Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Koszty kwalifikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty kwalifikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w/w koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczególny przepis dotyczący sposobu rozliczania kosztów prac rozwojowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Tym przepisem jest art. 15 ust. 4a ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem (...)
2017
10
sie

Istota:
Ustalenie, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d Ustawy CIT oraz, czy wydatki na nabycie surowców wykorzystywanych przez Spółkę w ramach Prac B+R, w tym w szczególności wydatki na nabycie surowców na potrzeby prób technologicznych, niezależnie od ich wyniku, stanowią koszty kwalifikowane.
Fragment:
Wydatki na nabycie surowców wykorzystywanych przez Spółkę w ramach Prac B+R, w tym w szczególności wydatki na nabycie surowców na potrzeby prób technologicznych, niezależnie od ich wyniku, stanowią koszty kwalifikowane. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Przesłanką do zaliczenia wydatków na nabycie materiałów i surowców do kosztów kwalifikowanych jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wskazana wyżej regulacja nie przewiduje innych kryteriów. W szczególności art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, ani żaden inny przepis nie uzależnia możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów kwalifikowanych np. od pozytywnych wyników prac, czy też od sposobu ich wykorzystania. W rezultacie, nawet jeżeli w wyniku prowadzonych przez Spółkę Prac B+R powstanie wyrób lub półfabrykat, który zostanie sprzedany, lub wykorzystany jako półfabrykat w procesie produkcji kolejnego wyrobu, pozostaje to bez wpływu na możliwość zaliczenia wydatku na nabycie surowców wykorzystanych do jego wytworzenia do kosztów kwalifikowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
8
sie

Istota:
Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w Dziale Badań i Rozwoju w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), koszty jego zatrudnienia stanowią w całości koszty kwalifikowane?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Ponadto, biorąc pod uwagę treść art. 18d ust. 2 pkt 1 updop oraz art. 12 ust. 1 updof, stwierdzić należy, że ustawodawca, oprócz spełnienia ww. przesłanek, przewidział trzy warunki uznania tzw. „ kosztów pracowniczych ” za koszty kwalifikowane (...)
2017
8
sie

Istota:
Czy wydatki na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych na potrzeby Prac B+R stanowią koszty kwalifikowane niezależnie od tego, czy usługodawca posiada status jednostki naukowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, czy statusu takiego nie posiada?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że na potrzeby Prac B+R, Spółka posiada wyodrębniony w strukturze wewnętrznej Dział Badań i Rozwoju, odpowiedzialny za ich planowanie i realizację. W związku z prowadzonymi Pracami B+R, Spółka nabywa ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne od podmiotów krajowych oraz zagranicznych.
2017
8
sie

Istota:
Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych częściowo na potrzeby Prac B+R, za okresy (miesiące) w których były one wykorzystywane na potrzeby Prac B+R mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych i w jakiej wysokości?
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo - rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop; podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.
2017
8
sie

Istota:
Czy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz 18d ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), ponoszone przez Spółkę na potrzeby Prac B+R podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów jak również momentu ich poniesienia.
2017
8
sie

Istota:
W zakresie:
Czy art. 18d ust. 8 updop należy interpretować w ten sposób, że podatnik, korzystając z ulgi na prace badawczo-rozwojowe, dokonuje odliczenia tej ulgi w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty kwalifikowane, tj. ujął je w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), niezależnie od momentu, w którym zaliczył wydatki poniesione na koszty kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop, ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów jak również momentu ich poniesienia.
2017
2
sie

Istota:
Nieprawidłowe jest stanowisko PGK Y. co do sposobu rozliczania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, tj. Kosztów kwalifikowanych ponoszonych na Projekty realizowane przez Spółki PGK Y. w związku z realizacją usług dotyczących Projektów na rzecz innych Spółek PGK Y., rozliczanych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych. Koszty ponoszone z tytułu rozliczeń dokonywanych pomiędzy Spółkami Grupy nie pozostaną neutralne na gruncie ulgi badawczo-rozwojowej. Zatem w przypadku kosztów rozliczanych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych, nie mogą one stanowić podstawy do skorzystania z ulgi B+R. W przypadku takich kosztów powinien mieć zastosowanie przepis art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w/w koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy o pdop, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.
2017
2
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca, będący małym przedsiębiorcą, mógł skorzystać z odliczenia 20% kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a ustawy CIT (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.) oraz będzie mógł korzystać z odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy CIT?
Fragment:
Czy Wnioskodawca, będący małym przedsiębiorcą, mógł skorzystać z odliczenia 20% kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a ustawy CIT (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.) oraz będzie mógł korzystać z odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, jako mały przedsiębiorca, mógł on skorzystać z odliczenia 20% kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a ustawy CIT (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.) oraz będzie mógł korzystać z odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy CIT. Zgodnie z art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy CIT, wielkość odliczenia jest zależna od wysokości kosztów kwalifikowanych oraz wielkości podatnika. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, wielkość przedsiębiorstwa należy analizować z uwzględnieniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zgodnie z brzmieniem art. 105 ustawy SDG, za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które stanowią koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości nieprzekraczającej obowiązujących w danym roku limitów, określonych w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi), a nie uzależnia tego od momentu nabycia przedmiotu kosztów kwalifikowanych czy wydatkowania środków na koszty kwalifikowane. ” Ten sam organ, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 30 grudnia 2016 r., sygn. 3063-ILPB2.4510.164.2016.1.AO, uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia wydatków kwalifikowanych ponoszonych na realizowane przez Wnioskodawcę Prace Rozwojowe, w przysługującej Wnioskodawcy części (procencie), niezwróconych Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie, w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie, w którym Wnioskodawca rozpoznaje (potrąca) przedmiotowe koszty kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów, tj. co do zasady, w momencie zakończenia danej Pracy Rozwojowej, bez względu na moment rozpoczęcia i czas trwania danej Pracy Rozwojowej ”. Również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 20 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.59.2017.1.BG., stwierdził: „ (...) jeżeli więc podatnik ponosi koszty prac rozwojowych, (...)
2017
30
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.