Koszty dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki związane z procesem aplikacji wniosku o dotację mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?
Jeżeli tak, to czy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, dotyczące:
- pomocy doradców w zakresie przygotowania i rozliczenia wniosku o dotację unijną,
- opłat bankowych związanych z wnioskiem kredytowym składanym o kredyt dotyczący tej inwestycji,
- opłat za wydanie opinii dotyczących wpływu inwestycji na środowisko,mogą być potrącane w dacie ich poniesienia?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych wydatków związanych z aplikacją o dotację z Unii Europejskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w (...)

2011
1
maj

Istota:

W lutym 2005 r. wykonana została usługa przygotowania wniosku o otrzymanie dotacji co potwierdzone zostało wystawieniem faktury VAT.
Czy wydatek ten stanowi koszty uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w sprawie W dniu 19.04.2006 r. wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie Pana w spawie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lutym 2005 r. została wykonana usługa za przygotowanie wniosku o otrzymanie dotacji w ramach SPO-WKP i wystawiona Faktura VAT. Dotacji Pan nie otrzymał. Zapytuje Pan czy opisany wyżej koszt usługi stanowi koszt uzyskania przychodu. Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1993 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. (...)

2011
1
kwi

Istota:

1.Czy otrzymana dotacja w chwili wpływu na rachunek bankowy stanie się przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 2. Czy wydatki sfinansowane z dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu 3. Sposób ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm/ , po rozpatrzeniu pisma z dnia 11-10-2006r. /data wpływu do Urzędu 12.10.2006r./ postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. U Z A S A D N I E N I EPismem z dnia 11.10.2006r wniosła Pani o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.. STAN FAKTYCZNYZ przedłożonego wniosku wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego odzieżą. W celu pozyskania środków przystąpiła Pani do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zakup wyposażenia i materiałów sfinansowany otrzymaną dotacją dla bezrobotnego z Rejonowego Urzędu Pracy jest kosztem uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i czy może odliczyć naliczony podatek VAT od tych zakupów?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Tak więc jeżeli zarejestrowany podatnik nabywa towary, które służyć mu będą do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych nabyć. Podstawą do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest posiadanie właściwego dokumentu, z którego wynikać będzie kwota podatku naliczonego. Zgodnie z ust. 2 wyżej cytowanego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług „Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: 1) suma kwot (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dotacje z Urzędu Pracy dla rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy podlegają opodatkowaniu?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2004 r. zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni pismem z dnia 30.12.2004 r. Nr PD/415-47/04 na zapytanie Pani z dnia 04.11.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 02.12.2004 r. W zakresie będącym przedmiotem zapytania zajęło stanowisko Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 04.02.2005 r. nr PBS/IMD-068-182-2342/04 skierowanym do Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Departamentu Funduszy. Stosownie do jego treści Ministerstwo Finansów poinformowało, co następuje: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zawiera przepisy normujące zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do świadczeń otrzymywanych przez osoby bezrobotne. Na podstawie przepisów zawartych w art. 21 (...)