ITPB3/4510-452/16-1/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wydanie nagród mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na wydanie nagród mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na wydanie nagród mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) jest właścicielem serwisu internetowego będącego platformą na której rozgrywane są konkursy dla typerów (użytkowników serwisu). Konkursy tego typu polegają na tym, że gracz po zarejestrowaniu się w serwisie typuje określoną pulę meczów sportowych. Za każdy trafiony wynik zdobywa punkty. Po zakończeniu danego okresu uzyskane punkty są zliczane, zaś gracze, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów otrzymują nagrody (w postaci środków pieniężnych oraz przedmiotów materialnych). Aby dać wyraz jasności omawiane konkursy nie są grami hazardowymi, określonymi w ustawie o grach hazardowych.

Jednym ze źródeł przychodów Spółki jest świadczenie usług reklamowych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego (m.in. reklamowanie produktów lub usług różnych podmiotów za pośrednictwem banerów reklamowych umieszczonych na stronie serwisu, z którego korzystają jego użytkownicy). W tym celu reklamodawcy zawierają ze Spółką odpowiednie umowy na świadczenie usług reklamowych, wiedząc przy tym, że z serwisu internetowego Spółki korzysta określone grono jego użytkowników, stanowiących jednocześnie odbiorców reklamy. W zw. z otrzymaniem wynagrodzenia za świadczenie usług reklamowych Spółka rozpoznaje przychód podatkowy.

W tym miejscu wskazać należy, że wydatki na nagrody, o których mowa powyżej:

 • zostały poniesione z majątku Spółki,
 • są definitywne i bezzwrotne,
 • zostały właściwie udokumentowane.

Otrzymywane nagrody mają na celu m.in.:

 • zwiększenie ilości wejść na stronę internetową serwisu,
 • zwiększenie ilości użytkowników, a przez to zwiększenie ilości odbiorców usług i funkcjonalności oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem serwisu,
 • zwiększenie ilości użytkowników, a przez to zwiększenie ilości odbiorców reklam umieszczanych na stronie internetowej serwisu,
 • intensyfikację rozwoju prowadzonej działalności przez Spółkę,
 • zwiększenie rozpoznawalności Spółki pośród internautów,
 • zwiększenie rozpoznawalności Spółki pośród reklamodawców/potencjalnych usługodawców,
 • utrzymanie dotychczasowych zleceń na świadczenie usług reklamowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wydanie nagród mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Można więc przyjąć, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Określony cel musi być widoczny w momencie ponoszenia kosztu. Ponadto, poniesione koszty winny omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać jego realność.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

W opinii Spółki, wydatki ponoszone na wydanie nagród, o których mowa w stanie faktycznym:

 • są ponoszone celem osiągania przychodów, bowiem bez wydania nagród serwis nie będzie posiadał użytkowników lub ich liczba będzie nieporównywalnie niższa niż w przypadku ich wydawania; dzięki temu serwis posiada zwiększające się grono użytkowników, a zarazem odbiorców reklamy, za którą Spółka otrzymuje opodatkowane wynagrodzenie od reklamodawców,
 • są ponoszone celem zachowania źródła przychodów, bowiem reklamodawcy znając ilość wejść na stronę serwisu lub liczbę użytkowników dalej zlecają usługę reklamy, utrzymując w ten sposób źródło przychodów dla Spółki,
 • są ponoszone celem zabezpieczenia źródła przychodów, bowiem zwiększająca się liczba użytkowników oraz ich istnienie zapewnia/zabezpiecza funkcjonowanie ww. źródła przychodów w przyszłości,
 • przyczyniają się do rozwoju działalności prowadzonej przez Spółkę z uwagi na: zwiększenie rozpoznawalności Spółki pośród internautów, zwiększenie rozpoznawalności Spółki pośród reklamodawców, zwiększenie ilości wejść na stronę internetową serwisu, zwiększenie ilości użytkowników, a przez to zwiększenie ilości odbiorców usług i funkcjonalności oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem serwisu; to sprawia, że wydatki te również m.in. dążą do uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, wydatki poniesione na wydanie nagród mają na celu osiągnięcie, zachowanie oraz zabezpieczenie, w tym zwiększenie przychodu, a jako takie bez wątpienia mieszczą się w granicach unormowania art. 15 ust. 1 ustawy CIT i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.