ITPB1/415-1005/14/WM | Interpretacja indywidualna

Czy wartość towarów związanych z działalnością gospodarczą męża, których 1/2 wartości weszła do masy spadkowej, jeśli zostanie ujęta w remanencie początkowym w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w 1/2 części będącej jej własnością z tytułu udziału we wspólności małżeńskiej? Pytanie Wnioskodawczyni sprowadza się do uznania za koszt uzyskania przychodów różnicy w stanach powyższych towarów w remanencie początkowym i końcowym, przy ustalaniu dochodu z tytułu jej działalności gospodarczej za rok podatkowy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
ITPB1/415-1005/14/WMinterpretacja indywidualna
  1. kontynuacja działalności
  2. koszt
  3. remanent
  4. towar handlowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie towarów handlowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie towarów handlowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 lutego 2014 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu obuwiem i prowadzenia ośrodka wypoczynkowego, opodatkowaną na zasadach ogólnych, na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spadkobiercami po zmarłym oprócz Wnioskodawczyni jest jeszcze dwoje pełnoletnich dzieci.

Pismem z dnia 7 marca 2014 r., Wnioskodawczyni zawiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o kontynuowaniu działalności po zmarłym mężu wraz z oświadczeniami pozostałych spadkobierców o wyrażeniu na to zgody. Jednocześnie zarejestrowała działalność gospodarczą w CEIDG i zawiadomiła pracowników o przejęciu zakładu pracy. W dniu 14 marca 2014 r. notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia dokonane zostało nabycie spadku. Obecnie Wnioskodawczyni złożyła do sądu wniosek o zgodny dział spadku bez ustalania spłat i dopłat między spadkobiercami, ale do dnia złożenia niniejszego wniosku nie odbyła się żadna rozprawa przed sądem. Plan podziału spadku złożony do sądu razem ze zgodnym wnioskiem o dokonanie działu spadku przewiduje, że udziały spadkodawcy w towarach związanych z jego działalnością gospodarczą zostaną przyznane na jej wyłączną własność. Udział spadkodawcy we własności poszczególnych składników spadku wynosi 1/2, gdyż do dnia śmierci męża obowiązywała w małżeństwie zasada wspólności majątkowej. Oznacza to, że ww. towary - handlowe obecnie są własnością Wnioskodawczyni w 1/2 części z tytułu małżeńskiej współwłasności majątkowej, a pozostała 1/2 część stanie się Jej własnością po zakończeniu procedur spadkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość towarów związanych z działalnością gospodarczą męża, których 1/2 wartości weszła do masy spadkowej, jeśli zostanie ujęta w remanencie początkowym w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w 1/2 części będącej jej własnością z tytułu udziału we wspólności małżeńskiej... Pytanie Wnioskodawczyni sprowadza się do uznania za koszt uzyskania przychodów różnicy w stanach powyższych towarów w remanencie początkowym i końcowym, przy ustalaniu dochodu z tytułu jej działalności gospodarczej za rok podatkowy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, towary związane z działalnością gospodarczą zmarłego męża, których 1/2 wartości weszła do masy spadkowej w tej części nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w działalności prowadzonej przez Wnioskodawczynię, gdyż nie zostanie spełniona jedna z przesłanek wynikająca z art. 22 ust. 1 ww. ustawy tj. poniesienia kosztu. Natomiast 1/2 wartości tych towarów, które zostały ujęte w remanencie początkowym jej działalności, będące jej własnością z tytułu udziału we wspólności małżeńskiej, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów, gdyż są to wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię. Kosztem uzyskania przychodów będzie różnica w stanach remanentów początkowego i końcowego za dany rok podatkowy, o ile towary te będą związane z uzyskaniem przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1994 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Jest to ich majątek wspólny.

W myśl art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

W świetle art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą na jedną lub kilka osób z chwilą jego śmierci. Ponadto zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia.

Tym samym stwierdzenie nabycia spadku stanowi konsekwencję wcześniejszego nabycia spadku.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni wraz z dwójką dzieci nabyła po zmarłym mężu (z którym łączyła ją ustawowa wspólność małżeńska) spadek, w skład którego wchodziło przedsiębiorstwo prowadzone przez męża. W wyniku działu spadku stanie się wyłącznym właścicielem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Stosownie natomiast do § 27 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037 ze zm.) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Materiały i towary handlowe objęte spisem z natury winny być wycenione według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (por. § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia).

W świetle powyższych przepisów, kosztami uzyskania przychodów mogą być wyłącznie te wartości towarów z nabyciem których wiąże się poniesienie wydatku, natomiast nabycie nieodpłatne materiałów i towarów handlowych nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem ich nabycie nie wiąże się z poniesieniem wydatku.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, stwierdzić należy, iż do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawczynię po zmarłym mężu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone wydatki na nabycie towarów, w tej części w jakiej Wnioskodawczyni - z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonków - poniosła za życia męża koszt ich nabycia lub wytworzenia, czyli w stosunku do połowy ich wartości.

Natomiast ta część wartości towarów, którą Wnioskodawczyni nabyła nieodpłatnie w wyniku nabycia i działu spadku - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię.

Na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ww. towarów handlowych w remanencie początkowym, a niesprzedanych na koniec roku podatkowego w remanencie końcowym.

Jednakże przy ustalaniu dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni powinna wziąć pod uwagę wyłącznie tę część wartości towarów przejętych z działalności męża po jego śmierci, która odpowiadała udziałowi Wnioskodawczyni w majątku wspólnym małżonków. (Powyższe ustalenie dotyczy towarów handlowych, które zostały sprzedane w trakcie roku podatkowego, tj. dotyczy różnicy między wartością towarów handlowych wykazanych w remanencie początkowym, a wartością towarów wykazanych w remanencie sporządzonym na koniec roku podatkowego - remanencie końcowym).

Natomiast ta część wartości towarów handlowych, która przekracza udział Wnioskodawczyni w majątku wspólnym i została przez nią nabyta w spadku po mężu, czy też w wyniku nieodpłatnego działu spadku, nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecinie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.