Koszty dodatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty dodatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

Opodatkowanie kosztów dodatkowych związanych z eksportem towarów.

Fragment:

Tym samym koszty dodatkowe (pakowanie i transport) będą podwyższały podstawę opodatkowania dostawy towarów dokonanej w ramach eksportu. Ze względu na fakt, że towary sprzedawane przez Wnioskodawcę są wywożone poza Unię Europejską, dostawa ta stanowi, jak wykazano wyżej, eksport towarów dla którego przewidziano preferencyjną stawkę podatku VAT. Wobec powyższego gdy Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadał dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do wartości całej transakcji, w tym również do kosztów dodatkowych. Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, że skoro dodatkowe koszty - koszty pakowania i transportu - podwyższają podstawę opodatkowania dostawy towarów, to Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0 % do wartości całej transakcji związanej z eksportem towaru. Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 106b pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

2012
20
gru

Istota:

Jaka jest możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodu uzyskanego z tytułu obciążenia kontrahenta kosztami opłat drogowych

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., iż Wnioskodawca korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2012 r. wystawił fakturę za wykonaną usługę transportową, do której zgodnie z pisemną umową zawartą z kontrahentem, dołączył kolejną fakturę za dodatkowe opłaty drogowe (m.in.Viatoll), zwiększające sumę należności. Mając powyższe na względzie oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż ww. dodatkowa należność będąca jak wskazano we wniosku zwrotem poniesionych przez Wnioskodawcę opłat drogowych w związku z realizacją na rzecz kontrahenta usługi transportowej, stanowi w istocie część składową kwoty należnej z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług transportowych.

2011
1
maj

Istota:

Czy cena zakupu samochodu używanego nabytego w kraju UE widniejąca na fakturze lub umowie cywilnej kupno-sprzedaż plus koszty dodatkowe poniesione przy nabyciu auta oraz koszty umożliwiające podjęcie próby jego sprzedaży składają się na cenę nabycia auta, wg podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy akcyza jest kosztem wchodzącym w cenę nabycia używanego sprowadzonego samochodu z krajów UE, czy też powinny być uwzględnione w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu?.

Fragment:

Podatnik mając na uwadze możliwość otwarcia w przyszłości jednoosobowej firmy, z formą opodatkowania na zasadach ogólnych i prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwrócił się z zapytaniem: - czy cena zakupu samochodu używanego nabytego w kraju UE widniejąca na fakturze lub umowie cywilnej kupno-sprzedaż plus koszty dodatkowe poniesione przy nabyciu auta oraz koszty umożliwiające podjęcie próby jego sprzedaży składają się na cenę nabycia auta, wg podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy akcyza jest kosztem wchodzącym w cenę nabycia używanego sprowadzonego samochodu z krajów UE, czy też powinny być uwzględnione w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu? Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, uznając, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ Rozdział 1 § 3 pkt 3 dotyczący ceny nabycia – wskazują, że cena zakupu samochodu używanego sprowadzonego z krajów UE widniejąca na fakturze lub umowie cywilnej kupno-sprzedaż plus koszty dodatkowe poniesione przy zakupie auta oraz koszty umożliwiające podjęcie próby jego sprzedaży składają się na cenę nabycia auta, wg podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na koszty wchodzące w cenę nabycia składają się: - koszt wyjazdu po auto, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przy obrocie wierzytelnościami koszty poniesioe na egzekucję wierzytelności tj. opłaty pocztowe, notarialne i inne zwiększają koszty nabycia wierzytelności czy zaliczamy je do kosztów okresu , w którym zostały poniesione ?

Fragment:

Przepis art. 23 cyt. ustawy wymienia wydatki nie uznane za koszt uzyskania przychodu.W przedmiocie kosztów dotyczących opłat notarialnych, pocztowych, to czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jest jednym z warunków, aby sprawa miała charakter gospodarczy, czyli była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i z uzyskanym przychodem z tej działalności.Jeżeli podatnik ponosi koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to może poniesione koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z zasadą określoną w art. 22 ust 4,5, 5a, 5b,i 6 ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącane w tym roku podatkowym, którego przychodów dotyczą .W związku z powyższym wszystkie koszty poniesione w celu odzyskania należności stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem np.: kosztów transportu, załadunku , wyładunku, ubezpieczenia w drodze, które mają wpływ na podwyższenie kosztów zakupu towarów.Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że zarówno w przypadku opłat pocztowych, notarialnych (...)

2011
1
maj

Istota:

Koszty usług pomocniczych, ujęte w odrębnej pozycji na fakturze dokumentującej sprzedaż produktów do krajów Unii Europejskiej lub do krajów spoza Wspólnoty, są elementem podstawowego świadczenia i przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, można całość świadczenia opodatkować stawką 0%.

Fragment:

Zgodnie z ww. art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy: podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT; koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Do celów akapitu pierwszego lit. b, państwa członkowskie mogą uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe. Wobec powyższego przepisy Dyrektywy jednoznacznie wskazują na to, że dodatkowe koszty powiększają wartość dokonywanej czynności, a co się z tym wiąże podstawy opodatkowania. Dotyczy to tych kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu transakcji. Jeżeli z uregulowań umowy zawartej pomiędzy stronami wynika, że dostawca obciąża nabywcę towarów dodatkowymi kosztami (np. pakowaniem, sortowaniem), a w konsekwencji łączna kwota należna z tytułu sprzedaży zostaje o te koszty powiększona, to należy te koszty traktować jako element świadczenia zasadniczego. A więc koszty takie traktowane jako element podstawowego świadczenia podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla tego rodzaju świadczenia. W sytuacji zatem, gdy koszty pakowania, znakowania, sortowania wyrobów przeznaczonych na sprzedaż stanowić będą tylko pozycję kalkulacyjną ceny towaru będącego (...)

2011
1
maj

Istota:

Zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów od tzw. „ryczałtu składnicowego”.

Fragment:

Jednakże przepisy nie zabraniają, aby na fakturach wykazywać w odrębnych pozycjach wartość towaru oraz koszty dodatkowe, w tym przypadku „ryczałt składnicowy”, i opodatkować je według stawki właściwej dla tej dostawy (0% przy spełnieniu warunków określonych w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług). W świetle powyższych przepisów, odpowiadając na pytanie podatnika dotyczące prawidłowości zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od tzw. „ryczałtu składnicowego”, stwierdzić należy, że w opisanym stanie faktycznym są podstawy do zastosowania stawki podatku należnej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Jednostki wyrażone w przedmiotowym wniosku w tym zakresie - jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zrezygnować z wystawiania faktur VAT z dwoma pozycjami tj. książka i koszty wysyłki i wystawiać faktury tylko na jedną pozycję tj. książkę oraz czy można opodatkować całość tj. dostawę książki i wysyłkę podatkiem VAT w wysokości 0 %?

Fragment:

Sprzedawca towarów dostarczając je nabywcy dokonuje wyłącznie sprzedaży towarów, natomiast koszty dodatkowe które ponosi, wchodzą w skład podstawowej jego czynności, jaką jest sprzedaż towarów. A skoro tak, to koszty ponoszone w związku i z tytułu dostawy towarów, winny nie tylko wchodzić w ramy tego samego rodzaju czynności jaką jest dostawa towarów, ale i winny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji tegoż świadczenia czyli dostawy towaru. Reasumując stwierdzić należy, iż faktura VAT dokumentująca przedmiotową dostawę powinna zawierać jedną pozycję tj. sprzedaż książek. Ponadto ze względu na fakt, iż przedmiotowe książki spełniają warunki, o których mowa w cytowanym art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 ustawy o VAT, tj. oznaczone są symbolami ISBN, wymieniona we wniosku dostawa książek obejmująca koszty wysyłki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%. W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy mając podpisany aneks do kontraktu zwiększający jego wartość (natomiast dokumenty celny wystawione na wartość pierwotną) przysługuje je prawo zastosowania zerowej stawki podatku VAT do całej wartości kontraktu?

Fragment:

Spółka miała zagwarantowaną możliwość podwyższenia wartości kontraktu o koszty dodatkowe związane z jego realizacją. W związku z tym w grudniu 2005 r. Spółka wystawiła fakturę dokumentująca poniesione koszty dodatkowe wynikające z realizacji kontraktu. Fakturę wystawiono na podstawie aneksu do umowy opiewającego na wartość ww. faktury. W konsekwencji zwiększono wartość kontraktu natomiast ilość wyeksportowanych elementów pozostała bez zmian. Spółka zwraca się z zapytaniem czy mając podpisany aneks do kontraktu zwiększający jego wartość, natomiast dokumenty celny wystawione na wartość pierwotną, przysługuje je prawo zastosowania zerowej stawki podatku VAT do całej wartości kontraktu. Zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do zastosowania stawki zero, ponieważ posiada wszystkie dokumenty celne potwierdzające wywóz zamówionych elementów oraz aneks do kontraktu na podstawie którego zwiększono wartość wyeksportowanych elementów. W stosunku do eksportu towarów ustawodawca nie określił szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania. Obowiązuje więc w tym zakresie przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w myśl którego podstawą opodatkowania jest obrót, którym zgodnie z ogólną zasadą jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o podatek należny.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, potrącenie kosztów bankowych z należności przekazanej przez kontrahenta z kraju Unii Europejskiej?

Fragment:

Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast, zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) oraz o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Z powyższych przepisów wynika, że potrącenie z kwoty należności kosztów banków pośredniczących, nie spowoduje obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu dokonanej przez Spółkę dostawy wewnątrzwspólnotowej. Poniesione przez Spółkę koszty są niezależne od niej, bowiem przesyłka pieniędzy dokonywana jest niezależnie od woli Spółki, na zlecenie kontrahenta zagranicznego. Zatem słusznie Spółka twierdzi, że zmniejszenie należności z tytułu kosztów banków pośredniczących, będzie dla Spółki czynnością obojętną na gruncie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej nieodpłatnego udostępniania w siedzibie Spółki internetu droga bezprzewodową oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z zakupem urzadzenia służącego do tego typu działań.

Fragment:

Tego rodzaju usługi, jak zapewnia Spółka, przyspieszają i udoskonalają obsługę klientów co wiąże się z zakresem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i zbliża Ją do wyrównania poziomu obsługi ze standardami obowiązującymi w krajach o znacznym stopniu rozwoju technicznego. Spółka planuje również w przyszłości świadczyć usługi udostępniania bezprzewodowej technologii informatycznej w miejscach publicznych np. w restauracjach, hotelach, bibliotekach dworcach itp. Zdaniem Spółki w przedmiotowych sytuacjach nie znajduje zastosowania art. 12 ust. 1 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) w którym mowa jest o objęciu obowiązkiem podatkowym nieodpłatnego świadczenia usług, Spółka bowiem korzysta z połączeń z Internetem w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej służącej uzyskiwaniu przychodu. Jednocześnie Spółka tworząc nowe możliwości techniczne chce pozyskiwać nowych klientów, co Jej zdaniem ma związek z przychodami, które uzyska w przyszłości, wydatek stanowi więc koszty związane z Jej reprezentacją i reklamą. Dlatego też – wg Waszej Spółki - przysługuje Jej prawo do uznania wydatków poniesionych na comiesięczne udostępnianie licencji za koszt uzyskania przychodów. Tut. organ zgadza się ze stanowiskiem (...)