Koszty egzekucji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty egzekucji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Wobec powyższego, wartość umorzonego w 2017 roku  na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem a osobą fizyczną (mieszkańcem Miasta)  zadłużenia należności cywilnoprawnej z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucji, stanowi dla ww. osoby fizycznej przysporzenie skutkujące powstaniem w 2017 roku przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że w sytuacji, gdyby nie doszło do umorzenia osobie fizycznej, o której mowa we wniosku, zadłużenia należności cywilnoprawnej z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucji byłaby ona zobowiązana do jej uregulowania (zapłaty kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucji). Tym samym zawierając porozumienie osoba fizyczna odniosła wymierną korzyść materialną, bowiem została zwolniona z konkretnego zobowiązania finansowego. W efekcie zwolnienia z obowiązku zapłaty zadłużenia należności cywilnoprawnej z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucji osoba fizyczna może środki finansowe – które w wypadku braku takiego zwolnienia winien byłby wpłacić Miastu – przeznaczyć na inne cele. Zwolnienie osoby fizycznej od zapłaty rodzi ten skutek, że nie musi ona ponosić wydatków, które na niej ciążą. W sensie podatkowym stanowi to realne przysporzenie, mające wymiar finansowy, a tym samym oznacza powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
sty

Istota:

Czy i kiedy uiszczona na rzecz firmy windykacyjnej prowizja, zwrócone na jej rzecz koszty sądowe i komornicze oraz rezerwa utworzona na niespłaconą część wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Natomiast rezerwa (odpis aktualizacyjny) na należność nieściągalną może powiększyć koszty podatkowe w tym okresie, w którym nastąpiło jej uprawdopodobnienie . Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną - zgodnie z ustępem 2a pkt 1c w artykule 16 między innymi wówczas, gdy została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. W przypadku wierzytelności „A.” orzeczeniem tym jest wyrok Sądu Okręgowego w K. Wydział XIV Gospodarczy z dnia 30.10.2001 r. z powództwa A. spółka z o.o. w D. Zasądzona na rzecz powoda wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, o czym świadczy informacja komornika sądowego na odwrocie wyroku o poniesieniu kosztów bezskutecznej egzekucji przez wierzyciela. Zdaniem tutejszego organu podatkowego, została tym samym uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności, z tym że rezerwa (odpis aktualizacyjny) może zostać uznany za koszt podatkowy przez „E.” S.A. w P. dopiero po dokonaniu cesji zwrotnej przez „F.” wraz ze wszelkimi prawami z tego wynikającymi, a więc w 2003 r. Prezentując powyższe stanowisko organ podatkowy uznaje za prawidłową opinię zaprezentowaną przez podatnika, iż poniesione wydatki na rzecz firmy windykacyjnej oraz rezerwa na nieuregulowaną wierzytelność od firmy „A.” Sp. z o.o. stanowią koszt uzyskania przychodów, z tym że rezerwa (odpis aktualizacyjny) może stanowi koszt podatkowy w 2003 r., natomiast pozostałe wydatki w dacie ich poniesienia.