Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okoliczność, iż koszty kwalifikowane będą sfinansowane w części z Dotacji, a więc będą w części kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy w stosunku do części kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 18d ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: wynagrodzenia pracowników Centrum BR wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne (punkty 16-25 oraz 37 stanu faktycznego)? wynagrodzenia pracowników innych jednostek organizacyjnych Spółki zaangażowanych bezpośrednio w Prace BR, w tym pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (punkty 4, 26-27, 28 lit. a-f oraz 38 stanu faktycznego)? wynagrodzenia pracowników innych jednostek organizacyjnych Spółki zaangażowanych pośrednio w Prace BR, w tym pracowników zatrudnionych (...)
2017
10
lut

Istota:
Czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851; dalej: uCIT), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) mogą zostać rozliczone proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich wykonywanych przez niego czynności, w tym czynności niespełniających definicji działalności badawczo-rozwojowej? Czy koszty zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) osób częściowo zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, które wykonują też inne czynności, można proporcjonalnie zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT na podstawie ewidencji godzinowej czasu pracy, z której będzie wynikać, ile czasu pracownik w ciągu swojej pracy przeznacza na działalność badawczo-rozwojową? Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT? Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego.
2017
7
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP kosztów Wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Jednostek naukowych w związku z realizacją Projektów?
Fragment:
(...) Koszty kwalifikowane w rozumieniu UoPDOP, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z Jednostką naukową, mieszczą się w zakresie określonym w art. 18d ust. 2 lub 3 UoPDOP, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b UoPDOP, podatnik wyodrębnił koszty działalności B+R, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w UoPDOP, Koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Biorąc powyższe pod uwagę, wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Wynagrodzenia przekazanego Jednostkom naukowym, aby mogły zostać uznane za Koszty kwalifikowane, muszą być ponoszone przez Spółkę w związku z ekspertyzami, opiniami, usługami doradczymi i usługami równorzędnymi, bądź też nabyciem wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez Jednostkę naukową. Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Spółka przekazuje Jednostkom naukowym w ramach Projektu Wynagrodzenie.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie:
ustalenia, czy przygotowanie Ewidencji pomocniczej na koniec danego roku podatkowego wypełnia obowiązek wyodrębnienia Kosztów kwalifikowanych w ewidencji zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Tym samym, biorąc pod uwagę, iż w przypadku zamiaru skorzystania z odliczenia z tytułu Ulgi B+R Koszty kwalifikowane należy odliczyć, co do zasady, w zeznaniu za rok, w którym wydatki zastały poniesione (art. 18d ust. 8 UoPDOP) oraz że podatnik jest zobowiązany wykazać Koszty kwalifikowane w rocznym zeznaniu podatkowym (art. 18e UoPDOP), należy uznać, iż dokonanie wyodrębnienia Kosztów kwalifikowanych w ewidencji na zakończenie danego roku podatkowego powinno spełniać wymóg określony w art. 9 ust. 1b UoPDOP. Przepisy o Uldze B+R nie nakazują w szczególności, aby wyodrębniona ewidencja miała być prowadzona w sposób ciągły przez cały rok podatkowy, za który dokonane miałoby zostać odliczenie na podstawie art. 18d ust. 1 UoPDOP. Zatem, na gruncie przytoczonych wyżej przepisów należy, zdaniem Spółki, wnioskować, że wyodrębnienie przez podatnika w ewidencji Kosztów kwalifikowanych powinno: zostać przeprowadzone przed złożeniem zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, umożliwić wykazanie wysokości Kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku podatkowym w zeznaniu, za który to odpowiednio rok podatkowy zostaną wykazane. W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Spółka zamierza sporządzić Ewidencję pomocniczą na koniec roku podatkowego, za który zamierza dokonać odliczenia Kosztów kwalifikowanych. Zdaniem Wnioskodawcy, Ewidencja pomocnicza spełni wymogi określone w art. 9 ust. 1b UoPDOP oraz 18e UoPDOP, ponieważ zostanie sporządzona przed złożeniem zeznania za odpowiedni rok podatkowy oraz umożliwi wykazanie w zeznaniu kwoty Kosztów kwalifikowanych w prawidłowej wysokości.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, oraz momentu zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę uprzednio odliczonych kosztów kwalifikowanych.
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o PDOP odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Ustawa o PDOP nie definiuje pojęcia „ poniesienie kosztów kwalifikowanych ”. Zdaniem Spółki więc, pojęcie to należy interpretować jako dokonanie faktycznej zapłaty (w całości lub w części) poszczególnych kwot kosztów kwalifikowanych w znaczeniu kasowym (w tym również obejmującej wszelkiego rodzaju kompensaty i potrącenia), bez względu na moment zaliczenia odpowiednich kosztów kwalifikowanych do kosztów uzyskania przychodów bądź ich zarachowania na gruncie rachunkowym. Oznacza to, że dokonanie wydatku dotyczącego danego kosztu kwalifikowanego uprawnia do ujęcia tego kosztu (w części odpowiadającej poniesionemu wydatkowi) w odliczeniu od podstawy opodatkowania z tytułu ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o PDOP. Przedstawione stanowisko jest analogiczne do ugruntowanej linii interpretacyjnej dotyczącej problematyki momentu zaliczania do kosztów kwalifikowanych kosztów inwestycji w związku z działalnością podmiotów na terenach specjalnych stref ekonomicznych. I tak przykładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2016 r. (sygn.
2017
28
sty

Istota:
Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotycz1 pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej s1 kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych okreolonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT na podstawie ewidencji godzinowej czasu pracy, z której bedzie wynikaa, ile czasu pracownik w ci1gu swojej pracy przeznacza na dzia3alnooa badawczo-rozwojow1? Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotycz1 pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej s1 kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedY w zakresie pytania pi1tego. Wniosek w czeoci dotycz1cej pozosta3ych pytan bedzie przedmiotem odrebnych rozstrzygniea. W opinii Wnioskodawcy koszty delegacji, koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej stanowi1 koszty kwalifikowane okreolone w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje sie nale?nooci z tytu3ów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sk3adki z tytu3u tych nale?nooci okreolone w ustawie z dnia 13 paYdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spo3ecznych, w czeoci finansowanej przez p3atnika sk3adek, je?eli te nale?nooci i sk3adki dotycz1 pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej.
2017
26
sty

Istota:
Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotycz1 pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej s1 kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT mo?e zaliczya wydatki na zakup ekspertyz, opinii, us3ug doradczych i us3ug równorzednych, owiadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne ni? jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedY w zakresie pytania pi1tego. Wniosek w czeoci dotycz1cej pozosta3ych pytan bedzie przedmiotem odrebnych rozstrzygniea. W opinii Wnioskodawcy koszty delegacji, koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej stanowi1 koszty kwalifikowane okreolone w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje sie nale?nooci z tytu3ów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sk3adki z tytu3u tych nale?nooci okreolone w ustawie z dnia 13 paYdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spo3ecznych, w czeoci finansowanej przez p3atnika sk3adek, je?eli te nale?nooci i sk3adki dotycz1 pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej.
2017
26
sty

Istota:
Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w celu realizacji dzia3alnooci badawczo- rozwojowej, który czeociowo wykonuje czynnooci w ramach dzia3alnooci badawczo-rozwojowej a czeociowo te? czynnooci innego rodzaju, koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) mo?na zaliczya w ca3ooci do kosztów kwalifikowanych?
Fragment:
Jak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lipca 2016 r., o sygnaturze IBPB-1-2/4510-633/16/KP , „ Konstrukcja powy?szego przepisu wskazuje na to, ?e ca3e wynagrodzenie wraz z narzutami pracowników zatrudnionych w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej powinno zostaa zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych. Nie bedzie mia3o tu znaczenia, czy pracownik poowieci3 100% swojego czasu na realizacje dzia3alnooci badawczo-rozwojowej, czy tylko 50%. ” Powy?sza interpretacja potwierdza zatem stanowisko Wnioskodawcy, i? koszty zatrudnienia pracownika uczestnicz1cego w wykonywaniu dzia3alnooci badawczo-rozwojowej (tj. zatrudnionego w celu wykonywania czynnooci z zakresu dzia3alnooci badawczo-rozwojowej), w ca3ooci (w tym tak?e wynagrodzenie za czas urlopu i wynagrodzenie chorobowe) stanowi1 koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, co wynika z wyk3adni jezykowej tego przepisu. Nale?y równie? dla porównania wskazaa, i? w art. 18d ust. 2 pkt 4 uCIT wskazano, ?e za koszty kwalifikowane uznaje sie odp3atne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wy31cznie w prowadzonej dzia3alnooci badawczo-rozwojowej. A contrario, skoro w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT nie wskazano ograniczenia, ?e pracownik musi bya zatrudniony wy31cznie w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej ani te? innych ograniczen, to za koszty kwalifikowane mo?na uznaa koszty zatrudnienia takiego pracownika w ca3ooci, skoro jest on zatrudniany w celu realizacji dzia3alnooci badawczo-rozwojowej.
2017
20
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT mo?e zaliczya wydatki na zakup ekspertyz, opinii, us3ug doradczych i us3ug równorzednych, owiadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne ni? jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki?
Fragment:
Wobec powy?szego, za koszty kwalifikowane, uznaje sie ekspertyzy, opinie, us3ugi doradcze, us3ugi równorzedne i nabycie wyników badan naukowych na potrzeby prowadzonej dzia3alnooci badawczo-rozwojowej tylko i wy31cznie wtedy, gdy zostan1 one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Tym samym, za koszty kwalifikowane opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mo?na uznaa wydatków na zakup ekspertyz, opinii, us3ug doradczych i us3ug równorzednych, owiadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne ni? jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W konsekwencji stanowisko Spó3ki, w owietle którego: konstrukcja art. 18d ust. 2 pkt 3, w szczególnooci u?ycie 31cznika „ a tak?e ”, wskazuje, ?e koniecznooa otrzymania owiadczenia na podstawie umowy z jednostk1 naukow1 w celu uznania kosztów uzyskania przychodu z tym zwi1zanych za koszty kwalifikowane, dotyczy tylko i wy31cznie wyników badan naukowych oraz koszty z tytu3u zakupu ekspertyz, opinii, us3ug doradczych, certyfikacji wyrobów lub spe3nienia innego rodzaju wymogów w celu dopuszczenia wyrobów do u?ytku, czy te? koszty us3ug równorzednych, mog1 bya kosztami kwalifikowanymi na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d ustawy, je?eli bed1 wykorzystane na potrzeby dzia3alnooci badawczo-rozwojowej, nawet je?eli nie zostan1 nabyte od jednostek naukowych -jest nieprawid3owe.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów kwalifikowanych materia3ów i surowców zu?ytych na wytworzenie narzedzi i oprzyrz1dowania, które s1 niezbedne do wdro?enia optymalizacji procesu produkcyjnego
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT mo?e zaliczya materia3y i surowce zu?yte na wytworzenie narzedzi i oprzyrz1dowania, które s1 niezbedne do wdro?enia optymalizacji procesu produkcyjnego? Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko w zakresie pytania nr 7 Zdaniem Wnioskodawcy do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, mo?na tak?e zaliczya materia3y i surowce zu?yte na wytworzenie narzedzi i oprzyrz1dowania, które s1 niezbedne do wdro?enia optymalizacji procesu produkcyjnego. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje sie nabycie materia3ów i surowców bezpoorednio zwi1zanych z prowadzon1 dzia3alnooci1 badawczo-rozwojow1. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powy?ej przytoczonego przepisu pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materia3ów i surowców (kosztów uzyskania przychodu) niezbednych do wdro?enia nowego procesu lub znacznej zmiany istniej1cego procesu produkcji, w tym równie? tych zu?ytych w celu przygotowania odpowiednich, dostosowanych stanowisk badawczych, narzedzi i oprzyrz1dowania, je?eli bez wy?ej opisanych elementów niemo?liwe bedzie wdro?enie nowego b1dY znacznie zmienionego procesu produkcji.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zaliczenia kosztów Świadczeń ponoszonych na rzecz Pracowników zgodnie z Ewidencją do Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te byty prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, mieszczą się w zakresie określonym w art. 18d ust. 2 lub 3 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Podkreślenia wymaga, że za koszty kwalifikowane uznaje się zgodnie zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm; dalej: ustawa o PIT) oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
2017
11
sty

Istota:
- działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
- Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie matryc, narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ust 2 pkt 2 uCIT, można także zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie matryc, narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materiałów i surowców (kosztów uzyskania przychodu) niezbędnych do wytworzenia prototypu bądź serii pilotażowej, a zatem także surowców i materiałów zużywanych do wytworzenia matryc, narzędzi lub oprzyrządowania, jeżeli bez wyżej opisanych elementów niemożliwe będzie wytworzenie prototypu bądź serii pilotażowej. Skoro bez tych materiałów i surowców niemożliwe byłoby zrealizowanie projektu (z uwagi na brak odpowiednich matryc, narzędzi lub oprzyrządowania potrzebnego do stworzenia prototypów), to należy uznać, że zachodzi bezpośredni związek tych materiałów i surowców z działalnością badawczo-rozwojową.
2017
11
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki?
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te byty prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca poszukuje nowych rozwiązań, w tym m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju.
2017
11
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.