ITPB4/4511-71/15/MK | Interpretacja indywidualna

1) Czy w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalający pomniejszyć przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów o koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w postaci wydatków poniesionych na ich nabycie?
2) Czy w przedmiotowej sprawie możliwa będzie waloryzacja kosztów poniesionych na nabycie sprzedanych udziałów, ponieważ pomiędzy rokiem 1991, w którym Wnioskodawca objął udziały, a rokiem 2014 w którym nastąpiła sprzedaż doszło do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza?
ITPB4/4511-71/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. koszt
  2. waloryzacja
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzupełnionym pismem Wnioskodawcy z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu: 26 czerwca 2015 r.) - jest

  • prawidłowe w części dotyczącej pytania 1 i
  • nieprawidłowe w części dotyczącej, pytania 2.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Został on następnie uzupełniony w dniu 26 czerwca 2015 r., w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 12 czerwca 2015 r. nr ITPB4/4511-71/15-2/MK.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 18 marca 1991 r. Wnioskodawca przystąpił do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmując w niej udziały za kwotę 450 000 000 „starych” złotych. W dacie tej za wyżej wymienioną kwotę można było nabyć 196,75 m2 mieszkania. Zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Mieszkalnictwa cena 1m2 mieszkania wynosiła 2 465 000 „starych” złotych.

W dniu 30 września 2014 r. Wnioskodawca sprzedał udziały w spółce. Wartość nominalna udziałów wynosiła 48 000 zł. Cena sprzedaży udziałów ustalona została na kwotę 979 700 zł.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca ma prawo wykazać koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w postaci wydatków na ich nabycie. Jako że sprzedaż nastąpiła po 24 latach od nabycia udziałów, zmieniła się ż wartość nabywcza pieniądza. Z tego względu Wnioskodawca rozważa, czy może w przedmiotowej sprawie zastosować waloryzację wydatków poniesionych na nabycie udziałów w spółce opartą na cenie 1m2 mieszkania ogłaszaną komunikatem Prezesa GUS i wynosząca w dacie zbycia udziałów 3 880 zł, co pozwoliłoby urealnić koszty uzyskania przychodu i ustalić ich wartość na kwotę 763 390 zł będącą iloczynem kwoty 3 880 zł/m2 i 196,75 m2 mieszkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalający pomniejszyć przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów o koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w postaci wydatków poniesionych na ich nabycie...
  2. Czy w przedmiotowej sprawie możliwa będzie waloryzacja kosztów poniesionych na nabycie sprzedanych udziałów, ponieważ pomiędzy rokiem 1991, w którym Wnioskodawca objął udziały, a rokiem 2014 w którym nastąpiła sprzedaż doszło do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza...

Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym bezsprzecznie znajduje zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalający pomniejszyć przychód z tytułu sprzedaży udziałów o wydatki poniesione na ich nabycie.

Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że wydatki na nabycie udziałów poniesione zostały w 1991 roku a ujęte zostaną w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodu transakcji sprzedaży udziałów dokonanej w 2014 roku – koniecznym pozostaje zastosowanie waloryzacji tychże wydatków, ponieważ jej brak doprowadzi do narażenia Wnioskodawcy na poniesienie nadmiernego ciężaru podatkowego w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce. Obecna, określona po denominacji pieniądza, nominalna wartość udziałów wynosząca 48500 złotych w żadnym stopniu nie odzwierciedla swojej wartości gospodarczej z roku 1991. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy wyczerpane zostały wszystkie przesłanki pozwalające zwaloryzować poniesione wydatki zgodnie z dyspozycją art. 3581 § 3 ustawy Kodeks cywilny oraz zasadami współżycia społecznego bez uszczerbku dla interesów fiskusa. Z przywołanych powyżej przesłanek Zainteresowany wnioskuje, że może zastosować waloryzację wydatków poniesionych na nabycie udziałów w spółce opartą na cenie 1m2 mieszkania ogłaszaną komunikatem Prezesa GUS, będącą odpowiednikiem ceny 1m2 mieszkania w roku 1991 ogłaszaną rozporządzeniem Urzędu Mieszkalnictwa.

Jak argumentuje Wnioskodawca, waloryzacja świadczeń pieniężnych co do zasady zmierza do przyznania stronie takiej samej wartości gospodarczej, jaką reprezentowała wierzytelność pieniężna w chwili powstania. Oznacza to, że w sytuacji zmiany siły nabywczej pieniądza strona zgodnie z art. 3581 § 3 ustawy Kodeks cywilny wnieść może o waloryzację zobowiązania pieniężnego. Zgodnie z art. 3581 § 3 Kodeksu cywilnego sąd może waloryzować zobowiązanie pieniężne w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem Wnioskodawcy w objętej pytaniem sytuacji faktycznej doszło do wypełnienia wszystkich przesłanek przemawiających za zastosowaniem waloryzacji poniesionych przez niego wydatków na nabycie udziałów w spółce w 1991 roku, sprzedanych następnie w 2014 roku.

Brak możliwości zastosowania waloryzacji poniesionych wydatków spowoduje narażenie Wnioskodawcy na poważne straty, ponieważ nominalna wartość udziałów określona kwotą 48500 zł w żadnym stopniu nie odzwierciedla swojej wartości gospodarczej z roku 1991 i jej przyjęcie doprowadzi do drastycznego zawyżenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w części dotyczącej pytania 1 i nieprawidłowe w części dotyczącej pytania 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Uszczegółowieniem ww. przepisu jest przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 (ust. 2 pkt 4 przywołanego wyżej artykułu).

Jak stanowi art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów – lecz dopiero z chwilą zbycia tych udziałów – zalicza się wszelkie, faktycznie poniesione przez podatnika koszty, które warunkują ich nabycie/objęcie.

Reguła określona w tym przepisie ma zastosowanie przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów, gdy możliwa jest ich identyfikacja i ustalenie dla zbywanych udziałów ich rzeczywistej ceny nabycia/objęcia (a zatem, gdy możliwe jest przypisanie ceny nabycia/objęcia udziału do zbywanego udziału). Należy przy tym mieć na uwadze, że ustawodawca dla celów obliczania podatku dochodowego od osiągniętego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną nie wprowadził unormowań przewidujących możliwość waloryzacji wydatków na ich nabycie/objęcie, tj. przywracania im wartości, którą utraciły na skutek inflacji. Oznacza to, że kwoty wydatków poniesionych na nabycie/objęcie udziałów nie podlegają waloryzacji, mimo że zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów często jest przesunięte w czasie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w związku z przystąpieniem w dniu 18 marca 1991 r. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objął udziały za kwotę 450 000 000 złotych. Udziały te zbyte zostały w 2014 roku. Kwota należna z tego tytułu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na ich objęcie stanowią koszt uzyskania przychodu, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy przy tym wskazać, że ponieważ wydatki na objęcie udziałów zostały poniesione przed denominacją złotego, uwzględnia się je w kosztach uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej ich wartości po denominacji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386), wszelkie prawa majątkowe, a także zobowiązania i należności pieniężne powstałe przed datą 1 stycznia 1995 r., a płatne po tej dacie – podlegają przeliczeniu w stosunku określonym w art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy. W szczególności przeliczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlegają: wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, inne należności wynikające z praw i zobowiązań majątkowych (publicznych i prywatnych) bez względu na tytuł ich powstania, wartości materiałów i surowców, wkładów oszczędnościowych, lokat i depozytów bankowych. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy o denominacji złotego, nowa jednostka pieniężna, będzie miała wartość równą 10.000 starych złotych.

Wbrew stanowisku Wnioskodawcy kwota za którą objął udziały w 1991 r. nie podlega waloryzacji. W żadnym przepisie omawianej ustawy podatkowej ustawodawca nie wprowadził unormowań przewidujących możliwość waloryzacji kwot, za które dokonano zakupu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przywołany przez Wnioskodawcę art. 3581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. W myśl art. 1 tej ustawy Kodeks reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują zatem zagadnienia zastosowania przy obliczeniu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych waloryzacji kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70–561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.