ITPB1/415-779b/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji/udziałów) otrzymanych jako dywidenda będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy?
ITPB1/415-779b/14/PSZinterpretacja indywidualna
  1. Słowacja
  2. akcja
  3. aktywa
  4. koszt
  5. odpłatne zbycie
  6. podział zysku
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – polski rezydent podatkowy rozważa przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej. Spółka zorganizowana i zarejestrowana będzie według prawa słowackiego jako komanditna spolocnost, odpowiednik polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, odpowiednika polskiego komplementariusza. Poza Wnioskodawcą wspólnikami Spółki mogą być osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi i osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej.

Spółka pełnić będzie funkcję podmiotu holdingowego dla grupy spółek kapitałowych z siedzibą w Unii Europejskiej, poza terytorium Polski, a głównym źródłem jej dochodów będą dywidendy wypłacane przez spółki z grupy. Dywidendy te mogą być wypłacane w formie pieniężnej oraz w formie aktywów niepieniężnych tj. w postaci akcji/ udziałów. Akcje/udziały te następnie mogą zostać odpłatnie zbyte przez Wnioskodawcę.

Spółka na terytorium Słowacji utrzymywać będzie stałą siedzibę, w której podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności Spółki decyzje. Ponadto Spółka będzie prowadzić również działalność operacyjną.

Spółka słowacka komanditna spolocnosc jest „pół - transparentna podatkowo”. W efekcie w odniesieniu do dochodów komanditna spolocnosc przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego natomiast zyski w części przypadającej na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki i to ona jest płatnikiem tego podatku.

Na gruncie słowackiej ustawy o podatku dochodowym, zyski czerpane przez wspólników spółki osobowej, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, stanowią specyficznie zdefiniowaną kategorię dochodów z działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. d słowackiej ustawy o podatku dochodowym). Przepisy słowackiej ustawy o podatku dochodowym jednoznacznie określają, że zysk przypadający na wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności jest zaliczany do źródła przychodów z działalności gospodarczej. Wyłączona z podstawy opodatkowania k.s. kwota przypadająca, zgodnie ze statutem spółki, wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji/udziałów) otrzymanych jako dywidenda będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji) otrzymanych jako wypłata zysku ze Spółki będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy. Jak zostało wskazane powyżej, komanditna spolocnost jest w świetle postanowień słowackiego kodeksu handlowego podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników, którym przysługuje prawo do udziału w zysku wypracowanym przez k.s. Udział ten może zostać wypłacony do wspólników zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aktywów niepieniężnych (akcji).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że otrzymane wynagrodzenie od Spółki powinno być kwalifikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który, co do zasady podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż z punktu widzenia cywilnoprawnego, obowiązek wypłaty zysku z tytułu udziału w Spółce jest zobowiązaniem jednostronnym, wynikającym ze stosunków właścicielskich. Wypłacie tego zysku nie towarzyszy żadne świadczenie wzajemne wspólnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymane wynagrodzenie z tytułu udziału w zysku Spółki w postaci akcji powinno być zakwalifikowane zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wartość otrzymanych świadczeń w naturze. W związku z powyższym wartość ta powinna zostać ustalona zgodnie z art. 11 ust 2-2b tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Bez znaczenia pozostaje fakt, iż w odniesieniu do Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dochód (przychód) z tytułu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku Spółki może podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za taką interpretacją przemawia fakt, iż w przypadku wypłaty zysku w postaci niepieniężnej, składniki majątkowe, jakie zostaną przekazane Wnioskodawcy, zostaną wydane w związku z realnym zobowiązaniem Spółki, obliczonym na podstawie wartości rynkowej akcji. Jako, że zmianie nie ulega wartość wypłaty, a jedynie forma świadczenia, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych powinna odpowiadać kwocie należnej z tytułu wypłaty zysku w formie gotówkowej.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Przy ustalaniu wartości tego rodzaju przychodów stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 17 ust. 2 ustawy). Wynika z tego, że aby ustalić przychód z tytułu sprzedaży akcji należy cenę określoną w umowie sprzedaży pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia.

Jako, że przedmiotem opodatkowania jest dochód, określony zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w ramach wypłaty zysku ze Spółki w formie niepieniężnej determinuje wysokość zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z. wyjątkiem kosztów, które zostały wymienione w art. 23.

Jak już zostało wskazane, Wnioskodawca otrzyma od Spółki z tytułu udziału w zysku akcje, które należy traktować jako świadczenie w naturze. W związku z tym koszt uzyskania przychodu w takim przypadku powinien zostać ustalony w oparciu o art. 22 ust. 1d. W myśl powyższego przepisu kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw jest wartość przychodu określona w art. 11 ust 2 i 2a tj. cena rynkowa.

W przypadku wypłaty zysku Spółki wydawane są składniki majątkowe w związku z realnym zobowiązaniem Spółki wypłacającej zysk, które obliczane są na podstawie wartości rynkowej.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, skoro aktywa niepieniężne stanowią zysk Spółki o określonej wartości, to wartość ta powinna stanowić równocześnie koszt uzyskania przychodów w przypadku późniejszego, odpłatnego zbycia przedmiotu wypłaty (akcji).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższych konkluzji nie zmienia brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie papierów wartościowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych papierów wartościowych. Przepis ten reguluje wyłącznie kwestię momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie i objęcie papierów wartościowych.

Podsumowując, w przypadku odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji) otrzymanych jako wypłata zysku ze Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości rynkowej otrzymanych aktywów z dnia ich wydania Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko, na gruncie odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 sygn. IPPB3/423-1004/13-2/KK.

Na uwagę zasługuje również orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2012 r. sygn. II FSK 1509/11, w którym Sąd wskazał, że w momencie sprzedaży prawa majątkowego co prawda uzyskuje się przychód, lecz utracone (przekazane w zamian za zapłatę) prawo majątkowe stanowi koszt w wysokości tej części, która podlega sprzedaży. Odmienna ocena prowadziłaby do uznania transakcji sprzedaży za bezprzedmiotową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do kwestii przytoczonego we wniosku orzecznictwa: wyroku sądu, interpretacji indywidualnej w sprawie interpretacji prawa podatkowego, wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.