Koszty dotacji | Interpretacje podatkowe

Koszty dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki związane z procesem aplikacji wniosku o dotację mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?
Jeżeli tak, to czy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, dotyczące:
- pomocy doradców w zakresie przygotowania i rozliczenia wniosku o dotację unijną,
- opłat bankowych związanych z wnioskiem kredytowym składanym o kredyt dotyczący tej inwestycji,
- opłat za wydanie opinii dotyczących wpływu inwestycji na środowisko,mogą być potrącane w dacie ich poniesienia?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych wydatków związanych z aplikacją o dotację z Unii Europejskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w (...)
2011
1
lip

Istota:
W lutym 2005 r. wykonana została usługa przygotowania wniosku o otrzymanie dotacji co potwierdzone zostało wystawieniem faktury VAT.
Czy wydatek ten stanowi koszty uzyskania przychodu ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w sprawie W dniu 19.04.2006 r. wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie Pana w spawie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lutym 2005 r. została wykonana usługa za przygotowanie wniosku o otrzymanie dotacji w ramach SPO-WKP i wystawiona Faktura VAT. Dotacji Pan nie otrzymał. Zapytuje Pan czy opisany wyżej koszt usługi stanowi koszt uzyskania przychodu. Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1993 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. (...)
2011
1
maj

Istota:
1.Czy otrzymana dotacja w chwili wpływu na rachunek bankowy stanie się przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 2. Czy wydatki sfinansowane z dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu 3. Sposób ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm/ , po rozpatrzeniu pisma z dnia 11-10-2006r. /data wpływu do Urzędu 12.10.2006r./ postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. U Z A S A D N I E N I EPismem z dnia 11.10.2006r wniosła Pani o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.. STAN FAKTYCZNYZ przedłożonego wniosku wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego odzieżą. W celu pozyskania środków przystąpiła Pani do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zakup wyposażenia i materiałów sfinansowany otrzymaną dotacją dla bezrobotnego z Rejonowego Urzędu Pracy jest kosztem uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i czy może odliczyć naliczony podatek VAT od tych zakupów?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Tak więc jeżeli zarejestrowany podatnik nabywa towary, które służyć mu będą do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych nabyć. Podstawą do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest posiadanie właściwego dokumentu, z którego wynikać będzie kwota podatku naliczonego. Zgodnie z ust. 2 wyżej cytowanego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług „Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: 1) suma kwot (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy dotacje z Urzędu Pracy dla rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy podlegają opodatkowaniu?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2004 r. zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni pismem z dnia 30.12.2004 r. Nr PD/415-47/04 na zapytanie Pani z dnia 04.11.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 02.12.2004 r. W zakresie będącym przedmiotem zapytania zajęło stanowisko Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 04.02.2005 r. nr PBS/IMD-068-182-2342/04 skierowanym do Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Departamentu Funduszy. Stosownie do jego treści Ministerstwo Finansów poinformowało, co następuje: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zawiera przepisy normujące zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do świadczeń otrzymywanych przez osoby bezrobotne. Na podstawie przepisów zawartych w art. 21 (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.