ITPB3/423-581b/14/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze zwrotem wydatków zawodnika zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy zlecenia poniesionych przez niego w związku z najmem lokalu mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 26 lutego 2015 r. dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze zwrotem wydatków zawodnika zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy zlecenia poniesionych przez niego w związku z najmem lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uzupełniony w dniu 26 lutego 2015 r. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze zwrotem wydatków zawodnika zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy zlecenia poniesionych przez niego w związku z najmem lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty na profesjonalne uprawnianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną. Zawierane umowy są umowami zlecenia w myśl art. 734 Kodeksu cywilnego. Na podstawie ww. umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zawodników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonuje obowiązki płatnika określone w art. 8 Ordynacji podatkowej, tj. oblicza i pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przychody zawodników z tytułu umów zlecenia określonych powyżej są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych. Zawodnicy nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej.

W ramach ww. umowy zlecenia zawodnik świadczy usługi polegające na profesjonalnym uprawnianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Do czynności realizowanych regularnie przez zawodnika w wykonaniu tejże umowy zalicza się między innymi uczestnictwo w regularnych meczach (odbywane w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze towarzyskie), które w dużej mierze odbywają się na stadionie w X, tj. miejscowości siedziby Wnioskodawcy. Ponadto zawodnik zobowiązuje się uczestniczyć w treningach drużyny (1-2 dziennie) 5-6 razy w tygodniu, które odbywają się na stadionie Wnioskodawcy mieszczącym się w X. Treningi odbywają się także w czasie trwania przerwy pomiędzy poszczególnymi sezonami rozgrywek, jak również podczas regularnej przerwy zimowej występującej w toku sezonu rozgrywkowego.

Wykonawca na podstawie umowy zlecenia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zawodnika umówionego wynagrodzenia. Ponadto, w odniesieniu do zawodników, których dotychczasowe miejsce zamieszkania znajdowało się poza miejscowością siedziby wnioskodawcy, a zatem miejscowości wykonywania zlecenia, Wnioskodawca zamierza w umowach zlecenia zobowiązać się, że zwróci zawodnikowi poniesione przez zawodnika koszty wynajmu mieszkania w miejscowości siedziby wnioskodawcy (lub pobliskiej), w tym również koszty eksploatacyjne związane z wynajmem, przy czym w umowie zlecenia wnioskodawca i zawodnik określą maksymalny miesięczny limit zwracanych przez Wnioskodawcę kosztów. Zgodnie z umową zlecenia, Wnioskodawca będzie zwracał koszty poniesione przez zawodnika po przedłożeniu przez zawodnika dokumentów potwierdzających fakt ich uprzedniego poniesienia przez zawodnika.

Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zamierza nie kwalifikować jako przychód (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) osiągnięty przez zawodnika kwot wypłaconych przez Wnioskodawcę zawodnikowi tytułem zwrotu wydatków zawodnika poniesionych w na zakwaterowanie w miejscowości siedziby Wnioskodawcy (czynsz najmu lokalu mieszkalnego i opłaty eksploatacyjne). Jednocześnie Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych zamierza kwalifikować zwrócone z tego tytułu zawodnikowi wydatki jako koszty uzyskania swojego przychodu.

W związku z tym sformułowano następujące pytania.

 1. Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien rozpoznawać ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę przez czas trwania umów zlecenia koszty zakwaterowania zawodników (zleceniobiorców) w miejscowości siedziby Wnioskodawcy jako przychód zawodników (zleceniobiorców) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy obliczać i pobierać od zawodników jako podatników zaliczki na podatek dochodowy z tytułu uzyskania tego przychodu...
 2. Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę tytułem czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, w którym przez czas trwania umowy zlecenia zamieszkuje zawodnik (zleceniobiorca), stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...
 3. Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien rozpoznawać kwoty uiszczone przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na rzecz zawodników (zleceniobiorców) tytułem zwrotu kosztów zakwaterowania zawodników (zleceniobiorców) w miejscowości siedziby Wnioskodawcy jako przychód zawodników (zleceniobiorców) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy obliczać i pobierać od zawodników jako podatników zaliczki na podatek dochodowy z tytułu uzyskania tego przychodu...
 4. Czy kwoty uiszczone przez Wnioskodawcę tytułem zwrotu zawodnikowi poniesionych przez zawodnika kosztów w postaci czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, w którym przez czas trwania umowy zlecenia zamieszkuje zawodnik (zleceniobiorca), stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...
 5. Czy umowa najmu wraz z potwierdzeniem realizacji przez zawodnika przelewów na rachunek bankowy wynajmującego tytułem zapłaty czynszu i opłat eksploatacyjnych (względnie pokwitowania zapłaty w gotówce) oraz potwierdzenie realizacji przez Wnioskodawcę przelewu na rachunek bankowy zawodnika tytułem zwrotu tych wydatków, stanowią wystarczający dowód poniesienia przez Wnioskodawcę kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie czwarte w zakresie pozostałych pytań sprawa zostanie rozpoznana odrębnie.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania czwartego Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione przez niego tytułem zwrotu zawodnikowi poniesionych przez zawodnika kosztów w postaci czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z), zaś w celu osiągnięcia przychodów z tejże działalności, wnioskodawca zawiera kontrakty na profesjonalne uprawnianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną, które to kontrakty są umowami zlecenia. W ocenie Wnioskodawcy, wydatki poczynione w wykonaniu umowy zlecenia stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodu, a zatem stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy można, w jego ocenie, zaliczyć zwłaszcza koszty z tytułu zwrotu wydatków zawodnika w celu należytego wykonania zlecenia, albowiem Wnioskodawca zobowiązany jest do ich zwrotu na mocy ustawy (art. 742 KC), jak i postanowień umowy zlecenia. Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy koszty poniesione przez zleceniobiorcę mające na celu zakwaterowanie zleceniobiorcy przez czas trwania umowy zlecenia w miejscu jego wykonywania, stanowią wydatki, o których mowa w art. 742 KC, a zatem już z mocy ustawy powinny zostać zwrócone zawodnikowi (zleceniobiorcy) przez Wnioskodawcę.

Czynsz i opłaty eksploatacyjne, do czego Wnioskodawca zobowiązuje się wobec zawodników w umowach zlecenia, jak również zobowiązany jest do tego na podstawie art. 742 KC. Według Wnioskodawcy koszty te ponoszone są w celu osiągnięcia przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem służą do należytego wykonania zlecenia przez zawodnika (zleceniobiorcę), natomiast realizacja tego zlecenia w postaci profesjonalnego uprawniania piłki nożnej przez zawodnika na rzecz Wnioskodawcy, bezpośrednio przekłada się na osiągnięcie przez Wnioskodawcę przychodu z działalności klubu sportowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej: Ustawa, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 Ustawy. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 Ustawy zostaną uznane za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu:

 • musi zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • musi być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • musi zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • musi zostać właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, które zostały zaliczone do katalogu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zawodnika umówionego wynagrodzenia, oraz zobowiąże się do zwrotu zawodnikowi poniesionych przez niego kosztów wynajmu mieszkania w miejscowości siedziby Wnioskodawcy.

W konsekwencji, jeżeli istotnie obowiązek zwracania zawodnikowi wydatków, o których mowa będzie wynikać z treści umowy wówczas Spółka będzie mogła zaliczyć tego rodzaju wydatki do kosztów uzyskania przychodów, o ile będą one poniesione w celu uzyskania lub zachowania źródeł przychodu.

Podkreślić jednakże należy, że z faktu, zawarcia w treści umowy kwestii ponoszenia lub zwrotu wydatków na zakwaterowanie zawodnika nie można wywodzić, że są to wydatki wymienione w treści art. 742 Kodeksu cywilnego. W konsekwencji tutejszy organ nie podziela opinii Spółki w tej części zaprezentowanego stanowiska, przy czym wskazać należy, że kwestia ta nie ma znaczenia w kontekście zagadnienia będącego przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.