IPPB6/4510-80/15-3/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego/zdarzania przyszłego Spółka postąpi prawidłowo:(1) rozliczając przeznaczone środki na nową inwestycję zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 16a-16m updop, nie wcześniej niż z chwilą oddania danego środka trwałego do używania;(2) rozpoznając, na podstawie art. 15 ust. 4 updop, koszt bezpośredni za okres rozliczeniowy, w którym wykaże przychód ze sprzedaży składników poinwestycyjnych, w przypadku przekwalifikowania tych składników na towar handlowy;(3) rozpoznając koszt pośredni, w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu tych składników do bieżącej działalności gospodarczej Spółki, na podstawie art. 15 ust. 4d-4e updop, w dniu, na który ujęto ten koszt w księgach rachunkowych?
IPPB6/4510-80/15-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. koszt
 3. koszty pośrednie
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. księgowanie kosztów
 6. potrącalność kosztów
 7. rachunkowość
 8. usługi doradcze
 9. wydatek
 10. zmiana
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie składników, które pozostały po zrealizowanej inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie składników, które pozostały po zrealizowanej inwestycji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. <dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”> jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizuje zadania inwestycyjne, które trwają niekiedy kilka lat. W związku z tym, na etapie realizacji procesu inwestycyjnego dokonuje nabycia składników, które kwalifikowane są na tym etapie przez Spółkę jako składniki inwestycji wchodzące w skład wartości początkowej środka trwałego. Po zakończeniu inwestycji, a przed jej uruchomieniem, następuje rozliczenie dotychczasowych nakładów związanych z budową środka trwałego. Czasami okazuje się, że część z nabytych wcześniej składników nie spełnia definicji środka trwałego z uwagi na ich niską wartość (nieprzekraczającą 3.500 zł) <dalej: „Składniki poinwestycyjne”>. Na tym etapie Wnioskodawca podejmuje decyzję gospodarczą co do przeznaczenia ww. składników, które pozostały po zrealizowanej inwestycji, a finalnie nie zostały zaliczone do wartości początkowej oddanego do użytkowania środka trwałego.

Przedmiotowe składniki poinwestycyjne są wykorzystywane w trojaki sposób:

 1. Zostają przeznaczone na kolejną inwestycję, która jest realizowana/lub ma być realizowana w przyszłości;
 2. Zostają przeznaczone do sprzedaży i potraktowane jako towar handlowy;
 3. Zostają przekazane do wykorzystania w bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Każdy z ww. wariantów wiąże się po stronie Spółki z odmiennymi skutkami podatkowymi w podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego/zdarzania przyszłego Spółka postąpi prawidłowo:

 1. rozliczając przeznaczone środki na nową inwestycję zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 16a-16m updop, nie wcześniej niż z chwilą oddania danego środka trwałego do używania;
 2. rozpoznając, na podstawie art. 15 ust. 4 updop, koszt bezpośredni za okres rozliczeniowy, w którym wykaże przychód ze sprzedaży składników poinwestycyjnych, w przypadku przekwalifikowania tych składników na towar handlowy;
 3. rozpoznając koszt pośredni, w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu tych składników do bieżącej działalności gospodarczej Spółki, na podstawie art. 15 ust. 4d-4e updop, w dniu, na który ujęto ten koszt w księgach rachunkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, pozostanie on w pełnej zgodzie z brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. Rozliczając przeznaczone środki poinwestycyjne, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 16a-16m updop, nie wcześniej niż po oddaniu danego środka trwałego do używania;
 2. Wykazując ww. składniki jako bezpośredni koszt uzyskania przychodu, w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka dokona sprzedaży tych składników;
 3. Wykazując ww. składniki, jako koszt pośredni w dniu, na który ujmie ten koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanego wcześniej dokumentu potwierdzającego nabycie.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przytoczona norma prawna określa generalną zasadę dotyczącą uznania wydatków za koszt uzyskania przychodów. Otóż, wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są kosztami uzyskania przychodów, jeżeli ustawa podatkowa wyraźnie ich nie wyłącza z kategorii kosztów oraz jeśli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zatem decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla ich osiągnięcia. Innymi słowy, dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczyno-skutkowy.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c (art. 15 ust. 4 updop). Kwestię potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami reguluje art. 15 ust. 4d updop, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami.

W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód);
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru. Natomiast kosztami pośrednimi są więc w szczególności wydatki związane z całokształtem działalności podatnika, wynikające z konieczności wywiązywania się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa, czy warunkujące prowadzenie tej działalności. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, (art. 15 ust. 4e updop).

Wskazanie w powyższym przepisie, że dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach, oznacza, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać na podstawie zapisów w księgach rachunkowych. Ponadto z powołanego przepisu wynika, że podstawą do ujęcia kosztów jest faktura lub rachunek, czy też inny dowód, w przypadku, kiedy transakcja nie została udokumentowana fakturą lub rachunkiem. Jednocześnie powyższe zasady nie dotyczą rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z treścią art. 16g ust. 4 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy składniki pozostałe po rozliczonej inwestycji, które nie weszły w wartość początkową powstałego środka trwałego, decyzją Spółki zostaną przeznaczone na wykorzystanie na poczet kolejnej inwestycji - to do tego czasu nie będą rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu, ani amortyzowane. Ich rozliczenie nastąpi dopiero z chwilą zakwalifikowania ich jako środka trwałego, a ich ujmowanie w kosztach (poprzez amortyzację lub jednorazowo jako koszt) będzie rozpoczęte nie wcześniej jak w miesiącu oddania do użytkowania danego środka trwałego.

W drugim z opisanych przypadków, gdy składniki poinwestycyjne, decyzją Spółki zostaną przeznaczone do sprzedaży jako towary handlowe, to naturalną konsekwencją takiego rozwiązania będzie rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie przychód z tytułu sprzedaży. Koszty w takiej sytuacji, będą kosztami bezpośrednimi, ściśle powiązanymi z przychodami osiąganymi ze sprzedaży tych środków.

W trzecim z przypadków, gdy zgodnie z decyzją Wnioskodawcy środki poinwestycyjne zostają przeznaczone na wykorzystanie na bieżącą działalność operacyjną Spółki, (bez możliwości powiązania tego kosztu z konkretnymi przychodami) to w pełni uzasadnionym jest rozpoznanie tego wydatku jako kosztu, z dniem ujęcia go w księgach rachunkowych jako koszt, stosownie do treści art. 15 ust. 4e updop. Innymi słowy, jest to dzień na którym ujęto wspomniane składniki poinwestycyjne na koncie kosztowym Spółki.

Z literalnego brzmienia przepisu art. 15 ust. 4e updop wynika, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach (np. na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów, czy tymczasowo na zadaniu inwestycyjnym). Dzień, na który ujęto koszt w księgach, to dzień, w którym w księgach pojawił się koszt na koncie kosztowym. Dopiero moment odpisu kosztów w ewidencji rachunkowej w ciężar kont o charakterze wynikowym mający wpływ na ustalenie prawidłowego wyniku finansowego firmy, jest momentem mającym określone konsekwencje na gruncie podatku dochodowego.

W związku z powyższym nie jest obojętne, kiedy koszt bilansowy może być uznany za koszt podatkowy. Tym samym koszty uzyskania przychodów, rozpoznawane są nie na zasadzie kasowej (a więc z momentem faktycznego poniesienia danego wydatku lub kosztu przez podatnika skutkującego uszczupleniem majątku podatnika), lecz na zasadzie memoriałowej (a więc z momentem księgowego poniesienia danego wydatku lub kosztu przez podatnika).

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w linii orzeczniczej prezentowanej przez Ministra Finansów.

Podsumowując, w opinii Spółki, ww. uzasadnienie prawne potwierdza stanowisko zaprezentowane powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.