Koszty bezpośrednie | Interpretacje podatkowe

Koszty bezpośrednie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty bezpośrednie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy właściwym będzie przyjęcie przez Spółkę, że wymienione powyżej koszty kontraktu na rzecz Centrali stanowią tzw. koszty bezpośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ustawa o CIT”)?
2. Czy właściwe jest przyjęcie, że dla określonych rodzajów kosztów - nawet gdyby uznać je za koszty bezpośrednie kontraktu na rzecz Centrali tj. przykładowo dla kosztów wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy/umów zleceń/o dzieło, oraz narzutów publicznoprawnych od ww. wynagrodzeń (ZUS), kosztów amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych na konkretnym kontrakcie, różnic kursowych moment podatkowy będzie niezależny od momentu faktycznego zafakturowania przychodów podatkowych?
Fragment:
Czy właściwym będzie przyjęcie przez Spółkę, że wymienione powyżej koszty kontraktu na rzecz Centrali stanowią tzw. koszty bezpośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ ustawa o CIT ”)? Czy właściwe jest przyjęcie, że dla określonych rodzajów kosztów - nawet gdyby uznać je za koszty bezpośrednie kontraktu na rzecz Centrali tj. przykładowo dla kosztów wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy/umów zleceń/o dzieło, oraz narzutów publicznoprawnych od ww. wynagrodzeń (ZUS), kosztów amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych na konkretnym kontrakcie, różnic kursowych moment podatkowy będzie niezależny od momentu faktycznego zafakturowania przychodów podatkowych? Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, koszty kontraktu opisane w zdarzeniu przyszłym stanowią tzw. koszty bezpośrednie. Zgodnie z ustawą o CIT, koszty dzieli się na dwie kategorie, w zależności od kryterium stopnia powiązania danego kosztu z przychodem podatkowym, czyli na koszty: bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (tzw. koszty bezpośrednie), inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).
2018
14
kwi

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty środków od Zagranicznych Spółek Detalicznych z tytułu korekty dochodowości będą stanowić przychody podatkowe w momencie ich otrzymania (zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT), podczas gdy kwoty środków wypłaconych z tytułu tej korekty dochodowości przez Wnioskodawcę na rzecz Zagranicznych Spółek Detalicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne na podstawie regulacji art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT?
Fragment:
Z ust. 1 tego przepisu wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak stanowi § 5 ust. 2 Rozporządzenie o SSE, warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa wyżej, jest: utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym; utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata. Jak była o tym mowa, Spółka może zatrudnić do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE pracowników, którzy obecnie pozostają w stosunku zatrudnienia w spółce siostrze. Zdaniem Spółki, nawet jeśli Spółka zatrudni na terenie SSE pracowników uprzednio pracujących w spółce siostrze, Spółka będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.
2018
3
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty środków od Zagranicznych Spółek Detalicznych z tytułu korekty dochodowości będą stanowić przychody podatkowe w momencie ich otrzymania (zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT), podczas gdy kwoty środków wypłaconych z tytułu tej korekty dochodowości przez Wnioskodawcę na rzecz Zagranicznych Spółek Detalicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne na podstawie regulacji art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT?
Fragment:
Z ust. 1 tego przepisu wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak stanowi § 5 ust. 2 Rozporządzenie o SSE, warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa wyżej, jest: utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym; utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata. Jak była o tym mowa, Spółka może zatrudnić do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE pracowników, którzy obecnie pozostają w stosunku zatrudnienia w spółce siostrze. Zdaniem Spółki, nawet jeśli Spółka zatrudni na terenie SSE pracowników uprzednio pracujących w spółce siostrze, Spółka będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.
2017
22
gru

Istota:
W zakresie uznania wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi zewnętrznemu za sporządzenie dokumentacji leasingowej za koszty bezpośrednie oraz wskazania momentu ujęcia ww. wydatku księgach rachunkowych
Fragment:
W ocenie Spółki, ustawowa formuła dotycząca rozliczania kosztów bezpośrednich może być odczytana jako nakaz proporcjonalnego rozliczenia kosztów bezpośrednich. Tym samym wskazuje na konieczność potrącania kosztów tego rodzaju w roku podatkowym w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom (zapłaconemu wynagrodzeniu) przychody z tytułu rat leasingowych (w tym w części odsetkowej dla leasingu finansowego). Ponadto, uwzględniając fakt, iż Spółka rozpoznaje ww. przychody podatkowe w każdym miesiącu okresu na jaki została zawarta umowa leasingu, koszty wynagrodzeń wypłacanych Podmiotom zewnętrznym również należy rozpoznawać w rachunku podatkowym Spółki w każdym miesiącu okresu na jaki została zawarta umowa leasingu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawców. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę z złożonym wniosku.
2017
23
sie

Istota:
Moment zaliczenia prowizji do kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Tym samym po stronie Wnioskodawczyni powstaje zobowiązanie do jej uregulowania oraz koszt, który jest kosztem bezpośrednim, o którym mowa w art. 22 ust. 5. Zobowiązanie Wnioskodawczyni powstało już z chwilą wypełnienia przez Partnera Handlowego warunków umowy i co ważniejsze zobowiązanie to (koszt) odnosi się do konkretnych przychodów osiągniętych w konkretnym przedziale czasowym. Zatem fakt powstania tego kosztu (zobowiązania), a nie sama faktura powinien determinować zasadność zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym osiągnięty został odpowiadający mu przychód. Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że prowizja wypłacona Partnerowi Handlowemu w wysokości 27% wartości zakupów za cały okres obowiązywania kontraktu jako koszt bezpośrednio związany z osiąganymi przez spółkę jawną przychodami powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, w roku w którym zostały osiągnięte odpowiadające jej przychody, tj. w czerwcu 2016 r. , zgodnie z zasadą wynikającą z art. 22 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość kosztów uzyskania przychodów przypadających na Wnioskodawczynię jako wspólnika spółki jawnej należy określić proporcjonalnie do Jej prawa w udziale w zysku tej spółki (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).
2017
26
cze

Istota:
W zakresie sposobu rozliczania korekty faktur odnoszących się do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
W przypadku faktur korygujących dotyczących poniesionych przez N. kosztów bezpośrednich (o których mowa w art. 15 ust. 4b ustawy o PDOP) otrzymywanych w ciągu danego roku, w którym ujęto koszt bezpośredni, Spółka dla celów PDOP koryguje odpowiednio (w dół lub w górę) koszty bezpośrednie tego roku. W efekcie w danym roku podatkowym Spółka wykazuje przychody, koszty bezpośrednie z nimi związane oraz korekty tych kosztów bezpośrednich otrzymane w trakcie danego roku. W praktyce jednak mogą zdarzyć się również sytuacje, w których Spółka otrzymuje faktury korygujące dotyczące kosztów bezpośrednich danego roku z pewnym, a nawet ze znacznym opóźnieniem. Może się zdarzyć, iż w danym roku podatkowym Spółka otrzyma faktury korygujące dotyczące pozycji ujętych jako koszty bezpośrednie w roku poprzednim lub nawet 2 lata wcześniej. Przykładowo, mogą wystąpić przypadki, w których w roku podatkowym 2012 Spółka otrzyma faktury korygujące dotyczące kosztów ujętych przez nią jako koszty bezpośrednie w roku 2010 lub 2011. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy faktury korygujące odnoszące się do kosztów bezpośrednich danego (...)
2017
11
lut

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki związane z ponoszeniem opłaty eksploatacyjnej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Spółkę przychodami?
Fragment:
Wobec faktu, że wysokość opłaty eksploatacyjnej jest ściśle uzależniona m.in. od ilości wydobytej rudy miedzi, która stanowi podstawowy materiał do produkcji metali, których sprzedaż generuje u Wnioskodawcy przychody podlegające opodatkowaniu, w/w opłata eksploatacyjna traktowana jest jako koszt bezpośredni Wnioskodawcy. Oznacza to, że opłata ta jest rozpoznawana jako koszt będący elementem wyniku finansowego (zysku/straty), w dacie uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów (metali), które zostały wyprodukowane z wydobytej przez Wnioskodawcę rudy. Opłata ta nie ma charakteru opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o CIT. W uzupełniniu wniosku z 23 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że opłata eksploatacyjna, będąca przedmiotem skierowanego wniosku, zaliczana jest rachunkowo do kosztów wytworzenia produktu (bilansowo rozpoznany w dacie sprzedaży produktu). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki związane z ponoszeniem opłaty eksploatacyjnej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Spółkę przychodami... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty naliczonej opłaty eksploatacyjnej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Spółkę przychodami, a zatem winny być potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
2016
15
lip

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki związane z ponoszeniem opłaty eksploatacyjnej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Spółkę przychodami?
Fragment:
Wobec faktu, że wysokość opłaty eksploatacyjnej jest ściśle uzależniona m.in. od ilości wydobytej rudy miedzi, która stanowi podstawowy materiał do produkcji metali, których sprzedaż generuje u Wnioskodawcy przychody podlegające opodatkowaniu, w/w opłata eksploatacyjna traktowana jest jako koszt bezpośredni Wnioskodawcy. Oznacza to, że opłata ta jest rozpoznawana jako koszt będący elementem wyniku finansowego (zysku/straty), w dacie uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów (metali), które zostały wyprodukowane z wydobytej przez Wnioskodawcę rudy. Opłata ta nie ma charakteru opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o CIT. W uzupełniniu wniosku z 23 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że opłata eksploatacyjna, będąca przedmiotem skierowanego wniosku, zaliczana jest rachunkowo do kosztów wytworzenia produktu (bilansowo rozpoznany w dacie sprzedaży produktu). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki związane z ponoszeniem opłaty eksploatacyjnej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Spółkę przychodami... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty naliczonej opłaty eksploatacyjnej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Spółkę przychodami, a zatem winny być potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
2016
15
lip

Istota:
Moment zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją kontraktów.
Fragment:
Konsekwentnie, Spółka nie uwzględnia ww. kosztów w puli kosztów zabudżetowanych, które są parametrem wykorzystywanym w poniższej metodologii (opisanym w zdarzeniu przyszłym w pkt 4), która w ocenie Wnioskodawcy ma zastosowanie tylko do kosztów bezpośrednich. Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisów ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego (kwalifikowanych przez Wnioskodawcę jako tzw. koszty bezpośrednie) powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku CIT, tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów (KUP) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jako dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, także w przypadku kosztów bezpośrednich (zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy CIT), należy rozumieć dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W odniesieniu do potrącalności kosztów bezpośrednich zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku CIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.
2016
4
mar

Istota:
Moment zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją kontraktów.
Fragment:
Konsekwentnie, Spółka nie uwzględnia ww. kosztów w puli kosztów zabudżetowanych, które są parametrem wykorzystywanym w poniższej metodologii (opisanym w stanie faktycznym w pkt 4), która w ocenie Wnioskodawcy ma zastosowanie tylko do kosztów bezpośrednich. Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisów ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego (kwalifikowanych przez Wnioskodawcę jako tzw. koszty bezpośrednie) powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy CIT, tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów (KUP) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jako dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, także w przypadku kosztów bezpośrednich (zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy CIT), należy rozumieć dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W odniesieniu do potrącalności kosztów bezpośrednich zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4 ustawy CIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.
2016
4
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.