IPPP1/443-953/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania rozliczeń dokonywanych pomiędzy Operatorem i Nie-Operatorem, prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach związanych z realizowanym projektem
IPPP1/443-953/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. działalność
 3. konsorcjum
 4. koszt
 5. podatnik podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rozliczeń dokonywanych pomiędzy Operatorem i Nie-Operatorem, prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach związanych z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rozliczeń dokonywanych pomiędzy Operatorem i Nie-Operatorem, prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach związanych z realizowanym projektem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
 1. Wstęp

C. Sp. z o.o. (dalej: „C”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) przystąpił do projektu gospodarczego (wspólny projekt) ze spółką P. S.A. (dalej: „Uczestnik”) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego złóż (m in. niekonwencjonalnych) oraz (w przypadku sukcesu etapu poszukiwawczego) wydobycia na skalę przemysłową kopalin (m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego i innych kopalin towarzyszących; dalej: „Węglowodorów”).

Wspólny projekt ma doprowadzić do zmniejszenia kosztów poszukiwania, rozpoznania i zagospodarowania złóż Węglowodorów oraz pozwolić na szybsze określenie zasobności złóż, jak również doprowadzić do optymalizacji regulacyjnych aspektów prowadzonych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych.

Poprzez prowadzenie wspólnego projektu, C. oraz Uczestnik mają na celu uzyskanie wzajemnych korzyści poprzez efekt synergii w zakresie prowadzonych prac poszukiwawczych, które zwiększają szansę na udane poszukiwania oraz w konsekwencji produkcję Węglowodorów na obszarach objętych koncesjami poszukiwawczymi.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zawarł z Uczestnikiem Porozumienie (dalej: „Porozumienie”) z dnia 12 grudnia 2013 r. Wskazany dokument został opracowany w celu podsumowania prowadzonych uprzednio przez C. negocjacji z Uczestnikiem dotyczących wspólnego poszukiwania, rozpoznawania i produkcji Węglowodorów, w szczególności z łupków, na wybranych obszarach w Polsce oraz wyrażenia zgody na dalszą współpracę w przyszłości (dalej: „Projekt”). W oparciu o Porozumienie, zdecydowano, że dla Projektu przyjęte zostanie dwuetapowe podejście i dla każdego etapu (fazy) zostaną przygotowane i zawarte oddzielne umowy.

W odniesieniu do Fazy I Projektu, C. i Uczestnik zawarli Umowę o wspólnych nakładach na odwierty (dalej: „Umowa”) z 31 marca 2014 r. Celem Umowy jest ustalenie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Spółką a Uczestnikiem (wspólnie określane dalej jako „Strony”) oraz ustanowienie sposobu rozliczeń w zakresie poszukiwania i rozpoznawania Węglowodorów na wybranych obszarach objętych koncesjami poszukiwawczymi i prawem użytkowania górniczego przysługujących odpowiednio Wnioskodawcy (dla obszarów Z. oraz G.) oraz Uczestnikowi (dla obszarów T.L. oraz W.-T.). Powyższe oznacza, że status użytkownika górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 613 ze zm.; dalej: „P”) przysługuje - w odniesieniu do dwóch obszarów Z. i G. -Wnioskodawcy oraz - w odniesieniu do dwóch obszarów T.L. oraz W.-T. - Uczestnikowi.

W odniesieniu do współpracy w ramach Fazy II Projektu dotyczącej wydobycia i produkcji Węglowodorów Strony podejmą decyzję, w jakiej formie prawnej prowadzona będzie dalsza współpraca (np. w ramach umowy o współpracy, która standardowo jest wykorzystywana przy projektach poszukiwawczych). Do tej pory nie została zawarta umowa w tym zakresie.

Strony są polskimi rezydentami dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, opodatkowanymi w Polsce od całości swoich dochodów. Strony są również zarejestrowane dla celów polskiego podatku VAT jako podatnicy VAT czynni.

 1. Realizacja Projektu

Umowa zawiera również regulacje dotyczące realizowania poszczególnych faz Projektu.

Faza I Projektu

Zasadniczym celem realizacji Fazy I Projektu jest umożliwienie poszukiwania, a następnie produkcji Węglowodorów (Faza II Projektu) na obszarach objętych właściwymi koncesjami. Wszystkie starania i nakłady Stron w Fazie I Projektu będą poniesione jako służące zwiększeniu szans na produkcję Węglowodorów w Fazie II Projektu (między innymi poprzez możliwość szybszego określenia zasobności/potencjału złóż Węglowodorów).

W ramach Fazy I Projektu, wiodącą rolę w zakresie administracyjnych i technicznych aspektów, objął podmiot pełniący funkcję Operatora (dalej: „Operator”), będący Stroną, która posiada koncesję/koncesje w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż na danym, wybranym przez Strony, obszarze. Rola Operatora może „przechodzić” w trakcie Projektu między Wnioskodawcą a Uczestnikiem, co oznacza, że na podstawie Umowy zarówno Spółka (dla obszarów Z. i G.), jak również Uczestnik (dla obszarów T.L. oraz W.-T.) mogą działać jako Operator. Strona, która nie będzie Operatorem w odniesieniu do danej lokalizacji, dalej określana będzie jako „Nie-Operator”.

W ramach realizacji Fazy I Projektu planowane jest utworzenie Wspólnego Komitetu Technicznego, pod kierownictwem którego przeprowadzone zostaną wszelkie prace (w tym geologiczne) - np. odwierty, określone w harmonogramie prac zawartym w Programie Prac i Budżecie (dalej: „Program Prac i Budżet”) przygotowanym przez Operatora i podlegającym zatwierdzeniu przez Wspólny Komitet Techniczny (patrz uwagi poniżej).

Strony zobowiązują się w ramach Umowy do realizacji także innych prac, nieokreślonych w ww. harmonogramie koniecznych do wejścia w Fazę II Projektu.

Wspólny Komitet Techniczny został utworzony w celu sprawowania całościowego nadzoru i kierownictwa nad pracami podczas Fazy I Projektu. Każda ze Stron posiada po 50% głosów we Wspólnym Komitecie Technicznym.

Wszystkie decyzje w ramach Wspólnego Komitetu Technicznego są podejmowane jednogłośnie.

Do obowiązków Wspólnego Komitetu Technicznego należą w szczególności:

 • organizowanie regularnych spotkań dotyczących zaawansowania realizowanych zadań Fazy I Projektu;
 • zatwierdzenie lokalizacji prac w ramach Fazy I Projektu;
 • zatwierdzenie harmonogramu kolejnych prac w ramach Fazy I Projektu;
 • zatwierdzenie zmian do ww. harmonogramu prac, o ile będą wymagane;
 • zatwierdzanie terminów i zasad przetargów oraz zamówień dotyczących usług geologicznych objętych Fazą I Projektu;
 • zatwierdzanie Programu Prac i Budżetu oraz jego zmian, akceptacja dodatkowych kosztów;
 • zatwierdzenie ukończenia Fazy I Projektu.

Wspólny Komitet Techniczny nie jest uprawniony do dokonywania zmian w Umowie. Nie jest także odpowiedzialny za negocjacje Fazy II Projektu.

Jeśli Wspólny Komitet Techniczny uzna to za konieczne, może tworzyć tzw. podkomitety doradcze. Podkomitety będą działały w ramach pisemnych wytycznych wydanych przez Komitet. Każda ze Stron może wskazać reprezentanta do każdego z podkomitetów.

Wszelkie wydatki związane z działalnością reprezentantów Stron we Wspólnym Komitecie Technicznym powstałe po stronie Spółki i Uczestnika będą ponoszone przez Strony indywidualnie i nie będą rodziły roszczenia o ich zwrot.

Jak zostało to już wskazane powyżej, zasadniczym celem Fazy I Projektu jest umożliwienie i usprawnienie poszukiwania oraz następnie produkcji Węglowodorów na obszarach odpowiednich koncesji. W ten sposób, przychody pochodzące z produkcji Węglowodorów, są oczekiwane na etapie Fazy II Projektu. Niezależnie od powyższego, w Fazie I Projektu może dojść do uzyskania przychodów z jednorazowych / incydentalnych zdarzeń gospodarczych np. ze sprzedaży aktywów nabytych/wytworzonych w toku Projektu.

Faza II Projektu

Po zakończeniu Fazy I Projektu, Strony podejmą wspólnie decyzję o kontynuacji Projektu w ramach Fazy II Projektu. Zasady współpracy oraz szczegółowy zakres zadań w ramach Fazy II Projektu zostanie uzgodniony przez Strony. W szczególności Strony podejmą decyzję, w jakiej formie prawnej prowadzona będzie dalsza współpraca (np. w ramach umowy o współpracy). Do tej pory nie została zawarta umowa w tym zakresie. W przypadku braku zainteresowania jednej ze Stron kontynuacją realizacji Projektu w ramach Fazy II Projektu, przykładowo w związku z faktem, że nie odkryto złóż Węglowodorów lub określone złoże Węglowodorów nie może być eksploatowane na skałę przemysłową, istnieje możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 1. Udział w kosztach

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Strony są zobowiązane do ponoszenia kosztów związanych z pracami realizowanymi w ramach Fazy I Projektu w wysokości 50% przez każdą Stronę. Wszelkie koszty związane z realizacją Fazy I Projektu powinny zostać zatwierdzone przez Wspólny Komitet Techniczny oraz powinny bazować na pracach zrealizowanych na podstawie harmonogramu prac określonego w Programie Prac i Budżecie.

 1. Operator

Operator - jako Strona posiadająca koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż na danym, wybranym przez Strony obszarze - jest odpowiedzialny za prowadzenie wspólnego projektu w ramach Fazy I Projektu zgodnie z postanowieniami: Umowy, posiadanych koncesji oraz odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, Operator jest zobowiązany/uprawniony do:

 • przygotowania Programu Prac i Budżetu i jego przedstawienia Wspólnemu Komitetowi Technicznemu celem akceptacji. Program Prac i Budżet ma zawierać szczegółową listę prac, które mają zostać wykonane w odniesieniu do danej lokalizacji w ramach Fazy I Projektu wraz z ich przewidywanymi kosztami;
 • realizowania zatwierdzonego Programu Prac i Budżetu;
 • nabywania towarów/usług niezbędnych do przeprowadzenia Fazy I Projektu;
 • prowadzenia ewidencji wszelkich kosztów i wydatków ponoszonych w ramach Umowy, jak również wszelkich danych/informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowych rozliczeń z Nie-Operatorem;
 • wystosowywania do Nie-Operatora cyklicznych (raz w miesiącu lub częściej) wezwań do zapłaty (dalej: „Wezwanie do zapłaty”) na pokrycie wydatków zatwierdzonych w ramach Programu Prac i Budżetu Fazy I Projektu;
 • założenia i obsługi odrębnego rachunku bankowego, na który będą dokonywane w szczególności płatności Nie-Operatora na podstawie Wezwań do zapłaty (dalej: „Wspólny rachunek”);
 • organizowania i prowadzenia spotkań Wspólnego Komitetu Technicznego (w tym do przygotowywania i dystrybucji agendy na te spotkania);
 • wyznaczania przewodniczącego Wspólnego Komitetu Technicznego.
 1. Nie-Operator

Strona niepełniąca roli Operatora w Projekcie będzie występowała w roli Nie-Operatora, który w szczególności:

 • ponosi 50% kosztów związanych z realizacją Fazy I Projektu wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi kosztami dodatkowymi;
 • nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z działalnością Operatora;
 • ma prawo do wstępu na teren prac prowadzonych w ramach Fazy I;
 • ma prawo kontroli/audytu Wspólnego rachunku (utworzonego przez Operatora w celu realizacji Fazy Projektu);
 • ma 50% głosów przy podejmowaniu wszelkich decyzji, zatwierdzeń oraz innych postanowień dokonywanych w ramach Wspólnego Komitetu Technicznego;
 • posiada prawo do korzystania z danych Operatora związanych z pracami realizowanymi w ramach Fazy Projektu;
 • dokonuje płatności na podstawie otrzymanych od Operatora Wezwań do zapłaty dotyczących kosztów realizacji Fazy I Projektu.
 1. Zasady dokonywania zakupów przez Operatora

W celu realizacji Fazy I Projektu niezbędne będzie ponoszenie znacznych kosztów, w szczególności związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż Węglowodorów. Mogą to być koszty zakupu usług obcych (np. badań geologicznych), koszty nabycia towarów (nowych lub używanych), koszty zakupu aktywów/środków trwałych (nowych lub używanych), koszty osobowe, koszty dzierżawy etc.

Powyższe zakupy są i będą rozliczane przez Stronę działającą jako Operator.

Zgodnie z Umową, na podstawie Wezwań do zapłaty wystosowywanych przez Operatora, Nie-Operator będzie dokonywał wpłat na Wspólny rachunek w celu pokrycia 50% kosztów zatwierdzonych w ramach Programu Prac i Budżetu dla danej lokalizacji, stosownie do ustalonych między Stronami zasad rozliczeń, określonych w Załączniku do Umowy (dalej: „Zasady rozliczeń”), patrz punkt 7 poniżej.

 1. Zasady dokonywania rozliczeń w ramach Umowy

Zgodnie z Umową, realizując Fazę I Projektu Operator korzysta ze Wspólnego rachunku, zachowując jednocześnie powszechnie akceptowane praktyki księgowe stosowane w międzynarodowym przemyśle naftowym.

O ile Strony nie uzgodnią inaczej, najpóźniej piętnastego (15) dnia każdego miesiąca Operator przedstawi miesięczny wykaz kosztów i wydatków poniesionych w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym, według ich rodzajów i zgodnie z odpowiednią klasyfikacją i kategorią budżetową i wskaże, w jakich częściach koszty te mają być ponoszone przez każdą ze Stron.

Zgodnie z Zasadami rozliczeń, jeżeli Operator tego zażąda (poprzez wystosowanie do Nie-Operatora Wezwania do zapłaty), Nie-Operator zapłaci (wniesie) na Wspólny rachunek danego Projektu przypadającą na Nie-Operatora (zgodnie z Programem Prac i Budżetem) część szacunkowego zapotrzebowania na środki finansowe na poczet operacji następnego miesiąca. Wysokość kwoty zapotrzebowania na środki finansowe będzie równa szacunkowej kwocie niezbędnej do poniesienia przez Operatora na realizację uzgodnionych prac w walutach wymaganych do wykonania jego obowiązków wynikających z uzgodnionego Programu Prac i Budżetu Fazy I Projektu w danym miesiącu i odpowiednio powiększonej o kwotę VAT (kwota brutto zawierająca VAT). Zgodnie z Umową, zatwierdzone prace będą referowały do towarów i/lub usług, które mają zostać nabyte (określonych w momencie wystawienia Wezwania do zapłaty). Przedmiotowa referencja będzie dokonywana w oparciu o harmonogram uzgodnionych prac w ramach Programu Prac i Budżetu Fazy I projektu W szczególności, dokumenty rozliczeniowe przygotowane w oparciu o przedmiotowy Program, wzywające Nie-Operatora do wniesienia środków, będą wskazywać poszczególne czynności wykonywane w ramach Fazy I Projektu (np. wiercenia, cementowanie, kładzenie okablowania, itd.) wraz z przewidywaną wartością zakupów towarów oraz usług niezbędnych do ich realizacji oraz ze wskazaniem pozycji w Programie.

W celu zagwarantowania, że Nie-Operator poniesie tylko takie wydatki, do których jest zobowiązany zgodnie z jego udziałem we wspólnym projekcie ustalonym w Umowie, uzgodniono, iż jeżeli wpłaty na poczet operacji następnego miesiąca otrzymane od Nie-Operatora przekroczą jego uzgodniony udział w wydatkach, wówczas kolejne zapotrzebowanie na środki finansowe skierowane do Nie-Operatora zostanie odpowiednio zmniejszone. Strona może zażądać zwrotu nadpłaconych wpłat na poczet operacji następnego miesiąca.

Jeżeli wpłaty na poczet operacji następnego miesiąca otrzymane od Nie-Operatora wyniosą mniej niż jego udział w wydatkach, różnica zostanie, według wyboru Operatora, doliczona do następnych wpłat lub zapłacona przez Nie-Operatora w terminie pięciu (5) dni od otrzymania przez Nie-Operatora od Operatora faktury na tę różnicę.

Jeśli Operator nie wymaga uiszczania przez Nie-Operatora płatności na poczet przypadającego mu w następnym miesiącu udziału w kosztach, Nie-Operator wpłaca kwotę swojego udziału w ciągu 10 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Operatora odpowiedniego dokumentu. Operator może przy tym zamienić wartość płatności bądź jej część na inną walutę.

Powyższa zapłata przez jedną Stronę nie narusza prawa drugiej Strony do kwestionowania poprawności rozliczeń, jednakże wszelkie zestawienia i rachunki przedłożone przez Operatora w ciągu roku uznawane są za poprawne i zgodne ze stanem faktycznym po 24 miesiącach następujących po zakończeniu danego roku. Dokonanie korekty jest możliwe po 24 miesiącach, jeśli jest ona następstwem przeprowadzonego audytu, wniosku złożonego przez stronę trzecią, wymagań prawnych bądź zmian w 50% udziale Strony.

Każda Strona ponosi wszelkie koszty i wydatki własne poniesione w celu realizacji Fazy I Projektu, wliczając w to m.in. koszty administracyjne i pracownicze. Jednocześnie Operator obciąży drugą Stronę 50% wszystkich wydatków poniesionych przez niego w związku z działaniami przeprowadzanymi zgodnie z Programem Prac i Budżetem. Obciążenie powinno być zgodne z charakterem i zakresem danej działalności oraz powinno być odpowiednio udokumentowane. Obejmuje ono zatem między innymi: przygotowanie obszaru wiercenia, niezbędne ubezpieczenie, badania sejsmiczne oraz koszt wszelkich podatków, należności, oszacowań, oraz innych opłat o charakterze publicznoprawnym należnych w związku z działaniami prowadzonymi w ramach Fazy I Projektu (z wyjątkiem wszelkich należności, które są obliczane na podstawie przychodów, dochodów lub wartości majątku Strony).

W rozsądnych odstępach czasu, przynajmniej raz na rok, Operator przeprowadza również inwentaryzację wszystkich materiałów, zaś wydatki z tego tytułu będą pokrywane ze Wspólnego rachunku.

 1. Własność rzeczy i praw majątkowych

Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, w ramach realizacji Projektu ponoszone będą znaczne koszty działań związanych z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż Węglowodorów. Koszty te są i będą związane m.in. z nabywaniem określonych usług, towarów, w tym kosztów związanych z nabyciem i/lub wytworzeniem określonego majątku (np. aktywów/środków trwałych).

W związku z faktem, iż koszty te są i będą ponoszone przez obie Strony proporcjonalnie do ustalonego udziału, wszelkie mienie nabyte lub posiadane w celu wykorzystania w ramach wspólnego projektu, a w szczególności odwierty, urządzenia, sprzęt, materiały, informacje, środki będące odrębną własnością i posiadane w celu wykorzystania w ramach wspólnego projektu przez którąkolwiek ze Stron lub będące wspólną własnością i posiadane w celu wykorzystania w ramach wspólnego projektu przez Strony będą stanowiły z ekonomicznego/biznesowego punktu widzenia, ich wspólny majątek.

Natomiast w świetle obecnie obowiązującego art. 16 ust. 2 P. obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione w przestrzeni objętej prawem użytkowania górniczego stanowią własność użytkownika górniczego. Własność ta jest prawem związanym z użytkowaniem górniczym.

Należy zauważyć, że obecnie jest rozważane wprowadzenie istotnych zmian w P.. W szczególności, polski Ustawodawca planuje wprowadzić możliwość udzielenia zbiorowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż Węglowodorów oraz produkcji Węglowodorów dla stron umowy o współpracy, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że wszystkie strony umowy o współpracy staną się użytkownikami górniczymi. O ile przedmiotowa nowelizacja P. zostanie wprowadzona, Strony dołożą wszelkich racjonalnych i uzasadnionych ekonomicznie starań w celu odzwierciedlenia wskazanej zmiany prawa w ich stosunkach, w szczególności prawa własności / współwłasności wszystkich urządzeń, wyposażenia i instalacji zbudowanych w obszarze objętym użytkowaniem górniczym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że:

 1. w przypadku gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Operator, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia całości VAT naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez niego faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu, w tym finansowanych ze Wspólnego rachunku;
 2. w przypadku gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Operator, kwoty otrzymywane przez niego od Nie-Operatora zgodnie z Zasadami rozliczeń przewidzianymi w Umowie, będą stanowiły wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu dokonania przez niego na rzecz Nie-Operatora czynności podlegających opodatkowaniu VAT i, jako takie powinny być dokumentowane za pomocą faktur wystawianych przez Wnioskodawcę na rzecz Nie-Operatora i zawierających kwotę VAT ustaloną według odpowiedniej stawki;
 3. w przypadku gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Operator, kwoty otrzymywane przez niego od Nie-Operatora na poczet operacji następnego miesiąca na wydzielony Wspólny rachunek bankowy (założony przez Wnioskodawcę), powinny być traktowane jako zaliczki na poczet opodatkowanej VAT czynności realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz Nie-Operatora i, jako takie, powinny być dokumentowane za pomocą faktur wystawianych przez Wnioskodawcę na rzecz Nie-Operatora i zawierających kwotę VAT ustaloną według odpowiedniej stawki;
 4. w przypadku gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Nie-Operator, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych na jego rzecz przez Operatora w ramach Projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. w przypadku gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Operator, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia całości VAT naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez niego faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu, w tym finansowanych ze Wspólnego rachunku;
 2. w przypadku gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Operator, kwoty otrzymywane przez niego od Nie-Operatora zgodnie z Zasadami rozliczeń przewidzianymi w Umowie, będą stanowiły wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu dokonania przez niego na rzecz Nie-Operatora czynności podlegających opodatkowaniu VAT i, jako takie, powinny być dokumentowane za pomocą faktur wystawianych przez Wnioskodawcę na rzecz Nie-Operatora i zawierających kwotę VAT ustaloną według odpowiedniej stawki;
 3. w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Operator, kwoty otrzymywane przez niego od Nie-Operatora na poczet operacji następnego miesiąca na wydzielony Wspólny rachunek bankowy (założony przez Wnioskodawcę), powinny być traktowane jako zaliczki na poczet opodatkowanej VAT czynności realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz Nie-Operatora i, jako takie, powinny być dokumentowane za pomocą faktur wystawianych przez Wnioskodawcę na rzecz Nie-Operatora i zawierających kwotę VAT ustaloną według odpowiedniej stawki;
 4. w przypadku gdy Wnioskodawca będzie występował w ramach Umowy jako Nie-Operator, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych na jego rzecz przez Operatora w ramach Projektu.

Ad. pytanie nr 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z tytułu zakupu tych towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa do odliczenia całości VAT naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez niego faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu, w tym finansowanych ze Wspólnego rachunku.

W szczególności, Spółka jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnikiem jest m.in. osoba prawna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. W myśl art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, działalnością gospodarczą jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym m.in. podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Mając na uwadze charakter działalności Wnioskodawcy w ramach Umowy, skonkludować należy, iż działalność ta wypełnia znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT. Tym samym, w odniesieniu do tej działalności, Wnioskodawca występuje jako podatnik.

Towary oraz usługi nabywane przez Spółkę w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Tym samym pomiędzy przedmiotowymi zakupami oraz czynnościami opodatkowanymi będzie istnieć związek niezbędny do możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Faza I Projektu ma charakter inwestycyjny, nakierowany na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż Węglowodorów. Co do zasady - jak wskazano w stanie faktycznym - w okresie tym nie będzie miała miejsca eksploatacja złóż ani sprzedaż Węglowodorów. W konsekwencji, w ramach Fazy I Projektu czynności opodatkowane - poza incydentalną sprzedażą środków trwałych - nie wystąpią.

Niemniej, zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach Fazy I Projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi w ramach Fazy II Projektu, kiedy to nastąpi eksploatacja złoża i sprzedaż Węglowodorów. W tej fazie Projektu Spółka - samodzielnie lub we współpracy w szczególności z Uczestnikiem:

 • będzie dokonywała czynności opodatkowanych w postaci dostawy towarów oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich. Tym samym pomiędzy poniesionymi przez Wnioskodawcę kosztami a czynnościami opodatkowanymi zaistnieje bezpośredni związek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego. Bez znaczenia dla zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego pozostaje fakt, iż zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w Fazie I Projektu nie będą wykorzystywane w jego bieżącej działalności, ale dopiero w przyszłości, tj. w Fazie II. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”), m.in. wyroku z dn. 14 lutego 1985 r., w sprawie 268/83, D.A. Rompelman i E.A. Rompelman-Van Deelen v Minister van Financien, w którym TSUE stwierdził, iż „zgodnie z zasadą neutralności VAT w zakresie obciążeń podatkowych nakładanych na przedsiębiorstwo, pierwsze wydatki inwestycyjne poniesione do celów i z zamiarem rozpoczęcia działalności należy traktować jako działalność gospodarczą; jednocześnie niezgodna z tą zasadą byłaby sytuacja, w której działalność ta rozpoczęłaby się dopiero z chwilą faktycznego wykorzystania nieruchomości, tj. z chwilą rozpoczęcia generowania dochodu do opodatkowania. Jakakolwiek inna interpretacja artykułu 4 VI Dyrektywy obciążałaby przedsiębiorcę kosztem z tytułu podatku VAT w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej bez przyznania mu prawa do jego odliczenia zgodnie z artykułem 11 i prowadziłaby do arbitralnego rozróżnienia między wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi przed faktycznym wykorzystaniem nieruchomości i wydatkami poniesionymi w trakcie ich użytkowania.

W opinii Spółki, zakupy dokonywane przez Spółkę w ramach Fazy I Projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi w ramach Fazy II Projektu, kiedy to nastąpi eksploatacja złoża i sprzedaż Węglowodorów, również w sytuacji, gdyby sprzedaż w ramach Fazy II miała być dokonywana poprzez podmiot trzeci (np. nowoutworzoną spółkę celową).

W takiej sytuacji przewiduje się, iż towary i usługi nabyte lub wytworzone w ramach Fazy I Projektu zostaną wniesione aportem do spółki celowej. Transakcja wniesienia składników majątkowych do spółki celowej będzie podlegała opodatkowaniu VAT według odpowiednich stawek, przy założeniu, że wnoszone składniki nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w wyniku przedmiotowego aportu, wystąpią czynności opodatkowane po stronie Wnioskodawcy. Tym samym, pomiędzy poniesionymi przez Wnioskodawcę kosztami a czynnościami opodatkowanymi zaistnieje bezpośredni związek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia całości VAT naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez niego faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu również w sytuacji, gdy wskutek zaistnienia obiektywnych przestanek ekonomicznych - Operator i Uczestnik podejmą decyzję o nieeksploatowaniu zidentyfikowanych złóż węglowodorów w ramach Fazy II Projektu. W sytuacji takiej nie wystąpią czynności opodatkowane po stronie Wnioskodawcy. Niemniej jednak, fakt, iż zakupy przez Wnioskodawcę w ramach Fazy I Projektu były dokonywane z zamiarem wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w przyszłości, stanowi - zdaniem Spółki - wystarczający warunek do uznania, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stanowisko to znajduje oparcie w ugruntowanym orzecznictwie TSUE. TSUE wielokrotnie wskazywał, iż dla zasady neutralności opodatkowania VAT istotne jest nie tyle rzeczywiste wykorzystanie nabytych towarów i usług dla celów wykonywania czynności opodatkowanych, ile zamiar takiego ich wykorzystania w momencie ich nabycia. W rozstrzygnięciu z 15.1.1998 r. w sprawie C-37/95 Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV, TSUE podkreślił bardzo wyraźnie, iż w przypadku gdy nabycie towarów lub usług nastąpiło z zamiarem ich wykorzystania na potrzeby działalności opodatkowanej i podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego, a następnie z powodów od podatnika niezależnych nie wykorzystał tych towarów do prowadzenia działalności opodatkowanej - prawo do odliczenia podatku naliczonego pozostaje zachowane.

Podobne stanowisko Trybunał zajął także w wyr. Z 29 lutego 1996 r. sprawie C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) v. Belgische Staat. Stanowisko to jest także podzielane przez orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, jak również Ministra Finansów w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 marca 2009 r., sygn. III SA/Wa 2450/08 oraz np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2013 r., sygn. IPPP3/443-1042/12-2/IG.

Mając na uwadze powyższe, również w przypadku, gdy Projekt zostanie zakończony po Fazie I, Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonanych w ramach Fazy l. Niemniej Spółka pragnie podkreślić, iż sytuacja, w której Projekt w Fazie II nie będzie kontynuowany, ma charakter wyjątkowy - Spółka wraz z Uczestnikiem planują wydobycie na skalę.

Jednocześnie, nie występują przesłanki negatywne wskazane w art. 88a ustawy o VAT, które ograniczałyby lub wyłączałyby powyższe prawo do odliczenia podatku naliczonego. Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że Spółka ma prawo do odliczenia całości VAT naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez nią faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu, w tym finansowanych ze Wspólnego rachunku.

Na powyższe rozważania nie ma wpływu - zdaniem Spółki - fakt, iż część kosztów nabywanych towarów oraz usług będzie ponoszona przez Uczestnika (Nie Operatora). W trakcie Fazy I Projektu Spółka, działając jako Operator, będzie dokonywała zakupów towarów i usług w swoim imieniu i na swoja rzecz, zaś faktury dokumentujące ww. zakupy będą wskazywały Spółkę jako nabywcę. Tym samym, kwoty VAT wynikające z takich faktur będą stanowiły dla Spółki kwotę VAT naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, Zgodnie z tym przepisem kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto, ustalenia w ramach Umowy odnośnie zasad rozliczeń w Fazie I Projektu, skutkują tym, że Operator ponosząc koszty zakupów i obciążając nimi w odpowiedniej części Nie-Operatora, działa w dwojakim charakterze. Z jednej strony Wnioskodawca występuje jako rzeczywisty beneficjent towarów/usług (w odniesieniu do części towarów/usług, których koszty będzie ponosić), z drugiej zaś jako podmiot, który nabywa towary/usługi, a następnie dokonuje ich odprzedaży na rzecz rzeczywistego beneficjenta, którym będzie Nie-Operator. Również w takim przypadku zachowany będzie związek zakupionych przez Spółkę towarów/usług z czynnościami opodatkowanymi VAT, którymi będzie w takim przypadku opodatkowana VAT odprzedaż towarów/usług na rzecz Nie-Operatora.

Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie występował w roli Operatora, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez niego faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu, w tym finansowanych ze Wspólnego rachunku.

Ad. pytanie nr 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei poprzez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również m.in.:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

Tym samym, każde świadczenie, które nie może być uznane za dostawę towarów, stanowi usługę. Powyższe regulacje, stanowiące wzajemne uzupełnienie, wyrażają zasadę powszechności opodatkowania VAT wyrażoną w Dyrektywie 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: „Dyrektywa”).

Niemniej, opodatkowaniu VAT podlegać będą tylko i wyłącznie takie odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług, które są wykonywane przez podmiot występujący w charakterze podatnika VAT. Mając na uwadze przytoczoną w powyższych rozważaniach definicję podatnika oraz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, nie ulega wątpliwości, iż zarówno Wnioskodawca, jak i Uczestnik Projektu prowadząc na skalę przemysłową wydobycie Węglowodorów będą działać w charakterze podatników VAT.

Dla oceny, czy kwoty otrzymywane przez Spółkę od Nie-Operatora zgodnie z Zasadami rozliczeń przewidzianymi w Umowie, będą stanowiły wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu dokonania przez niego na rzecz Nie-Operatora czynności podlegających opodatkowaniu VAT, należy rozważyć, czy pomiędzy Spółką a Nie-Operatorem będzie dochodziło do czynności opodatkowanych, tj. dostaw towarów lub/i świadczenia usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Dla uznania, iż dana czynność stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu VAT, niezbędne jest zaistnienie następujących przesłanek:

 • świadczący usługę działa w charakterze podatnika;
 • możliwe jest zidentyfikowanie konsumenta danego świadczenia;
 • istnieje stosunek prawny między świadczącym usługę a usługobiorcą, w ramach którego świadczenia stron uznawane są za ekwiwalentne;
 • między świadczeniem usługodawcy a wzajemnym świadczeniem usługobiorcy (wynagrodzeniem) istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym;
 • adresat świadczenia powinien odnieść korzyść o charakterze wymiernym.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww, warunki będą spełnione w przypadku świadczeń realizowanych przez Operatora na rzecz Nie-Operatora, w zamian za które Operator będzie uzyskiwał od Nie-Operatora kwoty ustalone w oparciu o Zasady rozliczeń przewidziane w Umowie. W szczególności:

 • zarówno Wnioskodawca, jak i Nie-Operator działają - co zostało wskazane powyżej - w charakterze podatników VAT;
 • między Operatorem a Nie-Operatorem istnieje stosunek prawny (Umowa), który reguluje zasady współpracy pomiędzy podmiotami. W szczególności, na mocy Umowy, Operator jest m.in. zobowiązany do nabywania we własnym imieniu towarów i usług w Fazie I Projektu. Jednocześnie, Operator jest obowiązany do obciążania Nie-Operatora odpowiednią częścią (50%) kosztów ponoszonych w Fazie I Projektu - zgodnie bowiem z Umową, o ile nabycia będą dokonywane przez Operatora w swoim imieniu, to w odpowiedniej części będą dokonywane na rzecz Nie-Operatora, który będzie ich finalnym ekonomicznym odbiorcą;
 • Nie-Operator będzie występował w odniesieniu do odpowiedniej części (50%) towarów i usług nabywanych przez Operatora jako ich ekonomiczny konsument, który będzie z tego tytułu czerpał określone korzyści (przewidywaną korzyścią będą wymierne zyski, które wystąpią w przypadku realizacji Fazy II Projektu, tj. czerpanie przychodów z eksploatacji złóż Węglowodorów);
 • między płatnościami dokonywanymi przez Nie-Operatora na rzecz Operatora istnieje bezpośredni związek - płatności dokonywane są przez Nie-Operatora na poczet nabycia ściśle określonych usług/towarów, wskazanych w Programie i Budżecie Prac Projektu.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, kwoty otrzymywane przez niego od Nie-Operatora zgodnie z Zasadami rozliczeń przewidzianymi w Umowie, będą stanowiły wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu świadczenia przez niego usług (ewentualnie z tytułu dostawy towarów - w zależności od przedmiotu, którego będzie dotyczyła dana płatność) podlegające opodatkowaniu VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Wynika stąd, że w przypadku, gdy Operator nabywa we własnym imieniu usługi, przy czym w części są one realizowane na rzecz Nie-Operatora (który jest w tej części ich ekonomicznym beneficjentem), przyjmuje się, że Operator sam wyświadczył te usługi w tej części na rzecz Nie-Operatora. Tym samym, pomiędzy Operatorem a Nie-Operatorem dojdzie do odpłatnego świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dn. 8 sierpnia 2013 r. sygn. IPPP1/443-671/13-2/EK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dn. 17 sierpnia 2018 r. sygn. IPPP3/443-223/13-4/KC;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dn. 7 lutego 2012 r. sygn. IPPP1/443-1659/11-2/ISZ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 4 stycznia 2012 r. sygn. IBPP2/443-1258/11/WN;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 19 maja 2008 r. sygn. IP-PP2-443-330/08-2/PW.

Mając na uwadze powyższe, kwoty wpłacane przez Nie-Operatora na Wspólny rachunek powinny być traktowane jako wynagrodzenie uiszczane przez Nie-Operatora z tytułu realizowanych na jego rzecz przez Operatora czynności podlegających opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest m.in. obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, przez którą - zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się również odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Tym samym, płatności dokonywane przez Nie-Operatora na Wspólny rachunek (odpowiadające przypadającej na Nie-Operatora części kosztów Projektu) powinny być dokumentowane za pomocą faktur wystawianych przez Operatora na rzecz Nie-Operatora.

Ad. pytanie nr 3

Jak wskazano w stanie faktycznym, zgodne z Zasadami rozliczeń w ramach Umowy, Operator może wystosować do Nie-Operatora Wezwanie do zapłaty, na podstawie którego Nie-Operator wpłaci (wniesie) na Wspólny rachunek przypadającą na niego (zgodnie z Programem i Budżetem Prac danego Projektu) część szacunkowego zapotrzebowania na środki finansowe na poczet operacji następnego miesiąca. Wysokość kwoty zapotrzebowania na środki finansowe będzie równa kwocie niezbędnej do poniesienia przez Operatora na realizację uzgodnionych prac wymaganych do wykonania jego obowiązków wynikających z uzgodnionego Programu i Budżetu Prac Fazy I Projektu w danym miesiącu.

Towary i usługi, nabycie których będzie finansowane przez Spółkę w powyższy sposób, będą wskazane w uzgodnionym Programie i Budżecie Prac Fazy I Projektu. W szczególności, dokumenty rozliczeniowe przygotowane w oparciu o przedmiotowy Program, wzywające Nie-Operatora do wniesienia środków, będą wskazywać poszczególne czynności wykonywane w ramach Fazy I Projektu (np. wiercenia, cementowanie, kładzenie okablowania, itd.) wraz z ich przewidywaną wartością zakupów towarów oraz usług niezbędnych do ich realizacji oraz ze wskazaniem pozycji w Programie. W konsekwencji, Operator jest w stanie powiązać otrzymywane kwoty z poszczególnymi towarami i usługami, które mają być zakupione.

W opinii Spółki, kwoty otrzymywane przez niego od Nie-Operatora na poczet operacji następnego miesiąca na wydzielony Wspólny rachunek bankowy (założony przez Wnioskodawcę) będą miały charakter płatności zaliczkowych (przedpłat) na poczet transakcji, które zostaną zrealizowane w kolejnym miesiącu. W konsekwencji, winny być dokumentowane przez Spółkę za pomocą faktur VAT zawierających podatek należny według określonej stawki.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów łub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę lub zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia „zaliczka”. Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku Języka Polskiego PWN „zaliczką” jest część należności wypłacana z góry na poczet należności, a „przedpłatą” - określona suma pieniędzy wpłacana regularnie, w ustalonych terminach, w celu zapewnienia sobie otrzymania jakiegoś towaru. W doktrynie oraz orzecznictwie TSUE wskazuje się jednakże, iż wyłącznie zaliczki oraz przedpłaty wnoszone na poczet skonkretyzowanych przyszłych dostaw/czynności powodują powstanie obowiązku podatkowego w VAT po stronie podmiotu otrzymującego płatność, np. wyrok TSUE z 21 lutego 2006 r. w sprawie C-419/02 BUPA Hospitals oraz wyrok TSUE z dn. 18 lipca 2007 r. w sprawie C-277/05 Societe Thermale dEugenie les-Bains.

Zdaniem Spółki, analizowane płatności dokonywane przez Nie-Operatora na podstawie Wezwań do zapłaty będą miały charakter zaliczkowy. W szczególności, będą one dokonywane na poczet skonkretyzowanych świadczeń wskazanych w Programie i Budżecie Prac Fazy I Projektu. W konsekwencji, będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa m.in. w punkcie 1 (tj. sprzedaży, przez którą rozumie się m.in. odpłatną dostawę oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju), z wyjątkiem określonych czynności (które to zastrzeżenie nie ma jednak zastosowania w analizowanym przypadku). Mając na uwadze powyższą konkluzję, iż otrzymywane przez Spółkę od Nie-Operatora płatności, stanowią zaliczki podlegające opodatkowaniu VAT, Spółka będzie obowiązana dokumentować ich otrzymanie poprzez wystawienie faktury VAT, zawierającej podatek należny według określonej stawki.

Powyższe rozumowanie znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, m.in.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 27 września 2013 r. sygn. IBPP1/443-576/13/BM;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 23 września 2013 r. sygn. IPPP3/443-576/13-4/SM;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 18 września 2013 r. sygn. IPPP1/443-586/13-4/IGo.

Ad. pytanie nr 4

Zgodnie z zasadami współpracy przewidzianymi w ramach Umowie, Wnioskodawca może występować zarówno w roli Operatora (w przypadku wyboru lokalizacji, w odniesieniu do której Spółka posiada koncesję), jak też w roli Nie-Operatora (w przypadku wyboru lokalizacji, w odniesieniu do której to Uczestnik posiada koncesję).

W przypadku, gdy Spółka będzie występowała w charakterze Nie-Operatora, będzie ona otrzymywać od Uczestnika pełniącego rolę Operatora faktury VAT zawierające podatek należny. W szczególności, jak wskazano powyżej, faktury te dokumentować będą czynności opodatkowane już dokonane w danym okresie rozliczeniowym przez Operatora na rzecz Spółki, jak również płatności o charakterze zaliczkowym wnoszone przez Nie-Operatora na poczet operacji następnego miesiąca na wydzielony Wspólny rachunek bankowy. Czynności te - zgodnie ze stanowiskiem Spółki wskazanym w uzasadnieniu do pytania 2 i 3 - będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego. Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych na jego rzecz przez Operatora dotyczących Projektu..

W szczególności, Spółka jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnikiem jest m.in. osoba prawna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. W myśl art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, działalnością gospodarczą jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym m.in. podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Mając na uwadze charakter działalności Wnioskodawcy w ramach Umowy, skonkludować należy, iż działalność ta wypełnia znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT. Tym samym, w odniesieniu do tej działalności, Wnioskodawca występuje jako podatnik.

Nabycia udokumentowane przedmiotowymi fakturami będą wykazywały związek z czynnościami opodatkowanymi VAT. W szczególności, czynności opodatkowane VAT wystąpią w Fazie II Projektu (Faza I Projektu ma - jak wskazano w powyższych rozważaniach - charakter inwestycyjny, nakierowany na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż Węglowodorów, co oznacza, iż w ramach Fazy I Projektu czynności opodatkowane - poza incydentalną sprzedażą środków trwałych - nie wystąpią). W Fazie II Projektu, Spółka - we współpracy z Uczestnikiem - będzie dokonywała czynności opodatkowanych w postaci dostawy towarów oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich. Tym samym pomiędzy poniesionymi przez Wnioskodawcę kosztami a czynnościami opodatkowanymi zaistnieje bezpośredni związek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego. Bez znaczenia dla zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego pozostaje fakt, iż zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w Fazie i Projektu nie będą wykorzystywane w jego bieżącej działalności, ale dopiero w przyszłości, tj. w Fazie II, co znajduje potwierdzenie w powołanych wyżej orzeczeniach TSUE.

W opinii Spółki, zakupy dokonywane przez Spółkę w ramach Fazy I Projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi w ramach Fazy II Projektu, kiedy to nastąpi eksploatacja złoża i sprzedaż Węglowodorów również w sytuacji, gdyby sprzedaż w ramach Fazy II miała być dokonywana poprzez nowoutworzoną spółkę celową. W takiej sytuacji przewiduje się, iż towary i usługi nabyte lub wytworzone w ramach Fazy I Projektu zostaną wniesione aportem do spółki celowej. Transakcja wniesienia składników majątkowych do spółki celowej będzie podlegała opodatkowaniu VAT według odpowiednich stawek, przy założeniu, że wnoszone składniki nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w wyniku przedmiotowego aportu, wystąpią czynności opodatkowane po stronie Wnioskodawcy. Tym samym, pomiędzy poniesionymi przez Wnioskodawcę kosztami a czynnościami opodatkowanymi zaistnieje bezpośredni związek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia całości VAT naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez niego faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu również w sytuacji, gdy wskutek zaistnienia obiektywnych przesłanek ekonomicznych - Operator i Uczestnik podejmą decyzję o nieeksploatowaniu zidentyfikowanych złóż węglowodorów w ramach Fazy II Projektu. W sytuacji takiej nie wystąpią czynności opodatkowane po stronie Wnioskodawcy. Niemniej jednak, fakt, iż zakupy przez Wnioskodawcę w ramach Fazy I Projektu były dokonywane z zamiarem wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w przyszłości, stanowi - zdaniem Spółki i w myśl orzecznictwa TSUE - wystarczający warunek do uznania, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednocześnie, nie występują przesłanki negatywne wskazane w art. 88a ustawy o VAT, które ograniczałyby lub wyłączałyby powyższe prawo do odliczenia podatku naliczonego. Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że Spółka ma prawo do odliczenia całości VAT naliczonego wynikającego z otrzymywanych przez niego faktur dokumentujących zakupy towarów/usług dokonywanych w ramach i na potrzeby Fazy I Projektu, w tym finansowanych ze Wspólnego rachunku.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, m.in.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 23 września 2013 r. sygn. IPPP1/443-671/13-2/EK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 13 lipca 2011 r. sygn. IPPP3/443-517/11-4/KB.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.