Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 26e ust. 3 updop, odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania oraz wdrożeniem usprawnień do już istniejących systemów informatycznych jeżeli faktycznie są one wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast jeśli maszyny i urządzenia służą bieżącej działalności (są wykorzystywane w procesie produkcyjnym), odpisy amortyzacyjne od tych maszyn i urządzeń nie stanowią kosztów kwalifikowanych.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 26e ust. 3 uPIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania?, Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 26e ust. 3 uPIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem usprawnień do już istniejących systemów informatycznych?, Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 26e ust. 3 uPIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji (opis stanu faktycznego pkt 13)?, Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 26e ust. 3 uPIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji, w sytuacji gdy maszyny i urządzenia stanowią przedmiot umowy leasingu finansowego (opis stanu faktycznego pkt 14)?, Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 26e ust. 3 uPIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmodernizowaniem maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji (opis stanu faktycznego pkt 15)? Odpowiedź na pytania Nr 1, 6 – 12 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie momentu rozpoznania uprawnienia do odliczenia kosztów kwalifikowanych oraz ustalenia czy Wnioskodawca powinien stosować kwoty kosztów kwalifikowanych w limitach wynikających z art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W świetle powołanych regulacji należy stwierdzić, że podatnik ma prawo skorzystania z Ulgi B+R w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane przy czym kwoty kosztów kwalifikowanych nie mogą przekroczyć określonych limitów. Oznacza to, że przy odliczeniu kosztów kwalifikowanych podatnik powinien stosować kwoty kosztów kwalifikowanych, które obowiązywały w momencie ich poniesienia. Mając na uwadze, że moment poniesienia kosztów kwalifikowanych jest jednoznaczny z momentem uznania za koszty uzyskania przychodów należy stwierdzić, że na kwotę kosztów kwalifikowanych ma wpływ wybrana przez podatnika metoda rozliczenia prac rozwojowych. Kwestie tę reguluje art. 15 ust. 4a Ustawy o PDOP, który stanowi, że wydatki związane z pracami rozwojowymi mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy albo; jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone albo; poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. Stąd też kwota kosztów kwalifikowanych może być z zasady wyznaczana w oparciu o 3 różne momenty. W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy zdecydują się na zaliczenie wydatków związanych z pracami rozwojowymi do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym te prace zostaną zakończone, a tym samym zaliczenie tych wydatków do kosztów kwalifikowanych powinni stosować kwoty kosztów kwalifikowanych, które obowiązują w tym właśnie roku.
2017
14
cze

Istota:
Ustalenie momentu dokonywania odliczeń kosztów Projektów stanowiących „koszty kwalifikowane”, które Spółka zalicza do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów jak również momentu ich poniesienia.
2017
7
cze

Istota:
Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania do optymalizacji pracy biurowej czy projektowania procesów logistycznych i innych oraz wdrożeniem najnowocześniejszych maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji, w tym w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2017
6
cze

Istota:
1. Czy wynagrodzenia pracowników wraz z uiszczanymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będą stanowiły w całości koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
2. Czy koszty usług opisanych w zdarzeniu przyszłym, tj. usług świadczonych Wnioskodawcy przez podmioty zewnętrzne, koniecznych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad produktem leczniczym będą stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2017
3
cze

Istota:
Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Czy koszty materiałów oraz surowców wskazanych w stanie faktycznym, wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie tworzenia produktu leczniczego stanowią koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Czy koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej opisane w stanie faktycznym są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 4 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych opisanych w stanie faktycznym stanowią koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 3 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2017
3
cze

Istota:
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Czy koszty materiałów oraz surowców wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie tworzenia produktu leczniczego będą stanowiły koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Czy koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej opisane w zdarzeniu przyszłym są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 4 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych opisanych w zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 3 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2017
3
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli zostaną one sprzedane? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ uCIT ”), może zaliczyć koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli zostaną one sprzedane? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1. Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, można także zaliczyć koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie prototypu lub usługi pilotażowej (opis w stanie faktycznym w pkt 2, 4, 5, 6 ,7). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materiałów i surowców (kosztów uzyskania przychodu) niezbędnych do wytworzenia prototypu bądź serii pilotażowej, a zatem także surowców i materiałów zużywanych do wytworzenia prototypu bądź serii pilotażowej, nawet jeżeli zostaną one później sprzedane klientowi docelowemu. Skoro bez tych materiałów i surowców niemożliwe byłoby zrealizowanie projektu, to należy uznać, że zachodzi bezpośredni związek tych materiałów i surowców z działalnością badawczo-rozwojową.
2017
3
cze

Istota:
W zakresie: możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania, jako kosztów kwalifikowanych, wydatków na opinie, ekspertyzy, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone lub wykonywane przez inne podmioty niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółka obok samej produkcji prowadzi prace związane z tworzeniem i testowaniem nowych rozwiązań. Prace wykonywane w ramach działalności rozwojowej odbywają się w dziale technicznym i są wykonywane przez wyodrębnioną grupę pracowników.
2017
27
maj

Istota:
Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na prace realizowane w Dziale Konstrukcyjnym mogą zostać rozpoznane - w części nieobjętej dofinansowaniem - jako koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na prace realizowane w Dziale Konstrukcyjnym wskazane w pkt 2 lit. a opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa) mogą zostać rozpoznane - w części nieobjętej dofinansowaniem - jako koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na prace realizowane w Dziale Konstrukcyjnym wskazane w pkt 2 lit. a opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa) mogą zostać rozpoznane - w części nieobjętej dofinansowaniem - jako koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Ustawodawca zdefiniował „ koszty kwalifikowane ” jako koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. Definicja ta została dookreślona poprzez zawarty w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT, zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych. a) Należności z tytułu stosunku pracy oraz składki związane z należnościami z tytułu stosunku pracy jako koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Kosztami kwalifikowanymi są m.in. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej (art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT).
2017
20
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.