Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
-prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT,
-mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu.
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2017
14
paź

Istota:
- Czy prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”), i tym samym Spółka ma, co do zasady, prawo do skorzystania, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., z tzw. ulgi badawczo- rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy CIT?- Czy mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo- rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu?
Fragment:
Analogiczna konkluzja płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 stycznia 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.586.2016.1.PS), w której wnioskodawca stwierdził, że: ani art. 18d ust. 5 ustawy, ani żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zabraniają korzystania z odliczenia w stosunku do tej części kosztów kwalifikowanych, która nie została zwrócona podatnikowi. Przepis art. 18d ust. 5 ustawy stanowi jedynie, że: „ Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie ”. Tym samym, a contrario, koszty zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie nie uprawniają do odliczenia. Wykładnia językowa wskazuje więc, że jeśli koszt kwalifikowany został w części zwrócony (pokryty Dotacją), to w tej części nie podlega odliczeniu. Natomiast, taki koszt może być odliczony w części nie pokrytej Dotacją. Tożsame stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 marca 2017 r. (sygn. 3063-ILPB2.4510.38.2017.2.ŁM), w której uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: w przypadku zapłaty należnego wynagrodzenia za przekazanie wyników prac B+R np. w przypadku kalkulowania należnego wynagrodzenia w oparciu o zasadę koszt plus marża nie dochodzi do „ zwrotu wydatków w jakiejkolwiek formie ”. Do takiego wniosku prowadzi też wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 ustawy: celem tego przepisu jest zapewnienie, by ulga technologiczna nie obejmowała kosztów, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik.
2017
11
paź

Istota:
W zakresie momentu rozpoznania uprawnienia do odliczenia kosztów kwalifikowanych oraz ustalenia, czy Wnioskodawca powinien stosować kwoty kosztów kwalifikowanych w limitach wynikających z art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy zdecydują się na zaliczenie wydatków związanych z pracami rozwojowymi do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym te prace zostaną zakończone, a tym samym zaliczenie tych wydatków do kosztów kwalifikowanych powinni stosować kwoty kosztów kwalifikowanych, które obowiązują w tym właśnie roku. Należy przy tym pamiętać, że decyzja o wyborze momentu rozliczenia wydatków związanych z pracami rozwojowymi i w konsekwencji kwot kosztów kwalifikowanych należy ostatecznie do podatnika, który w danej sytuacji ma zawsze prawo wyboru tej metody, która będzie dla niego bardziej korzystna. Tym samym moment kiedy przedmiot kosztów kwalifikowanych został nabyty (np. kiedy zawarto umowę na nabycie środka trwałego lub WNiP, o których mowa w art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP) albo kiedy wydatkowano środki na nabycie przedmiotu kosztów kwalifikowanych (np. kiedy zapłacono środki trwałe lub WNiP, o których mowa w art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP) nie ma znaczenia dla ustalenia kwot kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka powinna stosować kwoty kosztów kwalifikowanych wynikające z art. 18d ust. 7 Ustawy o PDOP, które obowiązują/będą obowiązywać w roku, kiedy Nakłady na Produkcję zgodnie z art. 15 ust. 4a Ustawy o PDOP zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego (...)
2017
5
paź

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie zaliczenia ponoszonych wydatków do koszt kwalifikowanych.
Fragment:
Tym samym do kosztów kwalifikowanych zaliczy jedynie bezpośrednio związaną z pracami badawczymi część prac. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uznania: wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych przy do Projektu „ I ”, Projektu „ V ”, oraz Komórek organizacyjnych za koszty kwalifikowane – jest prawidłowe; kosztów amortyzacji środków trwałych składających się na linię doświadczalną i stanowisko PVD za koszty kwalifikowane – jest prawidłowe; wydatków ponoszonych na materiały bezpośrednio związane z Projektem „ V ” za koszty kwalifikowane – jest prawidłowe; wydatków dotyczących projektu „ C ” – jest bezprzedmiotowe. W związku z uznaniem stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy podkreślić, że przedmiotowa interpretacja w zakresie pytania: 1.2. oraz 2.3. nie potwierdza prawidłowości sposobu zastosowanego przez Spółkę podziału czasu pracy pracowników w części wykonujących zadania związane z działalnością badawczo-rozwojową, gdyż wykraczałoby to poza ramy postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
2017
26
wrz

Istota:
Ulga na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy.
Fragment:
Podsumowując, Spółka ma zamiar sporządzić ewidencję pomocniczą na koniec roku podatkowego, za który zamierza dokonać odliczenia kosztów kwalifikowanych. Ewidencja ta, zdaniem Wnioskodawcy, spełni wymogi określone w art. 9 ust. 1b i art. 18e Ustawy o CIT ponieważ zostanie sporządzona przed złożeniem zeznania za odpowiedni rok podatkowy oraz umożliwi wykazanie w zeznaniu kwoty kosztów kwalifikowanych w prawidłowej wysokości. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż powyższe stanowisko znalazło również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycznia 2017 roku nr 2461-IBPB-l- 2.4510.1047.2016.1.MM, w której stwierdził, że: „ W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Spółka zamierza sporządzić Ewidencję pomocniczą na koniec roku podatkowego, za który zamierza dokonać odliczenia Kosztów kwalifikowanych. Zdaniem Wnioskodawcy, Ewidencja pomocnicza spełni wymogi określone w art. 9 ust. 1b UoPDOP oraz 18e UoPDOP, ponieważ zostanie sporządzona przed złożeniem zeznania za odpowiedni rok podatkowy oraz umożliwi wykazanie w zeznaniu kwoty Kosztów kwalifikowanych w prawidłowej wysokości. ” Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26-01-2017 roku nr 2461-IBPB-1-2.4510.1044.2016.1.BD stwierdził, że: „Przywołane regulacje nakładają na podatnika, chcącego skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, obowiązek wyodrębnienia kosztów ponoszonych w związku z działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu UoPDOP.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w/w koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczególny przepis dotyczący sposobu rozliczania kosztów prac rozwojowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Tym przepisem jest art. 15 ust. 4a ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem (...)
2017
10
sie

Istota:
Ustalenie, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d Ustawy CIT oraz, czy wydatki na nabycie surowców wykorzystywanych przez Spółkę w ramach Prac B+R, w tym w szczególności wydatki na nabycie surowców na potrzeby prób technologicznych, niezależnie od ich wyniku, stanowią koszty kwalifikowane.
Fragment:
Wydatki na nabycie surowców wykorzystywanych przez Spółkę w ramach Prac B+R, w tym w szczególności wydatki na nabycie surowców na potrzeby prób technologicznych, niezależnie od ich wyniku, stanowią koszty kwalifikowane. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Przesłanką do zaliczenia wydatków na nabycie materiałów i surowców do kosztów kwalifikowanych jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wskazana wyżej regulacja nie przewiduje innych kryteriów. W szczególności art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, ani żaden inny przepis nie uzależnia możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów kwalifikowanych np. od pozytywnych wyników prac, czy też od sposobu ich wykorzystania. W rezultacie, nawet jeżeli w wyniku prowadzonych przez Spółkę Prac B+R powstanie wyrób lub półfabrykat, który zostanie sprzedany, lub wykorzystany jako półfabrykat w procesie produkcji kolejnego wyrobu, pozostaje to bez wpływu na możliwość zaliczenia wydatku na nabycie surowców wykorzystanych do jego wytworzenia do kosztów kwalifikowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
8
sie

Istota:
Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w Dziale Badań i Rozwoju w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), koszty jego zatrudnienia stanowią w całości koszty kwalifikowane?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Ponadto, biorąc pod uwagę treść art. 18d ust. 2 pkt 1 updop oraz art. 12 ust. 1 updof, stwierdzić należy, że ustawodawca, oprócz spełnienia ww. przesłanek, przewidział trzy warunki uznania tzw. „ kosztów pracowniczych ” za koszty kwalifikowane (...)
2017
8
sie

Istota:
Czy wydatki na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych na potrzeby Prac B+R stanowią koszty kwalifikowane niezależnie od tego, czy usługodawca posiada status jednostki naukowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, czy statusu takiego nie posiada?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że na potrzeby Prac B+R, Spółka posiada wyodrębniony w strukturze wewnętrznej Dział Badań i Rozwoju, odpowiedzialny za ich planowanie i realizację. W związku z prowadzonymi Pracami B+R, Spółka nabywa ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne od podmiotów krajowych oraz zagranicznych.
2017
8
sie

Istota:
Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych częściowo na potrzeby Prac B+R, za okresy (miesiące) w których były one wykorzystywane na potrzeby Prac B+R mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych i w jakiej wysokości?
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo - rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.
2017
8
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.