Koszty funkcjonowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty funkcjonowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
lis

Istota:

1. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy dotacja otrzymana na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT?Należy zaznaczyć, że nawet po usunięciu z interpretacji pełnej nazwy Wnioskodawcy, z przytoczonych w niej artykułów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nadal bezpośrednio wynika nazwa Wnioskodawcy.

Fragment:

W konsekwencji, otrzymanie przez Wnioskodawcę dotacji z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie miało wpływ na wysokość majątku Wnioskodawcy. Należy jednak zauważyć, że ww. dotacja będzie przeznaczana w pełni na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń. W efekcie końcowym, dotacje te nie będą miały wpływu na wzrost majątku Wnioskodawcy, gdyż pokrywać będą jedynie część poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń. Finalnie, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do przysporzenia majątku w związku z otrzymywaniem omawianej dotacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy dotacja otrzymana na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Rozliczeń nie będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2011
1
sie

Istota:

Czy koszty funkcjonowania Biura Pozastrefowego będą stanowić koszty uzyskania przychodów osiąganych z działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE?

Fragment:

Koszty funkcjonowania Biura Pozastrefowego będą zatem stanowić koszty uzyskania przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE. W opinii Spółki, nawet w sytuacji uznania, że Biuro Pozastrefowe stanowi prowadzenie działalności gospodarczej poza SSE, do Biura Pozastrefowego nie można przypisać żadnych przychodów związanych z jego funkcjonowaniem jako takim (w oderwaniu od działalności w SSE) i w związku z tym do Biura Pozastrefowego nie można alokować żadnych kosztów uzyskania przychodów skoro kryterium akceptowanym przez organy podatkowe nie jest faktyczne miejsce powstawania kosztów, ale ich związek z przychodem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul.

2011
1
maj

Istota:


Czy nakłady poniesione przez Spółkę na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przekazanego później nieodłatnie innej spółce gwarantujące możliwość korzystania z sieci stanowi darowiznę i czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki?

Fragment:

Nr 123, poz. 858) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo -kanalizacyjnemu na warunkach określonych w umowie. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z póżn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niezależnie od tego, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione na prawidłowe funkcjonowanie podmiotugospodarczego. W związku z powyższym nie ma podstaw traktowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jak darowizny. Stanowisko takie znajduje się również w orzecznictwie NSA, według którego przyłącza do sieci wodociągowej nie stanowią obiektów kompletnych (środków trwałych) i przekazanie ich nie stanowi darowizny (wyrok NSA z 15 kwietnia 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1205/97,niepublikowany oraz wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt SA/Ka 1836/98, publikowany w ONSA 3/01).

2011
1
mar

Istota:

Czy prezentowane przez P.P. stanowisko w sprawie kwalifikowania wydatków dotyczących usług medycznych świadczonych przez przychodnie przyzakładowe zarówno na rzecz pracowników P.P., jak i na rzecz odbiorców zewnętrznych jest prawidłowe?

Fragment:

W przypadku świadczenia odpłatnych usług na rzecz odbiorców zewnętrznych, koszty funkcjonowania przychodni przyzakładowych nie mieszczą się w zakresie art. 16 ust. 1 pkt 65 updop, ponieważ nie dotyczą wydatków związanych z finansowaniem przez pracodawcę świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników. Są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodu, jakim są opłaty pobierane od odbiorców zewnętrznych na podstawie ustalonego cennika. Dotyczą one bezpośrednio osiąganego przychodu z działalności pomocniczej P.P., jaką jest zgodnie z zakładowym planem kont prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej. Dlatego też, zdaniem Podatnika, w takim przypadku koszty funkcjonowania przychodni przypadające proporcjonalnie na usługi zewnętrzne podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Proporcja ta powinna być ustalana w okresach miesięcznych. W przypadku, gdy organ podatkowy nie podzieli stanowiska P.P. w zakresie uznania całości wynagrodzeń pracowników P.P. za koszty podatkowe, Podatnik prosi o określenie w jaki sposób P.P. ma ustalić koszt badań obowiązkowych wykonywanych na rzecz pracowników. Prosimy też o wskazanie podstawy prawnej, która uniemożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzeń zatrudnionych w P.P. pracowników.

2011
1
mar

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z kradzieżami towarów powierzonych do sprzedaży przedsiębiorcy będącemu agentem oraz towarów handlowych będących własnością przedsiębiorcy ?

Fragment:

(...) przedmiotowej ustawy nie są wymienione straty w środkach obrotowych jakimi są między innymi towary handlowe. Czyli ustawa enumeratywnie nie wyłącza możliwości ich odliczenia od przychodu. Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty pod warunkiem, że koszty te zostaną prawidłowo wyliczone i udokumentowane.Po stwierdzeniu powstania niedoboru w wyniku np. kradzieży podatnik powinien sporządzić stosowny dowód księgowy określający wielkość straty. Ponadto powinien dysponować dokumentami mającymi na celu uwiarygodnienie rzeczywistej wielkości poniesionej straty. Dokumenty księgowe sporządzone po stwierdzeniu powstania szkody powinny określać nie tylko wysokość straty, ale również wszystkie okoliczności z nią związane, szczegółową analizę sytuacji jaka poprzedziła powstanie straty.Strata będzie kosztem uzyskania przychodu jeżeli jest normalnym następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie będzie można przypisać winy przy jej powstaniu tzn. wówczas gdy przedsiębiorca nie mógł przewidzieć powstania szkody, ani też jej zapobiec, jeżeli zachował należytą staranność przeciwdziałając ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku.

2011
1
mar

Istota:

Czy ponoszone przez przedstawicielstwo koszty funkcjonowania (wynagrodzenia pracowników, podatki itd.) finansowane przez Spółkę winny być rozpoznane przez Spółkę jako import usług i opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju?

Fragment:

Spółka zadała następujące pytanie: Czy ponoszone przez przedstawicielstwo koszty funkcjonowania (wynagrodzenia pracowników, podatki itd.) finansowane przez Spółkę winny być rozpoznane przez Spółkę jako import usług i opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii Podatnika, w przedstawionym stanie faktycznym nie dojdzie do importu usług podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty utrzymania psa (wyżywienie, opiekę weterynaryjną) można zaliczyć do kosztów uzskania przychodów?

Fragment:

Ocena stanowiska pytającego: Zgodnie z generalną zasadą wyrażone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawodawca w omawianym przepisie nie stawia wprost wymogu, aby poniesiony koszt przyniósł wymierny przychód a jedynie był poniesiony w celu jego osiągnięcia. Kosztem uzyskania przychodu są zatem uzasadnione racjonalnie i gospodarczo nakłady i wydatki związane z działalnością gospodarczą podatnika, który przez ich poniesienie zmierza do osiągnięcia przychodów z tego źródła. Wydatki, poniesione w związku z utrzymaniem psa mającego chronić majątek firmy, są uzasadnione i jako nie wyszczególnione w art. 16 ust. 1 w/w ustawy, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. W tym stanie rzeczy orzeczono jak na wstępie. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. - nie wiąże podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem tut. organu w terenie 7 dni od daty otrzymania.

2011
1
lut

Istota:

Świadczę usługi akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Na zaświadczeniu REGON usługi te zaklasyfikowano pod numerem 67.20.Z"Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi". Przy prowadzeniu działalności ponoszę koszty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych. W ramach umowy jedna z firm, z którą współpracowałem, zwracała mi co miesiąc koszty funkcjonowania biura (opłata za wynajem, telefon), co stanowiło przychód z działalności gospodarczej. Jaką stawką podatku VAT należało opodatkować uzyskiwane przeze mnie przychody z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania biura zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Fragment:

W odpowiedzi na pisemne zapytanie Pana, Urząd Statystyczny w Łodzi stwierdził, że zwrócone koszty funkcjonowania biura przez współpracujące firmy (opłaty za czynsz, telefon, prąd) nie są objęte klasyfikacją usług. W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym, wnosi Pan zapytanie jaką stawką podatku VAT należało opodatkować uzyskiwane przez Pana przychody z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania biura. Według Pana stanowiska zawartego w piśmie, przychód z tytułu zwrotu kosztów w związku z utrzymaniem biura, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie powinien być wykazywany w deklaracji VAT-7. Zgodnie z art 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy. Pod pozycją 3 załącznika nr 4 do tejże ustawy zaklasyfikowane zostały usługi o symbolu PKWiU Sekcja ex (65-67) w ramach których mieszczą się - usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem usług wymienionych w pkt. 1-9, które to wyłączenia nie obejmują świadczonych przez Pana usług. W świetle w/w przepisów ustawy o VAT uznać należy, że świadczone przez Pana usługi (symbol PKWiU 67.20.10) są zwolnione z podatku VAT. Zwolnieniu podlega całość uzyskiwanego przez Pana obrotu z w/w tytułu, tj. zarówno wynagrodzenie jak i zwrot kosztów utrzymania biura. Zatem całość obrotu z tego tytułu stosownie do art 29 ust 1 ustawy o VAT, podlega rozliczeniu w deklaracji VAT-7, jako świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku.