IPPB5/423-1245/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy następujące wydatki uznaje jako ściśle związane z działalnością statutową, a pokrywający je dochód, jako przeznaczony na działalność statutową wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 4, uznaje za zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b) ustawy o pdop:1) opłaty zasądzone przez sąd za bezumowne korzystanie z Pałacu wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami sądowymi, opłaty te w istocie stanowią czynsz najmu za korzystanie z obiektu, zaś odsetki w tym przypadku nie są karą za nieterminowe wpłaty, ale rekompensatą dla wywłaszczonego właściciela za uzyskanie czynszu z odroczoną płatnością,2) koszty kredytów, zaciągniętych w celu spłaty zobowiązań wynikających z wyroku Sądu w sprawie Pałacu,spłaty rat kredytów z dochodów przeznaczonych na działalność statutową.
IPPB5/423-1245/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. korzystanie bezumowne
 3. koszt
 4. koszty sądowe
 5. kredyt
 6. obiekt
 7. odsetki
 8. opłata
 9. wyrok Sądu Najwyższego
 10. wywłaszczenie
 11. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P . jest stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Na działalność tę składają się cele szczegółowe, określone w art. 7 Statutu P. Wymienione cele statutowe są spójne z działalnością określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Pozostałe cele realizowane przez P. nie są wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, ale dochody z całokształtu działalności P. są przeznaczane i wydatkowane na działalność statutową wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Fakt ten uprawnia P. do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu uzyskanego z całokształtu działalności, bo w całości przeznaczonego na działalność statutową.

P., jako pozarządowa organizacja realizująca cele pożytku publicznego, wykonuje szeroko zakrojone zadania zapisane w Statucie Towarzystwa, które jednocześnie są zgodne z wykazem ważnych społecznie celów i zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

P . uzyskuje przychody m. in. z:

 • działalności statutowej odpłatnej (akcesoryjnej) i nieodpłatnej,
 • darowizn, w tym z darowizn innych podmiotów, do wysokości 10% osiągniętych przez nie zysków przed opodatkowaniem, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 pkt 1 updop,
 • wpłat statutowych od osób prawnych.

Działalność statutowa odpłatna polega na dzierżawie i zarządzaniu przez P. swoim majątkiem, w sposób zorganizowany zgodny z celami określonymi w Statucie i przynoszący dochód, dlatego aktywność ta została uznana za działalność gospodarczą. Dochody P. z tej i pozostałej działalności, niezależnie od źródła ich uzyskania, są, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, w całości przeznaczane na działalność preferowaną podatkowo, określoną w przytoczonym przepisie.

Działalność statutową, zarówno objętą zwolnieniem, jak i nie zwolnioną z podatku dochodowego, P. prowadzi poprzez:

 1. jednostki samobilansujące, stanowiące wewnętrzne jednostki organizacyjne, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zwane dalej jednostkami wewnętrznymi typu a),
 2. spółki prawa handlowego, utworzone przez P. w celu realizacji zadań statutowych P., w których P. jest właścicielem jednoosobowym lub posiada większość udziałów, a pozostałe udziały są we władaniu niżej określonych w punkcie c) podmiotów typu c); spółki te będąc własnością P. i podmiotów także działających na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i także realizujących cele P., przekazują swoje dochody P. w formie wpłat na działalność statutową, także w tych spółkach zwolnioną z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt 5 ustawy o pdop; spółki te zwane są dalej spółkami typu b),
 3. odrębne podmioty - Oddziały P., działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które realizują cele statutowe P. w poszczególnych rejonach Polski, mające w swej nazwie człon „P. Oddział w...”, zwane dalej podmiotami typu c); niektórym Oddziałom P. zostało powierzone w formie dzierżawy zarządzanie majątkiem P.. Jednym z obiektów, w którym P. prowadziło działalność statutową w okresie od 15.10.1954 r. do 26.01.2011 r., była nieruchomość w P. przy ul.S. - „Dom Turysty P.” (Pałac), w którym jednostka wewnętrzna typu a) prowadziła odpłatną działalność akcesoryjną wobec statutowej, związaną z turystyką: „Dom Turysty P.”. Działalność ta polegała na dzierżawie obiektu w celu świadczenia usług noclegowo-gastronomicznych dla turystów. Dochód uzyskiwany z dzierżawy „Domu Turysty P.”, był w całości przeznaczany i wydatkowany w poszczególnych latach na działalność statutową P., zwolnioną z opodatkowania.

Władanie przez P. w wymienionym okresie obiektem „Dom Turysty P.” (w Pałac), było umocowane następującymi aktami:

 1. orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. z dnia 9.02.1956 r., którym wywłaszczono tę nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa – P., na mocy dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r.; na tej podstawie dokonano wpisu w Księdze Wieczystej KW nr 13442 i i jako właściciela wpisano: Skarb Państwa- P.,
 2. decyzją z dnia 27.06.1979 r. Zarządu Gospodarki Terenami w P., przekazującej formalnie tę nieruchomość na rzecz P. w odpłatne użytkowanie na czas nieokreślony.

Na skutek zmiany sytuacji prawnej i politycznej w Polsce, pierwotny wywłaszczony właściciel, w wyniku kilkuletniego postępowania sądowego, 14 czerwca 2013 r. uzyskał korzystny Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Na mocy tego wyroku - od P. na rzecz właścicieli i cesjonariuszy wierzytelności z tym tytułem związanych - zasądzono zapłatę wynagrodzenia za tzw. bezumowne użytkowanie, czyli zasądzono czynsz za korzystanie z obiektu za okres od 07.06.1996 r. do 26.01.2011 r. Kwota zasądzona wyniosła 13 955 407,14 zł plus odsetki i 77% kosztów procesu.

P . w celu pilnego uregulowania powyższej kwoty było zmuszone zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości wynikającej z Wyroku sądu.

Aktualnie P. czyni starania o pozyskanie środków finansowych, niezbędnych na spłatę tego kredytu, ze wszelkich prawem przewidzianych źródeł, a od powodzenia tych zamierzeń zależy m.in. możliwość kontynuacji działalności statutowej P.

Opracowany program pozyskania środków finansowych obejmuje m.in.:

 1. uzyskanie od spółek typu b) darowizn według art. 18 ust. 1 pkt 1 updop oraz zwiększonych wpłat z zysku brutto na działalność statutową,
 2. inne zamierzenia, które aktualnie są w sferze analiz, ale ich realizacja zależy od możliwości sfinansowania spłat kredytu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko P., iż następujące wydatki uznaje jako ściśle związane z działalnością statutową, a pokrywający je dochód, jako przeznaczony na działalność statutową wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 4, uznaje za zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b) ustawy o pdop:

 1. opłaty zasądzone przez sąd za bezumowne korzystanie z Pałac w P., polegające na wynajmie obiektu w celu prowadzenia działalności noclegowo-gastronomicznej dla turystów w „Domu Turysty P.”, wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami sądowymi; opłaty te w istocie stanowią czynsz najmu za korzystanie z obiektu za okres od 07.06.1996 r. do 26.01.2011 r., zaś odsetki w tym przypadku nie są karą za nieterminowe wpłaty, ale rekompensatą dla wywłaszczonego właściciela za uzyskanie czynszu z odroczoną płatnością,
 2. koszty kredytów, zaciągniętych w celu spłaty zobowiązań wynikających z wyroku Sądu w sprawie Pałacu w P.,
 3. spłaty rat kredytów z dochodów przeznaczonych na działalność statutową.

Zdaniem Wnioskodawcy:

P . stoi na stanowisku, że skoro uzyskiwane przez Towarzystwo dochody przeznacza w całości na działalność statutową zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, to wszystkie koszty ponoszone dla uzyskiwania tych dochodów, są wydatkowaniem, spełniającym warunek zwolnienia dochodów, odpowiadających tym wydatkom. P . uważa, że wydatki stanowiące spełnienie zobowiązań określonych w wyroku Sądu w sprawie prowadzenia działalności „Domu Turysty P.” w Pałacu w P., są związane z działalnością statutową P., z której dochód korzysta z przywileju zwolnienia z opodatkowania. Dochody uzyskiwane z czynszu najmu tego obiektu przez wiele lat były przeznaczane i wydatkowane na działalność statutową P., wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 4. updop.

P., działając w minionych latach w dobrej wierze, nie pomniejszało dochodów, uzyskanych od swoich najemców z czynszu najmu, o aktualnie zasądzone kwoty czynszów za władanie tą nieruchomością.

Na uwzględnienie zasługuje fakt, iż w latach minionych P. wydatkowało opłaty ustalone wówczas z tytułu użytkowania, zgodnie z posiadanym tytułem prawnym do korzystania z obiektu i decyzją o wysokości tej opłaty. Wydatki ustalone wyrokiem Sądu, z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, są w istocie kosztami przychodów, które uzyskano w latach poprzednich i przeznaczono wówczas na działalność statutową zwolnioną.

P . nie mogło przewidzieć, iż zmiana sytuacji w Polsce doprowadzi do zwrotu pierwotnym właścicielom ich własności, a także tego, że to P. poniesie ciężar ustaw wywłaszczeniowych i uwłaszczeniowych. Na tym tle P. stoi więc na stanowisku, że uzyskane w minionych latach dochody z czynszów za wynajem Pałacu, przeznaczane na preferowaną działalność statutową, zostały zgodnie z dyspozycją ustawodawcy, wydatkowane w tej części - bez względu na termin - dopiero w wykonaniu przedstawionego wyroku Sądu. Zdaniem P. są to więc wydatki odpowiadające dochodowi uzyskanemu w poprzednich latach, przeznaczonemu wówczas na działalność statutową - i bez względu na termin - wydatkowanemu w bieżącym czasie.

Podejście to jest zgodne z treścią art. 17 ust. 1b). ustawy o pdop.

W związku z tym, że i w uzasadnieniu wyroku Sądu także został w ten sposób określony charakter zasądzonych opłat - jako opłaty za bezumowne korzystanie – P. stoi na stanowisku, że wszelkie inne wydatki, służące pozyskaniu źródeł przychodów, umożliwiających spłatę zobowiązania określonego wyrokiem Sądu za bezumowne korzystanie z obiektu, także są wydatkami niezbędnymi do poniesienia w związku z celami statutowymi, a odpowiadający im dochód spełnia przesłanki zwolnienia od pdop.

Do kosztów tych należą także koszty związane z kredytem i wydatki na spłatę rat kredytu, mających charakter niespodziewanych, a usankcjonowanych wyrokiem Sądu, opóźnionych opłat czynszowych, nierozerwalnie związanych z uzyskiwaniem dochodów przeznaczonych w całości na cele statutowe, wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Spłaty rat kredytu, są zdaniem P., przepływami środków pieniężnych, nie będącymi wydatkami powodującymi negatywną przesłankę zwolnienia z podatku. Spłaty rat kredytu nie powodują więc opodatkowania pdop, jako wydatków na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosowanie do regulacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Wyjaśnić należy, że ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art . 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podp, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust . 1 pkt 5a.

Warunkiem do zastosowania zwolnienia wynikającego z omawianego przepisu jest przekazanie dochodu na cele określone w tym przepisie. Oznacza to, że dochody Stowarzyszenia będą zwolnione z opodatkowania jedynie wówczas, gdy przekazane i wydatkowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia tożsame lub zbieżne z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy wynika, że Stowarzyszenie umocowane na podstawie:

 1. orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. z dnia 9.02.1956 r., którym wywłaszczono tę nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa – P., na mocy dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r.; na tej podstawie dokonano wpisu w Księdze Wieczystej KW nr 13442 i i jako właściciela wpisano: Skarb Państwa- P.,
 2. decyzji z dnia 27.06.1979 r. Zarządu Gospodarki Terenami w P., przekazującej formalnie tę nieruchomość na rzecz P. w odpłatne użytkowanie na czas nieokreślony

korzystało z nieruchomości zlokalizowanej w P. zwanej Pałac, w którym jednostka wewnętrzna Wnioskodawcy prowadziła odpłatną działalność akcesoryjną wobec statutowej, związaną z turystyką.

Na skutek zmiany sytuacji prawnej i politycznej w Polsce, pierwotny wywłaszczony właściciel, w wyniku kilkuletniego postępowania sądowego, 14 czerwca 2013 r. uzyskał korzystny Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Na mocy tego wyroku - od P. na rzecz właścicieli i cesjonariuszy wierzytelności z tym tytułem związanych - zasądzono zapłatę wynagrodzenia za tzw. bezumowne użytkowanie, czyli zasądzono czynsz za korzystanie z obiektu za okres od 07.06.1996 r. do 26.01.2011 r., odsetki i 77% kosztów procesu.

P . w celu pilnego uregulowania powyższej kwoty było zmuszone zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości wynikającej z Wyroku sądu.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, do dochodów Wnioskodawcy wydatkowanych na:

 1. opłaty zasądzone przez sąd za bezumowne korzystanie z Pałacu w P., polegające na wynajmie obiektu w celu prowadzenia działalności noclegowo-gastronomicznej dla turystów w „Domu Turysty P.”, wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami sądowymi; opłaty te w istocie stanowią czynsz najmu za korzystanie z obiektu za okres od 07.06.1996 r. do 26.01.2011 r., zaś odsetki w tym przypadku nie są karą za nieterminowe wpłaty, ale rekompensatą dla wywłaszczonego właściciela za uzyskanie czynszu z odroczoną płatnością,
 2. koszty kredytów, zaciągniętych w celu spłaty zobowiązań wynikających z wyroku Sądu w sprawie Pałacu w P.,
 3. spłaty rat kredytów z dochodów przeznaczonych na działalność statutową.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy zarówno od przeznaczenia, jak i wydatkowania osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zamierza przeznaczyć środki uzyskane z zaciągniętego kredytu bankowego na zapłatę zasądzonej kwoty wynagrodzenia na rzecz właścicieli i cesjonariuszy wierzytelności związanych z tym tytułem za tzw. bezumowne użytkowanie z odsetkami i 77% kosztów procesu. Zdaniem organu, zapłata zasądzonego wynagrodzenia nie spełnia warunków odnośnie celów, o których mowa w art. 17 ust . 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca przeznaczając środki majątkowe na zapłatę zasądzonego wynagrodzenia nie spełnia podstawowego warunku, o którym mowa w omawianym przepisie, nie przeznacza osiągniętych dochodów na cele statutowe wskazane przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4, ale na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu. Powyższe odnosi się także do kwestii zwolnienia z opodatkowania kredytu zaciągniętego na ten cel – skoro sam wydatek nie spełnia warunków podyktowanych przez ustawodawcę, to tym samym celu tego nie spełni także spłata zobowiązania kredytowego (wraz z kosztami kredytu).

Z uwagi na to, że wydatki będące przedmiotem interpretacji (tzn. zapłata zasądzonej kwoty wynagrodzenia na rzecz właścicieli i cesjonariuszy wierzytelności związanych z tym tytułem za tzw. bezumowne użytkowanie z odsetkami i 77% kosztów procesu), pomimo że nie spełniają warunków zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, niewątpliwie wiążą się z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością. Z tych też względów poniesione przez Wnioskodawcę wydatki z tytułu zasądzonej kwoty wynagrodzenia stanowią koszty uzyskania przychodów Stowarzyszenia. Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca będzie mógł również zaliczyć koszty związane z obsługą kredytu zaciągniętego na spłatę zasądzonego wyrokiem Sądu wynagrodzenia.

W związku z powyższym nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wszystkie koszty ponoszone dla uzyskiwania dochodów przeznaczonych w całości na działalność statutową zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 są wydatkowaniem spełniającym warunek zwolnienia dochodów, odpowiadających tym wydatkom.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.