ITPB4/4511-246/15/AS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym jest ujęcie w informacji PIT-8C kwoty należności czynszowych, naliczonych odsetek ustawowych od zaległości oraz poniesionych przez wierzyciela kosztów sądowych i komorniczych umorzonych decyzją Prezydenta na podstawie stosownej Uchwały Rady?
ITPB4/4511-246/15/ASinterpretacja indywidualna
  1. czynsz
  2. koszt
  3. koszty sądowe
  4. odsetki ustawowe
  5. umorzenie
  6. umorzenie kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział jednostki samorządu terytorialnego stanowi 100% kapitału zakładowego wykonuje w ramach umowy z Gminą między innymi czynności zarządzania i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Gminy. Do zadań Spółki należy zawieranie w imieniu i na rzecz Gminy umów najmu, pobieranie i rozliczanie należności czynszowych oraz windykacja zaległych opłat czynszowych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali wynikające z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz odsetek i kosztów dochodzenia sądowych i egzekucyjnych. Najemcy lokali mieszkalnych odpowiadają za zapłatę czynszu i mediów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Rada podjęła Uchwałę w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis. W przypadku wystąpienia zaległości w opłatach czynszu i dostawy mediów i usług zobowiązania z tego tytułu dochodzone są na drodze sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli postępowanie egzekucyjne okaże się bezskuteczne, wówczas zachodzi konieczność zastosowania wyżej wymienionej Uchwały, o ile występują ku temu przesłanki, wydaje decyzję o umorzeniu należności czynszowych, odsetek i kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych. W sytuacji, gdy Wnioskodawca - Gmina umorzy te należności, od tego momentu najemcy lokali nie są już zobowiązani do ich zapłaty. Uchwała podjęta przez Radę jest adresowana do wszystkich najemców, w szczególności dotyczy osób, u których występują zaległości. Z chwilą umorzenia należności czynszowych, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego wierzytelności z tego tytułu przestają istnieć i nie będą już nigdy dochodzone.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest ujęcie w informacji PIT-8C kwoty należności czynszowych, naliczonych odsetek ustawowych od zaległości oraz poniesionych przez wierzyciela kosztów sądowych i komorniczych umorzonych decyzją Prezydenta na podstawie stosownej Uchwały Rady...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W sytuacji umorzenia najemcom oraz osobom korzystającym z lokali mieszkalnych bezumownie kwot zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego Wnioskodawca - płatnik nie ma obowiązku zaliczać do przychodów wyżej wymienionym dłużnikom i wykazywać w informacji PIT-8C.

Warunki umorzenia najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikają z Uchwały podjętej przez Radę, która jest adresowana do wszystkich najemców, w szczególności dotyczy osób, u których występują zaległości. Postanowienia wyżej wymienionej Uchwały Rady odnoszą się do wszystkich osób, które spełniają określone w uchwale warunki i mogą korzystać z przewidzianych w niej ulg. W takim przypadku umorzenie najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego nie ma charakteru indywidualnego, nie rodzi po stronie dłużników przysporzenia majątkowego, nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodu są tzw. „inne źródła”.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy i jednocześnie nie kwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Analizując przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że warunki umorzenia najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikają z Uchwały podjętej przez Radę, która – jak wskazano – jest adresowana do wszystkich najemców, jednakże dotyczy osób, u których występują zaległości. W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy umorzenie najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego będzie rodzić po ich stronie przysporzenie majątkowe, a więc czy umorzone ww. zaległości, odsetki i koszty stanowić będą dla tych osób przychód, który Wnioskodawca powinien uwzględnić w informacji PIT-8C.

Jak wynika z treści wniosku postanowienia wskazanej Uchwały Rady mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać z przewidzianych w niej ulg. W takim przypadku umorzenie najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, umorzonych najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego Wnioskodawca nie ma obowiązku zaliczać do przychodów i wykazywać w informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.