IPPB5/423-738/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, jak również w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie,kosztów wdrożenia Systemu obejmujących odpowiednią część wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatki na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe.
IPPB5/423-738/14-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. firma
 3. koszt
 4. nowe technologie
 5. ulga
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, jak również w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kosztów wdrożenia Systemu obejmujących odpowiednią część wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatki na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, jak również w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kosztów wdrożenia Systemu obejmujących odpowiednią część wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatki na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Towarzystwo Ubezpieczeń (dalej: „Wnioskodawca”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera między innymi umowy na podstawie których nabywa licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego (dalej: „System”).

Sam fakt nabycia licencji nie sprawia jednak, że można ją uznać za nadającą się do gospodarczego wykorzystania. Licencja jest bowiem przyznaniem określonego prawa do korzystania z programu komputerowego, na jej podstawie jest dopiero uruchamiany proces wdrożenia, w ramach którego System jest dostosowywany do potrzeb Wnioskodawcy i przygotowywany do uruchomienia i funkcjonowania w jego środowisku informatycznym. Prace wdrożeniowe mają na celu to, aby System spełniał wymogi funkcjonalne, jakościowe i użytkowe Wnioskodawcy, bowiem dopiero taki System nadaje się do gospodarczego wykorzystania. W praktyce prace wdrożeniowe oznaczają między innymi: analizy przed wdrożeniowe, prace testowe, wprowadzanie poprawek, wpisywanie lub przeniesienie istniejących danych, konfigurację systemu, dostosowanie procedur działania do wewnętrznych potrzeb Wnioskodawcy.

Tym samym, samo nabycie przez Wnioskodawcę licencji na System nie warunkuje jeszcze możliwości jego wykorzystania dla celów działalności gospodarczej. Dopiero podjęcie procesu wdrożeniowego powoduje dostosowanie nabytego Systemu do wymogów działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca ponosi wydatki związane z wdrożeniem Systemu (koszty wdrożenia), tj. wydatki z tytułu wykonania czynności koniecznych w celu uruchomienia oraz właściwego funkcjonowania Systemu. Koszty wdrożenia Systemu obejmują wynagrodzenie za prace wdrożeniowe należne podmiotom zewnętrznym, a także wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z wdrożeniem Systemu. Wnioskodawca będzie mógł ustalić koszt wynagrodzenia pracowników z tytułu prac związanych z wdrożeniem Systemu. W celu identyfikacji i wyodrębnienia kosztów wynagrodzenia pracowników za czynności związane z wdrożeniem Systemu, z każdym pracownikiem zaangażowanym w proces wdrożenia zostanie podpisany odrębny dokument określający zakres obowiązków/zadań tego pracownika. Dokument ten będzie określał czynności wykonywane przez pracownika w ramach procesu wdrożenia Systemu oraz procentowy wymiar czasu pracy, jaki ten pracownik miesięcznie będzie poświęcał na realizację powyższych zadań wykonywanych w ramach procesu wdrożenia Systemu do czasu jego zakończenia. Na tej podstawie kwota wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w proporcji, w jakiej czas pracy pracownika w danym miesiącu rozliczeniowym był poświęcony dla celów wdrożenia Systemu będzie księgowana w odrębnej pozycji jako koszt wdrożenia Systemu.

Licencja na korzystanie z Systemu, nabywana przez Wnioskodawcę stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o pdop”) i spełnia warunki określone w art. 16b ust. 1 tej ustawy, tj.:

 • jest nabyta przez Wnioskodawcę,
 • nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia jej do używania,
 • przewidywany okres jej używania jest dłuższy niż rok,
 • jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca wprowadza zakupioną licencję do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po wdrożeniu Systemu objętego nabytą licencją i po stwierdzeniu, że System nadaje się do gospodarczego wykorzystania.

W związku z poniesieniem wydatków na nabycie Systemu, Wnioskodawca rozważa możliwość skorzystania z tzw. ulgi na nowe technologie, która została uregulowana w art. 18b ustawy o pdop, jeżeli nabyty System będzie spełniał warunki uprawniające do skorzystania z takiej ulgi.

Ocena czy dany System spełnia warunki do uznania go za nową technologię w rozumieniu art. 18b ustawy o pdop, pozostaje poza zakresem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy koszty wdrożenia Systemu obejmujące odpowiednią część wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatki na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe, naliczone do momentu przekazania Systemu do używania, powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej ...
 2. Czy koszty wdrożenia Systemu obejmujące odpowiednią część wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatki na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe faktycznie zapłacone w roku podatkowym wprowadzenia Systemu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz w roku następującym po tym roku, niezwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie, powinny zostać uwzględnione w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o pdop...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, obliczając wartość początkową nabytego Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej, Wnioskodawca powinien uwzględnić koszty wdrożenia Systemu naliczone do momentu przekazania Systemu do używania, tj. część wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatki na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe.

Na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami materialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Na podstawie art. 16g ust. 14 ustawy o pdop, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw.

Definicja ceny nabycia została wskazana w art. 16g ust. 3 ustawy o pdop. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W powyższym przepisie zostały wymienione przykładowe rodzaje kosztów poniesionych do dnia przekazania wartości niematerialnych i prawnych do używania, które powinny zostać zaliczone do ich wartości początkowej. W katalogu tym wymienione zostały między innymi koszty uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Ponadto, inne koszty, niewymienione w art. 16g ust. 3 ustawy o pdop, również mogą być uwzględnione w wartości początkowej, jeżeli koszty te będą związane z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej oraz zostaną poniesione do dnia jej przekazania do używania. Katalog kosztów wymieniony we wskazanym przepisie, nie ma bowiem charakteru zamkniętego, na co wskazuje zwrot „w szczególności”.

Kosztem związanym z nabyciem Systemu będzie m.in. wynagrodzenie firm zewnętrznych zaangażowanych we wdrożenie Systemu u Wnioskodawcy. Kosztem związanym z nabyciem Systemu będzie także odpowiednia, proporcjonalna do zaangażowania określona w zakresie zadań/zakresie obowiązków część wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w proces wdrożenia Systemu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Konieczność uznania kosztów wdrożenia za koszt związany z nabyciem Systemu wynika z faktu, iż wdrożenie Systemu stanowi pewien proces, mający na celu jego zaadaptowanie na potrzeby konkretnej działalności. Dopiero jego zakończenie spowoduje, iż Wnioskodawca uzyska możliwość użytkowania Systemu w bieżącej działalności. Koszty wdrożenia stanowią więc koszt związany z nabyciem Systemu, w szczególności koszty te można uznać za związane z uruchomieniem Systemu. Biorąc powyższe pod uwagę, poniesione przez Wnioskodawcę koszty wdrożenia Systemu, jako wydatki związane z nabyciem i uruchomieniem Systemu, obejmujące wynagrodzenie firm zewnętrznych oraz ustaloną część wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy zaangażowanych we wdrożenie Systemu, naliczone do dnia przekazania licencji do używania, powinny być uwzględnione w wartości początkowej nabytej licencji.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wdrożenia Systemu uwzględnione w jego wartości początkowej, zapłacone przez Wnioskodawcę firmie zewnętrznej lub pracownikom Wnioskodawcy zaangażowanym we wdrożenie Systemu w roku podatkowym, w którym Wnioskodawca wprowadzi licencję na korzystanie z Systemu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w następnym roku podatkowym i niezwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie, będą mogły zostać uwzględnione w podstawie ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 4 ustawy o pdop – jeżeli wnioskodawca spełni warunki do zastosowania tej ulgi. Ocena spełnienia tych warunków nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o pdop od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia – co wynika z art. 18b ust. 4 ustawy o pdop – jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę treść powyższego przepisu, koszty wdrożenia Sytemu, aby mogły być uwzględnione w podstawie „ulgi na nowe technologie”, powinny zostać ujęte w wartości początkowej Systemu, a ponadto powinny zostać przez Wnioskodawcę faktycznie zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono System do ewidencji i następnym roku podatkowym oraz wydatki te nie mogą zostać Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Jak wskazał Wnioskodawca w uzasadnieniu stanowiska w zakresie pytania nr 1, wydatki związane z wdrożeniem Systemu są elementem wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej.

Sformułowanie „kwota wydatków zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym”, które znajduje się w cytowanym powyżej przepisie powinno odnosić się do wszystkich kwot na rzecz każdego podmiotu, który dokonywał czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia Systemu. Ustawodawca nie wprowadził bowiem do ustawy o pdop definicji legalnej pojęcia „podmiot uprawniony”, jak również nie wskazał, iż jedynym podmiotem uprawnionym w tym zakresie jest np. dostawca Systemu.

Powyższej konkluzji nie powinien zmieniać fakt, że część wydatków wdrożeniowych Wnioskodawca poniesie na rzecz swoich pracowników, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w proces implementacji Systemu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie bowiem w stanie wyodrębnić odpowiednią, proporcjonalną cześć wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrożenie Systemu związaną z wykonywaniem prac związanych z wdrożeniem Systemu.

Uwzględniając powyższe, ujęte w wartości początkowej nabytego Systemu wydatki związane z wdrożeniem nabytego Systemu, niezależnie czy zostały one poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych, czy też stanowiły odpowiednią część kosztów wynagrodzeń pracowników Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowanych w prace wdrożeniowe, jeżeli zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono System do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz w następnym roku podatkowym i nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie – powinny, w myśl art. 18b ust. 4 ustawy o pdop – stanowić podstawę ustalenia wielkości odliczenia ulgi na nowe technologie u Wnioskodawcy.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, koszty wdrożenia Systemu poniesione na rzecz pracowników Wnioskodawcy oraz podmiotów zewnętrznych, uwzględnione w wartości początkowej Systemu, zapłacone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym oddania Systemu do używania lub w następnym roku podatkowym i niezwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie, powinny stanowić element podstawy ustalenia wielkości odliczenia ulgi na nowe technologie u Wnioskodawcy.

Prawidłowość zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska w tym zakresie została potwierdzona przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2013 r. sygn. ILPB4/423-74/13-4/DS.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Definicja pojęcia „nowe technologie” została zawarta w ust. 2 art. 18b updop.

W myśl tego przepisu za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przepis art. 18b ust. 2 updop oznacza więc, że skorzystanie z tzw. ulgi technologicznej jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy nabyta wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są wyłącznie prawa wyraźnie wymienione w przepisie art. 16b updop.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;
 • licencje;
 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.);
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 updop, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odpowiednio natomiast do treści art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia natomiast, zgodnie z art. 16g ust. 3 tejże ustawy, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 14 updop, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Zatem, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, w definicji ceny nabycia, wskazanej w art. 16g ust. 3 updop, zostały wymienione przykładowe rodzaje kosztów poniesionych do dnia przekazania wartości niematerialnych i prawnych do używania, które powinny zostać zaliczone do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Katalog kosztów, wymieniony we wskazanym przepisie, nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje zwrot „w szczególności”. W konsekwencji może on obejmować również inne koszty, nie wymienione w art. 16g ust. 3 updop, które będą miały wpływ na wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli koszty te będą związane z jej nabyciem oraz zostaną poniesione do dnia jej przekazania do używania

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera m.in. umowy na podstawie których nabywa licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego (dalej: System).

Wnioskodawca ponosi wydatki związane z wdrożeniem Systemu (koszty wdrożenia), tj. wydatki z tytułu wykonania czynności koniecznych w celu uruchomienia oraz właściwego funkcjonowania Systemu. Koszty wdrożenia Systemu obejmują wynagrodzenie za prace wdrożeniowe należne podmiotom zewnętrznym, a także wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z wdrożeniem Systemu.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia możliwości uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, jak również w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kosztów wdrożenia Systemu obejmujących odpowiednią część wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatki na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe.

Warto wskazać, że wdrożenie systemu stanowi pewien proces, mający na celu jego zaadaptowanie na potrzeby jednostki. Są to wszelkie działania polegające na instalacji oprogramowania oraz mające na celu dostosowanie systemu do potrzeb podatnika, sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznego, czy też wprowadzenie ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na użytkowanie systemu, które miały miejsce do momentu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do stosownej ewidencji.

W konsekwencji, do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest licencja na program komputerowy zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania.

Odnosząc zatem powyższy opis sprawy do przedstawionych regulacji prawnych, należy wskazać, że do ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej (licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego) zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, w tym także dotyczące jej wdrożenia, czy też koszty wynagrodzeń pracowników Spółki bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z wdrożeniem Systemu, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania.

Zatem, kwota należna sprzedającemu licencję, jak również wydatki związane z wdrożeniem oprogramowania są elementem wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Tak ustalona wartość początkowa będzie stanowić podstawę do określenia wielkości przysługującego odliczenia od podstawy opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Spółki w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, kosztów jego wdrożenia naliczonych do momentu przekazania Systemu do używania, tj. części wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z uruchomieniem Systemu oraz wydatków na nabycie usług firm zewnętrznych przeprowadzających prace wdrożeniowe, jest prawidłowe.

Prawidłowe jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uwzględnienia w podstawie ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jeżeli Wnioskodawca spełni warunki do jej zastosowania), kosztów wdrożenia Systemu uwzględnionych w jego wartości początkowej, zapłaconych firmie zewnętrznej lub pracownikom Wnioskodawcy zaangażowanym we wdrożenie Systemu w roku podatkowym, w którym Wnioskodawca wprowadzi licencję na korzystanie z Systemu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub zapłaconych w roku następnym i niezwróconych Spółce w jakiejkolwiek formie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.