IPPB5/4510-1122/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle art. 18b ust. 4 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, Spółka jest uprawniona do uwzględnienia w kalkulacji kwoty ulgi na nabycie nowych technologii wydatków na wdrożenie nowych technologii w postaci odpowiedniej części wynagrodzeń pracowników i kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych bezpośrednio we wdrożenie nowych technologii, które zostały uwzględnione w wartości początkowej Systemów?
IPPB5/4510-1122/15-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. koszt
 3. nowe technologie
 4. ulga
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 02 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nabycie nowych technologii, wydatków na wdrożenie nowych technologii Systemu IT. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nabycie nowych technologii, wydatków na wdrożenie nowych technologii Systemu IT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest operatorem sieci telefonii komórkowej, świadczącym usługi telekomunikacyjne zarówno na rzecz klientów biznesowych, jak i indywidualnych. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych na najwyższym poziomie technologicznym, Spółka począwszy od 2011 r. nabywa od kontrahentów zewnętrznych szereg wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe (dalej: „Systemy IT”) wraz z pracami wdrożeniowymi. Wskazane powyżej wartości niematerialne i prawne zostały (będą) wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2015.

Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT następuje w drodze umów o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadziło i prowadzi dalej do optymalizacji procesów wewnętrznych Spółki oraz sprawniejszego świadczenia usług telekomunikacyjnych. W konsekwencji podjęte działania przyczyniają się do obniżenia kosztów i wzrostu efektywności prowadzonej działalności gospodarczej.

Udoskonalenie powyższych obszarów działalności Spółki polegało w odniesieniu do poszczególnych Systemów IT na uzyskaniu jednej lub większej liczby wskazanych niżej korzyści, tj. na:

 • usprawnieniu procesów planowania, raportowania zarządczego (zbieranie danych ze spółek z grupy kapitałowej, integracja danych);
 • przyśpieszeniu procesów konsolidacji danych, analizy i raportowania, a także ewidencjonowania rozliczeń z klientami;
 • skróceniu czasu podejmowania decyzji biznesowych / wykonywania zadań / działań w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi i niepowiązanymi;
 • unowocześnieniu i zwiększeniu efektywności systemów zabezpieczania danych, w tym nadzoru nad możliwością kopiowania i udostępniania kopii danych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez zmniejszenie liczby osób potrzebnych do obsługi klientów;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze obsługi klienta;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze zarządzania relacjami z klientami;
 • poprawie efektywności procesów operacyjnych, a także usprawnieniu i automatyzacji wewnętrznych procesów gospodarczych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez automatyzację czynności operacyjnych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez lepsze wykorzystanie krytycznych zasobów organizacji (np. zasoby informatyczne) w realizacji strategii rozwoju;
 • zwiększeniu szybkości i sprawności procesów okołoprodukcyjnych, handlowych, zarządczych czy funkcjonowania łańcucha dostaw;
 • usprawnieniu zarządzania poprzez przyspieszenie określonych procesów o charakterze administracyjnym.

Optymalizacja procesów gospodarczych w powyższym zakresie skutkuje zasadniczo obniżeniem określonych kosztów po stronie Spółki, jak również usprawnieniem pewnych procesów administracyjnych, zarządczych i finansowych wpływających na ich efektywność i wydajność.

Systemy IT spełniają kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm. - w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 26 czerwca 2014 r. oraz t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - w okresie od 27 czerwca 2014 r., zwana dalej utawa o CIT”) i wszystkie zostały lub zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Wartość początkowa Systemów IT przyjmowana jest w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów.

W odniesieniu do Systemów IT, nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2015, Spółka dokonywała płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym Spółka wprowadziła je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, lub też - w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii - w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Niezależnie od prac implementacyjnych wykonywanych przez dostawców Systemów IT, także dedykowana część pracowników Spółki jest bezpośrednio zaangażowana w proces wdrażania nowych technologii w celu dostosowania Systemów IT do prawidłowego funkcjonowania w środowisku informatycznym Spółki oraz umożliwienia wykorzystania tych systemów w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Na wydatki związane bezpośrednio z wdrożeniem Systemów IT uwzględnione w wartości początkowej nowych technologii składają się:

 • stosowne części wynagrodzeń pracowników Spółki zaangażowanych bezpośrednio w proces wdrożenia Systemów IT;
 • koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrożenie Systemów IT, które związane były z bieżącymi konsultacjami z dostawcami Systemów IT. Dzięki takim spotkaniom możliwe było zapoznanie się przez pracowników Spółki ze specyfiką implementacji Systemów IT i dostosowania ich do środowiska informatycznego Spółki, a z kolei dostawców Systemów IT ze środowiskiem informatycznym Spółki.

W celu ustalenia wysokości kosztów stanowiących odpowiednią część wynagrodzeń pracowników Spółki związanych bezpośrednio z implementacją Systemów IT, Spółka prowadziła ewidencję czasu pracy, a następnie wyliczyła proporcjonalną część kwot wynagrodzeń, które były alokowane do wartości początkowej nabytych wartości niematerialnych i prawnych.

Innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 in fine ustawy o CIT. Wskazane we wniosku Systemy IT, stanowiące wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Spółka nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Spółka nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała też zwrotu wydatków na nowe technologie w postaci Systemów IT w jakiejkolwiek formie.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest zasadność uwzględnienia w kalkulacji ulgi na nabycie nowych technologii oraz wartości początkowej Systemów IT poniesionych przez Spółkę wydatków na wdrożenie nowych technologii w postaci części kosztów wynagrodzeń i kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych bezpośrednio we wdrożenie Systemów IT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 18b ust. 4 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, Spółka jest uprawniona do uwzględnienia w kalkulacji kwoty ulgi na nabycie nowych technologii wydatków na wdrożenie nowych technologii w postaci odpowiedniej części wynagrodzeń pracowników i kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych bezpośrednio we wdrożenie nowych technologii, które zostały uwzględnione w wartości początkowej Systemów IT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 18b ust. 4 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, Spółka jest uprawniona do uwzględnienia w kalkulacji kwoty ulgi na nabycie nowych technologii wydatków na wdrożenie nowych technologii w postaci odpowiedniej części wynagrodzeń pracowników i kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych bezpośrednio we wdrożenie nowych technologii, które zostały uwzględnione w wartości początkowej Systemów IT.

Przepisy obowiązujące

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, że za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z kolei stosownie do art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Z powyższych przepisów wynika, że kwotą wydatków na nabycie nowej technologii, która jest podstawą ustalenia wielkości odliczenia od podstawy opodatkowania, jest kwota należna powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej, w tym między innymi koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych.

Wydatki na wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrożenie Systemów IT

Przepis art. 16g ust. 3 ustawy o CIT zawiera definicję ceny nabycia, w której zostały wymienione przykładowe rodzaje kosztów poniesione do dnia przekazania wartości niematerialnych i prawnych do używania, które powinny zostać zaliczone do wartości początkowej wartości materialnych i prawnych. Katalog kosztów wymieniony we wskazanym przepisie nie jest zamknięty, o czym świadczy posługiwanie się przez ustawodawcę sformułowaniem „w szczególności”.

Zatem do ceny nabycia można zaliczyć również inne kategorie kosztów niż wymienione w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, o ile:

 • będą one związane z nabyciem nowej technologii jako wartości niematerialnej i prawnej oraz
 • zostaną poniesione do dnia jej przekazania jej do używania.

Zgodnie natomiast z przedstawionym w niniejszym wniosku opisem zaistniałego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, w celu uruchomienia oraz właściwego funkcjonowania Systemów IT Spółka zaangażowała w proces wdrożenia Systemów IT podmioty zewnętrzne (dostawców oprogramowania) jak również ponosiła koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych bezpośrednio w proces wdrożenia nowych technologii oraz koszty podróży służbowych, które zostały uwzględnione w wartości początkowej nowych technologii.

Należy zatem uznać, że proporcjonalna część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces wdrożenia Systemów IT oraz poniesione wydatki na podróże służbowe, naliczone do momentu przekazania Systemów IT do używania, stanowią wydatki na wdrożenie nowych technologii, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w myśl art. 18b ust. 4 ustawy o CIT.

Wdrożenie Systemów IT stanowi pewien proces, mający na celu dostosowanie nowych technologii do zindywidualizowanych potrzeb biznesowych Spółki. Są to wszelkie działania polegające na sprawdzeniu (także przez pracowników Spółki) poprawności działania systemu informatycznego, czy też wprowadzenie ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na użytkowanie systemu, które miały miejsce do momentu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do stosownej ewidencji.

Interpretacje indywidualne Ministra Finansów

Należy również wskazać, że stanowisko Spółki co do zasadności uwzględnienia kosztów pracy własnej w kalkulacji ulgi na nabycie nowych technologii znajduje odzwierciedlenie w dotychczasowym stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 30 października 2014 r., nr IPPB5/423-737/14-2/MW, IPPB5/423-738/14-2/MW, IPPB5/423-739/14-2/MW stwierdził, że:

 • (...) wdrożenie systemu stanowi pewien proces, mający na celu jego zaadaptowanie na potrzeby jednostki. Są to wszelkie działania polegające na instalacji oprogramowania oraz mające na celu dostosowanie systemu do potrzeb podatnika, sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznego, czy też wprowadzenie ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na użytkowanie systemu, które miały miejsce do momentu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do stosownej ewidencji. (...) należy wskazać, że do ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej (licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego) zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, w tym także dotyczące jej wdrożenia, czy też koszty wynagrodzeń pracowników Spółki bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z wdrożeniem Systemu, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. (...)”.

Jak stwierdził z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r., nr IPPB5/423-1009/13-4/MW:

 • (...) należy wskazać, że do ceny nabycia Systemów (licencje i autorskie prawa majątkowe) zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, w tym także dotyczące ich wdrożenia, czy też koszty wynagrodzeń pracowników Spółki uczestniczących we wdrożeniu i inne, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. Tak ustaloną cenę nabycia należy skorygować o różnice kursowe. Określona w ten sposób wartość stanowić będzie wartość początkową opisanych Systemów. (...)”.

Zatem w przypadku konieczności przeprowadzenia prac wdrożeniowych w celu zaadaptowana nowych technologii, koszty wynagrodzeń zaangażowanych w ten proces pracowników, poniesione do dnia przekazania systemów do używania, zalicza się do ceny nabycia nowych technologii.

Możliwość zaliczenia wydatków związanych w wdrożeniem nowych technologii w postaci wynagrodzeń dla pracowników do wartości początkowej została potwierdzona również w poniższych interpretacjach:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r., nr ILPB4/423-447/14-4/ŁM;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r., nr ILPB4/423-597/14-4/MC;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r., nr ILPB4/423-74/13-4/DS.

W konsekwencji, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska, że w świetle art. 18b ust. 4 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, Spółka jest uprawniona do uwzględnienia w kalkulacji kwoty ulgi na nabycie nowych technologii wydatków na wdrożenie nowych technologii w postaci odpowiedniej części wynagrodzeń pracowników i kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych bezpośrednio we wdrożenie nowych technologii, które zostały uwzględnione w wartości początkowej Systemów IT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.