ITPB1/4511-723/15/WM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do udziału w zysku) kosztów poniesionych w związku z realizacją przez spółkę ww. umowy obejmujących koszty:
- stypendiów dla 2 najzdolniejszych uczniów skierowanych na praktyczną naukę zawodu,
- organizacji wizyt studyjnych,
- doposażenia i dotowania klasy patronackiej,
- organizacji specjalistycznych kursów i szkoleń dla uczniów,
- związane z zapewnieniem uczniom odpowiednich warunków BHP.
ITPB1/4511-723/15/WMinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. kurs
 3. stypendia
 4. szkolenie
 5. uczniowie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka osobowa, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zawarła ze szkołą zawodową umowę o współpracy. Umowa obejmuje zobowiązania do podejmowania szeregu nieodpłatnych działań przez spółkę, tj.: praktyczną naukę zawodu dla uczniów, staż dla uczniów i nauczycieli, organizację wizyty studyjnej krajowej i zagranicznej, dotowanie i doposażenie klasy patronackiej zgodnie z rozporządzeniem MEN z 15 grudnia 2010 r. o praktycznej nauce zawodu, ufundowanie stypendiów dla 2 najzdolniejszych uczniów, gwarantowanie pracy najzdolniejszym absolwentom, organizację specjalistycznych kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, zapewnienie środków ochrony indywidualnej wynikającej z przepisów BHP. Jedyną przesłanką do zawarcia przez spółkę ww. umowy ze szkołą było zwiększenie szans na otrzymanie przez spółkę dotacji na zakup środka trwałego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do udziału w zysku) kosztów poniesionych w związku z realizacją przez spółkę ww. umowy obejmujących koszty:

 • stypendiów dla 2 najzdolniejszych uczniów skierowanych na praktyczną naukę zawodu,
 • organizacji wizyt studyjnych,
 • doposażenia i dotowania klasy patronackiej,
 • organizacji specjalistycznych kursów i szkoleń dla uczniów,
 • związane z zapewnieniem uczniom odpowiednich warunków BHP.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone w związku z zawartą umową o współpracy mają pośredni związek z przychodami i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanki te są spełnione.

Spółka, której jest wspólnikiem zawarła umowę ze szkołą w konkretnym celu, jakim było otrzymanie dotacji. W konkursie wysoko punktowana była wszelka działalność nakierowana na współpracę ze szkołami. Spółka chcąc zapewnić sobie szanse na pozytywną weryfikację wniosku o dotację, podjęła współpracę ze szkołą, bazując na wskazówkach z objaśnień do wniosku o dotację.

Celem zawartej umowy (a tym samym ponoszonych kosztów) nie było budowanie pozytywnego wizerunku firmy, czy zwiększenie prestiżu w regionie. Powzięcie takiego rodzaju działań miało przynieść wymierne efekty w postaci przyznanej dotacji na zakup środka trwałego. Ważną kwestią jest tu fakt, że w przypadku nie otrzymania dotacji umowa o współpracy ze szkołą nie weszłaby w życie, gdyż miała charakter warunkowy - uzależniający jej wejście w życie od faktu otrzymania dotacji.

Spółka przeszła pozytywnie weryfikację w procesie o otrzymanie dotacji, otrzymała dodatkowe, ważne w procesie weryfikacji punkty właśnie dzięki zawarciu przedmiotowej umowy o współpracy ze szkołą i zobligowaniu do ponoszenia kosztów, tj. stypendia dla uczniów, sfinansowanie szkoleń, organizacji wyjazdów studyjnych, doposażenia klasy patronackiej, itp.

Spółka z otrzymanej dotacji współfinansowała zakup środka trwałego, który użytkuje do produkcji nowych wyrobów. Sprzedaż nowych wyrobów przekłada się na wymierne efekty w postaci przychodów ze sprzedaży. Gdyby jednostka nie zawarła umowy o współpracę ze szkołą z dużym prawdopodobieństwem nie miałaby szans na otrzymanie dotacji.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy ponoszone nakłady w związku z realizacją umowy o współpracę ze szkołą mają pośredni związek z przychodami i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie przychodu, ewentualnie na zwiększenie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Zatem, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

 • poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy,
 • wydatek jest prawidłowo udokumentowany.

Jednocześnie, ciężar prawidłowego udokumentowania wydatku i wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskaniem (zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła) przychodów spoczywa na podatniku. To właśnie on musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. Decydując się na poniesienie określonych wydatków musi sam dokonać oceny, czy wydatki, które poniósł mają na celu uzyskanie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, a następnie podjąć decyzję o ich ewentualnym zakwalifikowaniu do kosztów podatkowych.

Zauważyć należy, iż zdefiniowanie celu osiągnięcia przychodu nie może być traktowane jedynie w kategoriach formalnych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w przywołanym przepisie art. 22 ust. 1 ww. ustawy nie wymaga wykazania, że konkretny przychód jest skutkiem poniesienia określonego kosztu. Możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku, jako kosztu uzyskania przychodów uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, iż poniesiony wydatek przysporzy mu spodziewanego przychodu lub przyczyni się do zabezpieczenia źródła przychodów.

W przedmiotowej sprawie istotna jest analiza poniesionych wydatków z tytułu: wypłaty stypendiów dla 2 najzdolniejszych uczniów skierowanych na praktyczną naukę zawodu, organizacji wizyt studyjnych, doposażenia i dotowania klasy patronackiej, organizacji specjalistycznych kursów i szkoleń dla uczniów, wydatków związanych z zapewnieniem uczniom odpowiednich warunków BHP i ich wpływu na powstanie przychodu, względnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Analiza ta nie byłaby pełna bez uwzględnienia, czy powstaniu tego kosztu towarzyszyło racjonalne działanie Wnioskodawcy. W kontekście racjonalności działań Wnioskodawcy należy zauważyć, iż koszty związane z działalnością gospodarczą oprócz tego, że muszą być wynikiem racjonalnego i celowego działania nie mogą obciążać budżetu skutkami zaniedbań powodujących zmniejszenie jego wpływów. Działalność gospodarcza podlega bowiem określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu.

W złożonym wniosku Wnioskodawca przedstawił informacje, które wskazują, iż poniesione powyżej wydatki przyczyniły się do powstania, zwiększenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Jedyną przesłanką do zawarcia przez spółkę, której Wnioskodawca jest wspólnikiem ww. umowy ze szkołą było bowiem zwiększenie szans na otrzymanie przez spółkę dotacji na zakup środka trwałego. W konkursie na otrzymanie dotacji, wysoko punktowana była wszelka działalność nakierowana na współpracę ze szkołami. Spółka chcąc zapewnić sobie szanse na pozytywną weryfikację wniosku o dotację, podjęła współpracę ze szkołą, bazując na wskazówkach z objaśnień do wniosku o dotację. Powzięcie takiego rodzaju działań miało przynieść wymierne efekty w postaci przyznanej dotacji na zakup środka trwałego. Ważną kwestią jest tu fakt, że w przypadku nie otrzymania dotacji umowa o współpracy ze szkołą nie weszłaby w życie, gdyż miała charakter warunkowy - uzależniający jej wejście w życie od faktu otrzymania dotacji.

Spółka przeszła pozytywnie weryfikację w procesie o otrzymanie dotacji, otrzymała dodatkowe, ważne w procesie weryfikacji punkty właśnie dzięki zawarciu przedmiotowej umowy o współpracy ze szkołą i zobligowaniu do ponoszenia kosztów, tj. stypendia dla uczniów, sfinansowanie szkoleń, organizacji wyjazdów studyjnych, doposażenia klasy patronackiej, itp.

Spółka z otrzymanej dotacji współfinansowała zakup środka trwałego, który użytkuje do produkcji nowych wyrobów. Sprzedaż nowych wyrobów przekłada się na wymierne efekty w postaci przychodów ze sprzedaży. Gdyby jednostka nie zawarła umowy o współpracę ze szkołą z dużym prawdopodobieństwem nie miałaby szans na otrzymanie dotacji.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Wobec powyższego, wydatki do poniesienia których spółka zobowiązała się na mocy zawartej ze szkołą umowy o współpracy, stanowią w myśl

art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt uzyskania przychodów, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej, której jest wspólnikiem.

Podkreślić należy, że organ podatkowy wydający niniejszą interpretację nie czynił sam żadnych ustaleń w zakresie okoliczności związanych celowością poniesienia wydatków wynikających z zawartej ze szkołą umowy o współpracy, przyjął jedynie argumenty podnoszone przez Wnioskodawcę bez weryfikowania ich. Nie można jednak wykluczyć, że naczelnik urzędu skarbowego prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji. Zwłaszcza, że w świetle art. 14k i następnych Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla rozstrzygającego sprawę podatkową naczelnika właściwego urzędu skarbowego, który może poczynić własne ustalenia w zakresie stanu faktycznego rozstrzyganej przez siebie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). ). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.