IPPB5/423-1023/14-4/AS | Interpretacja indywidualna

- możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w części nieobjętej dofinansowaniem z Centrum i wyłączenia z kosztów podatkowych pozostałej części tych wydatków sfinansowanych otrzymanym od Centrum dofinansowaniem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy CIT (pytanie nr 4),
- moment zliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (pytanie nr 5)
IPPB5/423-1023/14-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. badania naukowe
 2. dotacja
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. prace badawczo-rozwojowe
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) oraz piśmie z dnia 5 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 10 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPP1/443-1266/14-2/EK i Nr IPPB5/423-1023/14-2/AS z dnia 2 grudnia 2014 r. (data nadania 2 grudnia grudnia 2014 r., data odbioru 4 grudnia grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w części nieobjętej dofinansowaniem z Centrum i wyłączenia z kosztów podatkowych pozostałej części tych wydatków sfinansowanych otrzymanym od Centrum dofinansowaniem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy CIT (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.
 • momentu zliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (pytanie nr 5) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w części nieobjętej dofinansowaniem z Centrum i wyłączenia z kosztów podatkowych pozostałej części tych wydatków sfinansowanych otrzymanym od Centrum dofinansowaniem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy CIT (pytanie nr 4),
 • momentu zliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (pytanie nr 5).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki. Dostawa towarów i usług wykonywanych w ramach tej działalności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT), a przychody z tytułu prowadzenia tej działalności są przychodami podatkowymi w rozumieniu Ustawy CIT.

Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum współtworzonego przez jednostki badawczo- rozwojowe, jednostki oświatowe oraz spółki prawa handlowego (dalej: „Współwykonawcy”), Omawiane konsorcjum jest stroną umowy (dalej: Umowa) zawartej z Centrum (dalej: Centrum) dotyczącej prowadzenia przez Wnioskodawcę oraz pozostałych Współ wykonawco w badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. j. Dz. U. z 2010 r„ Nr 96, poz. 615 ze zm.) na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych w zasadniczej części ze środków uzyskanych z Centrum.

Badania naukowe oraz prace rozwojowe, do wykonania których zobowiązał się Wnioskodawca w związku z zawartą Umową, mają być wykonywane w ramach następujących po sobie etapów, przy czym zgodnie z ustalonym harmonogramem, każdy z etapów składa się z kilku odrębnych zadań. Z kolei każde zadanie jest wykonywane przez jednego lub kilku różnych Współwykonawców.

Wnioskodawcy powierzono do wykonania wraz z innymi Współwykonawcami część zadań wskazanych w harmonogramie.

Wynikiem prowadzonych prac w ramach całego projektu, tj. wszystkich prac wykonanych nie tylko przez Wnioskodawcę ale także przez pozostałych Współwykonawców w ramach wszystkich zadań (dalej: „Projekt”), powinno być stworzenie dokumentacji technicznej wyrobu w odniesieniu do zrealizowanych w ramach Projektu produktów (w tym prototypów urządzeń technicznych, platform sprzętowych wraz odpowiednimi systemami zarządzania i oprogramowaniem). Zakończenie całego Projektu przewidziano po upływie kilkuletniego okresu.

Na mocy Umowy, Centrum zobowiązało się do udzielenia dotacji, tj. do finansowania prowadzonych przez Wnioskodawcę badań naukowych i prac rozwojowych (tj. do udzielenia dotacji) poprzez pokrycie wskazanych w odrębnym regulaminie Projektu (dalej: Regulamin) wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę i innych Współwykonawców (dalej: „Koszty Kwalifikowane”), a przypadających na dany etap (zadanie). Koszty Kwalifikowane przypadające na dany etap są finansowane przez Centrum w całości albo w części - w zależności od rodzaju zadania oraz Współwykonawcy odpowiedzialnego za jego realizację.

Jeżeli zatem Wnioskodawca jest odpowiedzialny za realizację danego zadania, wówczas Koszty Kwalifikowane związane z jego wykonaniem są pokrywane przez Centrum w całości lub w części.

W przypadku finansowania częściowego, pozostałą część badań naukowych i prac rozwojowych pokrywa Wnioskodawca, środki finansowe otrzymane od Centrum nie mogą być wydatkowane na inne cele, niż określone w Umowie.

Co więcej, środki otrzymane z Centrum niewykorzystane na realizację Projektu, po jego zakończeniu podlegają zwrotowi do Centrum.

W każdym przypadku dofinansowanie otrzymane z Centrum dotyczy wyłącznie Kosztów Kwalifikowanych, ponoszonych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, z wyłączeniem podatku naliczonego VAT.

Regulamin Projektu przewiduje, iż Kosztami Kwalifikowanymi mogą być następujące rodzaje:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją Projektu,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (w tym koszty zakupu sfinansowanego w 100%, koszty amortyzacji, koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej),
 • koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji Projektu (w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe),
 • koszty usług badawczych wykonanych na podstawie Umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu objętego finansowaniem,
 • inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją Projektu,
 • ustalane ryczałtowo (jako procent od pozostałych Kosztów Kwalifikowanych) dodatkowe koszty ogólne, ponoszone w związku z realizacją Projektu (takie jak: koszty wynajmu lub utrzymania budynków, adaptacji pomieszczeń, utrzymania infrastruktury; koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego, technicznego, zarządzającego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacją Projektu; usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie; koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero; koszty urządzeń i sprzętu biurowego; koszty ubezpieczeń majątkowych).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż otrzymane dofinansowanie nie zostało przewidziane w Umowie (ani w Regulaminie Projektu) jako dopłata do ceny oferowanych przez Wnioskodawcę systemów i urządzeń elektronicznych dla potrzeb łączności i teleinformatyki (co stanowi przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawcy) i nie wpływa ono bezpośrednio na ich cenę.

Dzięki dofinansowaniu z Centrum Wnioskodawca ma zapewnione pokrycie zasadniczej części kosztów ponoszonych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w ramach Projektu. Jednocześnie, omawiane badania naukowe i prace rozwojowe istotnie wzbogacają wiedzę pracowników Wnioskodawcy, ich doświadczenie i umiejętności w zakresie dziedzin nauki i technologii związanych przedmiotowo z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, w ramach której Wnioskodawca dostarcza towary i usługi opodatkowane VAT oraz uzyskuje przychody podatkowe w rozumieniu Ustawy CIT.

W związku z realizacją Projektu, Wnioskodawca zyska zatem wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które będzie mógł wykorzystać w trakcie trwania Projektu oraz po jego zakończeniu do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT oraz podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Także aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia służące celom badawczym zakupione lub wytworzone w ramach realizacji Projektu mogą po jego zakończeniu nadal być wykorzystywane przez Wnioskodawcę do tej działalności.

Dzięki uczestnictwu w wyżej opisanych pracach rozwojowych oraz badaniach naukowych Wnioskodawca zamierza polepszyć swoją pozycję konkurencyjną wobec innych podmiotów gospodarczych oferujących systemy i urządzenia elektroniczne dla potrzeb łączności i teleinformatyki.

Jeżeli wskutek prowadzonych przez Wnioskodawcę badań naukowych i prac rozwojowych na podstawie Umowy, powstaną prawa autorskie majątkowe do wszelkich efektów prac rozwojowych łub badań naukowych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej: Elementami Autorskimi) wówczas, z chwilą zakończenia Projektu, Wnioskodawca zobowiązał się do nieodpłatnego przeniesienia na Skarb Państwa (reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej) wszelkich praw do Elementów Autorskich (łącznie z ich uzupełnieniami, modyfikacjami i uszczegółowieniami, w zakresie wszelkich znanych i możliwych sposobów i pól eksploatacji lub dalszego transferu). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich nastąpi z chwilą zakończenia realizacji Projektu i obejmie prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich (w przypadku, gdy Elementem Autorskim będzie program komputerowy, Wnioskodawca zobowiązany jest przekazać Skarbowi Państwa, wszelkie kody źródłowe, wynikowe, maszynowe i inne oraz dokumentację projektową i techniczną tego programu, jak też wszelkie inne informacje i środki potrzebne do korzystania z niego). Przeniesienie będzie dotyczyło wszelkich pól eksploatacji Elementów Autorskich, Skarbowi Państwa będą przysługiwały także prawa do uzyskania patentów, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w razie dokonania - w związku z wykonaniem Umowy - wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Przeniesienie Elementów Autorskich na Skarb Państwa jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Centrum (Dz. U. Nr 96, poz, 616 ze zm.), w szczególności z art. 32 ust 3, stosownie do którego właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Wnioskodawca wskazał dodatkowo, iż w przypadku niezrealizowania postanowień Umowy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego z Centrum.

Jednakże w przypadku, gdy wykonane z należytą starannością etapy badań naukowych oraz prac rozwojowych określone w Harmonogramie wykonania Projektu zakończą się uzyskaniem rezultatów negatywnych, wtedy taka sytuacja nie będzie kwalifikowana jako niewykonanie Umowy, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie z tego tytułu zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania. Wynika to z natury badań naukowych i prac rozwojowych, które mimo prawidłowego sposobu prowadzenia zgodnie z należytą starannością - nie muszą zakończyć się wynikiem pozytywnym. W szczególności nie można zagwarantować, iż wskutek wykonania Projektu w ogóle powstaną Elementy Autorskie.

Ponadto, w przypadku częściowego sfinansowania badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Centrum, w przyszłej umowie przenoszącej nieodpłatnie na Skarb Państwa prawa do Elementów Autorskich oraz inne prawa majątkowe powstałe w związku z realizacją Umowy

Wnioskodawcy zostanie udzielona przez Skarb Państwa licencja na korzystanie z tych wartości niematerialnych,

Z kolei w przypadku całkowitego sfinansowania Projektu ze środków Centrum, w przyszłej umowie przenoszącej nieodpłatnie na Skarb Państwa prawa do Elementów Autorskich oraz inne prawa majątkowe powstałe w związku z realizacją Umowy, Skarb Państwa będzie uprawniony do udzielenia licencji Wnioskodawcy na korzystanie z tych wartości niematerialnych.

Z uwagi na braki formalne wniosku Spółka została wezwana pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. Nr IPPP1/443-1266/14-2/EK i Nr IPPB5/423-1023/14-2/AS do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie zostało odebrane w dniu 4 grudnia 2014 r., a zatem termin na odpowiedź upłynął z dniem 11 grudnia 2014 r.

W tym czasie Wnioskodawca pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 10 grudnia 2014 r.) uzupełnił braki formalne wniosku poprzez wskazanie, że zapisy Umowy zawartej z Centrum przewidują, iż autorskie prawa majątkowe zostaną przekazane przez Wnioskodawcę nieodpłatne. Odbiorcą, beneficjentem tych praw będzie Skarb Państwa (reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej).

Mając powyższe informacje na uwadze Wnioskodawca uzupełnił treść drugiego akapitu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego znajdującego się na str. 1/2 załącznika ORD-IN/A nr 1 do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z 23 października 2014 roku, dodając, że zapisy Umowy zawartej z Centrum przewidują, iż autorskie prawa majątkowe zostaną przekazane przez Wnioskodawcę nieodpłatne. Odbiorcą, beneficjentem tych praw będzie Skarb Państwa (reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy uzyskane przez Wnioskodawcę kwoty z tytułu dofinansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych od Centrum podlegają opodatkowaniu VAT...
 2. Czy w przypadku powstania Elementów Autorskich, nieodpłatne przeniesienia przez Wnioskodawcę całości autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich na rzecz Skarbu Państwa, łącznie z prawami towarzyszącymi będzie podlegać opodatkowaniu VAT...
 3. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu zakupu towarów i usług, których wartość netto (bez podatku VAT) została dofinansowana przez Centrum...
 4. W jakiej części Wnioskodawca ma prawo zaliczyć koszty prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych...
 5. W jakim okresie Wnioskodawca ma prawo zaliczenia kosztów prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytania Nr 4 i 5 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnośnie podatku od towarów i usług tut. organ wyda odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 4)

Wnioskodawca ma prawo zaliczyć koszty prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów w części nieobjętej dofinansowaniem z Centrum.

Natomiast pozostała część kosztów badań naukowych i prac rozwojowych sfinansowana otrzymanym od Centrum dofinansowaniem, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”), jako koszty sfinansowane bezpośrednio z przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy CIT (kwoty otrzymane od agencji wykonawczej, pochodzące z budżetu państwa), nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy CIT: „Wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach”.

Podstawowymi kryteriami uprawniającymi do zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu są zatem:

 1. status wypłacającego (aby skorzystać ze zwolnienia wypłacającym musi być agencja rządowa lub agencja wykonawcza),
 2. źródło pochodzenia wypłacanych środków finansowych (aby skorzystać ze zwolnienia wypłacający musi przekazać kwoty otrzymane na ten ceł z budżetu państwa).

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej wyżej sytuacji oba warunki należy uznać za spełnione.

Po pierwsze, Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, co wynika wprost z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Centrum (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 96 poz. 616 ze zm.)

Po drugie, Umowa z Centrum wskazuje, iż przyznanie Wnioskodawcy dofinansowanie dotyczy badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96 poz. 615).

Z kolei zgodnie z art. 7 w zw. art. 5 pkt 1 i 2 tej ustawy, środki finansowe na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych są przekazywane do Centrum przez właściwego ministra w fonnie dotacji celowej.

Jednocześnie art. 2 pkt 6 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 865 ze zm.) wskazuje, że właściwi ministrowie dysponują dotacjami pochodzącymi z budżetu państwa.

Oznacza to, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy CII przyznana Wnioskodawcy kwota dofinansowania na podstawie Umowy z Centrum będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem CIT.

Jednocześnie jednak koszty poniesione przez Wnioskodawcę - w części objętej uzyskanym dofinansowaniem z Centrum - nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy CIT. W myśl tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy CIT.

Oznacza to jednocześnie, iż w pozostałej części, koszty badań naukowych oraz prac rozwojowych - z uwagi na ich poniesienie w związku z działalnością gospodarczą służącą generowaniu przychodów podatkowych - będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy (przy czym w przypadku sfinansowania zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych podlegających amortyzacji zgodnie z Ustawą CIT, koszt ten będzie ustalony w wysokości odpowiadającej dokonanym odpisom amortyzacyjnym zgodnie z Ustawą CIT). Koszty te są bowiem ponoszone w celu uzyskania przychodów, co z kolei spełnia warunek wynikający z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Ad. 5)

W zakresie ponoszonych kosztów badań naukowych oraz prac rozwojowych niesfinansowanych z Centrum, Wnioskodawca ma - zgodnie z art. 15 ust. 4a Ustawy CIT - możliwość wyboru okresu, w którym dokona zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z dyspozycją wspomnianego przepisu, może on zaliczyć koszty badań naukowych i prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów albo w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo, poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 przy spełnieniu warunków wskazanych w art. lób ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT.

Art. 15 ust. 4a Ustawy CIT dzięki użytemu spójnikowi „albo” wprowadza alternatywę rozłączną, przez co (wg Wnioskodawcy) umożliwia podatnikowi dokonanie wyboru momentu, w którym zaliczy on koszty prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów.

Nie ma zatem przeszkód, aby Wnioskodawca zaliczał koszty badań naukowych i prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco, tj. w miesiącu, w którym przypada data ich poniesienia.

Przedstawiona wyżej wykładnia art. 15 ust. 4a Ustawy CIT znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. I SA/Bd 933/12.

Mimo, iż art. 15 ust. 4a ustawy CIT posługuje się terminem „prace rozwojowe”, to, w ocenie Wnioskodawcy, używa go w szerszym znaczeniu niż to, które zostało zdefiniowane w ustawie o finansowaniu nauki. Dlatego też zarówno prowadzone przez Wnioskodawcę badania naukowe, jak i prace rozwojowe, oba w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, będą mieściły się w pojęciu „prac rozwojowych” używanym przez ustawę CIT.

Podobne stanowisko zajął WSA w Bydgoszczy w wymienionym wcześniej wyroku.

Natomiast w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 18 września 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-779/13/JD, wprost wskazano, że sposób rozliczenia przychodów i kosztów z tytułu prac badawczych, powinien być taki sam, jak ten przewidziany dla prac rozwojowych, tym bardziej, że prowadzenie prac rozwojowych jest niemożliwe bez uprzednich prac badawczych.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, potwierdzają interpretacje indywidualne Ministra Finansów, wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w części nieobjętej dofinansowaniem z Centrum i wyłączenia z kosztów podatkowych pozostałej części tych wydatków sfinansowanych otrzymanym od Centrum dofinansowaniem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy CIT (pytanie nr 4), jest prawidłowe.
 • momentu zliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (pytanie nr 5), jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.