ITPB2/415-670/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego – wartość sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu na postawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Jeżeli tak, to jaka wartość będzie podlegała opodatkowaniu (dochód) tj. czy będzie to kwota przychodu pomniejszona o wartość zakupu 5 541 zł 30 gr wraz z kosztami aktu notarialnego, na który składa się: koszt zawarcia aktu notarialnego, podatek VAT, opłaty sądowe? Czy uzyskany przychód ze sprzedaży lokalu można pomniejszyć dodatkowo o koszty spłaty kredytu płaconego podczas posiadania lokalu tj. 38 168 zł 46 gr zgodnie z treścią art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy w przypadku przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lokalu na inny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do całkowitego zwolnienia z zapłaty podatku zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jaką kwotę należy wydatkować, aby uzyskać całkowite zwolnienie od podatku tj. wartość uzyskanego przychodu czy wartość osiągniętego dochodu ze sprzedaży lokalu?
ITPB2/415-670/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. koszt
 3. lokal mieszkalny
 4. ulga mieszkaniowa
 5. wkład budowlany
 6. wydatek
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 10 września 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 10 września 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 13 lutego 2013 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej. Powyższą umowę podpisała na podstawie posiadanej umowy ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w dniu 14 sierpnia 2001 r. Powyższe prawo nabyła będąc osobą rozwiedzioną, a ponownego związku nie zawarła.

Z treści aktu notarialnego wynika, że spełniła warunki przewidziane w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W § 4 przedmiotowego aktu notarialnego określono wartość księgową lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na poziomie 36 072 zł 16 gr. Ponadto przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej oświadczyli, że wartość nominalna umorzonego kredytu wynosi 5 541 zł 30 gr, kwotę tę wpłaciła przelewem bankowym na konto Spółdzielni Mieszkaniowej przed podpisaniem umowy. Podczas posiadania lokalu mieszkalnego ponosiła koszty utrzymania (np. koszty remontów), a także koszty kredytu w wysokości 38 168 zł 46 gr (ponoszone od sierpnia 2001 do lutego 2013 r.). Przedmiotowy kredyt został zaciągnięty przez Spółdzielnie Mieszkaniową na sfinansowanie budowy budynku, w którym znajduje się mieszkanie Wnioskodawczyni. Jako inny cel mieszkaniowy, który zaspokoi Jej własne potrzeby mieszkaniowe (nie posiada innych nieruchomości o podobnym charakterze) rozważa zakup jednej z poniższych nieruchomości:

 • budynek mieszkalny wraz z gruntem od matki lub
 • budynek mieszkalny wraz z gruntem od osoby niespokrewnionej lub
 • mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub
 • grunt pod budowę budynku mieszkalnego lub
 • nieruchomość do zamieszkania poza granicami Polski.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego – wartość sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu na postawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Jeżeli tak, to jaka wartość będzie podlegała opodatkowaniu (dochód) tj. czy będzie to kwota przychodu pomniejszona o wartość zakupu 5 541 zł 30 gr wraz z kosztami aktu notarialnego, na który składa się: koszt zawarcia aktu notarialnego, podatek VAT, opłaty sądowe... Czy uzyskany przychód ze sprzedaży lokalu można pomniejszyć dodatkowo o koszty spłaty kredytu płaconego podczas posiadania lokalu tj. 38 168 zł 46 gr zgodnie z treścią art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lokalu na inny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do całkowitego zwolnienia z zapłaty podatku zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Jaką kwotę należy wydatkować, aby uzyskać całkowite zwolnienie od podatku tj. wartość uzyskanego przychodu czy wartość osiągniętego dochodu ze sprzedaży lokalu...

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania,
 4. innych rzeczy.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości w tym przypadku lokalu mieszkalnego następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi źródło dochodu. Jednak w przypadku Wnioskodawczyni posiadała lokatorskie prawo do lokalu już od dnia 14 sierpnia 2001 r., a w 2012 r. wyodrębniono odrębną własność lokalu i dokonano przeniesienia jego własności. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że właścicielem jest od 2001 r. więc minęło 5 lat od momentu nabycia. W zakresie kosztów Wnioskodawczyni uważa, że ich wartość określają takie wydatki jak: kwota zakupu lokalu tj. 5 541 zł 40 gr wraz z ww. kosztami aktu notarialnego. Ponadto ważnym elementem kosztów nabycia – zdaniem Wnioskodawczyni – jest spłata kredytu dokonana podczas posiadania lokalu. W kwestii skorzystania ze zwolnienia w trybie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezbędne jest wydatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu tj. cena wynikająca z aktu notarialnego pomniejszona o wszelkie koszty nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c analizowanej ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wynika z treści wniosku w dniu 13 lutego 2013 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej. Powyższą umowę podpisała na podstawie posiadanej umowy ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w dniu 14 sierpnia 2001 r.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji (art. 9 ust. 3 cytowanej ustawy).

W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności. Mogą używać mieszkanie, ale nie są jego właścicielami.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż skoro Wnioskodawczyni przekształciła ww. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo własności w dniu 13 lutego 2013 r., to dopiero wówczas nastąpiło nabycie lokalu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli jego odpłatne zbycie nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku 2013, będzie stanowiło źródło przychodu w rozumieniu ww. przepisu.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Treść art. 30e ust. 2 analizowanej ustawy wskazuje, że podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy). Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ww. ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Można do takich kosztów zaliczyć:

 • koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
 • koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
 • wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
 • koszty i opłaty sądowe.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c analizowanej ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy). Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e analizowanej ustawy). Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (art. 22 ust. 6f).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni podczas posiadania lokalu mieszkalnego ponosiła koszty utrzymania (np. koszty remontów), a także koszty kredytu w wysokości 38 168 zł 46 gr (ponoszone od sierpnia 2001 do lutego 2013 r.) zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na sfinansowanie budowy budynku. Wartość nominalna umorzonego kredytu wynosi 5 541 zł 30 gr, kwotę tę Wnioskodawczyni wpłaciła przelewem bankowym na konto Spółdzielni Mieszkaniowej przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie.

Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że warunkiem przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności jest pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadających na ten lokal. Przeniesienie własności lokalu uzależnione zostało więc od spełnienia przez członka spółdzielni określonych warunków finansowych, tj. został on zobowiązany do spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań związanych z budową lokalu mieszkalnego, w tym spłaty odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Natomiast w sytuacji, gdy spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, członek spółdzielni zobowiązany jest również do spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będą wszelkie wydatki poniesione na jego nabycie, tj. wydatki związane z pokryciem kosztów budowy przypadających na ten lokal poprzez spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową jak i kwota zapłacona jako nominalna kwota umorzonego kredytu. Również do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć wydatki poniesione w związku z jego nabyciem tj. koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, na które składa się koszt zawarcia aktu notarialnego, podatek VAT oraz opłaty sądowe.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 analizowanej ustawy).

Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy zwalnia od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Artykuł 21 ust. 25 pkt 1 powołanej ustawy stanowi, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 27 analizowanej ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Biorąc pod uwagę przytoczony przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 lit. a, b i c należy wskazać, iż warunkiem zwolnienia z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy jest wydatkowanie uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe, które obejmują m.in. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, a także nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Z analizy wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkować na nabycie od matki budynku mieszkalnego wraz z gruntem lub nabycie od osoby niespokrewnionej budynku mieszkalnego wraz z gruntem lub mieszkania w budynku wielorodzinnym lub gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub nieruchomości do zamieszkania poza granicami Polski w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zatem mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli począwszy od dnia sprzedaży nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przeznaczy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego rozumiany jako różnica między jego wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie a kosztami odpłatnego zbycia na ww. cele, które mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a, b, c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym nabyta nieruchomość musi być położona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej i służyć realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni a nie innych osób.

Reasumując, sprzedaż lokalu mieszkalnego, którego odrębną własność ustanowiono w dniu 13 lutego 2013 r. w drodze przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie odrębnej własności tego lokalu, nie zaś ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Osiągnięty przychód Wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć o koszty jego uzyskania, do których będzie mogła zaliczyć wydatki związane z pokryciem kosztów budowy przypadających na ten lokal poprzez spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, kwotę zapłaconą jako nominalna kwota umorzonego kredytu, również koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, na które składa się koszt zawarcia aktu notarialnego, podatek VAT oraz opłaty sądowe. Zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy będzie objęty dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód – a nie jak twierdzi Wnioskodawczyni dochód – uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.