IPPB6/4510-69/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

1. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy dotacja otrzymana na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT?Należy zaznaczyć, że nawet po usunięciu z interpretacji pełnej nazwy Wnioskodawcy, z przytoczonych w niej artykułów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nadal bezpośrednio wynika nazwa Wnioskodawcy.
IPPB6/4510-69/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. koszty funkcjonowania
 3. majątek
 4. przychód
 5. ubezpieczenia
 6. umowa
 7. zwolnienia przedmiotowe
 8. zwrot kosztów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. określenia przychodu z tytułu dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe,
 2. możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 dotacji otrzymywanych na pokrycie funkcjonowania Centrum Rozliczeń (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z dotacji oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 dotacji wpłacanych na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń (dalej: „TU” lub „zakłady ubezpieczeń”), o których mowa w art. 215 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, dalej: „u.d.u.”) i które z mocy tej ustawy są jego członkami. Wnioskodawca działa na podstawie u.d.u. i działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Polsce.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną (art. 216 ust. 3 u.d.u.).

Podstawowymi zadaniami Wnioskodawcy, zgodnie z art. 220 u.d.u., są: reprezentowanie i podejmowanie działań w celu ochrony wspólnych interesów jego członków, współdziałanie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń, kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej. Natomiast zgodnie ze statutem Wnioskodawcy, podstawowym jego zadaniem jest również wspieranie rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz umacnianie jego pozycji w kraju i na świecie, a także kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrych praktyk korporacyjnych w sektorze ubezpieczeniowym.

W celu usprawnienia procesu likwidacji szkód, stanowiącego element usług ubezpieczeniowych (w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych), świadczonych przez TU na rzecz swoich klientów, w celu poprawy jakości obsługi roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, TU zrzeszone w ramach struktur Wnioskodawcy zawarły Umowę o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez TU poszkodowanego czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 u.d.u. wykonywanych w związku z roszczeniami zgłaszanymi z umów OC, zawartych z TU sprawcy w zakresie:

 1. ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych;
 2. ustalania rozmiaru szkód oraz wysokości odszkodowań należnych poszkodowanym z umów OC;
 3. składania oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowanie należne z tytułu umów OC;
 4. wypłacania odszkodowań należnych poszkodowanym z tytułu umów OC.

Powyższe czynności TU poszkodowanego wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Umowa obejmuje ponadto sposób dokonywania rozliczenia pomiędzy ww. TU, wynikającego z bezpośredniej likwidacji szkód, w sprawach szkodowych nią określonych.

Model rozliczeń jest co do zasady oparty na ryczałtach ustalanych po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody, co oznacza, iż wynagrodzenie należne TU, które przeprowadziło proces likwidacji szkody, nie jest równe wysokości wypłaconego odszkodowania i poniesionym kosztom likwidacji szkody, a także nie jest znane TU w chwili wypłaty odszkodowania.

W ramach współpracy pomiędzy TU, określonej zapisami Umowy, Wnioskodawca ma wykonywać czynności na rzecz poszczególnych TU, polegające na koordynowaniu rozliczeń wzajemnych należności i zobowiązań związanych z usługami świadczonymi w modelu bezpośredniej likwidacji szkód, przy wykorzystaniu utworzonego w strukturze Wnioskodawcy Centrum Rozliczeń (dalej: „Centrum Rozliczeń”).

Zgodnie z Umową, zadaniem Centrum Rozliczeń jest wspomaganie stron Umowy (tj. TU) w jej realizacji, w szczególności wspomaganie procesu rozliczeń między TU poszkodowanego i TU sprawcy, poprzez:

 1. umożliwienie i nadzorowanie wymiany danych niezbędnych do rozliczeń stron (tj. TU);
 2. sporządzanie analiz statystycznych;

Najbardziej kluczowe zadanie Centrum Rozliczeń to nadzorowanie procesu, którego efektem końcowym jest ustalenie górnego progu rozliczenia ryczałtowego, kwot ryczałtów odszkodowawczych oraz przygotowanie raportów, stanowiących podstawy wzajemnych rozliczeń TU. Krokiem pośrednim, a jednocześnie niezbędnym do realizacji ww. procesu jest losowanie wartości „i”, od której zależą wszystkie pozostałe parametry (m.in. ryczałty) wpływające na poziom wierzytelności i zobowiązań pomiędzy TU.

Narzędziem, które zapewnia realizację powyższych zadań jest Aplikacja BLS, tj. program komputerowy, umiejscowiony w zasobach Centrum Rozliczeń.

Wyżej wymienione czynności mogą być świadczone jedynie na rzecz TU świadczących usługi ubezpieczeniowe w modelu bezpośredniej likwidacji szkód.

Z tytułu funkcjonowania Centrum Rozliczeń, TU (tj. członkowie Wnioskodawcy) wpłacać będą na rzecz Wnioskodawcy dotacje (płatność z dołu) mające na celu wyłącznie pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń.

Kwoty dotacji, które będą wpłacane przez poszczególne TU, mają proporcjonalnie pokrywać koszty funkcjonowania Centrum Rozliczeń.

Wykonywanie przez Wnioskodawcę opisanych czynności na rzecz poszczególnych TU w ramach ich współpracy w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych w modelu bezpośredniej likwidacji szkód ma charakter działalności statutowej, wynikającej z art. 220 u.d.u.

W ramach ww. działalności Wnioskodawca realizuje zadania wskazane w art. 220 ust. 1 u.d.u., tj. reprezentuje członków Wnioskodawcy i podejmuje działania w celu ochrony ich wspólnych interesów. Wnioskodawca jako organizacja samorządu ubezpieczeniowego podejmuje szereg działań mających na celu budowanie prestiżu i zaufania klientów do usług ubezpieczeniowych, co jest zgodne z zadaniem Wnioskodawcy określonym w § 5 ust. 2 Statutu Wnioskodawcy (wspieranie rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń i umacnianie jego pozycji w kraju i na świecie). Jedną z takich inicjatyw jest idea wdrożenia systemu BLS, którego celem jest umożliwienie klientom wyboru najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu nie tylko ceny produktu, ale także jakości jego obsługi. Prace związane z funkcjonowaniem systemu BLS wpisują się w realizację zadań ustawowych Wnioskodawcy.

Wnioskodawca (działając poprzez Centrum Rozliczeń) ma wykonywać czynności na rzecz poszczególnych TU, będących stronami Umowy, polegające na wspomaganiu, za pomocą Aplikacji BLS, wymiany danych dotyczących rozliczeń wzajemnych należności i zobowiązań związanych z usługami świadczonymi w modelu bezpośredniej likwidacji szkód.

Powyższe wynika wprost z Umowy, tj: zadaniem Centrum Rozliczeń Wnioskodawcy jest wspomaganie Stron w realizacji Umowy z wykorzystaniem Aplikacji BLS, w szczególności wspomaganie procesu rozliczeń Stron, poprzez:

 1. umożliwienie i nadzorowanie wymiany danych niezbędnych do rozliczeń Stron;
 2. sporządzenie analiz statystycznych.

Wnioskodawca jest stroną Umowy. Poza Wnioskodawcą stronami Umowy są także TU, które przystąpiły do systemu BLS.

Wnioskodawca będzie wykonywać opisane czynności na rzecz poszczególnych TU na podstawie Umowy.

Ponadto, należy wskazać, że program komputerowy dedykowany do wspomagania wzajemnych rozliczeń stron w systemie BLS nie stanowi „informatycznej bazy danych” w rozumieniu art. 220 ust. 2 pkt 7 u.d.u.

Aplikacja BLS jest narzędziem informatycznym wspomagającym proces wzajemnych rozliczeń TU. Wynikiem działania Aplikacji BLS jest przekazanie poszczególnym TU wartości zobowiązań wobec pozostałych TU funkcjonujących w systemie BLS.

Dane przekazywane za pośrednictwem Aplikacji umożliwiają wykonywanie analiz statystycznych wyłącznie w obszarze funkcjonowania systemu BLS i w bardzo ograniczonym zakresie.

Aplikacja powstała na wniosek członków Wnioskodawcy. Podstawy jej funkcjonowania oraz zasady korzystania reguluje Umowa.

Aplikacja BLS została stworzona wyłącznie na potrzeby stron Umowy i będą mogły z niej korzystać jedynie TU, które przystąpiły lub przystąpią do Umowy.

Powyższe wynika z celu działania Aplikacji BLS - wspierania procesu wzajemnych rozliczeń TU - stron Umowy.

Aplikacja BLS będzie udostępniona przez Wnioskodawcę na rzecz wszystkich TU, które przystąpią do współpracy w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych w modelu bezpośredniej likwidacji szkód, a więc staną się stroną Umowy.

Należy podkreślić, że każde TU ma prawo przystąpić do Umowy, zatem nie istnieją żadne ograniczenia formalne, za wyjątkiem złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy.

Wnioskodawca będzie ponosił wszystkie koszty funkcjonowania Centrum Rozliczeń, przy czym z dotacji (płatnej z dołu) będą pokrywane:

 • koszty utrzymania systemu IT i jego modernizacji,
 • koszty osobowe pracowników operacyjnych obsługujących Centrum Rozliczeń.

Pozostałe koszty, tj. m.in. organizacja i obsługa szkoleń/warsztatów, usługi obce, ekspertyzy zewnętrzne i doradztwo, działania wizerunkowe/PR/edukacja, będą pokrywane przez Wnioskodawcę z innych źródeł wskazanych w art. 223 ust. 1 u.d.u. (w tym, ze składek członkowskich).

Należy podkreślić, że dotacje na rzecz Centrum Rozliczeń nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy źródła zarobku, gdyż będą one jedynie pokrywały koszty jego funkcjonowania i to w niepełnej wysokości.

Dotacje (płatności z dołu) stanowić będą zwrot części kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń. Wysokość ww. dotacji określana będzie na podstawie Umowy.

Zgodnie z Zasadami finansowania funkcjonowania Centrum Rozliczeń Wnioskodawcy, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Umowy:

 • koszty funkcjonowania Centrum Rozliczeń Wnioskodawcy określane są w rocznym budżecie, stanowiącym odrębną pozycję w planie finansowym Wnioskodawcy;
 • budżet Centrum Rozliczeń Wnioskodawcy służy pokrywaniu bieżących kosztów i inwestycji ujętych w rocznym planie działalności Centrum Rozliczeń Wnioskodawcy, stanowiącym wyodrębnioną część planu działalności Wnioskodawcy;
 • wysokość dotacji w 2015 roku równa będzie procentowemu udziałowi TU w składce przypisanej brutto z bezpośrednich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mierzonemu stosunkiem przypisu składki brutto danego TU za poprzedni kwartał 2015 roku do przypisu składki brutto przypisanej przez wszystkie strony w tym kwartale;
 • począwszy od 1 stycznia 2016 r. udział TU w pokrywaniu kosztów Centrum Rozliczeń Wnioskodawcy w formie wnoszonej dotacji, w danym kwartale, równy będzie procentowemu udziałowi liczby spraw szkodowych prowadzonych przez dane TU, w łącznej liczbie spraw szkodowych.

Omawiana dotacja nie będzie stanowiła wynagrodzenia za wykonywane czynności. Wynika to z faktu, że Wnioskodawca w powyższym zakresie wykonuje działalność statutową określoną w art. 220 ust. 1 u.d.u., z tytułu której otrzymywać będzie od TU będących stronami Umowy zwrot poniesionych kosztów (w niepełnej ich wysokości). Zaznaczyć również należy, że Wnioskodawca nie będzie otrzymywała z ww. tytułu żadnych wynagrodzeń w jakiejkolwiek postaci.

TU będzie pokrywało część kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń w formie kwartalnie wnoszonej dotacji, w wysokości podanej wyżej.

Zobowiązani do wpłacania na rzecz Wnioskodawcy ww. dotacji będą wszystkie TU będące stronami Umowy. Wskazać należy, że każde TU, które podejmie taką decyzję, będzie mogło w późniejszym terminie również przystąpić do Umowy, co doprowadzi do materializacji obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania Centrum Rozliczeń (w tym również rozłożenia kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń na większą liczbę podmiotów).

Jak już wyżej wskazano, omawiana dotacja będzie miała charakter zwrotu części wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na funkcjonowanie Centrum Rozliczeń. W szczególności dotacja będzie pokrywała takie koszty jak: utworzenie i utrzymanie narzędzia informatycznego (Aplikacji BLS), jego modernizację oraz koszty osobowe pracowników operacyjnych obsługujących Centrum Rozliczeń. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem Centrum Rozliczeń poniesione przez Wnioskodawcę, takie jak np. organizacja szkoleń, ekspertyzy zewnętrze czy działania wizerunkowe będą pokrywane z innych źródeł (w tym, ze składek członkowskich).

Przedmiotowe dotacje nie będą stanowiły źródła zarobku Wnioskodawcy, gdyż będą pokrywać jedynie część kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń. Pozostałe niezbędne koszty funkcjonowania Centrum Rozliczeń Wnioskodawca będzie ponosił we własnym zakresie.

Zgodnie z art. 223 ust. 1 u.d.u. dotacje otrzymywane przez Wnioskodawcę stanowią jej majątek. W konsekwencji, otrzymanie przez Wnioskodawcę dotacji z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie miało wpływ na wysokość majątku Wnioskodawcy. Należy jednak zauważyć, że ww. dotacja będzie przeznaczana w pełni na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń.

W efekcie końcowym, dotacje te nie będą miały wpływu na wzrost majątku Wnioskodawcy, gdyż pokrywać będą jedynie część poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń. Finalnie, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do przysporzenia majątku w związku z otrzymywaniem omawianej dotacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy dotacja otrzymana na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń nie będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy CIT, przychód stanowią m. in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 tegoż aktu.

Za ugruntowany w judykaturze należy uznać pogląd, zgodnie z którym jedną z podstawowych cech definicyjnych przychód jest jego definitywny charakter. Powyższy podgląd wyraził przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”) w wyroku z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt II FSK 2798/11: „analiza rodzajów przychodów, wymienionych w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że przychód to definitywne przysporzenie majątkowe”.

Natomiast, jak zauważył NSA w wyroku z dnia 30 maja 2014 r. „otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są zatem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie którymi może on rozporządzać jak własnymi” (podobne przytoczony tamże wyrok NSA z dnia 14 maja 1998 r., SA/Sz 1305/97).

Na tle powyższych rozważań należy zauważyć, iż przekazanie środków pieniężnych Wnioskodawcy przez zakłady ubezpieczeń, które zostaną spożytkowane wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych na rzecz i w interesie zakładów ubezpieczeń, a nie Wnioskodawcy, należy uznać za niespełniające wskazanych powyżej przesłanek dla uznania takich środków za przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy CIT. Na powyższą konkluzję wpływa nie tylko fakt, iż Wnioskodawca otrzymuje przedmiotowy zwrot kosztów wyłącznie w celu realizacji zadań na rzecz podmiotów trzecich, ale także okoliczność, iż Wnioskodawca nie może dysponować otrzymanymi aktywami jak własnymi, ale, zgodnie z postanowieniami Umowy, przeznaczane są one wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń. Wskazane środki są przy tym przekazywane Wnioskodawcy tylko w takim zakresie i wysokości, w jakim są wymagane dla pokrycia kosztów Centrum Rozliczeń.

Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, iż w jego ocenie przedmiotowe wydatki na funkcjonowanie Centrum Rozliczeń, pokryte zgodnie z Umową przez będące jej stroną zakłady ubezpieczeń, nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do brzmienia art. 15 ust. 1 Ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tegoż aktu. Tymczasem, w sytuacji objętej niniejszym stanem faktycznym, wydatki na funkcjonowanie Centrum Rozliczeń nie będą powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, i nie będą ukierunkowane na uzyskanie przychodu przez Wnioskodawcę. Celem poniesionego wydatku będzie natomiast realizacja przez Wnioskodawcę zadań nałożonych nań przepisami u.d.u. oraz statusem Wnioskodawcy, a samo poniesienie wydatku nastąpi w interesie odrębnych od Wnioskodawcy podmiotów gospodarczych (tj. zakładów ubezpieczeń) ze środków, które zostają wyłożone (z dołu, tj. na koniec okresu rozliczeniowego) przez zakłady ubezpieczeń.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zwrócił uwagę na art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT, zgodnie z którym do przychodu nie zalicza się „zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów”. Wskazany przepis dodatkowo potwierdza, iż w sytuacji, gdy zakłady ubezpieczeń będą zwracać Wnioskodawcy koszty funkcjonowania Centrum Rozliczeń, które to koszty, zgodnie z powyższymi wywodami, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, wskazany zwrot wydatków nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu.

Ad. 2

W sytuacji uznania jednak, iż ww. dotacja stanowić będzie przychód w rozumieniu ustawy CIT, przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT.

W sytuacji jednakże uznania, iż przedmiotowa dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń zostałaby zakwalifikowana jako przychód w rozumieniu art. 12 ustawy CIT, przychód ten powinien być wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT, zgodnie z którym wolne od podatku są „dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników; izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej”.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze, iż zgodnie z przepisami u.d.u., Wnioskodawca jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń i które z mocy ustawy są jej członkami, działającą na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Polsce, zwolnienie dochodów izb gospodarczych w części przeznaczonej na cele statutowe, przewidziane art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT powinno znaleźć zastosowanie do Wnioskodawcy.

Jak już wskazano na wstępie, ze statutu Wnioskodawcy wynika, iż podstawowym jego zadaniem jest „wspieranie rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz umacnianie jego pozycji w kraju i na świecie, a także kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrych praktyk korporacyjnych w sektorze ubezpieczeniowym”. Mając na uwadze, iż otrzymana przez Wnioskodawcę na mocy postanowień Umowy dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń jest w całości przeznaczana na realizację celów statutowych Wnioskodawcy związanych z wspieraniem rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz kształtowaniem i upowszechnianiem zasad dobrych praktyk korporacyjnych w sektorze ubezpieczeniowym i nie jest związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, powinna ona korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • określenia przychodu z tytułu dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 dotacji otrzymywanych na pokrycie funkcjonowania Centrum Rozliczeń (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

Ad. 1

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pomimo posługiwania się w przedmiotowym wniosku przez Wnioskodawcę terminem „dotacja” dla pozyskiwanych środków od zakładów ubezpieczeń w rzeczywistości nie mają one charakteru dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. W świetle art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885), dotacją bowiem są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Zasady organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego należy Wnioskodawca, określa rozdział 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.). Zgodnie z art. 216 tej ustawy Wnioskodawca, jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń, i które z mocy ustawy są członkami Wnioskodawcy, działającej na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podstawowych zadań Wnioskodawcy, określonych w art. 220 ustawy o działalności ubezpieczeniowej należy reprezentowanie i podejmowanie działań w celu ochrony wspólnych interesów członków Wnioskodawcy, współdziałanie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń, kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej.

Dotacja”, o której mowa w niniejszym wniosku, stosownie do art. 223 ustawy o działalności ubezpieczeniowej stanowi majątek Wnioskodawcy.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego.

Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można więc stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika – względnie na jego rachunek – wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i przywołane powyżej przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należy zatem stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę „dotacja” na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Opisane we wniosku środki finansowe wchodzą do majątku podatnika, powiększając jego aktywa i mają definitywny charakter, bo nie będą zwracane w jakiejkolwiek formie, tylko wydatkowane zgodnie z postanowieniami Umowy na funkcjonowanie Centrum Rozliczeń.

Podkreślić przy tym należy, że sam sposób uiszczania dotacji i rozliczeń należności z tego tytułu – wobec ponoszenia wydatków na funkcjonowanie Centrum Rozliczeń, w szczególności takich kosztów, jak: utworzenie i utrzymanie narzędzia informatycznego (Aplikacja BLS), jego modernizację oraz koszty osobowe pracowników operacyjnych obsługujących Centrum Rozliczeń – poprzez dokonywanie płatności z dołu, w wysokości procentowego udziału w składce przypisanej brutto z bezpośrednich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mierzonego stosunkiem przypisu składki brutto danego TU za poprzedni kwartał 2015 roku do przypisu składki brutto przypisanej przez wszystkie strony w tym kwartale, bądź procentowego udziału liczby spraw szkodowych prowadzonych przez dane TU, w łącznej liczbie spraw szkodowych – z uwagi na specyfikę umownego zobowiązania wynikającego z zawartej Umowy oraz określenie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń w rocznym budżecie stanowiącym odrębną pozycję w planie finansowym Wnioskodawcy, ma charakter swoistych „rozwiązań technicznych” o charakterze formalnym w zakresie wpłat i rozliczeń „dotacji”, co wynika ze stosunku umownego wiążącego strony zawartej Umowy.

Nie należy tym samym otrzymywanych przez Wnioskodawcę dotacji traktować jako „zwrotu kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń”.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym Centrum Rozliczeń utworzone ma być w celu wspomagania stron Umowy w jej realizacji – a więc na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia komercyjnego polegającego na wdrożeniu BLS, realizowanego przez zakłady ubezpieczeń będące stronami Umowy. Są to zatem wydatki, do ponoszenia których Wnioskodawca zobowiązał się przystępując jako strona do umowy wielostronnej dla jej realizacji, a nie zwrot kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń z uwagi na jego zorganizowanie w strukturach Wnioskodawcy jako ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

Tym samym w sprawie nie znajdzie zastosowania przywołany przez Wnioskodawcę art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wg którego do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „innych wydatków”, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy, konieczne jest by wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego.

Podsumowując, otrzymana przez Wnioskodawcę „dotacja” na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia przychodu z tytułu dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe.

Ad. 2

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Przez działalność statutową organizacji należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Z treści art. 17 ust. 1a ww. ustawy wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód osiągnięty przez podatnika ostatecznie będzie wolny od podatku, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • podatnik jest organizacją wymienioną w tym przepisie, działającą na podstawie odrębnej ustawy;
 • osiągnięty dochód nie będzie wydatkowany na działalność gospodarczą;
 • osiągnięty dochód będzie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe organizacji.

W oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i przywołane przepisy prawne należy stwierdzić, że sposób funkcjonowania Centrum Rozliczeń oraz działającej w jego ramach Aplikacji BLS wynika z zawartej Umowy. Środki finansowe wpłacane w postaci „dotacji” na funkcjonowanie Centrum Rozliczeń nie są wydatkowane na cele statutowe Wnioskodawcy jako organizacji ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, lecz wynikają z zapisów dobrowolnej Umowy zawartej z poszczególnymi zakładami ubezpieczeń.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym z „dotacji” otrzymywanych od zakładów ubezpieczeń będących stronami Umowy, pokrywane będą:

 1. koszty utrzymania systemu IT i jego modernizacji oraz
 2. koszty osobowe pracowników operacyjnych obsługujących Centrum Rozliczeń.

Pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Rozliczeń będą pokrywane przez Wnioskodawcę z innych źródeł, w tym ze składek członkowskich.

Należy zauważyć, że celem otrzymanego wsparcia finansowego w postaci „dotacji” ma być koordynowanie rozliczeń wzajemnych należności i zobowiązań związanych z konkretnymi usługami świadczonymi w modelu bezpośredniej likwidacji szkód i wspomaganie stron Umowy w jej realizacji z wykorzystaniem Aplikacji BLS. Wnioskodawca nie będzie w zakresie realizacji tych zadań działała zatem jako samorząd gospodarczy reprezentujący interesy ogółu swoich członków, przez co nie zostanie w tym zakresie zrealizowany cel związany z wspieraniem rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz umacnianiem jego pozycji w kraju i na świecie, a także kształtowaniem i upowszechnianiem zasad dobrych praktyk korporacyjnych w sektorze ubezpieczeniowym.

Wnioskodawca będzie wykonywał ww. czynności w ramach współpracy pomiędzy TU dla realizacji BLS, świadcząc ściśle określone usługi na rzecz tylko tych podmiotów, które przystąpią do Umowy i na ten cel będą wpłacać „dotacje”.

Tym samym podejmowane czynności w ramach funkcjonowania Centrum Rozliczeń, które finansowane będą „dotacjami” od poszczególnych zakładów ubezpieczeń jako stron Umowy nie będą stanowiły „ochrony interesów członków Wnioskodawcy oraz wspierania rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń i umacniania jego pozycji w kraju i na świecie”, określonych przez Wnioskodawcę jako działania statutowe.

Jak wskazał sam Wnioskodawca – Aplikacja BLS została stworzona wyłącznie na potrzeby stron Umowy i będą mogły z niej korzystać jedynie TU, które przystąpiły lub przystąpią do Umowy, a powyższe wynika z celu działania Aplikacji BLS – wspierania procesu wzajemnych rozliczeń TU – stron Umowy.

Należy również wskazać, że z ustawy o działalności ubezpieczeniowej a w szczególności ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, jakoby celem statutowym Wnioskodawcy było prowadzenie rozliczeń dla celów bezpośredniej likwidacji szkód.

Tym samym otrzymana przez Wnioskodawcę na mocy postanowień Umowy „dotacja” na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń nie będzie zatem przeznaczana na realizację celów statutowych Wnioskodawcy związanych z wspieraniem rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz kształtowaniem i upowszechnianiem zasad dobrych praktyk korporacyjnych w sektorze ubezpieczeniowym.

Podkreślić należy, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne, jasne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, muszą wynikać wprost ze statutu.

Ponadto należy również zaznaczyć, że Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem w świetle art. 216 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Wnioskodawca jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, która nie jest wymieniona w katalogu wyżej wymienionego zwolnienia.

Podsumowując, „dotacja” otrzymana na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 dotacji otrzymywanych na pokrycie funkcjonowania Centrum Rozliczeń (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.