IPPB5/423-1260/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Czy koszty związane z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, którymi będzie obciążany Wnioskodawca będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu rozpoznawane z chwilą ich poniesienia (jako koszty pośrednio związane z przychodami)?
IPPB5/423-1260/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pracownik
 4. program motywacyjny
 5. spółka kapitałowa
 6. spółka zagraniczna
 7. uczestnicy
 8. wynagrodzenia
 9. wypłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z administracją oraz wypłatami wynikającymi z Planu motywacyjnego oraz momentu ich rozpoznania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z administracją oraz wypłatami wynikającymi z Planu motywacyjnego oraz momentu ich rozpoznania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

E. Sp. z o.o. (dalej jako: „E.”, „Spółka polska” lub „Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa polskiego.

Wybrani pracownicy Wnioskodawcy (dalej jako: „Uczestnicy”) będą partycypowali w Długoterminowym Planie Udziałowym (z ang. Long Term Participation Plan, dalej jako: „Plan”), dedykowanym osobom kluczowym z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wdrożenie Planu ma na celu zwiększenie przychodów oraz wartości rynkowej Spółki polskiej wynikające z efektów działań podejmowanych przez tych kluczowych specjalistów. W ramach uczestnictwa w Planie Spółka luksemburska przyzna Uczestnikom prawo nieodpłatnego nabycia jednostek uczestnictwa w Planie (Participation interest). Udział w Planie będzie miał charakter dobrowolny i będzie wymagał zawarcia przez każdego Uczestnika dodatkowej umowy uczestnictwa ze Spółką luksemburską (dalej jako: „Umowa Uczestnictwa”). Wypłaty w ramach Planu nie będą wynikały z umów o pracę zawartych przez Uczestników ze Spółką polską.

Administratorem Planu zostanie luksemburska spółka należąca do tej samej grupy kapitałowej co Spółka polska (dalej jako: „Spółka luksemburska” lub „Administrator”).

Wzajemnie rozliczenia w związku z wdrożeniem i funkcjonowaniem Planu będą wynikały z odrębnej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Administratorem (dalej jako: „Umowa”).

Zgodnie z Umową:

 1. zamiarem E. jest wdrożenie w życie w ramach struktury grupy kapitałowej długoterminowego programu dla kluczowych specjalistów, którego celem będzie zwiększenie przychodów oraz wartości rynkowej E. wynikające z efektów działań podejmowanych przez tych kluczowych specjalistów,
 2. intencją stron jest uzgodnienie sposobu wdrożenia w życie Planu a także zasad ponoszenia kosztów jego wdrożenia i realizacji,
 3. wdrożenie w życie Planu ma na celu osiągnięcie przychodów oraz/lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów E. w szczególności poprzez:
  1. zachęcenie kluczowych z punktu widzenia E. specjalistów do wykonywania obowiązków z najwyższą możliwą starannością, efektywnością oraz lojalnością,
  2. utrzymywanie długoterminowych stosunków pomiędzy kluczowymi specjalistami a E. i tym samym obniżenie kosztów pozyskiwania i wdrożenia nowych specjalistów,
  3. zabezpieczenie przed rozpowszechnianiem się know-how wypracowanego przez E. (co mogłoby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność i pozycję rynkową E.) poprzez kontynuację współpracy z kluczowymi specjalistami
 4. Spółka polska będzie obciążona, w ramach rozliczeń między spółkami z grupy kapitałowej, kosztami związanymi z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, dokonywanymi przez Administratora.
 5. Spółką polska będzie obciążana powyższymi kosztami na podstawie refaktury wystawionej przez Administratora zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.

Spółka polska będzie posiadała informacje dotyczące Uczestników oraz wysokości wypłat przysługujących im z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa.

W dniu przyznania jednostek uczestnictwa Uczestnik nie będzie dysponował możliwością swobodnego rozporządzania prawami wynikającymi z przyznanych jednostek uczestnictwa, w szczególności zaś nie będzie mu przysługiwało uprawnienie do realizacji praw z nich wynikających i uzyskania wypłaty kwoty wynikającej z regulacji Planu. Prawo do rozporządzania tymi prawami, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Umowy Uczestnictwa Uczestnik będzie sukcesywnie nabywał według następującego schematu (Vesting Schedule):

 1. 1/3 wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika – w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego następującego co najmniej 24 miesiące po dacie przyznania jednostek uczestnictwa, a następnie
 2. 1/24 wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika – w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału kalendarzowego następującego po okresie wskazanym w punkcie a) powyżej.

W związku z powyższym, Uczestnik uzyska możliwość rozporządzania prawami wynikającymi z nabytych jednostek uczestnictwa nie wcześniej niż po upływie 72 miesięcy od dnia ich przyznania.

Uczestnikowi może przysługiwać uprawnienie do realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa oraz prawo do uzyskania wypłaty gotówkowej z tytułu jednostek uczestnictwa, w odniesieniu do których upłynęły odpowiednie okresy wskazane powyżej (dalej jako: „jednostki rozporządzalne”), po wystąpieniu jednej z następujących okoliczności (tzw. warunków rozwiązujących, z ang. Exit Event):

 1. nabyciu, bezpośrednio lub pośrednio, przez osobę w rozumieniu postanowień Planu (dalej jako „Osoba”, przy czym katalog Osób w rozumieniu Planu obejmuje m.in. osoby fizyczne, spółki, stowarzyszenia, trusty, rządy i agencje rządowe), bądź większą liczbę Osób działających jako grupa, innych niż obecni inwestorzy lub ich podmioty zależne, udziałów wynoszących ponad 50% wartości rynkowej E. lub zapewniających ponad 50% głosów w organach stanowiących E.; albo
 2. konsolidacji bądź fuzji z udziałem Spółki polskiej, na skutek której wszystkie bądź prawie wszystkie aktywa E. lub podmiotów zależnych od E. byłyby kontrolowane przez Osobę inną niż obecni inwestorzy lub ich podmioty zależne; albo
 3. nabyciu przez Osobę bądź większą liczbę Osób działających jako grupa, innych niż obecni inwestorzy lub ich podmioty zależne, w tym również nabyciu w dwunastomiesięcznym okresie kończącym się z dniem ostatnio dokonanego przejęcia, wszystkich lub prawie wszystkich aktywów Spółki polskiej; albo
 4. rozwiązaniu Spółki polskiej.

Dla potrzeb oceny wystąpienia powyższych okoliczności przez „obecnych inwestorów” rozumie się spółkę I. S.a.r.l., spółkę H. S.a.r.l. (spółki z grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Wnioskodawca) i/lub inne spółki pośrednio zależne bądź fundusze inwestycyjne zarządzane przez A. C. (również spółka ze wspomnianej grupy kapitałowej).

Aby otrzymać uprawnienie do realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa oraz wypłatę w ramach Planu, w momencie zaistnienia warunku rozwiązującego Uczestnik będzie musiał pozostawać w stosunku pracy z Wnioskodawcą, przy czym regulamin Planu przewiduje kilka wyjątków od tej reguły.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków wynikających z Umowy Uczestnictwa oraz regulaminu Planu Uczestnikowi będzie przysługiwało uprawnienie do realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa i wypłata w kwocie obliczonej jako iloczyn udziału jednostek rozporządzalnych w całości posiadanych jednostek uczestnictwa oraz wskaźnika finansowego którego sposób liczenia wynika z Umowy Uczestnictwa lub regulaminu Planu.

Zgodnie z postanowieniami Planu Uczestnikowi nie będzie przysługiwało prawo do przenoszenia własności przyznanych mu praw do wypłat z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa, zarówno jednostek rozporządzalnych, jak i jednostek, dla których nie wystąpiły przesłanki niezbędne do uznania je za rozporządzalne, na inne osoby niebędące udziałowcami E., z wyjątkiem przeniesienia praw wynikającego z przepisów o dziedziczeniu w przypadku śmierci Uczestnika (mortis causa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty związane z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, którymi będzie obciążany Wnioskodawca będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu rozpoznawane z chwilą ich poniesienia (jako koszty pośrednio związane z przychodami)...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, którymi będzie obciążana Wnioskodawca, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu rozpoznawane z chwilą ich poniesienia (jako koszty pośrednio związane z przychodami).

Zgodnie z literalną treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 851 ze zm.; dalej: „UPodPraw”), kosztami uzyskania przychodów są wyłącznie takie koszty, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 2. nie zostały wykluczone z kosztów uzyskania przychodów (nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 UpodPraw).

Nie ulega wątpliwości, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym koszty związane z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, którymi będzie obciążana Wnioskodawca, spełniają obie powyższe przesłanki. W szczególności, odnośnie przesłanki poniesienia wydatków w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów:

 1. celem Planu będzie m.in. zwiększenie przychodów oraz wartości rynkowej E. wynikające z efektów działań podejmowanych przez osoby kluczowe z punktu widzenia działalności prowadzonej przez E., a także:
  1. zachęcenie kluczowych z punktu widzenia E. specjalistów do wykonywania obowiązków z najwyższą możliwą starannością, efektywnością oraz lojalnością,
  2. utrzymywanie długoterminowych stosunków pomiędzy kluczowymi specjalistami a E. i tym samym obniżenie kosztów pozyskiwania i wdrożenia nowych specjalistów,
  3. zabezpieczenie przed rozpowszechnianiem się know-how wypracowanego przez E. (co mogłoby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność i pozycję rynkowy E.) poprzez kontynuację wespół pracy z kluczowymi specjalistami.
 2. zdaniem Wnioskodawcy, uczestnictwo w Planie osób kluczowych z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Wnioskodawcy powinno przynieść Wnioskodawcy oczywiste korzyści; w szczególności, Plan powinien korzystnie wpłynąć na zwiększenie jej przychodów poprzez wzrost stopnia zaangażowani w działalność Wnioskodawcy, staranności a tym samym efektywność pracy Uczestników objętych Planem;
 3. ponadto Plan może również wpływać na sposób wykonywania obowiązków przez osoby nim nie objęte – objęcie planem może być traktowane jako nagroda, cel do którego będą dążyć pozostałe osoby zatrudnione u Wnioskodawcy, a nieobjęte Planem;
 4. dodatkowo fakt, iż w związku z uczestnictwem w Planie Uczestnicy będą związani z Wnioskodawcą w dłuższej perspektywie czasowej, daje możliwość stworzenia doświadczonego, zintegrowanego oraz zgranego zespołu specjalistów efektywnie wykonującego zawodowe obowiązki na rzecz i w interesie Wnioskodawcy;
 5. w opinii Wnioskodawcy, wdrożenie Planu będzie miało pozytywny wpływ na utrzymanie długoterminowych stosunków pomiędzy Wnioskodawcą a kluczowymi specjalistami a tym samym na wygenerowanie oszczędności na pozyskiwaniu oraz wdrażaniu do pracy nowych pracowników. Istnienie Planu, w którym realizacja korzyści finansowej jest uzależniona od stałego istnienia więzi pomiędzy Wnioskodawcą, a Uczestnikami powoduje mocniejsze związanie Uczestników z Wnioskodawcą;
 6. Plan przyczyni się również do zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się know-how Wnioskodawcy poprzez zapobieganie odpływowi wykwalifikowanej kadry do zewnętrznej konkurencji;
 7. w konsekwencji, nie ulega wątpliwości, iż koszty, jakimi Wnioskodawca będzie obciążany w związku z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, będą stanowić racjonalne, przydatne dla właściwego funkcjonowania wydatki Wnioskodawcy, ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodu, a także przyczyniające się potencjalnie do zwiększenia uzyskiwanych przez Wnioskodawcą przychodów w przyszłości,

Ponadto żaden z przepisów art. 16 UPodPraw nie wyłącza możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu. W konsekwencji, wszystkie przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 UpodPraw dla rozpoznania takich wydatków jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą w analizowanej sytuacji spełnione.

Dodatkowo należy zauważyć, iż w doktrynie prawa podatkowego, indywidualnych interpretacjach podatkowych wydawanych przez organy podatkowe oraz orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się pewne dodatkowe warunki, które powinny być spełnione w celu zakwalifikowania kosztów do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności takie koszty:

 1. powinny zostać poniesione przez podatnika,
 2. powinny być definitywne,
 3. powinny pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. powinny być właściwie udokumentowane.

W analizowanej sytuacji wszystkie powyższe warunki będą spełnione, w szczególności:

 1. Wnioskodawca faktycznie poniesienie koszty związana z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, co będzie udokumentowane refakturami wystawianymi przez Administratora;
 2. powyższe wydatki Wnioskodawcy będą definitywne;
 3. w świetle przedstawionej powyżej argumentacji, nie ulega wątpliwości, iż wydatki Wnioskodawcy związane z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą;
 4. wydatki te będą również właściwie udokumentowane, w szczególności Wnioskodawca będzie otrzymywał refaktury wystawiane przez Administratora, będzie też posiadał informacje dotyczące Uczestników Planu oraz wysokości wypłat przysługujących im z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d UPodPraw, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia, jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W świetle powyższego przepisu koszty, które pozostają w innym niż bezpośrednim związku z przychodami powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w roku ich poniesienia. Dla celów podatkowych momentem poniesienia kosztów pośrednich, będzie moment ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach jako kosztu na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4e UpodPraw.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji nie ma możliwości przypisania wydatków związanych z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu do skonkretyzowanego, określonego przychodu podatkowego, wobec czego koszty takie powinny zostać uznane za koszty pośrednio związane z przychodami Wnioskodawcy.

Konsekwentnie, w analizowanym zdarzeniu przyszłym koszty związane z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, jako koszty pośrednio związanymi z przychodami generowanymi przez Wnioskodawcę, powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich poniesienia (w dniu, na który zostały zaksięgowane).

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z administracją Planu oraz wypłatami wynikającymi z Planu, którymi będzie obciążana Wnioskodawca, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu rozpoznawane z chwilą ich poniesienia (jako koszty pośrednio związane z przychodami).

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 9 września 2014 roku, znak IBPBI/2/423-670/14/MO, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „wydatki poczynione przez niego <Wnioskodawcę> na wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników Programu Motywacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (winno być prawnych)”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2014 roku, znak ILPB3/423-132/14-2/JG, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „wydatki ponoszone przez Spółkę dotyczące udziału w programie motywacyjnym uczestników będących pracownikami Spółki spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (...) Spółka będzie mogła rozpoznać poniesione wydatki związane z programem motywacyjnym (w pełnej wysokości) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 roku, znak IPPB5/423-976/13-2/AS w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „(...) Istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Spółkę w związku z udziałem określonych Pracowników w programie ISP, a potencjalnym przychodem lub zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła tych przychodów. Podsumowując, wydatki poniesione przez Spółkę związane z realizacją programu ISP, refakturowane na nią przez AAA PIC, będą stanowić koszt uzyskania przychodu”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 21 stycznia 2013 r, znak IBPBI/2/423-1369/12/AP, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „ponoszone przez Niego <Wnioskodawcę> wydatki na organizację Programów dla Uczestników pozostających w Stosunku Służbowym ze Spółką stanowią koszty pośrednie potrącane w dacie ich poniesienia”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z administracją oraz wypłatami wynikającymi z Planu motywacyjnego oraz momentu ich rozpoznania, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.