować limit odliczenia kosztów kwalifikowanych wynoszący 20% tych kosztów, o którym mowa w art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca mimo, że jego większościowym udziałowcem jest spółka, która nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może stosować limit odliczenia kosztów kwalifikowanych wynoszący 20% tych kosztów, o którym mowa w art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a updop jako mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca pomimo, że jego większościowym udziałowcem jest spółka, która nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5 – stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, może stosować limit odliczenia kosztów kwalifikowanych wynoszący 20% tych kosztów, o którym mowa w art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a updop jako mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca pomimo, że jego większościowym udziałowcem jest spółka, która nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3, 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy przepisy updop odsyłają w tym względzie do przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.
2016
30
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.